Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy rodzic obowiązany jest do utrzymywania dziecka, do momentu, aż te będzie się w stanie samo utrzymać, bądź uzyska pełnoletność  - zakończy edukację i nie będzie samo podejmowało pracy.

Zdarza się, że w wyniku nieporozumień rodzinnych, jedno z rodziców zaprzestaje płacenia na dzieci i obowiązek ten spoczywa jedynie na drugim rodzicu. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia takiej sytuacji pozostaje droga Sądowa. W naszej ocenie obecność adwokata w sądzie pozwoli na przeprowadzenie -postępowania - szybko i skutecznie.

Pismo procesowe - pozew o alimenty, bądź pozew o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny, składamy do Sądu Rejonowego - wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Powództwo dotyczące alimentów na rzecz małoletnich jest zwolnione z kosztów sądowych.  Należy pamiętać o dokumentach niezbędnych przy składaniu pozwu  - odpisach aktów urodzenia dzieci i aktu małżeństwa stron.

Bardzo istotnym elementem, może być wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, tak aby już w kilka dni po złożeniu pozwu dysponować tytułem egzekucyjnym, uprawniającym do egzekucji, na wypadek gdyby rodzic niepłacący nie realizował swojego obowiązku.

W treści pozwu, opisujemy sytuację rodzinną i szczegółowo wskazujemy na potrzeby osób uprawnionych. W skład takich potrzeb zazwyczaj wchodzą: wyżywienie, odzież i obuwie, koszty zakupu środków higieny osobistej, lekarstwa i koszty leczenia, koszty edukacji małoletnich - zakup pomocy szkolnych, czesne, podręczniki, składki związane z edukacją. Kosztem utrzymania dziecka - będzie też jego udział w opłatach stałych za mieszkanie, opłata za internet, TV czy telefon.   Należy przedstawić, o ile się posiada - rachunki, czy dowody wpłat deklarowanych kosztów. W treści pozwu należy wskazać ile zarabiają rodzice dzieci.

Wysokość alimentów determinują  potrzeby dzieci i możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Nie ma znaczenia, że rodzic zrezygnował z dobrze płatnej pracy i jest bezrobotny  - liczą się jego obiektywne możliwości.

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego o alimenty, kontakty z dziećmi - dzieckiem, ustalanie kwestii władzy rodzicielskiej. Zapraszamy do korzystania z usług adwokatów. 

Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka

data publikacji: 2014-08-06 09:03:45

Zobacz także:
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Alimentowanie dorosłego dziecka
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.