Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Sygn. akt IV Kzw /17
POSTANOWIENIE

Dnia 21 marca 2017 roku
Sąd Okręgowy w Białymstoku IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:    
Przewodniczący – SSO M
Protokolant –   Elwira W
przy udziale prokuratora  B R
po rozpoznaniu zażalenia obrońcy skazanego Piotra P na postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt XV K /13 ( XV Ko /16) w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.  

postanawia

1.    utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie;
2.    zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokata S kwotę 221,40 zł tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym kwotę 41 złotych i 40 groszy tytułem 23 % stawki podatku VAT;
3.    zwolnić skazanego od uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania  wykonawczego.


UZASADNIENIE

    Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku na podstawie art. 75 § 1 k.k. zarządził wobec skazanego Piotra P wykonanie warunkowo zawieszonej kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 września 2013 roku sygn. akt XV K 714/13.

    Powyższe postanowienie zaskarżył obrońca Piotra P. Rozstrzygnięciu temu zarzucił:

- naruszenie przepisów prawa materialnego – art. 75 § 1 k.k., wobec jego błędnego zastosowania w sprawie i orzeczenia obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy nie doszło do zaistnienia przesłanek do takiego zarządzenia kary, albowiem Sąd nie dysponował materiałem dowodowym z którego wynikałoby, że w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
- błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, wyrażający się nieuprawnionym przyjęciem, że znajdująca się w aktach kopia zaświadczenia o skazaniu czy też notatka urzędowa – dowodzą faktu, iż w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, gdy powyższe dowody, jako dowody pośrednie i de facto prywatne, zostały przez obrońcę zakwestionowane i w żadnej mierze nie świadczą o zaistnieniu przesłanek z art. 75 § 1 k.k.

    Wniósł o uchylenie postanowienia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, wraz z zobowiązaniem Sądu I instancji do zwrócenia się do Sądu w Baildon w Wielskiej Brytanii z wnioskiem o wydanie pisemnej transkrypcji przebiegu rozprawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

    Zażalenie obrońcy skazanego nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl przepisu art. 75 § 1 kk Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowego postępowania przypomnienia wymaga, że Piotr P wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 września 2013 roku sygn. akt XV K /13 został skazany za czyn z art. 289 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4. Przedmiotowy wyrok uprawomocnił się w dniu 1 października 2013 roku.

Jak wynika z załączonej do akt sprawy informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz certyfikatu przekazanego przez brytyjskie organy sprawiedliwości Piotr P w dniu 30 grudnia 2015 roku, a więc w okresie próby, dopuścił się popełnienia przestępstwa kradzieży z użyciem przemocy lub broni bądź z posłużeniem się groźbą użycia przemocy lub broni przeciwko osobie, za które orzeczeniem BASILDON CROWN COURT ( WIELKA BRYTANIA) w sprawie 16/2573/33552C wydanym i uprawomocnionym w dniu 13 maja 2016 roku został skazany na bezwzględną karę 4 lat pozbawienia wolności.

Okoliczność, że Piotr P został skazany w oparciu o ustawę karną THIEF ACT 1968 a nie polską ustawę karną, wbrew temu co twierdzi skarżący, pozostaje bez znaczenia dla oceny jego zachowania pod kątem spełnienia przesłanek z art. 75 § 1 k.k. Zgodnie z treścią art. 114 a § 1 k.k. wyrokiem skazującym jest również prawomocne orzeczenie skazujące za popełnienie przestępstwa wydane przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, chyba że według ustawy karnej polskiej czyn nie stanowi przestępstwa, sprawca nie podlega karze albo orzeczono karę nieznaną ustawie. Skazany dopuścił się czynu polegającego na kradzieży z użyciem przemocy lub broni bądź z posłużeniem się groźbą użycia przemocy lub broni przeciwko osobie –  przyjąć zatem należało bezsprzecznie, że jego zachowanie wyczerpało znamiona określone w jednym z przepisów rozdziału XXXV „ Przestępstwa przeciwko mieniu” ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku.

Skoro w aktach sprawy znajduje dotycząca orzeczenia BASILDON CROWN COURT ( WIELKA BRYTANIA)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz certyfikat przekazany przez brytyjskie organy sprawiedliwości brak jest podstaw ku temu, aby uzupełniać materiał dowodowy poprzez zwrócenie się do Sądu w Baildon w Wielkiej Brytanii z wnioskiem o wydanie pisemnej transkrypcji przebiegu rozprawy – o co wnioskował obrońca. Okoliczności dotyczące przedmiotowego skazania wbrew jego twierdzeniom nie zostały oparte o dowody pośrednie w postaci  dokumentów prywatnych.

Biorąc pod uwagę tak ustalony stan faktyczny Sąd odwoławczy nie ma wątpliwości, iż czyn zabroniony popełniony ponownie przez Piotra P jest przestępstwem podobnym do tego, które skutkowało orzeczeniem przedmiotowej kary pozbawienia wolności, która aktualnie podlega wykonaniu, albowiem zgodnie z treścią art. 115 § 3 k.k. przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju, ale także  przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Opisane powyżej zachowanie Piotra P bezsprzecznie wyczerpało zatem dyspozycję art. 75 § 1 k.k. obligującego Sąd do zarządzenia wykonania wobec niego warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Dlatego też, uznając zaskarżone postanowienie za prawidłowe, Sąd Okręgowy orzekł jak na wstępie.

O wynagrodzeniu obrońcy Sąd orzekł zgodnie z treścią § 19 pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i  3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu
(Dz. U. 2016.1714).

Na mocy art. 626 § 1 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w., art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (t. j. Dz. U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) rozstrzygnięto o kosztach postępowania, zwalniając skazanego od  zapłaty  na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych uznając, że ich uiszczenie byłoby dla niego zbyt uciążliwe.


postępowanie wykonawcze  w sprawie karnej

cennik usług adwokackich postępowanie wykonawcze

pomoc prawna adwokat Białystok

porady prawne kancelaria adwokacka w Białymstoku


data publikacji: 2017-05-17 09:10:09

Zobacz także:
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.