Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

POSTANOWIENIE
Dnia 25 sierpnia 2016 roku 
Sąd Okręgowy w Białymstoku w Wydziale IV Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywa-niem Orzeczeń Karnych w składzie:
Przewodniczący:  sędzia SO Grażyna Z. - L.
Protokolant: Katarzyna M.
przy udziale prokuratora  Elżbiety Ż. oraz przedstawiciela Aresztu Śledczego  w Białym-stoku 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w Białymstoku
wniosku obrońcy skazanego K. T.
w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia 
na mocy art. 77 § 1 k.k., art. 78 § 2 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w.

postanawia
nie uwzględnić wniosku 
UZASADNIENIE

Zdaniem Sądu wniosek obrońcy skazanego nie jest zasadny i nie zasługuje na uwzględnienie. 
Sąd Penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary wy-łącznie wtedy, gdy zachodzi jednoznacznie pozytywna prognoza kryminologiczna, tzn. gdy postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary, jak również okoliczności popełnienia przestępstwa uzasadniają przekonanie, iż w trakcie odbywania kary nastąpiła trwała i pozytywna zmiana zachowania skazanego, co gwarantuje, iż po zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2008 roku, sygn. akt II AKzw 1459/08, Prok.i Pr.-wkł.2009/10/33). 

Z opinii penitencjarnej sporządzonej przez administrację Aresztu Śledczego w Białymstoku w dniu 1 sierpnia 2016 roku wynika, że do zachowania K. T. w pierwszym  prawie półtora rocznym okresie obywania kary pozbawienia wolności nie było żadnych zastrzeżeń. Skazany wykazywał się wyróżniającym zachowaniem, za które wielokrotnie był nagrodzony regulaminowo. W ramach tychże nagród często korzystał z zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej w trybie art. 138 § 1 pkt 7 k.k.w., z których powracał o czasie i bez zastrzeżeń. Taką postawę prezentował do chwili udzielenia mu zezwolenia w trybie art. 138 § 1 pkt 7 k.k.w. 1 sierpnia 2015 roku.  Z przepustki tej nie po-wrócił o czasie do jednostki penitencjarnej. Przez okres ponad 6 miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości (do jednostki został doprowadzony dopiero w dniu 8 lu-tego 2016 roku). Za czyn ten, zakwalifikowany z art. 242 § 2 k.k. został prawomocnie skazany na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Z materiału dowodowego zawartego w treści przedmiotowej opinii wynika, iż zachowanie K. T. od czasu powrotu do jednostki penitencjarnej jest poprawne. Nie sprawia on problemów natury wychowawczej, ani tym bardziej dyscyplinarnej. Niemniej jednak w dalszym ciągu nie przejawia on zainteresowania procesem swojej resocjalizacji. Konsekwentnie nie wyraża zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Natomiast od osadzonego ubiegającego się o udzielenie warunkowego zwolnienia oczekiwać należy szczególnego zaangażowania i aktywności w kierunku zmiany osobowości i dotychczasowego trybu życia. Jedną z form dążenia do dokonania tego rodzaju zmian jest odbywanie kary w systemie programowego oddziaływania. Skazany odbywający karę w takim systemie ma bowiem możliwość dokonania wglądu w dotychczasowe postępowanie i jego przeanalizowanie. (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25.08.2010r. II AKzw 672/10 LEX 628249).

W świetle ujawnionych okoliczności przyjąć należało, że prognoza kryminologiczno- społeczna wobec K. T. na chwilę obecną kształtuje się negatywnie. Skazany poprzez fakt niepowrotu z udzielonego mu zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej dał wyraz temu, że oddziaływania resocjalizacyjne jakim do tego czasu był poddawany okazały się niewystarczające do ugruntowania w nim praworządnej postawy.  Po czasie ponownego osadzenia w jednostce penitencjarnej konsekwentnie nie przejawia on zainteresowania uczestnictwem w programach readaptacyjnych. Trudno tym samym przyjąć, że skazany aktualnie daje rękojmie prawidłowego funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Nie można bowiem zapominać, że jest on osobą wielokrotnie karną sądownie za przestępstwa o znacznej społecznej szkodliwości, w tym również popełniane w warunkach recydywy.

Dlatego też przyjmując, że K. T. wymaga dalszych oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach jednostki penitencjarnej, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.
adwokat Białystok postępowanie wykonawcze w sprawach karnych


data publikacji: 2016-12-28 13:27:56

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.