Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.

POSTANOWIENIE
Dnia 30 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodnicząca: SSR Anna K.
po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa B. L.
przeciwko K. S.
o zapłatę
postanawia:
1. umorzyć postępowanie w sprawie,
2. oddalić wniosek powódki o zwrot połowy opłaty od pozwu,
3. oddalić wniosek powódki o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

Uzasadnienie

Pozwana K. S. w sprzeciwie wniesionym od nakazu zapłaty wydanego w dniu 05 sierpnia 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie o sygn. akt XI Nc 5813/16 podniosła m. in. zarzut spełnienia zobowiązania, za którego niedopełnienie powódka dochodziła zasądzenia należności pieniężnej tytułem kary umownej.
Pełnomocnik powoda pismem z dnia 27 września 2016 r. cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł o zwrot połowy uiszczonej opłaty sądowej od pozwu. Wniósł także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Wobec skutecznego cofnięcia pozwu, nie znajdując przyczyn, dla których czynność cofnięcia mogłaby być uznana za nieskuteczną, bądź niedopuszczalną, na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c., postępowanie należało umorzyć, o czym orzeczono, jak w pkt 1 orzeczenia.
W myśl przepisu art. 79 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1025 ze zmianami) Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w razie braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia. Natomiast w myśl ust. 1 pkt 3a ww. przepisu zwrotowi podlega połowa opłaty uiszczona od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.
Wniosek o zwrot opłaty sądowej od pozwu należy uznać za niezasadny. W niniejszej sprawie został wydany na posiedzeniu nakaz zapłaty, zaś cofnięcie pozwu nastąpiło po wniesieniu przez pozwana sprzeciwu od tego nakazu zapłaty. Wobec powyższego orzeczono jak w pkt 2 postanowienia.
Biorąc pod uwagę oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu, a także dokumenty dołączone do odpowiedzi na pozew należy uznać, iż stroną przegrywającą niniejszą sprawę jest powódka. Brak było bowiem podstaw do dochodzenia przedmiotowej należności tytułem kary umownej, albowiem pozwana w określonym umową terminie wykonała swoje zobowiązanie, tj. sterylizację kota.
Uwzględniając powyższe Sąd oddalił wniosek o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu, o czym orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. (pkt 3).

data publikacji: 2016-12-28 13:18:58

Zobacz także:
Klauzule abuzywne umowa z pośrednikiem sprzedaży nieruchomości.
Wyrok w sprawie o zapłatę za wady dzieła
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.