Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.

Sygn. akt  V GC 16 uprW Y R O K  
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06.10.2016

Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Łomży
w składzie następującym:

PRZEWODNICZĄCY   :  SSR E
PROTOKOLANT          :           I

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016r. w Łomży
na rozprawie
sprawy z powództwa J G i P G
przeciwko Ai Rowi
o zapłatę

I.    Zasądza od pozwanego A Ra solidarnie na rzecz powodów Julity E i Piotra E kwotę 1.753,92 zł. /jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze/ wraz z odsetkami:
a/ od kwoty 1.603,92 zł. ustawowymi od dnia 23.10.2015r. do dnia 31.12.2015r. a od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty wraz z ustawowymi za opóźnienie;
b/ od kwoty 150,00 zł. ustawowymi za opóźnienie od dnia 08.02.2016r. do dnia zapłaty.
II.    Zasądza od pozwanego A Ra solidarnie na rzecz powodów Julity E i Piotra E kwotę 30,00 zł. /trzydzieści złotych/  tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 1.234,00 zł. /jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.Uzasadnienie

    Powodowie Julita Xx i Piotr Xx prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej X Julita Xx Piotr Xx spółka cywilna w Białymstoku wnieśli do Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego pozew o zasądzenie od pozwanego A R prowadzącego działalność gospodarczą jako K S przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku A R kwoty 1.753,92 zł z ustawowymi odsetkami:
a)    od kwoty 1.603,92 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23.10.2015r. do dnia 31.12.2015r. wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty (pismo doprecyzowujące pozew z dnia 25.02.2016r. k. 23);
b)    150 zł za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. 03.02.2016r. do dnia zapłaty;
a także kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

    W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany w ramach prowadzonej działalności zamówił u powodów usługę diagnostyki i naprawy systemu monitoringu oraz dokonał zakupu akumulatora, zasilacza i kontrolera dostępu. Z tego tytułu została wystawiona przez stronę powodową  faktura VAT nr /CCTV/2015, w której określono termin płatności. Pozwany nie kwestionował jakości, ilości towaru oraz faktu jego wydania. Nie uiścił należności z ww. faktury.

Wezwanie do zapłaty skierowane do pozwanego okazało się bezskuteczne (k.2-4).

    14.03.2016r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie (k.24).

    Wniesione przez pozwanego A R do ww. Sądu pismo procesowe datowane na dzień 30.03.2016r. zostało potraktowane jako sprzeciw od powyższego
    
Postanowieniem z dnia 06.06.2016r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy wyłączył od rozpoznawania sprawy sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku (pkt. I), a w pkt. II postanowienia wyznaczył do rozpoznania sprawy Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Gospodarczy (k.108-110).
   
Sąd Rejonowy w Łomży postanowieniem z dnia 04.08.2016r. zwrócił pozwanemu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, z uwagi na nieuzupełnienie przez niego braków formalnych  wniosku (k.122).

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił, co następuje:

    Pozwany A R prowadzący działalność prawniczą jako K S przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku zakupił u powodów Julity E i Piotra E prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą X Julita Xx Piotr Xx spółka cywilna w Białymstoku w miesiącu październiku 2015r.  towar w postaci : akumulatora, zasilacza i kontrolera dostępu. Złożył także zamówienie na usługę diagnostyki  i naprawy systemu monitoringu. Strona powodowa wydała zamówiony towar i wykonała usługę diagnostyki  i naprawy systemu monitoringu.  Z tytułu powyższej sprzedaży i wykonania usługi wystawiła w dniu 08.10.2015r. fakturę VAT nr 491/CCTV/2015 opiewającą na kwotę 1.603,92 zł (k.11).
   
Pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń do jakości lub ilości towaru, jak też jakości wykonanej usługi. Pomimo tego nie dokonał zapłaty w terminie w wskazanym w fakturze VAT (fakty niesporne).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

    Sąd uwzględnił powództwo w całości.

Zdaniem sądu roszczenie powodów było zasadne.

Przede wszystkim sąd uznał, że strony zawarły umowę mieszaną łączące elementy umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług.

Powód na poparcie swoich twierdzeń przedłożył poza fakturą VAT, także wiadomość e – mail z dnia 25.09.2015r., z ofertą wysłaną do pozwanego, oraz wezwanie do zapłaty.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty zanegował żądanie pozwu, przy czym nie podniósł jakichkolwiek zarzutów merytorycznych.

Z powyższych względów, zdaniem sądu stosownie do dyspozycji art. 230 kpc, mając na uwadze wyniki całej rozprawy,  fakty przytoczone w pozwie należy uznać za przyznane.

    Pozwany nie kwestionował jakości towaru czy też jakości wykonanej usługi. Ponadto nie negował faktu odebrania faktury VAT.  W orzecznictwie ugruntowany jest  pogląd, iż doręczenie faktury dłużnikowi umożliwia mu podjęcie czynności mających na celu sprawdzenie, czy świadczenie jest zasadne tak co do zasady, jak i co do wysokości. Co więcej faktura VAT stanowi wezwanie czyli jednostronne oświadczenie woli zbliżone do czynności prawnej, a wyrażające gotowość przyjęcia świadczenia.  Stosownie, bowiem do treści art. 476 kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. (vide: Uchwała SN z 19.05.1992 r., III CZP 56/12/19). W judykaturze pojawił się także pogląd, że wprawdzie faktury nie są źródłem stosunku cywilnoprawnego, ale skoro strona powodowa na wystawionych faktur wypisała tytuł zapłaty, to Sąd orzekający w ramach swobodnej oceny dowodów władny jest przyjąć, że wskazane w fakturach podstawy żądania zapłaty odpowiadają rzeczywistości /vide : wyrok SN  z 2001.06.06 V CKN 291/00 LEX nr 53120/.

    Mając powyższe na uwadze i brak zarzutów merytorycznych do  zakresu świadczonej usługi i sprzedanego towaru, sąd uznał, że faktura VAT odpowiada rzeczywistości.

Reasumując, zebrany w sprawie materiał dowody pozwalał na poczynienie ustaleń w myśl strony powodowej. Natomiast strona pozwana, poza negacją żądaniu pozwu, nie podniosła zarzutów i nie zaoferowała dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń. W tych okolicznościach Sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Należy to rozumieć w ten sposób, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu, co do tych okoliczności na niej spoczywał / por. wyrok s. apel.we Wrocławiu, 2012-01-18, ACa 1320/11, LEX nr 1108777/.

Dlatego powództwo w całości na podstawie art. 535 k.c. w zw. z art. 734 kc w zw. z art. 750 kc podlegało uwzględnieniu w całości.

  O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Ponieważ strona pozwana przegrała sprawę w całości zobowiązana była solidarnie pokryć koszty strony powodowej. Na koszty poniesione przez powoda składała się opłata od pozwu w wysokości 30 zł zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.200 zł ustaloną w oparciu o treść § 2 pkt. 3 Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych) oraz kwotę 34 złotych tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

O odsetkach orzekł stosownie do dyspozycji zawartej w art. 481 k.c. Należy doprecyzować  iż odsetki ustawowe winny być liczone do 31.12.2015 r. zgodnie z brzmieniem § 2 art. 481 kc (odsetki ustawowe ustalone w wysokości określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów), a od 01.01.2016 r. należy liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z brzemieniem art. 481 § 2 kc nadanym ustawą  zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830 ). 

    Mając na uwadze poczynione przez Sąd ustalenia faktyczne oraz okoliczności przedstawione w powyższych wywodach orzeczono jak w sentencji wyroku.


prowadzenie sprawo zapłatę z tytułu umowy zlecenia prawnik Białystok

porada prawna w sprawie z umowy zlecenia adwokat Białystok

cennik usług adwokackich w sprawach cywilnych

pomoc prawna kancelaria adwokacka Białystok

adwokaci Białystok opinie - o  mecenasie

 

data publikacji: 2016-11-21 10:04:25

Zobacz także:
Wyrok w sprawie ustalenia stosunku pracy i zapłatę.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.