Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.

Sygn. akt II AKzw /15POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2015 r.


Sąd Apelacyjny w Białymstoku II Wydział Karny w składzie:

                Przewodniczący    : SSA  D

                Protokolant        :  A

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku D D – delegowanej do Prokuratury Apelacyjnej

po rozpoznaniu w sprawie Mariusza A J s. Kazimierza
zażaleń internowanego i jego obrońcy
na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie
z dnia 8 czerwca 2015 r.,    sygn. akt II Ko 179/15 (II K 43/09)
w przedmiocie orzeczenia wydanego na podstawie  art.204 k.k.w.
na podstawie art. 437 § 2 k.p.k.

                    p o s t a n a w i a
I.    uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu                      w Olsztynie do ponownego rozpoznania;
II.    zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. S J D kwotę                     147,60 zł, w tym kwotę 27,60 zł. należnego podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu internowanego w postępowaniu odwoławczym.


UZASADNIENIE

    Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł wobec internowanego Mariusza Andrzeja J o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego w postaci  umieszczenia w dysponującym  warunkami podstawowego zabezpieczenia Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie oraz o kosztach z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

    Rozstrzygnięcie to zaskarżyli zarówno internowany, jak i jego obrońca.

    Mariusz Andrzej J formułując środek odwoławczy wskazał, iż jego stan zdrowia uległ poprawie i jest przygotowany do życia w społeczeństwie. Zakwestionował również treść opinii biegłych zarzucając jej brak obiektywizmu.

    Obrońca internowanego zaskarżył powyższe postanowienie w całości zarzucając mu:
-    błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, mający wpływ na treść orzeczenia, przez niesłuszne ustalenie, iż nadal konieczne jest stosowanie  względem Mariusza Andrzeja J  środka zabezpieczającego, mimo tego, że zebrany w sprawie materiał dowodowy  wskazuje, iż dalsze stosowanie tego środka  nie jest niezbędne do zapobieżenia ponownego popełnienia czynu zabronionego.
-    
    Podnosząc powyższy zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia  poprzez uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego.
 
            Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenia skarżących okazały się zasadne o tyle, iż skutkowały uchyleniem zaskarżonego postanowienia i przekazaniem sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z nowelizacją dokonaną ustawą z dnia                      20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz 396),  gruntownej zmianie uległy przepisy dotyczące  stosowania środków zabezpieczających. Nadto z dniem 1 lipca 2015 r. został uchylony art. 94§2 k.k. Jednakże uwzględniając treść przepisów intertemporalnych (art. 20 w/w ustawy) przytoczyć należy, iż „Do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy  ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Tak więc w stanie faktycznym niniejszej sprawy znajdą zastosowanie przepisy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.396).

Lektura uzasadnienia zaskarżonego postanowienia prowadzi do wniosku, iż Sąd Okręgowy w Olsztynie wydając zaskarżone rozstrzygnięcie oparł się w głównej mierze na opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 13 maja 2015 r. (K.1132). Wbrew zapatrywaniom Sądu I instancji, lakoniczna jej zawartość i dosłowne powielenie treści poprzedniej opinii (patrz K. 1055, 1067), powoduje iż przedmiotowa opinia– co najmniej od strony formalnej – musi być uznana jako pozbawiona cech wnikliwości.    Uwagę zwraca również fakt, iż biegli wskazując na potrzebę umieszczenia internowanego bez zgody w domu pomocy społecznej, w żaden sposób nie odnieśli się do przesłanek określonych w art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, poprzestając wyłącznie na wyrażeniu swego subiektywnego stanowiska.      

W sytuacjach wątpliwych, a już w szczególności w przypadkach, kiedy każda następna opinia stanowi powielenie treści poprzedniej, w sprawach o tak poważnym ciężarze gatunkowym, zastosowanie art. 204 k.k.w.  in fine, przewidującego możliwość zasięgnięcia przez sąd opinii innych biegłych, winno być powinnością Sądu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w stanie faktycznym niniejszej sprawy, taka potrzeba zachodzi. W sytuacji  orzekania w przedmiocie dalszego stosowania środków zabezpieczających, od Sądu wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności przy rozstrzyganiu przedmiotowego zagadnienia tak, aby nie narażać internowanego na niecelowość dalszej izolacji i związane  z tym negatywne konsekwencje. Nadto należy rozważyć kwestię czy zwolniony przebywając poza szpitalem daje gwarancję kontynuacji leczenia oraz przestrzegania porządku prawnego. Dlatego też Sąd I instancji winien w sposób wszechstronny i wnikliwy przeanalizować zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Asumpt w tym kierunku – między innymi   z uwagi na podniesione wcześniej wątpliwości w opiniowaniu - winno stanowić dopuszczenie  w trybie art. 204§1 k.k.w. dowodu z opinii innego zespołu biegłych (spoza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie). Dopiero taka opinia będzie w stanie z wysokim prawdopodobieństwem określić, czy rzeczywiście możliwe jest uchylenie środka zabezpieczającego, czy też należy go kontynuować.

Nie przesądzając kierunku rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, dokonanie wyżej wskazanych z czynności przez Sąd I instancji doprowadzi do wszechstronnej analizy materiału dowodowego pod kątem wydania trafnej decyzji. W przypadku potwierdzenia przez nowy zespół biegłych wniosków opinii ze Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie, decyzja ta nie powinna budzić trudności. Natomiast w sytuacji odmiennego rozstrzygnięcia, Sąd I instancji w przypadku rozważania decyzji  w przedmiocie ewentualnego zwolnienia z internowania, będzie mógł uwzględnić treść obowiązujących od 1 lipca 2015 r. nowych regulacji prawnych, które pozwalają na pełniejszą i wszechstronniejszą kontrolę nad osobą podlegającą internacji przez organy wykonujące orzeczenie w przedmiocie środków  zabezpieczających  (patrz m.in. art. 93d§2 k.k., art. 99 k.k.).

Mając na względzie powyższe, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

O wynagrodzeniu za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięto na podstawie przepisu § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia                            28 września 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 461 ze zm).
DCZ/pl
 prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok

cennik usług adwokata w sprawach karnych

porady prawne w sprawach karnych

pomoc prawna osobom osadzonym w szpitalu psychiatrycznym

kancelaria adwokacka w Białystoku - opinie o adwokaciedata publikacji: 2016-09-26 14:52:52

Zobacz także:
Subsydiarny akt oskarżenia - przesłanki umorzenia postępowania
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Wyrok w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
wyrok w sprawie rasistowskich zniewag w Białymstoku.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Groźby karalne pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała - wyrok.
Stosowanie środka zabezpieczającego - internacja.
Wyrok karny w sprawie narkotykowej
Wyrok karny w sprawie o pobicie i groźby karalne.
Wyrok karny - handel narkotykami.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.