Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Sygn. akt IV Kow 9/16/pr    

POSTANOWIENIE
                                                                      Dnia 1 września 2016 roku


Sąd Okręgowy w Białymstoku IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący – sędzia SO
Protokolant –  K
przy udziale prokuratora W
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w Białymstoku
wniosku obrońcy skazanej N Z
w przedmiocie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
na podstawie art. 153 § 2 k.k.w.

postanawia:

udzielić N Z, c. Wiktora i Bronisławy z domu K, ur. 26.06.1981 B R, na okres 3 (trzech) miesięcy tj. do dnia 1 grudnia 2016 roku przerwy w wykonaniu kary 1 roku  pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem zaocznym Sądu  Rejonowego w Sokółce z dnia 25.10.2004 r.  sygn. akt V K /04 za czyn z art. 264 § 2 kk  

Uzasadnienie

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek obrońcy skazanej N Z w przedmiocie udzielenie jej przerwy w wykonaniu  kary pozbawienia wolności. Uzasadniając przedmiotowy wniosek obrońca podał, że skazana – obywatelka Włoch jechała na urlop  z całą rodziną do Grodna, gdzie mieszkają jej rodzice. W dniu 13 lipca 2016 roku na przejściu Polsko- Białoruskim w Kuźnicy Białostockiej  została zatrzymana przez funkcjonariusza Straży Granicznej, a następnie doprowadzona do  odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 25 października 2004 roku.  Skazana nie miała wiedzy o zapadłym wobec niej orzeczeniu, a co za tym idzie świadomości, że zostanie wobec niej zastosowana procedura z art. 138 k.p.k. Została ona pouczona o konieczności ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w kraju, ale pouczenie to zostało dokonane w języku polskim, którym jak się okazało, nie władała ona biegle.  Wskazał, że sytuacja rodzinna i osobista skazanej od czasu popełnienia przestępstwa zmieniła się. Od 10 lat zamieszkuje one we Włoszech. Zawarła związek małżeński z obywatelem Włoch, z którym ma 9 – letnie dziecko. Dodatkowo ma na utrzymaniu 18 – letnie dziecko z poprzedniego małżeństwa. Podjęła pracę zarobkową, a pozyskiwane przez nią wynagrodzenie stanowiło jedyne źródło utrzymania jej rodziny. Jej mąż od 4 lat pozostaje bez pracy, nie jest w stanie zapewnić rodzinie środków utrzymania ani zapewnić dzieciom opieki. Koniecznym jest zatem, aby skazana miała sposobność załatwienia niezbędnych formalności związanych z zorganizowaniem życia rodzinnego bez jej obecności. Żeby rodzina dostała zasiłek skazana musi osobiście stawić się w zakładzie pracy i wyjaśnić powód zaprzestania jej świadczenia. Musi nadto załatwić wszelkie formalności w miejscu zamieszkania, aby jej rodzina dostała wsparcie od gminy. Korzystając z przerwy w wykonywaniu kary skazana miałaby również sposobność zorganizowania opieki nad 9 – letnim dzieckiem.

Sąd penitencjarny ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek obrońcy skazanej jest zasadny i jako taki zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 153 § 2 k.k.w. sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Do udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności konieczne jest jednakże, aby uzasadniające ją względy rodzinne nadawały się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma bowiem zawsze charakter celowy (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2012 roku, sygn. akt II AKzw 411/12, LEX: 1315543).

Po analizie argumentacji przytoczonej we wniosku obrońcy N Z Sąd Okręgowy uznał, iż w sytuacji skazanej istnieją przesłanki przemawiające za celowością udzielenia jej przerwy w wykonywaniu kary  pozbawienia wolności. Bowiem bez wątpienia skazana została pozbawiona wolności nagle, nie była na to przygotowana. Kara, którą odbywa została orzeczona wyrokiem zaocznym stosunkowo odległym terminie, bo w 2004 roku. Z informacji udzielonych przez obrońcę wynika, iż obecna sytuacja rodzinna skazanej jest zupełnie inna, niż w chwili orzekania kary. Skazana obecnie była jedyną żywicielką rodziny. Na jej utrzymaniu pozostawało dwoje dzieci. Mąż skazanej pozostaje bez pracy. Dlatego bez wątpienia, potrzebuje ona czasu, aby dopełnić formalności związanych z utrzymaniem pracy oraz zabezpieczeniem rodziny pod względem finansowym.

Poza tym, z wniosku obrońcy skazanej,  została wszczęta procedura, która umożliwi skazanej wykonywania kary w miejscu jej faktycznego zamieszkania.

Z tych też względów, Sąd uznał, iż wobec N Z zachodzą okoliczności w postaci ważnych względów rodzinnych, które w pełni uzasadniają udzielenie jej przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy.

 

 postępowanie wykonawcze - prawo karne

cennik usług adwokata w sprawach karnych

pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym kancelaria adwokacka Białystok

przerwa w karze - postanowienie Sądu Penitencjarnego.

 

data publikacji: 2016-09-05 11:51:47

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.