Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.

Sygn. akt II Ca /15


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                        
Dnia 24 września 2015 r.
Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie:
Przewodniczący:    SSO  M
Sędziowie:    SSO  RSSR del.  J
Protokolant:    st. sekr. sąd.  M
po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Białymstoku
na rozprawie
sprawy z powództwa Michała Xxx
przeciwko Jackowi Xxxowi i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Białymstoku
o zapłatę
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. akt XI C  /14

I.    oddala apelację;
II.    nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Białymstoku na rzecz adwokat  Xxx – Xxxa kwotę 369 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych w tym 69 złotych podatku VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu odwoławczym;
III.    odstępuje od obciążania powoda obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego na rzecz pozwanych.Uzasadnienie

    Powód Michał Xxx wystąpił o zasądzenie od pozwanych solidarnie kwoty 4915,18złotych. Wskazał, że kwotę taką wyegzekwował Komornik Sądowy Xxx Xxx w sprawie Km 7542/14 z zajętej renty powoda w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oddział w Białymstoku (który dokonał bezprawnego potrącenia należności wierzyciela ze świadczeń rentowych powoda).

    Twierdził, iż pozwani okradają go z renty, gdyż nie zaciągał zobowiązań wobec wierzyciela EQUES DEBITUM.

    Pozwany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Xxx Xxx wnosił o oddalenie powództwa. Twierdził, iż egzekucja w sprawie Km 7542/14 toczy się na podstawie nakazu zapłaty w sprawie VI Nc – e /14 wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód z dnia 6.03.2014r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 24.06.2014r. i w ramach wniosku uprawnionego wierzyciela. Wyegzekwowana z renty powoda w ciągu 5 miesięcy kwota 3203,30 złotych na rzecz wierzyciela, przy czym 1206,65 złotych z ostatnich dwóch potrąceń przekazał na rachunek depozytowy Sądu w związku z zarzutami powoda w stosunku do organu egzekucyjnego.

    Pozwany ZUS Oddział w Białymstoku wniósł o oddalenie powództwa.

    Wskazał, że realizując zajęcie komornicze w sprawie Km /14 nie naruszył obowiązującego prawa. Nie był zwłaszcza uprawniony do weryfikacji tytułu wykonawczego.
    Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy oddalił powództwo i odstąpił od obciążania powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

    W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia wskazał, że wierzyciel EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku złożył do pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Xxx Xxx wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko powodowi Michałowi Xxx. Podstawą wszczęcia egzekucji był tytuł wykonawczy stanowiący nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 06.03.2014 r. wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie VI Nc-e /14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 24.06.2014 r. Pozwany komornik po przeprowadzonej weryfikacji sprawy pismem z dnia 05.08.2014 r. wezwał pozwanego ZUS do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury powoda (k. 6 akt sprawy ZUS). Pozwany ZUS poinformował pozwanego komornika, iż potrącenie ze świadczeń wprowadzone zostało od miesiąca września 2014 roku (k. 7 akt ZUS), natomiast w dniu 03.09.2014 r. poinformował powoda o dokonywanych potrąceniach (k. 8-9 akta ZUS).

W trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego powód kilkakrotnie wzywał ZUS do zaniechania realizacji potrąceń, jednakże ZUS w odpowiedzi informował powoda o braku podstaw do czynienia zadość jego wymaganiom (akta ZUS).

Z akt sprawy ZUS wynika, iż od września 2014 r. do grudnia 2014 r. ze świadczeń rentowych należnych powodowi potrącane były kwoty w wysokości 665,55 zł, natomiast w styczniu 2015 r. została potrącona kwota w wysokości 541,10 zł (k. 60 akta ZUS).

Powód pismem z dnia 14.10.2014 r. wniósł do pozwanego komornika sądowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego, jednakże pozwany komornik sądowy postanowieniem z dnia 19.11.2014 r. oddalił wniosek powoda, z uwagi na brak ku temu przesłanek (k. 59 akta sprawy Sądu Rejonowego w Białymstoku II Co /14).

Wobec powyższego powód w dniu 01.12.2014 r. wystąpił na drogę sądową domagając się od pozwanych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Sąd zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie powód powołuje się na to, iż pozwani nienależnie dokonali potrąceń środków pieniężnych z przysługujących mu świadczeń rentowych. Powód co prawda nie sprecyzował podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, jednakże w ocenie Sądu właściwym będzie tu zastosowanie przepisu art. 410 § 2 k.c. Sposób sformułowania ostatecznie sprecyzowanego powództwa i stanowisko powoda w toku procesu również wskazują jednoznacznie, że roszczenie jest oparte na przepisach regulujących zobowiązania z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego. Jest to tym bardziej oczywiste, że w przypadku roszczenia wskazanego w pozwie nie może być mowy o odpowiedzialności kontraktowej, czy też deliktowej pozwanych, bowiem nie istniał pomiędzy stronami żaden stosunek prawny, który by taką odpowiedzialność mógł wykreować. Dlatego też Sąd rozważał zasadność powództwa w oparciu o ww. podstawę prawną.

Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo, jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo, jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że powód był dłużnikiem wierzyciela EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku, chociaż stanowczo temu zaprzeczał. Jednakże pozwany komornik sądowy prowadził egzekucję na podstawie sądowego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Zajęcie należności przez komornika oraz dokonywanie potrąceń przez ZUS odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Potrącone środki pieniężne zostały przekazane na poczet długu powoda względem wierzyciela. Ponadto powód nie wykazał, by tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności, na podstawie którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne był wydany bez podstawy prawnej.

Zdaniem Sądu powód nie dowiódł w niniejszym postępowaniu zasadność swojego roszczenia zarówno co do samej zasady, jak i co do konkretnej, żądanej kwoty. Nie wypełnił zatem nałożony nań dyspozycją art. 6 k.c. obowiązku dowodowego. Zgodnie bowiem z tym przepisem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Twierdzenia powoda nie były poparte żadnymi dowodami i wydają się być gołosłowne. Dlatego też Sąd nie znalazł podstaw do ich zaakceptowania, tym bardziej, że sami pozwani je kwestionowali.

Wyrok ten zaskarżył apelacją powód w całości.
Zarzucił mu:
1.    naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy to jest:
- art. 232 kpc poprzez przyjęcie, że powód nie wywiązał się z obowiązku udowodnienia okoliczności, z której wywodzi skutki prawne, podczas gdy powód wskazał dowody w postaci akt sprawy VI Nc–e /14 z Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, potwierdzając brak zasadności toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz akt II Co /14 z sądu Rejonowego w Białymstoku wskazując, że niezasadnym było pobranie przez pozwanych części emerytury powoda;

- art. 328 §2 kpc w zw. z art. 233 §1 kpc poprzez brak zawarcia w uzasadnieniu wyroku wskazania, w ramach podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, dowodów, na których Sąd się oparł i przyczyn, dla których sad odmówił mocy dowodowej dowodom:
·    akt postępowania egzekucyjnego JO Km /14,
·    karty informacyjnej z USK w Białymstoku z dn. 16.02.2015r.,
·    karty informacyjnej z USK w Białymstoku z dn. 12.7.2011r.,
·    karty informacyjnej ze Szpitala Wojewódzkiego
·    zaświadczenia z Niepublicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Białymstoku z dn. 21.10.2011r.,
·    zaświadczenia z Niepublicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Białymstoku z dn. 20.06.2014r.,
·    zaświadczenia nr 304423  z dn. 16.07.1993r.,
- art. 233 §1 kpc wobec dokonania dowolnej i sprzecznej z zasadami logiki oceny dowodów poprzez odmowę wiarygodności i mocy dowodowej twierdzeniom powoda jedynie dlatego, że z korespondencji prowadzonej pomiędzy stronami w trakcie postępowania egzekucyjnego wynika, iż powód miał świadomość, że dokonywane przez pozwanych potrącenia realizowane są w celu egzekwowania długu powoda względem wierzyciela.
2.    sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego materiału dowodowego polegającą na przyjęciu, że powód nie udowodnił przesłanek uzasadniających jego roszczenie wobec pozwanych, pomimo, że faktycznie powód wielokrotnie wskazywał, iż nie zna podmiotu o nazwie EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny sz siedziba w Gdańsku, nie wie z jakiego tytułu wystąpił do Komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nigdy się nie zadłużył u ww. podmiotu.
Wskazując na powyższe powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje.
Apelacja powoda nie jest zasadna.

Ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd I instancji są prawidłowe i Sąd Okręgowy przyjmuje je za własne.

Nakaz zapłaty wydany przez  Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 6 marca 2014r. sygn. akt  VI Nc–e 14 ma skutki prawomocnego wyroku , gdyż nie został przeciwko niemu skutecznie wniesiony sprzeciw (art. 504 §2 kpc w zw. z art. 50528 kpc).

Jest on dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 §1 kpc i korzysta z prawomocności  materialnej określonej w art. 365 §1 kpc. Wiąże on zatem Sąd, który go wydał ale też inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej ( a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby).
Powód przeciwstawił w/w dokumentowi jedynie swoje twierdzenia, iż nie pozostawał z wierzycielem w stosunkach kredytowych.

W żaden sposób nie wykazał ażeby nie był on dłużnikiem przeciwko któremu zapadł przedmiotowy nakaz zapłaty. Nie istnieją też wątpliwości co do tożsamości osoby pozwanego w sprawie VI Nc–e /14, gdyż występuje nie tylko zbieżność imienia i nazwiska z powodem w sprawie niniejszej ale wskazany jest właściwy numer PESEL M Xxx tj. 23102101572 oraz adres jego zamieszkania (ul.).

Trafne są ustalenia Sądu I instancji, iż w/w tytuł wykonawczy  był należytą podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji przez komornika sądowego Xxx Xxxa w sprawie Km /14. Egzekucja ta odbywała się w ramach wniosku egzekucyjnego złożonego przez uprawnionego wierzyciela. Nie zostało wykazane ażeby czynności egzekucyjne (tj. zajęcie świadczenia emerytalno – rentowego Michała Xxx i dokonywanie potrąceń przez ZUS w wysokości 25% tegoż świadczenia) naruszały przepisy normujące egzekucje sądową zawarte w części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego. W szczególności dowody takie nie są zawarte w aktach sprawy II Co /14 Sądu Rejonowego w Białymstoku. W sprawie tej rozpoznawana była skarga Michała Xxx na dokonywanie potrąceń z jego świadczenia emerytalno – rentowego oparte na zarzutach podobnych jak w sprawie niniejszej.

Postanowieniem z dnia 6.10.2014r. Sad Rejonowy oddalił skargę i orzeczenie to pozostaje prawomocne (k. 24 załączonych akt II Co /14).

Nie występuje sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z zebranym materiałem dowodowym polegająca na przyjęciu braku udowodnienia roszczenia przez powoda, mimo wskazywania przez powoda że nie zna podmiotu o nazwie EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku. Zważywszy na rodzaj w/w wierzyciela wskazać można, iż nabył on wierzytelność przeciwko Michałowi Xxx od innego podmiotu. Okoliczność ta wykazywana była w sprawie VI Nc–e /14 Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie.  W aktualnym stanie wiążące jest określenie wierzyciela i dłużnika zawarte w prawomocnym nakazie zapadłym w w/w sprawie.

Dodać należy, iż zgodnie z art. 804 kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny nie jest władny Badać istnienie i wymagalność obowiązku stwierdzonego w tytule wykonawczym.

Trafne jest stanowisko Sądu I instancji, iż powód nie wykazał przesłanek do zastosowania instytucji z art. 410 kc w zw. z art. 405 kc w niniejszym procesie.

Sąd Okręgowy rozważył także ocenę roszczenia powoda w kontekście przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych. Ustalony powyżej stan faktyczny przesądza o braku przesłanki koniecznej takiej odpowiedzialności tj. bezprawności w działaniu pozwanych. Wszczęcie egzekucji w sprawie Km /14 oraz podejmowane w jej toku czynności egzekucyjne mieściłyby się bowiem w ramach przepisów procedury egzekucyjnej.

Oddalenie apelacji powoda nastąpiło w myśl art. 385 kpc jako bezzasadnej.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 102 kpc w zw. z art. 108 §1 kpc.


 

adwokat Białystok postępowanie egzekucyjne

powództwo o odszkodowanie od komornika za bezprawną egzekucję

prowadzenie spraw o zapłatę  adwokaci Białystok

cennik usłu prawnych - porady prawnej Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

data publikacji: 2016-02-19 12:52:06

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Powództwo przeciwegzekucyjne. Oświadczenie o potrąceniu.
Skarga pauliańska - bezskuteczność sprzedaży nieruchomości.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy najmu maszyny.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym