Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności - orzecznictwo prowadzonych spraw

Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej


W rubryce "aktualności" będziemy Państwa na bieżąco informowali o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą kancelarią. Zapraszamy !

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok

adwokat Białystok sprawy cywilne
adwokat Białystok sprawy rodzinne
kancelaria adwokacka Białystok sprawy Sądowe
pomoc prawna Białystok
Porady prawne adwokat Białystokadwokat białystok, adwokaci białystok, obsługa prawna białystok, rozwód białystok, adwokat bialystok, adwokat koscielny, prawnik białystok, kancelaria adwokacka białystok, dobry adwokat białystok, kancelaria prawna białystok, kancelaria prawa białystok, skuteczny adwokat białystok, kancelarie adwokackie białystok, kancelaria prawa bialystok, kancelaria białystok, usługi podatkowe białystok, pomoc prawna białystok, sprawy karne białystok, prawnik bialystok, obsluga prawna bialystok, kancelaria prawna bialystok, podział majątku białystok, badanie ojcostwa białystok, ustalanie ojcostwa białystok, wypadki białystok, badanie ojcostwa w białymstoku, doradca podatkowy białystok, dobra kancelaria prawna białystok, prawnicy białystok, dobry prawnik białystok, skuteczna windykacja białystok, adwokaci bialystok, adwokat białystok rozwód, białystok adwokat, białystok prawnik, windykacja białystok, zakładanie spółek białystok, adwokat białystok opinie, adwokatura białystok, adwokaci białystok opinie, białystok windykacja, ,, rozwód bez orzekania o winie, zachowek adwokat, ustalenie ojcostwa, adwokat kościelny, zaprzeczenie ojcostwa, adwokat alimenty, orzeczenie winy przy rozwodzie, pozew rozwodowy bez orzekania o winie, rozwód za porozumieniem stron, dobry adwokat, zachowek, kancelaria prawa kanonicznego, czas oczekiwania na rozwód, prawo konsumenckie, rodk białystok, ustalenie stosunku pracy, nabycie spadku, apelacja od wyroku rozwodowego co do winy, pozew o ustalenie stosunku pracy odszkodowanie, prawo administracyjne, rozwód czas oczekiwania, groźby karalne, kancelaria, rozwód bez adwokata, dobry prawnik, czas oczekiwania na sprawę rozwodową, przebieg sprawy rozwodowej, rozwody w polsce gus, pozew o rozwód z orzekaniem o winieWykaz specjalizacji

Prawo karne

Przestępstwa powszechne

Przestępczość zorganizowana

Międzynarodowe prawo karne

Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych

Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

Postępowanie karne skarbowe

Wykroczenia i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Postępowanie szczególne w procesie karnym

Prawo karne wykonawcze

Prawo Cywilne

Prawo konsumenckie

Prawo rzeczowe

Prawo rodzinne

Prawo nieletnich

Prawo spadkowe

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Odszkodowania za wyrządzoną szkodę

Prawo umów handlowych

Prawo wekslowe i czekowe

Ubezpieczenia

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności przemysłowej (ochrona wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wspólnotowych znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, w tym przepisy karnoprawne);

Prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym ochrona programów komputerowych, praw autorskich osobistych i majątkowych, ochrona wizerunku, prawo do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań programów)

Prawo prasowe

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie baz danych

Prawo administracyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Prawo wyznaniowe

Bezpieczeństwo imprez masowych

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Prawo ochrony środowiska

Prawo samorządu terytorialnego

Prawo spółdzielcze i wspólnoty mieszkaniowe

Prawo policyjne

Prawo żywnościowe i zarządzania rolnictwem

Prawo budowlane

Prawo energetyczne

Gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne

Prawo przewozowe

Prawo finansów publicznych

Sprawy cudzoziemców

 

Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo gospodarcze

Prawo spółek

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo antymonopolowe

Prawo konkurencji

Prawo papierów wartościowych

Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

Ochrona skarbowa

Prawo podmiotów non profit

Prawo własności przemysłowej

Prawo zamówień publicznych

Prawo korporacyjne

Arbitraż międzynarodowy

Prawo bankowe i systemu bankowego

Prawo Międzynarodowe

Europejski system praw człowieka

Europejskie prawo samorządu terytorialnego

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo publiczne międzynarodowe

Prawo handlowe międzynarodowe

Swobody rynku wewnętrznego w UE

System ochrony prawnej UE

Europejskie prawo reklamy

Prawo umów międzynarodowych

Prawo celne UE

Prawo rolne i prawo rolne UE

Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe

Prawo wyborcze

Prawo kanoniczne

Prawo konstytucyjne

data publikacji: 2013-08-14 14:29:32

Zobacz także:
Opcja zadawania pytań dodana!
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa.