Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej


W rubryce "aktualności" będziemy Państwa na bieżąco informowali o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą kancelarią. Zapraszamy !

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok

adwokat Białystok sprawy cywilne
adwokat Białystok sprawy rodzinne
kancelaria adwokacka Białystok sprawy Sądowe
pomoc prawna Białystok
Porady prawne adwokat Białystokadwokat białystok, adwokaci białystok, obsługa prawna białystok, rozwód białystok, adwokat bialystok, adwokat koscielny, prawnik białystok, kancelaria adwokacka białystok, dobry adwokat białystok, kancelaria prawna białystok, kancelaria prawa białystok, skuteczny adwokat białystok, kancelarie adwokackie białystok, kancelaria prawa bialystok, kancelaria białystok, usługi podatkowe białystok, pomoc prawna białystok, sprawy karne białystok, prawnik bialystok, obsluga prawna bialystok, kancelaria prawna bialystok, podział majątku białystok, badanie ojcostwa białystok, ustalanie ojcostwa białystok, wypadki białystok, badanie ojcostwa w białymstoku, doradca podatkowy białystok, dobra kancelaria prawna białystok, prawnicy białystok, dobry prawnik białystok, skuteczna windykacja białystok, adwokaci bialystok, adwokat białystok rozwód, białystok adwokat, białystok prawnik, windykacja białystok, zakładanie spółek białystok, adwokat białystok opinie, adwokatura białystok, adwokaci białystok opinie, białystok windykacja, ,, rozwód bez orzekania o winie, zachowek adwokat, ustalenie ojcostwa, adwokat kościelny, zaprzeczenie ojcostwa, adwokat alimenty, orzeczenie winy przy rozwodzie, pozew rozwodowy bez orzekania o winie, rozwód za porozumieniem stron, dobry adwokat, zachowek, kancelaria prawa kanonicznego, czas oczekiwania na rozwód, prawo konsumenckie, rodk białystok, ustalenie stosunku pracy, nabycie spadku, apelacja od wyroku rozwodowego co do winy, pozew o ustalenie stosunku pracy odszkodowanie, prawo administracyjne, rozwód czas oczekiwania, groźby karalne, kancelaria, rozwód bez adwokata, dobry prawnik, czas oczekiwania na sprawę rozwodową, przebieg sprawy rozwodowej, rozwody w polsce gus, pozew o rozwód z orzekaniem o winieWykaz specjalizacji

Prawo karne

Przestępstwa powszechne

Przestępczość zorganizowana

Międzynarodowe prawo karne

Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych

Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

Postępowanie karne skarbowe

Wykroczenia i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Postępowanie szczególne w procesie karnym

Prawo karne wykonawcze

Prawo Cywilne

Prawo konsumenckie

Prawo rzeczowe

Prawo rodzinne

Prawo nieletnich

Prawo spadkowe

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Odszkodowania za wyrządzoną szkodę

Prawo umów handlowych

Prawo wekslowe i czekowe

Ubezpieczenia

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności przemysłowej (ochrona wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wspólnotowych znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, w tym przepisy karnoprawne);

Prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym ochrona programów komputerowych, praw autorskich osobistych i majątkowych, ochrona wizerunku, prawo do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań programów)

Prawo prasowe

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie baz danych

Prawo administracyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Prawo wyznaniowe

Bezpieczeństwo imprez masowych

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Prawo ochrony środowiska

Prawo samorządu terytorialnego

Prawo spółdzielcze i wspólnoty mieszkaniowe

Prawo policyjne

Prawo żywnościowe i zarządzania rolnictwem

Prawo budowlane

Prawo energetyczne

Gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne

Prawo przewozowe

Prawo finansów publicznych

Sprawy cudzoziemców

 

Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo gospodarcze

Prawo spółek

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo antymonopolowe

Prawo konkurencji

Prawo papierów wartościowych

Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

Ochrona skarbowa

Prawo podmiotów non profit

Prawo własności przemysłowej

Prawo zamówień publicznych

Prawo korporacyjne

Arbitraż międzynarodowy

Prawo bankowe i systemu bankowego

Prawo Międzynarodowe

Europejski system praw człowieka

Europejskie prawo samorządu terytorialnego

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo publiczne międzynarodowe

Prawo handlowe międzynarodowe

Swobody rynku wewnętrznego w UE

System ochrony prawnej UE

Europejskie prawo reklamy

Prawo umów międzynarodowych

Prawo celne UE

Prawo rolne i prawo rolne UE

Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe

Prawo wyborcze

Prawo kanoniczne

Prawo konstytucyjne

data publikacji: 2013-08-14 14:29:32

Zobacz także:
Opcja zadawania pytań dodana!
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Orzeczenie rozstrzyga wysokość kosztów w postępowaniu sądowym w sprawie o jednorazowe odszkodowanie na skutek uszczerbek na zdrowiu wywołanego chorobą zawodową. Sąd I instancji przyznał kwotę 180,00 zł - co zostało zaskarżone przez pełnomocnika ubezpieczonego, Sąd odwoławczy zażalenie oddalił. uznając, że koszty zostały rozstrzygnięte w sposób prawidłowy.
Powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanej Wspólnoty Lokalowej Pawilonu „SS II” w Białymstoku kwoty 61.613 zł Powodowie domagali się również zasądzenia od pozwanej na ich rzecz zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podali, że prawomocnym wyrokiem z dnia 5 lutego 2015 roku wydanym w sprawie sygn. akt II Ca x/17 Sąd Okręgowy w Białymstoku, zamieniając wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 października 2014 roku wydany w sprawie o sygn. akt XI C x/13, zobowiązał pozwaną do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia prawa własności działki o nr geod. x/1 o pow. 98 m2, zabudowanej budynkiem nr 396 będącym własnością pozwanej za zapłatą ceny w kwocie 61.613 zł. W ocenie powodów z tego oświadczenia wynika, że własność nieruchomości przeszła na pozwaną, czemu odpowiada obowiązek uiszczenia ceny. Oznacza to ww. orzeczenie zastąpiło umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Wobec powyższego powodowie domagali się zapłaty ceny z uwagi na brak dobrowolnego spełnienia wymagalnego świadczenia.

    Pozwana Wspólnota Lokalowa Pawilonu „SS II” w Białymstoku wniosła o  oddalenie powództwa w całości z uwagi na brak podstawy prawnej dochodzonego roszczenia oraz o zasądzenie od powodów na jej rzecz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Podała, że treść wyroku z dnia 5 lutego 2015 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II Ca x/14 ma charakter zobowiązujący jedynie w zakresie zastępującym oświadczenie woli strony pozwanej. W jej ocenie powództwo powinno zostać oddalone na zasadzie art. 5 kc także i z tej przyczyny, że poprzednicy prawni powodów otrzymali od poprzedników prawnych pozwanej kwotę pieniężną za przedmiotowy grunt, co wynika ze znajdujących się w aktach sprawy o sygn. akt XI C x/13 dowodów wpłat, które to kwoty po waloryzacji odpowiadają kwocie należnej i która powinna być zaliczona na poczet wpłaty. Wobec tego pozwana dokonała w piśmie z  dnia 25 listopada 2016 roku potrącenia dochodzonej pozwem kwoty z wartością prac i nakładów stanowiących zapłatę za przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez jej poprzednika prawnego