Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
   ...  
32
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych w sprawie rozwodowej. Sąd wniosek uwzględnił - przyjmując, że kwota 600 zł alimentów na 12-sto letnie dziecko jest kwotą odpowiednią w stosunku do potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego.
data publikacji: 2017-12-05 11:41:46
W niniejszym postępowaniu Sąd badał legalność, zasadność i prawidłowość zatrzymania. Podejrzany nie stawiał się na wezwania, bowiem w dacie gdy odbierał je ( po awizacji korespondencji) terminy - były nieaktualne. Organy ścigania każdorazowo wyznaczały nazbyt krótkie terminy - uniemożliwiające stawiennictwo, w przypadku  gdy korespondencja była odbierana z dopuszczalnym opóźnieniem. Skutkiem tego było wydanie zarządzenia o zatrzymaniu, co skutkowało, że podejrzany spędził w policyjnej izbie zatrzymań - 24h. Sąd nie dopatrzył się w zatrzymaniu - nieprawidłowości.
data publikacji: 2017-12-05 11:31:03
W niniejszej sprawie pozwana dowiedziała się o tym, że przeciwko niej toczy się egzekucja komornicza, w oparciu o wyrok z roku 2011. Przez  6 lat - wierzyciel nie wskazał prawidłowych danych pozwanej, co spowodowało, że dopiero po tym czasie powzięła wiedzę o sprawie. Na wniosek adwokata Sąd uznał, że pozwana ma termin do złożenia sprzeciwu - który spowodował  zakończenie postępowania egzekucyjnego. W toku procesu pozwana udowodniła, że nie zamieszkiwała w lokalu, a była tam jedynie zameldowana. Taki stan rzeczy nie uprawniał Gminy do żądania odszkodowania. Sąd powództwo oddalił i zasądził na pozwaną reprezentowana przez adwokata - zwrot kosztów procesowych.
data publikacji: 2017-11-13 10:20:09
W przedmiotowej sprawie Sąd rozważał umieszczenie osoby chorej - bez jej zgody, w szpitalu psychiatrycznym. U podstaw sprawy legło zachowanie osoby chorej, która była uciążliwa dla sąsiadów i własnej rodziny,. Min. z relacji sąsiadów wynika, że nęka ona rodziny z małymi dziećmi wrzucając śmieci do ich wózków stojących na klatce schodowej, zaczepia dzieci przy szkole, wrzuca sąsiadom do skrzynek pocztowych liściki z pogróżkami, wysypuje na wycieraczki sąsiadów kolorowy brokat. Uczestniczka wyrzuca także przez okno swego mieszkania różnego rodzaju nieczystości (w tym fekalia). Wydzwania domofonem, notorycznie otwiera okna na klatce schodowej bez względu na warunki atmosferyczne, regularnie zakłóca ciszę nocną.

Sąd po zasięgnięciu opinii biegłego - uznał, że umieszczenie uczestniczki jest zasadne i celowe.
data publikacji: 2017-11-13 10:01:37
Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie karnej, wydane na etapie postępowania przygotowawczego. Sąd I instancji uwzględnił wniosek prokuratora i przedłużył tymczasowy areszt podejrzanemu. Postanowienie zostało zaskarżone  - zaś Sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie I instancji
data publikacji: 2017-11-08 12:42:47
Powód wnosił o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w Białymstoku zadośćuczynienia w kwocie 76.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia rozpoczęcia odbywania kary, tj. 16.02.2011 r.  za doznana krzywdę w postaci naruszenia dóbr osobistych w postaci uszczerbku na zdrowiu, naruszenia zdrowia psychicznego, prawa do wizerunku na podstawie niezgodnego z prawem wykonywania kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie go na oddziale recydywistów penitencjarnych, co wywołało uszczerbek w postaci stresu pourazowego.

Sąd nie rozstrzygał sprawy - merytorycznie, uznając podniesiony zarzut przedawnienia za zasadny.
data publikacji: 2017-11-02 15:15:30
Skargą na czynności komornika - dłużnik dokonał zaskarżenia czynności komornika rozliczającego postępowanie egzekucyjne. U podstaw skargi, zmierzającej do facto do przedłużenia postępowania  - legły wadliwie wykonane wyliczenia kosztów. Sąd I instancji, dokonał kosmetycznych poprawek postanowienia, wskazując, że miało miejsce zdublowane kosztów przez wysyłkę korespondencji także do adwokata skarżącej. Zażalenie dłużnika - zostało przez sąd odwoławczy - oddalone.
data publikacji: 2017-11-02 15:04:05
W niniejszej sprawie Powodowie w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu ,wnieśli o zasądzenie od pozwanego solidarnie na ich rzecz kwoty 1.000 zł wraz z odsetkami od dnia 14 września 2016 roku do dnia zapłaty, jako częściowe roszczenie. Ponadto domagali się zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i kosztów postępowania pojednawczego.Powodowie zdecydowali się na pomoc adwokata - pełnomocnika.
Sąd I instancji ustalił, że pomiędzy powodami –  a pozwanym – została zawarta ustna umowa o roboty budowlane. Z uwagi na wady wykonawcze nabywca nieruchomości zażądał skutecznie obniżenia ceny od zakupu nieruchomości, co spowodowało dalsze roszczenia właścicieli nieruchomości przeciwko wykonawcy. Sądu obu instancji uznały racje skarżących. Z uwagi na udział adwokata w sprawie, pozwany został dodatkowo obciążony kosztami procesowymi.
data publikacji: 2017-11-02 14:55:24
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
data publikacji: 2017-10-03 10:17:22
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
data publikacji: 2017-10-03 10:07:13
Zapraszamy do zapoznania się z treścią orzeczenia rozstrzygającego skargę dłużnika, w związku z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości. Na skutek skargi - Sąd Rejonowy ją w części uwzględnił, natomiast złożone zażalenie oddalił, jako bezzasadne.
data publikacji: 2017-10-02 19:28:40
W niniejszej sprawie klient zgłosił się do adwokata z nakazem zapłaty wydanym w związku z karą umowną, nałożoną za niezwróceniem w terminie dekodera po wypowiedzeniu umowy. Na skutek złożonego sprzeciwu Sąd powództwo oddalił, uznając, że nie jest ono zasadne. U podstaw rozstrzygnięcia legły zarzuty adwokata poparte na rozprawie. Wyrok jest nieprawomocny.
data publikacji: 2017-10-02 19:12:50
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony