Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
32
Uczestniczka postępowania, z uwagi na zawisłą sprawę o stwierdzenie nabycia spadku wniosła o przyjęcie od niej oświadczenia, że uchyla się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po swoim ojcu –  zatwierdzenie tego oświadczenia.    Sąd uznał, że w niniejszej sprawie uczestniczka postępowania nie może się też uchronić od oddalenia wniosku o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu powołując się na zasady współżycia społecznego .
data publikacji: 2018-03-07 14:18:48
Pozwana wspólnota - została zobowiązana do złożenia oświadczenia woli o nabyciu gruntu,na którym wniesiony został budynek usługowy. Właściciele gruntu zażądali zapłaty za grunt na drodze procesu - przy czym sąd powództwo oddalił. U podstaw rozstrzygnięcia legło ustalenie, że poprzednik prawny właściciela de facto otrzymał zapłatę za nieruchomość - na etapie jej wznoszenia w latach 790tych.
data publikacji: 2018-03-07 08:32:39
W niniejszym postępowaniu powód wystąpił o zapłatę należności z tytułu umowy dotyczącej prac koparką - na placu budowy. Pozwany - wywiódł pozew wzajemny, wnosząc o oddalenie powództwa głównego, z uwagi na to, że nie doszło do wykonania umowy po stronie powoda, koparka była niesprawna, co spowodowało konieczność wykonania prac przy pomocy osoby trzeciej w ramach wykonania zastępczego. Sąd oddalił powództwo główne w całości, zaś powództwo wzajemne - które opiewało na część należności, uwzględnił w całości.
data publikacji: 2018-02-15 09:09:02
Organ egzekucyjny umarzając postępowanie - obciążył dłużnika kosztami oraz  przyznał wierzycieli koszty zastępstwa w egzekucji. Postanowienie to zostało zaskarżone jako sprzeczne z przepisami prawa. Sąd uchylił postanowienie w całości i nakazał komornikowi usunięcie braków jakich dopuścił się w postępowaniu.
data publikacji: 2018-02-09 08:44:13
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia w sprawie o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu zwrotnym nieruchomości na darczyńcę. Sąd powództwo oddalił, zaś szersze motywy znajdziecie Państwo w treści przywołanego uzasadnienia wyroku.
data publikacji: 2018-02-02 10:05:24
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku Sądu Odwoławczego, który rozpoznawał apelację w sprawie karnej o posiadanie narkotyku. Zarzuty apelacyjne dotyczyły kwestii oceny, czy zdarzenie nie powinno być zakwalifikowane jako przypadek mniejszej wagi. Sąd Okręgowy za Sądem I Instancji uznał, że 1,1 gr narkotyku, nie stanowi takiego przypadku i nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania.
data publikacji: 2018-02-02 09:44:00
Klient Kancelarii - miał prowadzoną egzekucję komorniczą, w toku której doszło do zaspokojenia wierzyciela poza komornikiem. Wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania  , komornik umarzając postępowanie - orzekł o jego kosztach. Na postanowienie komornika została wywiedziona skarga przez adwokata,   która doprowadziła do obniżenia opłaty do 33 % wartości ustalonej przez komornika. Postanowienie uwzględniło skargę w jej znacznej części - z pominięciem kwestii kosztów zastępstwa w egzekucji.
data publikacji: 2018-01-22 13:52:38
Przedmiotowym postanowieniem Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie tymczasowego aresztu. Sąd uznał, że nadal istnieją przesłanki do stosowania najsurowszego środka i utrzymał skarżone postanowienie w mocy. 
data publikacji: 2018-01-04 08:19:39
Klient Kancelarii został oskarżony o udaremnienie zaspokojenia wierzyciela. Okoliczności sprawy był niesporne, stąd zasadnym było złożenie wniosku w trybie art 387 k.p.k. co skutkowało wydanie wyroku bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Postępowanie zostało warunkowo umorzone.
data publikacji: 2018-01-03 13:32:43
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego. W toku egzekucji wierzyciel utracił zdolność sądową, co nie spotkało się z reakcją komornika. Następnie postępowanie zostało umorzone na wniosek następcy prawnego wierzyciela, co było nieuprawnione, bowiem nie została wydana klauzula wykonalności na następcę. Pomimo takiego stanu rzeczy, komornik prowadził postępowanie i nie umarzał go z urzędu, przez kilka miesięcy po otrzymaniu postanowienia. Sąd uznał, że kilkumiesięczny termin bezczynności nie był wystarczający aby uznać,  że doszło do na ruszenia prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
data publikacji: 2017-12-29 10:02:50
W niniejszej sprawie Klient zgłosił się do Kancelarii ze sprawą o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego. Małżonka Klienta, pomimo, że ten dobrowolnie łożył na dziecko - zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu - złożyła wniosek do komornika. Tłumaczenia pozwanej - że nie doszło do spełnienia świadczeń, nie znalazły uznania w oczach sądu, który powództwo uwzględnił. 
data publikacji: 2017-12-27 15:43:46
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie - gdzie Sąd rozpoznawał skargę na czynności komornika, który nie zasądził na rzecz dłużnika kosztów zastępstwa w egzekucji. Egzekucja została wszczęta w oparciu o tytuł egzekucyjny uzyskany w e-sądzie. Z uwagi, iż pozew został wysłany na zły adres, strona pozwana - dłużnik, nigdy nie otrzymał nakazu i powództwa. Korespondencja została uznana za doręczoną. Po wszczęciu egzekucji organ egzekucyjny ustalił prawidłowy adres i rozpoczął czynności.

Adwokat dłużnika, złożył sprzeciw powołując się, że nakaz nigdy nie został skutecznie doręczony. To spowodowało uchylenie tytułu egzekucyjnego. Jednocześnie adwokat informował komornika o podejmowanych czynnościach. W toku postępowania został złożony wniosek o umorzenie egzekucji z mocy prawa, oraz zasądzenie od wierzyciela kosztów procesowych na rzecz dłużnika, z uwagi na wszczęcie bezpodstawnej egzekucji. Komornik umarzając postępowanie, odmówił zasądzenia tych kosztów, wskazując, że o tych może rozstrzygać tylko Sąd. Została wywiedziona skarga w której adwokat powołał się na przepisy i orzecznictwo dotyczące kosztów zastępstwa w egzekucji. Skarga została przez Sąd uwzględniona. Koszty egzekucji poniósł wierzyciel.
data publikacji: 2017-12-15 10:07:05
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony