Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
25

Wnioskodawczyni wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20.12.1993 r., sygn. akt II Ns xxx/93, w zakresie orzeczenia o dziedziczeniu wchodzącego w skład spadku udziału w gospodarstwie rolny. Twierdząc, że zachodzą przesłanki do zmiany przedmiotowego postanowienia. Powoływała się w postępowaniu na okoliczność, że nie miała o nim wiedzy i nie mogła przedłożyć dokumentu z którego wynikało, że mogła dziedziczyć gospodarstwo rolne.

Sąd wniosku nie uwzględnił min. w oparciu o art 5 k.c. - wskazując, że żądanie wnioskodawczyni jest nadużyciem prawa.
data publikacji: 2016-11-15 14:55:58
    Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 07 grudnia 2015 r., na podstawie art. 59 ust. 3, art. 36, art. 5a i art. 52 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  uchylił decyzję z dnia 15 lipca 2011 r. w przedmiocie podlegania Xxx Xxxa Xxxego ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wyjaśnił, że ubezpieczony nie spełnia ustawowego warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skarżący powyższą decyzję zakwestionował - odwołując się do Sądu Okręgowego. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, przyjmując, że decyzja jest prawidłowa.
data publikacji: 2016-11-15 14:46:39

Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie karnej o posiadanie papierosów bez akcyzy. Sąd uznał winę oskarżonej - nie dając wiary jej wyjaśnieniom, co do pochodzenia ujawnionych papierosów, wymierzając karę grzywny, oraz przepadek zajętych papierosów.
data publikacji: 2016-11-15 14:38:19
W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz z tytułu rzekomo bezpodstawnie wyegzekwowanego świadczenia od powoda. Powództwo jako całkowicie nieudowodnione - zostało oddalona, a powód z uwagi na sytuację materialną - został zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.
data publikacji: 2016-10-28 15:24:33
W niniejszej sprawie powód GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w elektronicznym pozwie zgłoszonym w postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 698 zł - tytułem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą pozwany zobowiązany był zapłacić. Powództwo zostało oddalone.
data publikacji: 2016-10-28 15:18:37

Przedmiotowym powództwem - Bank dochodził od pozwanej zapłaty za niespłacony kredyt. Sąd uwzględnił powództwo w znacznej części - podzielając stanowisko strony powodowej.  Sąd nie uwzględnił zarzutów - pozwanej przyjmując, iż umowa obowiązuje i roszczenie jest zasadne.
data publikacji: 2016-10-21 12:29:58
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o przywrócenie posiadania. Sąd I instancji powództwo - oddalił, natomiast po apelacji powodów  zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:  w punkcie 1 w trybie ochrony posesoryjnej nakazuje pozwanym aby wydali powodom lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze domu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości w miejscowości xxx składający się z kuchni, trzech pokoi, łazienki i korytarza, a także ½ pomieszczenia na poddaszu.
data publikacji: 2016-10-21 11:59:49
Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 kro wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w dacie wydania wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich obniżeniu lub podwyższeniu, po drugie zaś oznacza, że upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o obniżeniu lub podwyższeniu alimentów sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa; na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej zawartej w art. 6 kc.
data publikacji: 2016-10-04 12:45:25
Postanowienie z dnia 26.09.2012r., Sądu Okręgowego w Białymstoku ( VIII Kz 444/12, www.bialystok.so.gov.pl), który stwierdził, iż ustawodawca przewidział możliwość niewskazania wbrew obowiązkowi przez zobowiązanego osoby kierującej lub używającej dany pojazd w oznaczonym czasie jedynie pod warunkiem wykazania, że pojazd ten został użyty po pierwsze wbrew woli i wiedzy ww., po drugie przez nieznaną osobę, po trzecie ww. nie mógł temu zapobiec. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. We wszystkich innych wypadkach właściciel lub posiadacz pojazdu, od którego jest żądana powyższa informacja, a która jej nie udziela, popełnia czyn z art. 96 § 3 kw. Podkreślić należy, że w niniejszej sprawie nie zachodziła żadna w przywołanych okoliczności, która zwolniłaby obwinionego z obowiązku udzielenia, żądanych przez Straż Gminną w M. informacji.
data publikacji: 2016-10-04 11:13:11
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – zwanej dalej ustawą (...) - Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zm., z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
data publikacji: 2016-10-04 11:09:18
Powódka doznała po raz pierwszy skręcenia stawu kolanowego w 2004 r. Podjęła wówczas leczenie w (...)przy ul. (...) w B. i trwało ono około 2 lata. Następnie, po kolejnym skręceniu stawu kolanowego prawego, w 2007 roku była leczona w (...)w B., gdzie przebywała w dniach 29.08 - 30.09.2007 roku. Na podstawie oceny klinicznej i badania metodą (...) rozpoznano u niej zespół fałdu maziowego przyśrodkowego kolana prawego. Przy wypisie zaproponowano wówczas powódce wykonanie zabiegu operacyjnego prawego kolana przez usunięcie nadmiaru maziówki (fałdu przyśrodkowego) z użyciem artroskopu, na który powódka nie wyraziła zgody. W tych warunkach była leczona zachowawczo tj. przyjmowała stale lek stymulujący regenerację chrząstki stawowej oraz trzykrotnie wykonano u niej tzw. blokadę kolana prawego.
data publikacji: 2016-09-27 08:59:04
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
25