Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
25

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2016 roku  Sąd Rejonowy w Białymstoku  udzielił przybicia własności nieruchomość, powyższe postanowienie w całości zaskarżyła dłużniczka.    Sąd Okręgowy  rozpoznając zażalenie, podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż w okolicznościach niniejszej sprawy zostały spełnione przesłanki art. 984 § 1  k.p.c. uzasadniające przejęcie przedmiotowej nieruchomości na rzecz wierzyciela egzekwującego i hipotecznego
data publikacji: 2016-12-13 09:59:49

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu odwoławczego, rozpoznającego zażalenie na zabezpieczenie. Sąd I instancji udzielił zabezpieczenia, przyjmując, że kwota 400 zł , pokryje potrzeby dziecka na czas trwania procesu. Zażalenie wywiedzione przez zobowiązanego - nie spowodowało zmiany jego wysokości, Sąd przyjął, że ustalona przez Sąd I instancji kwota leży w możliwościach majątkowych i zarobkowych ojca dziecka, nadto odpowiada usprawiedliwionym potrzebom dziecka.
data publikacji: 2016-12-13 09:51:53
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie o rozbój. Sąd przyjął, iż oskarżeniu dopuścili się zarzucanych czynów - głownie w oparciu o zeznania świadków. Z uwagi na niemożność doręczenia pokrzywdzonemu oraz oskarżonym wezwań na rozprawy - Sąd w tym zakresie ograniczył postępowanie dowodowe do odczytania zeznań, wyjaśnień z postępowania przygotowawczego.
data publikacji: 2016-12-13 09:19:19

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku, którym Sąd oddalił powództwo o zapłatę, przyjmując , że podnoszone przez adwokata pozwanej - pozostają zasadne. Jednocześnie Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 29/16 tj. iż nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (LEX 2067028). Należy mieć na uwadze, iż wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje skutek przerwy jedynie wówczas, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności.
data publikacji: 2016-12-12 15:12:40

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2016 roku  zmarł adwokat Jerzy Dek. Wszystkie osoby które miały niezakończoną współprace z mec. Dekiem - prosimy o kontakt z kancelarią, celem ustalenia warunków dalszej współpracy. 
data publikacji: 2016-11-29 09:29:45
Projektowana ustawa o komornikach sądowych ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r.  poz. 790, z późn. zm.), w zakresie ustroju i zasad wykonywania zawodu komornika sądowego. Problematyka opłat i kosztów działalności komornika sądowego będzie bowiem przedmiotem odrębnej regulacji.

Za opracowaniem nowej ustawy przemawia potrzeba wprowadzenia rozwiązań przywracających zaufanie do zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego oraz zwiększających nadzór nad komornikami, a także stworzenie spójnej regulacji powyższej materii.   

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie nowelizowana (ok. czterdzieści razy, w tym pięciokrotnie w sposób kompleksowy), co wpłynęło negatywnie na jej spójność i przejrzystość. Wspomniane nowelizacje dotyczyły w szczególności: odejścia od urzędniczego statusu komornika sądowego i zbliżenia tego zawodu do wolnych zawodów prawniczych, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji komornika jako funkcjonariusza publicznego, zmiany zasad nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników, przemodelowania zasad powoływania komorników, zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników oraz nadania nowego znaczenia pojęciu rewiru komorniczego, tworząc stan, w którym w jednym rewirze może działać wielu komorników.
data publikacji: 2016-11-25 18:41:13
Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem ustawy  o komornikach sądowych
data publikacji: 2016-11-25 18:35:54
Zapraszamy do zapoznania się z treścią prawomocnego orzeczenia w którym Sąd dokonał kontroli instancyjnej - sprawy o podział majątku byłych małżonków. 
data publikacji: 2016-11-21 11:24:30
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu w sprawie przerwy skazanego w odbywaniu kary pozbawienia wolności. U podstaw wniosku legły okoliczności związane z faktem, iż skazany jest ojcem dziecka - które wymaga wsparcia finansowego, a przerwa pozwoliłaby na uzyskanie przez skazanego dochodu. Sąd nie uznał racji skazanego przyjmując, że matka dziecka posiada środki na jego utrzymanie i nie ma przesłanek do udzielenia przerwy.
data publikacji: 2016-11-21 10:15:48
W niżej prezentowanym postępowaniu, Sąd rozstrzygał o roszczeniu z tytułu zleconej usługi. Powodowie twierdzili, iż na bazie zamówienia złożonego przez e-mail, doszło do zawarcia umowy, doszło następnie do jej realizacji - w konsekwencji została wystawiona faktura VAT, która nie została opłacona. Mając na uwadze powyższe Sąd powództwo uznał co do zasady, nie podzielając stanowiska pozwanego, przy czym Sąd stwierdził, że pozwany nie kwestionował stanu faktycznego wskazanego przez powodów - a co za tym idzie przyznał pewne okoliczności.  Wyrok nie jest prawomocny.
data publikacji: 2016-11-21 10:04:25
Sprawa dotyczyła  przyznania opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną. Sąd I instancji wniosek oddalił, jednakże doszło do tego bez merytorycznego rozpoznania istoty sprawy. Od postanowienia została wywiedziona apelacja - uwzględniona przez Sąd II instancji, który  uchylił zaskarżone postanowienie przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
data publikacji: 2016-11-16 09:18:35


Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia odwoławczego w sprawie o podział majątku między byłymi małżonkami. Sąd rozstrzygał o rozliczeniu nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny stron, o wartości poszczególnych składników majątku - w tym nieruchomości. Pomimo wywiedzionej apelacji Sąd odwoławczy utrzymał postanowienie I instancji - w mocy.
data publikacji: 2016-11-15 20:16:27
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
25