Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
25
W przedmiotowym postępowaniu Sąd rozpoznawał skargę na czynność komornika - naliczenie i ustalenie opłaty od odnalezienia majątku. Skarżący podnosił, że zajęcie emerytury i środków na koncie, nie było wynikiem poszukiwania majątku, ale działań rutynowych wskazanych przez wierzyciela i  dłużnika. Sąd nie uznał racji dłużnika - przyjmując, że zajęcie świadczenia wynikało z realizacji poszukiwania majątku.Postanowienie jest nieprawomocne.
data publikacji: 2017-01-27 09:18:53
   Oskarżonego Aa Q uznaje za winnego tego, że w bliżej nieustalonym okresie od 27 maja 2011 roku do 22 czerwca 2011 roku i bliżej nieustalonym miejscu nabył od bliżej nieustalonej osoby samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. AAA 666, nr VIN WAUZZZ8EZ1A06xxx pochodzący z kradzieży tj. czyn z art. 291 § 1 kk i za to na mocy 291 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

II.    Oskarżonego Aa Q uznaje za winnego tego, że w dniu 24 czerwca 2011 roku w Xach w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.300 zł Adama Xa Xiego poprzez wprowadzenie w błąd co do pochodzenia pojazdu w ten sposób, że oferował na portalu internetowym otomoto.pl do sprzedaży samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. AAA 666, nr VIN WAUZZZ8EZ1A06xxx jako pojazd sprowadzony z Belgii, zdając sobie sprawę z tego, że pojazd pochodzi z kradzieży i został w nim przerobiony numer VIN tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.
data publikacji: 2017-01-15 18:17:52
 
Powód AA XX wniósł o zasądzenie od .A. w Warszawie kwoty 250.000 zł, tytułem skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2008 r. Podniósł, że zapłaty dochodził w związku ze szkodą, jakiej doznał na skutek wypadku drogowego z 20 marca 2008 r. Jako podstawę prawną swego żądania wskazał art. 447 k.c. i art. 444 k.c.
data publikacji: 2017-01-09 19:57:11
Zapraszamy do zapoznania się z motywami pisemnymi Sądowego rozstrzygnięcia - zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu. Sąd I Instancji zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy - co zostało zakwestionowane w drodze zażalenia. Sąd odwoławczy uznał, że zachodzą przesłanki do stosowania aresztu, a co za tym idzie, utrzymał zastosowany środek zapobiegawczy - w mocy.
data publikacji: 2017-01-02 09:20:31
Sąd Rejonowy w Suwałkach II Wydział Karny wydał postanowienie o umorzenie postępowania w sprawie oskarżonych o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 § 2 kk G. C. i A. Ż. z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Oskarżyciel subsydiarny wnosił o uznanie winy sprawców i orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, jednak sąd doszedł do przekonania, że mimo iż wina była ewidentna a zamiar sprawców bezpośredni i kierunkowy, to jednak wartość około 10 000 zł szkody w świetle toczącego się równolegle postępowania cywilnego z umowy leasingu uzasadnia umorzenie postępowania. Postanowienie nie jest prawomocne. 

data publikacji: 2016-12-28 13:31:38
Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił wniosku skazanego o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Co symptomatyczne w podobnych sprawach - pozytywna treści opinii o skazanym z zakładu karnego była sprzeczna z jej wnioskami, które były negatywne w zakresie prognozy i oceny o zasadności wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mimo trudnej sytuacji skazanego, który nie powrócił z przepustki do więzienia w związku z dramatem najbliższej mu osoby, sąd uznał że ten fakt na obecnym etapie pozwala na negatywną prognozę kryminologiczną i przemawia za nie uwzględnieniem wniosku. 
data publikacji: 2016-12-28 13:27:56
Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o umorzeniu sprawy o zapłatę z uwagi na cofnięcie powództwa. Pozwana dopiero w toku postępowania przedstawiła dowód na wykonanie zobowiązania umownego, czym co prawda uchybiła terminowi ustalonemu w umowie na wykonanie tego obowiązku wobec powódki, jednak skutecznie spowodowała odstąpienie od popierania powództwa. Wobec spełnienia roszczenia dopiero na etapie postępowania sądowego, Sąd Okręgowy na skutek zażalenia zmienił postanowienie w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów procesu od pozwanej na rzecz powódki.

data publikacji: 2016-12-28 13:18:58
Klient został oskarżony o to, że  w dniu 6 września 2015 roku w Białymstoku w mieszkaniu  przy ul. /31 zamieszkując wspólnie z QQą CCką  dokonał uszkodzenia jej ciała w ten sposób, że podczas wszczętej awantury szarpał ją za ramiona, wykręcał jej palce u lewej ręki dusił za szyję w wyniku czego pokrzywdzona doznała na lewej stronie szyi czterech pręgów podbiegnięcia krwawego na łącznej powierzchni ok. 8x4 cm na szerokości ok. 1 cm, bolesności uciskowej i dyskretnego zasinienia i bolesności w 1/3 górnej zarysu mięśnia mostkowo, obojczykowo – sutkowego oraz na tylno – bocznej powierzchni ramienia lewego plackowatego podbiegnięcia na powierzchni ok. 6x3-4 cm, co skutkowało  naruszeniem czynności narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni.  tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 4 k.k.

Wyrokiem I instancji - Sąd uniewinnił Klienta od zarzucanego mu czynu, wyrok apelacją zaskarżyła prokuratura.
data publikacji: 2016-12-28 09:22:02
Apelacja od wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu. Obrońca wnosił aby sąd - w ramach środka karnego orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów - samochodów osobowych, a nie wszystkich posiadanych przez skazanego kategoriach.

Tm samym zarzucił wyrokowi orzeczeniem rażąco surowego środka karnego wobec R S wyrażającą się w orzeczeniu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Powyższe wynikało z niedostatecznego rozważenia kwestii celowości orzeczenia tego środka, jak też pominięcia okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, a przede wszystkim jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego trybu życia, w tym faktu, że źródłem utrzymania oskarżonego jest prowadzenie pojazdów mechanicznych – ciężarówek, a także zachowania po popełnieniu przestępstwa oraz w okresie późniejszym, przejawiającym się w wyrażeniu czynnego żalu, które to okoliczności przemawiały za orzeczeniem zakazu prowadzenia samochodów osobowych i odstąpieniem od orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – jako niecelowego.
data publikacji: 2016-12-20 09:29:59
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy  w Białymstoku na mocy art. 279 § 3 k.p.k, art. 249 § 1 k.p.k., art. 250 § 2 k.p.k., art. 263 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. i art. 258 § 2 k.p.k. utrzymał wobec podejrzanego QQa XXa stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, orzeczonego na okres 14 dni od daty zatrzymania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł obrońca podejrzanego,.
data publikacji: 2016-12-20 09:15:34
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 15 lipca 2011 r. stwierdził podleganie  skarżącego ubezpieczeniu społecznemu rolników i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyński. 

Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku decyzją z dnia  xxx  stwierdził, że jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnym i rentowym oraz wypadkowemu.

Odwołanie od w/w decyzji złożył skarżący. Sąd nieprawomocnym wyrokiem   - odwołanie oddalił.
data publikacji: 2016-12-20 08:52:48
 Sąd Rejonowy w Sokółce postanowieniem z dnia 13 stycznia 2016 roku, na podstawie art. 626 § 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 k.p.k. w zw. z art. 616 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1062 ze zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2003 r. w sprawie określania wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.03.151.1468), ustalił koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego. Na skutek zażalenia - koszty te przez Sąd odwoławczy zostały zmniejszone - przy częściowym uwzględnieniu argumentów obrony.
data publikacji: 2016-12-19 11:38:28
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
25