Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
32
Sprawa dotyczyła zapłaty na rzecz Banku, który wypowiedział umowę i zażądał spłaty całości roszczenia.  W uzasadnieniu powód  wskazał, iż pozwani zaciągnęli u powoda pożyczkę w wysokości 134.000 zł. Pozwani zaprzestali spłacania rat zgodnie ze zobowiązaniem. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu. Zakwestionowali roszczenie zarówno co do zasady (brak wymagalności roszczenia), jak i wysokości.
data publikacji: 2019-04-02 15:21:34
 Sąd Okręgowy w Białymstoku na czas trwania postępowania o rozwód zabezpieczył roszczenia alimentacyjne małoletniej córki stron w ten sposób, że zobowiązał pozwanego P do łożenia tytułem alimentów na rzecz N kwotę 700 zł miesięcznie, oddalając jednocześnie wniosek w pozostałym zakresie.Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany.
data publikacji: 2019-02-15 08:51:24
Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 10.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia rozpoczęcia umowy do dnia zapłaty. Ponadto domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.U podstaw żądania leżało oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna samochodu - który wg. powoda posiadał istotne wady.
data publikacji: 2019-02-12 10:00:33
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku przyznał biegłym wynagrodzenie w kwocie 388,68 zł, które nakazał wypłacić tymczasowo z sum Skarbu Państwa /pkt I/ oraz przyznał biegłej sądowej wynagrodzenie w kwocie 388,68 zł, które nakazał wypłacić tymczasowo z sum Skarbu Państwa /pkt II/ .Postanowienie to zostało zaskarżone przez pełnomocników stron.
data publikacji: 2019-02-12 09:47:18
Dłużnik w otwartym terminie ustawowym złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt PK Km xx/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.
data publikacji: 2019-02-12 09:41:30
Powód  wnosił w pozwie o zasądzenie od pozwanej I kwoty 250 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w płatności od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty i kosztami postępowania wg norm przepisanych. Była to kwota odszkodowania za przekroczenia granic wycinki leśnej. Sąd I instancji powództwo oddalił, zaś sąd odwoławczy zmienił wyrok i zasądził dochodzoną kwotę oraz zmienił rozstrzygnięcie o kosztach/
data publikacji: 2019-02-12 09:32:48
W niniejszej sprawie pozwana - po około 8 latach od wydania nakazu zapłaty, powzięła wiedzę o sprawie. Złożony sprzeciw wraz z wnioskiem ewentualnym o przywrócenie terminu do jego złożenia, został odrzucony. Pełnomocnik pozwanej postanowienie zażalił, zaś Sąd Okręgowy - uwzględnił- je uchylając je w całości.
data publikacji: 2019-02-12 09:16:43
Powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – poprzez wybudowanie parociągu pod powierzchnią działki. Przed wytoczeniem powództwa, została na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ustanowiona służebność przesyłu. Uprawomocnienie się tego postanowienia rozpoczęło roczny bieg przedawnienia roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi. Pojęcie „zwrot rzeczy” nie ma definicji normatywnej, ale w drodze wykładni nadaje mu się szerokie znaczenie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że termin ten należy wiązać nie tylko ze świadomym przekazaniem rzeczy przez dotychczasowego posiadacza samoistnego jej właścicielowi, lecz z każdą sytuacją, w której właściciel uzyskał możliwość bezpośredniego władztwa nad rzeczą, a dotychczasowy posiadacz to władztwo utracił.

data publikacji: 2018-11-07 16:59:53
Powodowie domagali się ustalenia, że ich córę obciąża względem nich obowiązek alimentacyjny. Jego realizacji domagali się w ten sposób, żeby córka nieodpłatnie umożliwiła im korzystanie z części nieruchomości. Sąd oddalił jednak apelację uprawnionych, wskazując że wobec matki, córka wykonuje obowiązek alimentacyjny, w ten sposób że pozwala jej korzystać z części nieruchomości. W stosunku do ojca, ustalono że nie może żądać świadczeń alimentacyjnych od córki, bowiem sam świadczeń takich nie wykonywał, znajduje się w lepszej sytuacji majątkowej niż córka, nie wykazał że znajduje się w stanie niedostatku, a ponadto jego zachowanie wobec córki pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
data publikacji: 2018-11-07 16:57:28
Bank udzielił powodowi kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Zabezpieczenie spłaty stanowiło cesja praw z umowy ubezpieczenia AC, poręczenie według prawa cywilnego oraz przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie. Powód zalegał ze spłatą kolejnych dwóch rat kredytu, co stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy oraz postawienia w stan wymagalności całej pozostałej do spłaty kwoty. W treści umowy brak było postanowień regulujących kurs według jakiego miała zostać przeliczona kwota pozostała do spłaty. Wobec ustalenia, że pozwany nie otrzymał waluty szwajcarskiej, pozostały do spłaty dług biegły ustalił poprzez porównanie kwoty udzielonego kredytu tak jak to rzeczywiście zrealizowano (w złotówkach) do kwoty rzeczywiście dokonanych poszczególnych spłat przeliczonych przez bank na złote oraz odjęcie wartości przejętego przedmiotu umowy.
data publikacji: 2018-11-07 16:54:27
W niniejszej sprawie przedstawicielka ustawowa powoda wszczęła postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych za okres 10 lat poprzedzających zgłoszenie wniosku. Zobowiązany alimentacyjnie wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, za okres starszy niż 3 lata od dnia wytoczenia powództwa. Powództwo zostało uwzględnione w całości, bowiem roszczenia dzieci przeciwko rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej przedawniają się z upływem trzech lat.

Dodatkowo Sąd uznał, że skoro małoletni uprawniony nie jest zdolny do samodzielnego utrzymania się, to zgodnie z zasadą słuszności nie będzie obciążany kosztami procesu.  
data publikacji: 2018-11-07 16:51:37
Wspólnicy spółki jawnej są odpowiedzialni za zobowiązania spółki od momentu zawiązania spółki, a ich odpowiedzialność za konkretne zobowiązania spółki powstaje z chwilą powstania danego zobowiązania i pozostaje niezależna od  ewentualnego wszczęcia postępowania upadłościowego wobec spółki, czy też bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki. Wszelkie czynności związane z majątkiem, nawet osobistym, wspólników spółki mogą być zaskarżone w drodze skargi paulińskiej, jeśli spółka nie wykonuje ciążących na niej zobowiązań. 
data publikacji: 2018-11-07 16:48:39
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony