Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
   ...  
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Zaliczenie okresu niesłusznie stosowanego tymczasowego aresztowania na poczet kary orzeczonej wobec poszkodowanego w tej samej lub w innej sprawie, nie zamyka drogi do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie przepisów Rozdziału 38 kpk
data publikacji: 2014-10-08 22:51:28

Należne poszkodowanemu odszkodowanie obejmujące zwrot wydatków za korzystanie z pojazdu zastępczego pomniejsza się o sumę jaką poszkodowany wydatkowałby na koszty eksploatacji własnego pojazdu – tak brzmi teza zapadłego wyroku w sprawie XIII Ga 7/14 – Sądu Okręgowego w Łodzi.
data publikacji: 2014-10-02 15:59:03


Straż miejska może oskarżać właściciela auta za niewskazanie kierowcy - taka jest konkluzja wyroku z 30 września 2014 roku - wydanego przez pełen skład Sądu Najwyższego.  
data publikacji: 2014-10-01 08:56:21
Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy zakres - usług prawnych, realizowanych przez adwokatów. Osoby zainteresowane usługami, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką - celem omówienia szczegółów sprawy/zagadnienia.
data publikacji: 2014-09-29 14:05:33

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku, prowadziła postępowanie zainicjowane subsydiarnym aktem oskarżenia. Adwokat Stanisław Dek - został wyznaczony obrońcą - oskarżonego.

W toku posiedzenia zostały podniesione argumenty przez adwokata i  zarzuty - w kierunku wykazania, iż akt został wywiedziony w sposób nieuprawniony, zaś postępowanie winno zostać umorzone.

Sad podzielił stanowisko adwokata - umarzając postępowanie i obciążając oskarżyciela wszystkimi kosztami, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego.
data publikacji: 2014-09-29 10:00:45
Kancelaria Adwokacka - w ramach obsługi klientów, prowadzących działalność gospodarczą  - prowadziła sprawę sądową o zapłatę. Okoliczności sprawy w ocenie adwokata - wydawały się być bezsporne, jednakże pozwana - złożyła sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Strona pozwana była również reprezentowana przez adwokata.

Postępowanie dowodowe było skierowane na ustalenie treści umowy między stronami - jej warunków, oraz okoliczności wcześniejszych wpłat. Z uwagi na fakt, iż pozwanej siedziba była poza rejonem sądu rozpoznającego sprawę - świadkowie byli słuchani w drodze pomocy prawnej.

Pomimo stanowiska pozwanej o bezzasadności roszczenia - Sąd uznał powództwo za zasadne. Z uwagi na fakt, iż strona powodowa - wygrywająca postępowanie, była reprezentowana przez adwokata - od pozwanej zostały zasądzone koszty zastępstwa procesowego.


data publikacji: 2014-09-29 09:39:33
Poniżej przedstawiamy treść postanowienia kończącego - w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności. Adwokaci reprezentujący klientkę - uzyskali korzystne postanowienie, na podstawie którego otrzymała stosowne spłaty z tytułu zniesienia współwłasności.

Wydane w I instancji orzeczenie było wadliwe, stąd też adwokat wywiódł apelację - której zarzuty podzielił Sąd odwoławczy.

Kancelaria Adwokacka - adwokat Zofia Daniszewska-Dek, adwokat Jerzy Dek i adwokat Stanisław Dek, zaprasza wszystkie osoby które chciałyby uregulować sprawy spadkowe - do kontaktu z Kancelarią.
data publikacji: 2014-09-22 13:22:48

Rozszerzenie listy przedmiotów wyłączonych spod egzekucji komorniczej w -  o przedmioty  niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika.
data publikacji: 2014-09-19 09:36:52
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie  VII KA 614/14 

Na rok i cztery miesiące więzienia skazał prawomocnie olsztyński Sąd Okręgowy komornika, któremu prokuratura zarzucała nierzetelne prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Orzeczona kara została zawieszona na okres trzech lat – próby. Nadto wobec Komornika został orzeczony środek karny w postaci 5-letniego zakazu wykonywania zawodu.  
data publikacji: 2014-09-09 16:49:05
Kancelaria Adwokacka w Białymstoku - prowadzi sprawę o ochronę dóbr osobistych klienta, którego wizerunek został opublikowany na stronie internetowej lokalnego dziennika.  

Do naruszenia dobra doszło w sytuacji opublikowania nieprawdziwych informacji, które sugerowały, iż klient dopuścił się ciężkiego przestępstwa. Wraz ze stosownym powództwem, adwokat równolegle złożył wniosek o zabezpieczanie powództwa - przez usuniecie niektórych treści artykułu, oraz usunięcie danych osobowych klienta do momentu zakończenia sporu. 
 
data publikacji: 2014-08-21 09:36:57

Kancelaria Adwokacka - prowadzi również sprawy z zakresu roszczeń przeciwko ubezpieczycielom, którzy nagminnie odmawiają wypłaty odszkodowań, bądź je zaniżają w sposób nieuprawniony. W prezentowanym poniżej stanie faktycznym sprawca wypadku, który przyznał się i przyjął mandat - na etapie postępowania likwidacyjnego - zmienił zdanie ( najprawdopodobniej wskutek działań likwidatora) co skutkowało postawą ubezpieczyciela - odmową wypłaty pełnego odszkodowania za zniszczony samochód, w oparciu o rzekomy zarzut przyczynienia się do powstałej szkody. cą mu wdać się w polemikę z biegłym - w przypadku gdy dojdzie do wydania niekorzystnej opinii.

adwokat Białystok
data publikacji: 2014-08-21 09:28:03


Osoby wobec których prowadzona jest egzekucja - często z uwagi na zawiłość sformułowań prawnych, nie są w stanie ocenić, czy organ egzekucyjny w sposób prawidłowy naliczył opłatę egzekucyjną. Kancelaria Adwokacka - prowadziła sprawę dłużnika, w stosunku do którego komornik umorzył postępowanie, bowiem doszło do wznowienia postępowania sądowego - zaś strona powodowa cofnęła pozew i zrzekła się roszczenia. Równolegle toczyło się postępowanie egzekucyjne które zostało umorzone, zaś dłużnik - co ciekawe obciążony kosztami.


data publikacji: 2014-08-14 09:08:31
Strona :
1
   ...  
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25