Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
32
Sąd I Instancji rozstrzygnął na rozprawie - wniosek o zabezpieczenie kontaktów ojca z synem. Pełnomocnik matki dziecka złożył zażalenie wskazując, że kontakty są zbyt obszerne i ma to godzić w interesy dziecka. Dodatkowo do zażalenie zostały załączone dokumenty - zaświadczenia lekarskie wydane na prośbę matki dziecka, z których miało wynikać, że dziecko po kontaktach moczy się w nocy i jest emocjonalnie niestabilne. Zaświadczenia zostały wydane w oparciu o wywiad od matki dziecka- bez jego badania. Sąd Okręgowy ograniczył kontakty ojca z dzieckiem - uznając, że te trwają nazbyt długo. Zmianę kontaktów z ojcem uznał za rewolucyjną zmianę .....
data publikacji: 2019-08-06 08:44:22
W przedmiotowym postępowaniu Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie środka zapobiegawczego - nakazu opuszczenia domu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym
data publikacji: 2019-08-02 12:23:23
Powód wniósł o uznanie za bezskuteczną w całości w stosunku do niego notarialnej umowy darowizny , mocą której dłużnik  darował pozwanej – swojej żonie M z udział w ½ części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Powództwo zostało oddalone - albowiem Sąd uznał, że czynność ta nie został wykonana w celu pokrzywdzenia wierzycieli przyszłych dłużnika. 
data publikacji: 2019-08-02 12:18:35
Pełnomocnik S wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz  S odszkodowania  w kwocie 20 000 zł i kwoty 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie PR Ds. .2017 Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, zastosowane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na mocy postanowienia o sygn. akt  III Kp /17. Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018r. na podstawie art. 552§4 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy S kwotę 4.500 zł tytułem odszkodowania oraz kwotę 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia; w pozostałym zakresie wniosek oddalił; kosztami postępowania obciążył  Skarb Państwa.
data publikacji: 2019-08-02 12:08:16
Poniżej prezentujemy treść postanowienia Sądu, w przedmiocie zażalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania karnego. Sąd co do zasady zażalenie oddalił, wskazując jednakże na potrzebę uzupełnienia postępowania o dokonanie pewnych czynności procesowych 
data publikacji: 2019-06-28 08:33:48
Sad I instancji w postępowaniu o rozwód i alimenty, wydał postanowienie w którym zabezpieczył roszczenie - nakazując zobowiązanemu zaspokajać potrzeby rodziny kwotą 1500,00 zł . Na skutek zażalenia, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie w części - zmniejszając wysokość zabezpieczenia
data publikacji: 2019-06-11 12:57:38
Dłużnik - przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, złożył pozew - w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu w części, bowiem doszło do jego przedawnienia. Sąd na wniosek pełnomocnika - dokonał zabezpieczenia roszczenia. 
data publikacji: 2019-06-11 12:54:18
Sprawa dotyczyła rozliczenia umowy najmu maszyny. Pozwana celem przedłużenia postępowania - złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, następnie zaś składała apelację, która została oddalona.
data publikacji: 2019-06-11 12:49:44
Sprawa dotyczyła odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu leśnego. Pozwany twierdził, że wartość odszkodowania została wyliczona wadliwie, bowiem nie uwzględniała faktu, że grunt jest wyłączony z gospodarki leśnej i de facto stanowi bagno. Nadto było podnoszone, że stawka czynszu waha się w granicach 1/3 wartości gruntu - co pokazuje brak ekwiwalentności dochodzonego roszczenia.
data publikacji: 2019-04-17 10:30:17
Na postanowienie komornika została złożona skarga. Sąd uznał ją częściowo za zasadną - w zakresie nienależytego rozliczenia podatku VAT, oraz sposobu rozliczenia - które było nie czytelne. Sąd oddalił skargę w części w której komornik naliczył 15 % opłatę od egzekucji z renty MSWiA, albowiem ustawa w tym przedmiocie nie jest jednoznaczna. 
data publikacji: 2019-04-12 10:12:09
Powód w pozwie skierowanym przeciwko A K oraz B K domagał się zasądzenia na swoją rzecz solidarnie kwoty 137.596,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 28.12.2015 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wnosił o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Z uwagi na podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia - powództwo zostało oddalone. 

data publikacji: 2019-04-12 09:40:49
Sprawa dotyczyła roszczenia firmy sprzedającej materiały budowlanej, wobec odbiorców którym wystawiono faktury przelewowe, Ci zaś twierdzili, że płatność nastąpiła gotówką. Sąd oceniając materiał dowodowy uznał, że skoro pozwany nie dysponuje dowodem wpłaty, to roszczenie jest zasadne. Pozwany powoływał się na szereg okoliczności - takich jak bałagan w dokumentacji księgowej powodowej spółki , wystawianie dokumentów KP bez dat i kolejnych numerów, jak również kwestii, że gdyby faktycznie istniała zaległość - to pozwany nie miałby możliwości dalszego czynienia zakupów u powodowej spółki. 
data publikacji: 2019-04-02 15:35:56
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony