Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
25
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku rozwodowego, gdzie Sąd Apelacyjny zmienił wyrok I instancji, w zakresie miejsce pobytu dziecka, oraz władzy rodzicielskiej. Na skutek złożonego odwołania Sąd uznał, ze   apelacja powódki w zakresie podważającym orzeczenie o: władzy rodzicielskiej, pieczy nad dzieckiem, obowiązku alimentacyjnym i kontaktach z synem zasługiwała na uwzględnienie.
data publikacji: 2017-08-03 15:33:01
Strona powodowa w niniejszej sprawie, domagała się zasądzenia na swoją rzecz - kwoty wynikającej z wystawionej faktury, w oparciu o umowę najmu maszyny. Pozwana spółka zakwestionowała swój obowiązek, ale powództwo z uwagi na przedstawione dowody, zostało uwzględnione. Strona powodowa dysponowała zamówieniem, protokołem dostawy i odbiorem maszyny. Zarzuty spółki - nie zostały uwzględnione.
data publikacji: 2017-08-02 14:07:25
W niniejszej sprawie powód wystąpił o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego, bądź jego obniżenie. U podstaw roszczenia legł fakt, iż powód jako osoba zobowiązana - utracił częściowo możliwość zarobkowania z uwagi na stan zdrowia, natomiast pozwany - uprawniony, pomimo orzeczonej niepełnosprawności i posiadanej renty z tytułu niezdolności do pracy - wykonywał pracę dorywczą. Sąd powództwo uwzględnił w części, obniżając alimenty do kwoty po 250 zł.
data publikacji: 2017-08-02 13:54:29
W przedmiotowej sprawie powódka domagała się zwrotu udzielonej byłym małżonkom pożyczki. Do jej udzielenia doszło w trakcie małżeństwa dłużników, które następnie zostało rozwiązane. Pożyczkobiorca - zięć powódki, zaprzeczył aby środki jaki otrzymał były przekazane w formie pożyczki, twierdząc, że była to darowizna. Taki stan rzeczy nie znalazł uznania w oczach sądu, bowiem pozwany sam sobie zaprzeczał, a zeznania jego i jego świadków ( rodzina) nie były wiarygodne i często wzajemnie się wykluczały.

Sąd uznał, że przekazywane kwoty były pożyczką i powódka miała prawo domagania się jej zwrotu.
data publikacji: 2017-07-06 12:05:05
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
data publikacji: 2017-06-12 13:35:14
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
data publikacji: 2017-06-12 13:25:28

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu rozstrzygającego wniosek o podział majątku wspólnego.

Sąd rozstrzygał o nakładach małżonków na majątek wspólny z majątku odrębnego oraz o poniesionych wydatkach.
data publikacji: 2017-06-12 13:17:26
Postępowanie toczyło się pomiędzy byłym właścicielem nieruchomości, oraz wykonawcą dachu - w ramach umowy o roboty budowlane. Nieruchomość została sprzedana osobie 3, która do właściciela zgłosiła się z żądaniem obniżenia ceny w ramach rękojmi. Z uwagi na treść opinii biegłego, właściciel zawarł ugodę z nowym nabywcą i wystąpił do głównego wykonawcy z żądaniem zapłaty - na zasadzie regresu. Pozwany kwestionował wady, podnosił zarzut przedawnienia twierdząc, że wykonywał dzieło. Zarzuty okazały się być bezpodstawne i Sąd ich nie uwzględnił. Strona powodowa wystąpiła o częściowa zapłatę, celem uzyskania prejudykatu.
data publikacji: 2017-06-05 08:57:42
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie zażalenia wywiedzionego na zabezpieczenie alimentacyjne. Sąd odwoławczy przychylił się do zażalenia - co do zasady, obniżając w znacznym stopniu ustalone zabezpieczenie.  
data publikacji: 2017-05-17 10:12:31
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia sądowego - w którym rozstrzygano zasadność naliczenia opłaty za odnaleziony przez komornika majątek dłużnika.

Sąd I instancji zmienił postanowienie w zakresie doliczonego podatku VAT, zaś Sąd II instancji dodatkowo obniżył opłatę z uwagi na jej nieuprawnione naliczenie.
data publikacji: 2017-05-17 10:01:57
Postanowienie w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Skazany - w okresie zawieszenie wykonania kary - popełnił przestępstwo podobne za granicą, stąd Sąd wszczął postępowanie celem wykonania kary orzeczonej w postępowaniu krajowym. 
data publikacji: 2017-05-17 09:10:09
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem karnym w sprawie o przywłaszczenie mienie. Kancelaria reprezentowała pokrzywdzonych którzy, jako oskarżyciele posiłkowi -  domagali się naprawienia szkody przez sprawcę. Sąd uwzględnił żądania pokrzywdzonych, skazując oskarżonego na bezwzględną karę wolności w wymiarze 9 miesięcy.
data publikacji: 2017-05-17 08:58:36
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
25