Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
32
Klient kancelarii został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Na etapie przygotowawczym przyznał się do zarzucanego mu czynu, co wynikało ze stanu w jakim znajdował się w trakcie rzekomego zajścia. Obrona wykazała, że brak jest dowodów na popełnienie przestępstwa a przyznanie się do winy było niewystarczające, natomiast złożone wyjaśnienia - nie do końca logiczne i wynikające z wpływu organów ścigania. Sąd nieprawomocnie uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu. 
data publikacji: 2019-11-21 08:24:52
Sprawa dotyczyła sposobu podziału majątku wspólnego - wnioskodawczyni przed skierowaniem sprawy do Sądu, zaproponowała zgodny sposób podziału, który nie został zaakceptowany przez uczestnika postępowania.  W toku sprawy dopuszczono dowód z 3 opinii biegłych, przesłuchano świadków - docelowo Sąd ustalił skład majątku wspólnego - którego zakres nie był zgodny i dokonał jego podziału, oraz zasądził spłatę na rzecz wnioskodawczyni. 
data publikacji: 2019-11-19 19:16:14
Powodowie - wezwali pozwanych, do dobrowolnej zapłaty należnego im zachowku. Pozwani w swojej odpowiedzi uznali roszczenie w części - jednakże nie dokonali zapłaty w tym zakresie, co spowodowało skierowanie sprawy na drogę sądową. Sąd praktycznie w całości uwzględnił powództwo i obciążył pozwanych kosztami w sprawie. 
data publikacji: 2019-11-19 19:07:29
Wnioskodawca wniósł o zamianę, ustalonych w sprawie rozwodowej kontaktów, które dotychczas odbywały się w miejscu zamieszkania dziecka. Z racji na konflikt byłych małżonków, kontakty te były utrudniane ze strony matki - co spowodowało decyzję o skierowaniu sprawy do Sądu. Sąd w znakomitej większości uwzględnił wniosek - ustalając szerokie, zgodne z dobrem dziecka kontakty - poza miejscem zamieszkania. 
data publikacji: 2019-11-19 18:58:23
Wnioskodawca , domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką ustalonych ugodą. Każda próba wykonania kontaktu i zabrania dziewczynki z miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania, kończyła się interwencją policji.Sąd wniosek uwzględnił - orzekając zagrożeniem zapłaty kwotą 200 zł za każdy odwołany kontakt. 
data publikacji: 2019-10-01 19:13:37
Wnioskodawca w piśmie z dnia 16 sierpnia 2018 roku, domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką , ustalonych ugodą zawartą pomiędzy wnioskodawcą , a  matką dziecka , przed Sądem Rejonowym w Sokółce z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt III Nsm xx/18, Sąd po rozpoznaniu sprawy - zagroził matce dziecka nakazem zapłaty za dalsze odwoływanie i nierealizowanie kontaktów. 
data publikacji: 2019-09-17 11:47:20
Wnioskodawczyni wniosła skargę o wznowienie postępowania o dział spadku i podział majątku dorobkowego , z uwagi na fakt, iż została ona pominięta w tym postępowaniu. Na skutek skargi, postępowanie zostało wznowione - a wnioskodawczyni otrzymała należną jej część spadku po rodzicach, którego pierwotnie została pozbawiona z uwagi na  złożenie przez pozostałych członków rodziny - fałszywego zapewnienia spadkowego. 
data publikacji: 2019-09-16 08:12:09
Pożyczkobiorcy zostali oskarżeni, o oszustwo na rzecz pożyczkodawcy. Sąd uznał, że  umowa jaką zawarli - zmierzała do wprowadzenia poszkodowanego w błąd, zaś dalsze zachowanie pożyczkobiorców doprowadziło do niekorzystnym rozporządzeniem mienia przez pożyczkodawcę. Wyrok nie jest prawomocny
data publikacji: 2019-09-16 07:57:15
Powództwo zostało wytoczone w oparciu o umowę - wykonania prac  koparką, realizowanych przez powoda na rzecz pozwanego. Strony nie zawierały umowy pisemnej, stąd Sąd oceniał  podstawy roszczenia w oparciu o zeznania świadków. Docelowo Sąd I instancji - powództwo oddalił w całości, co zostało utrzymane przez Sąd odwoławczy. 
data publikacji: 2019-09-16 07:47:09
Klient zgłosił się do Kancelarii w związku z oskarżeniem o popełnienie 2 wykroczeń, przy czym 1 zarzut dotyczył prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na fakt, iż docelowo okazało się, że była to dopuszczalna ilość alkoholu, został uniewinniony w części. Skutkiem tego było złożenie wniosku o zwrot części kosztów poniesionej obrony. Sąd - zgodnie z przepisami i złożonym wnioskiem - koszty te zwrócił obwinionemu. 
data publikacji: 2019-09-06 07:55:27
Strona powodowa cofnęła pozew, na skutek zapłaty należności po wytoczeniu procesu. W postanowieniu o umorzeniu postępowania Sąd obciążył pozwaną kosztami - co został zaskarżone przez obie strony. Sąd odwoławczy uznał, że w sprawie zachodzi uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 102 k.p.c. - uwzględniając częściowo stanowisko powódki oraz pozwanej. 
data publikacji: 2019-08-22 13:36:06
Sprawa dotyczyła zapłaty za kredyt bankowy. Strona pozwana broniła się kwestiami związanymi z naruszeniem praw konsumenta oraz wskazywała na nadużycie prawa przez bank. Sąd uznał roszczenie za zasadne i powództwo uwzględnił. 
data publikacji: 2019-08-14 10:13:44
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony