Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności - orzecznictwo prowadzonych spraw


Strona :
1
 
2
 
3
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku Sądu Odwoławczego, który rozpoznawał apelację w sprawie karnej o posiadanie narkotyku. Zarzuty apelacyjne dotyczyły kwestii oceny, czy zdarzenie nie powinno być zakwalifikowane jako przypadek mniejszej wagi. Sąd Okręgowy za Sądem I Instancji uznał, że 1,1 gr narkotyku, nie stanowi takiego przypadku i nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania.
data publikacji: 2018-02-02 09:44:00
Klient Kancelarii został oskarżony o udaremnienie zaspokojenia wierzyciela. Okoliczności sprawy był niesporne, stąd zasadnym było złożenie wniosku w trybie art 387 k.p.k. co skutkowało wydanie wyroku bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Postępowanie zostało warunkowo umorzone.
data publikacji: 2018-01-03 13:32:43
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
data publikacji: 2017-08-10 09:01:09
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem karnym w sprawie o przywłaszczenie mienie. Kancelaria reprezentowała pokrzywdzonych którzy, jako oskarżyciele posiłkowi -  domagali się naprawienia szkody przez sprawcę. Sąd uwzględnił żądania pokrzywdzonych, skazując oskarżonego na bezwzględną karę wolności w wymiarze 9 miesięcy.
data publikacji: 2017-05-17 08:58:36
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu II instancji, wydanego po apelacji obrońcy. Rozprawa odbywała się na nowych przepisach, które dopuszczały odczytanie zeznań i wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym, stąd ani pokrzywdzony ani oskarżeni - nie uczestniczyli w procesie.
data publikacji: 2017-03-30 13:15:41
Prezentujemy wyrok w sprawie karnej - gdzie oskarżony w dniu 29 kwietnia 2015 roku, w szafce znajdującej się w pomieszczeniach służbowych należących do PKP Cargo przy ul. Kolejowej 1 w Kuźnicy, przechowywała towar nieoznaczony znakami akcyzy, przywieziony z zagranicy na terytorium kraju bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci 1010 paczek papierosów różnych marek, na którym ciążą należności celne w kwocie 841 zł oraz należności podatkowe w wysokości 20716 zł, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 4305 zł, podatek akcyzowy w kwocie 16411 zł
data publikacji: 2017-03-04 10:38:07
Sąd I instancji skazując oskarżonego za  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - na mocy 42 § 3 kk orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Apelację od powyższego wywiódł obrońca skazanego - skarżąc rozstrzygnięcie o dożywotnim zakazie prowadzenie pojazdów. Sąd apelacje i zawarte w niej zarzuty uznał za zasadne - przyjmując, że orzeczony środek jest nieadekwatny do okoliczności i orzekł 4- letni zakaz prowadzenia pojazdów.
data publikacji: 2017-03-03 10:47:44
Klient został oskarżony o to, że  w dniu 6 września 2015 roku w Białymstoku w mieszkaniu  przy ul. /31 zamieszkując wspólnie z QQą CCką  dokonał uszkodzenia jej ciała w ten sposób, że podczas wszczętej awantury szarpał ją za ramiona, wykręcał jej palce u lewej ręki dusił za szyję w wyniku czego pokrzywdzona doznała na lewej stronie szyi czterech pręgów podbiegnięcia krwawego na łącznej powierzchni ok. 8x4 cm na szerokości ok. 1 cm, bolesności uciskowej i dyskretnego zasinienia i bolesności w 1/3 górnej zarysu mięśnia mostkowo, obojczykowo – sutkowego oraz na tylno – bocznej powierzchni ramienia lewego plackowatego podbiegnięcia na powierzchni ok. 6x3-4 cm, co skutkowało  naruszeniem czynności narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni.  tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 4 k.k.

Wyrokiem I instancji - Sąd uniewinnił Klienta od zarzucanego mu czynu, wyrok apelacją zaskarżyła prokuratura.
data publikacji: 2016-12-28 09:22:02
Apelacja od wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu. Obrońca wnosił aby sąd - w ramach środka karnego orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów - samochodów osobowych, a nie wszystkich posiadanych przez skazanego kategoriach.

Tm samym zarzucił wyrokowi orzeczeniem rażąco surowego środka karnego wobec R S wyrażającą się w orzeczeniu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Powyższe wynikało z niedostatecznego rozważenia kwestii celowości orzeczenia tego środka, jak też pominięcia okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, a przede wszystkim jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego trybu życia, w tym faktu, że źródłem utrzymania oskarżonego jest prowadzenie pojazdów mechanicznych – ciężarówek, a także zachowania po popełnieniu przestępstwa oraz w okresie późniejszym, przejawiającym się w wyrażeniu czynnego żalu, które to okoliczności przemawiały za orzeczeniem zakazu prowadzenia samochodów osobowych i odstąpieniem od orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – jako niecelowego.
data publikacji: 2016-12-20 09:29:59
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie o rozbój. Sąd przyjął, iż oskarżeniu dopuścili się zarzucanych czynów - głownie w oparciu o zeznania świadków. Z uwagi na niemożność doręczenia pokrzywdzonemu oraz oskarżonym wezwań na rozprawy - Sąd w tym zakresie ograniczył postępowanie dowodowe do odczytania zeznań, wyjaśnień z postępowania przygotowawczego.
data publikacji: 2016-12-13 09:19:19
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu odwoławczego w sprawie karnej. Sprawa dotyczyła min.  zarzutu naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działania kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości które doprowadziły do śmierci pieszego przechodzącego na pasach.

Wyrok został zaskarżony zarówno przez obrońców jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Wyrok co do zasady został utrzymany w mocy. W uzasadnieniu znajdziemy argumentacje dotyczącą zarzutów niewspółmierności kary, środków karnych  - jak również dotyczącą błędu w ustaleniach faktycznych.
data publikacji: 2016-09-12 22:53:19
Poniżej prezentujemy nieprawomocny wyrok  w sprawie karnej. Sprawca dopuścił się przywłaszczenia mienia - narzędzia, które zostało przez niego wypożyczone.

W procesie, prócz kwestii kary, poszkodowani domagali się zasądzenia strat jakie ponieśli w wyniku przestępczego działania sprawcy, oraz utraconych korzyści.

Sąd I instancji - co zostało zaskarżone, nie zasądził utraconych korzyści ( w oparciu o umowę ) ale ograniczył się do zasądzenia częściowego naprawienia szkody.

Nadto Sąd rozstrzygnął o kosztach postępowania i zastępstwa procesowego,
data publikacji: 2016-08-18 10:52:47
Strona :
1
 
2
 
3
 
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa.