Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
data publikacji: 2022-01-11 15:03:25
Klient kancelarii został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Na etapie przygotowawczym przyznał się do zarzucanego mu czynu, co wynikało ze stanu w jakim znajdował się w trakcie rzekomego zajścia. Obrona wykazała, że brak jest dowodów na popełnienie przestępstwa a przyznanie się do winy było niewystarczające, natomiast złożone wyjaśnienia - nie do końca logiczne i wynikające z wpływu organów ścigania. Sąd nieprawomocnie uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu. 
data publikacji: 2019-11-21 08:24:52
Klient zgłosił się do Kancelarii w związku z oskarżeniem o popełnienie 2 wykroczeń, przy czym 1 zarzut dotyczył prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na fakt, iż docelowo okazało się, że była to dopuszczalna ilość alkoholu, został uniewinniony w części. Skutkiem tego było złożenie wniosku o zwrot części kosztów poniesionej obrony. Sąd - zgodnie z przepisami i złożonym wnioskiem - koszty te zwrócił obwinionemu. 
data publikacji: 2019-09-06 07:55:27
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
data publikacji: 2017-08-10 09:01:09
Zasadą jest, że w przypadku uniewinnienia osoby oskarżonej - nie ponosi ona kosztów swojej obrony. W praktyce oznacza to, że wydatki na adwokata są zwracane przez Sąd - ze środków Skarbu Państwa. W niniejszej sprawie pomimo złożonego wniosku - Sąd I instancji zasądził na rzecz uniewinnionego Klienta - jedynie część kwoty, jakiej się domagał i jaką faktycznie poniósł w związku z uniewinnieniem i ustanowieniem adwokata. Postanowienie zostało zaskarżone, a Sąd odwoławczy uznając racje pełnomocnika - - podwyższył kwotę zwrotu kosztów.
data publikacji: 2017-02-27 09:01:34
Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie, po uniewinnieniu oskarżonego od zarzucanego mu czynu w zakresie kosztów obrony. Sąd przychylił się co do zasady do wniosku o zwrot kosztów, jednakże zasądził je w wysokości mniejszej, niż żądana i udowodniona. Postanowienie nie jest prawomocne.
data publikacji: 2017-02-01 15:19:19
Klient został oskarżony o to, że  w dniu 6 września 2015 roku w Białymstoku w mieszkaniu  przy ul. /31 zamieszkując wspólnie z QQą CCką  dokonał uszkodzenia jej ciała w ten sposób, że podczas wszczętej awantury szarpał ją za ramiona, wykręcał jej palce u lewej ręki dusił za szyję w wyniku czego pokrzywdzona doznała na lewej stronie szyi czterech pręgów podbiegnięcia krwawego na łącznej powierzchni ok. 8x4 cm na szerokości ok. 1 cm, bolesności uciskowej i dyskretnego zasinienia i bolesności w 1/3 górnej zarysu mięśnia mostkowo, obojczykowo – sutkowego oraz na tylno – bocznej powierzchni ramienia lewego plackowatego podbiegnięcia na powierzchni ok. 6x3-4 cm, co skutkowało  naruszeniem czynności narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni.  tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 4 k.k.

Wyrokiem I instancji - Sąd uniewinnił Klienta od zarzucanego mu czynu, wyrok apelacją zaskarżyła prokuratura.
data publikacji: 2016-12-28 09:22:02

W przypadku uniewinnienia, bądź umorzenia postępowania karnego, oskarżonemu który korzystał z pomocy prawnej z wyboru - przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Może się zdarzyć, że Sąd zasądzając zwrot tych kosztów, nie weźmie pod uwagę umowy między oskarżonym a obrońcą i zasądzi zwrot kosztów w wysokości minimalnej, a nie tych faktycznie poniesionych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi kosztów - mogą one być dochodzone w wysokości nie większej, niż 6-cio krotność stawki minimalnej. Stawka była ustalana Rozporządzeniem MS w roku 2002.

Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie, gdzie Sąd I instancji - zarządził zwrot kosztów w wysokości minimalnej stawki, na skutek odwołania - Sad Okręgowy uchylił przedmiotowe postanowienie do ponownego rozpoznania. W konsekwencji - oskarżony, prawomocnie uniewinniony otrzymał zwrot faktycznych kosztów, jakie poniósł na obronę.
data publikacji: 2015-09-01 09:36:42

Oskarżony - wyrokiem I instancji, został skazany  na mocy  art. 178a § 1 k.k., Sąd w sprawie posiłkował się opiniami biegłych z zakresu toksykologii - celem ustalenia stężenia środka odurzającego pod którym oskarżony się znajdował prowadząc pojazd mechaniczny.

Na skutek apelacji obrońcy, została zmieniona kwalifikacja czynu - na wykroczenie, co było istotne nie tylko z uwagi na brak wpisu do KRK, ale również na wymiar środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, w sytuacji gdy wcześniej zakaz ten był orzeczony na 1 rok.
data publikacji: 2015-05-15 11:47:07

Pomimo aktu oskarżenia - nie zawsze dochodzi do skazania. Poniżej prezentujemy wyrok zapadły w sprawie gdzie prokuratura zarzuciła działanie wspólnie i w porozumienie - nabywanie i handel narkotykami. Materiał dowodowy nie ujawnił jednak winy jednego z oskarżonych i Sąd uniewinnił go od stawianego zarzutu.
data publikacji: 2015-04-24 10:31:53

Poniżej prezentujemy treść wyroku wraz z uzasadnieniem w którym Sad uniewinnił osobę oskarżoną o handel narkotykami.

Postępowanie toczyło się po uchyleniu wyroków przez Sąd Najwyższy, który wyraził zapatrywanie, iż wyroki skazujące - zostały wydane nazbyt pochopnie, bowiem brak było materiału dowodowego, który udowadniałby udział oskarżonego w procederze.

Sąd Rejonowy uwzględniając zapatrywania Sadu Najwyższego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy -  doszedł do przekonania, że zgromadzony materiał dowodowy nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, że w sprawie zaistniały obiektywne, stanowcze i niepodważalne kryteria, które pozwoliłyby uznać oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu.
data publikacji: 2015-02-16 15:26:02
Strona :
1
 
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony