Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
Sprawa dotyczyła zapłaty na rzecz Banku, który wypowiedział umowę i zażądał spłaty całości roszczenia.  W uzasadnieniu powód  wskazał, iż pozwani zaciągnęli u powoda pożyczkę w wysokości 134.000 zł. Pozwani zaprzestali spłacania rat zgodnie ze zobowiązaniem. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu. Zakwestionowali roszczenie zarówno co do zasady (brak wymagalności roszczenia), jak i wysokości.
data publikacji: 2019-04-02 15:21:34
Bank udzielił powodowi kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Zabezpieczenie spłaty stanowiło cesja praw z umowy ubezpieczenia AC, poręczenie według prawa cywilnego oraz przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie. Powód zalegał ze spłatą kolejnych dwóch rat kredytu, co stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy oraz postawienia w stan wymagalności całej pozostałej do spłaty kwoty. W treści umowy brak było postanowień regulujących kurs według jakiego miała zostać przeliczona kwota pozostała do spłaty. Wobec ustalenia, że pozwany nie otrzymał waluty szwajcarskiej, pozostały do spłaty dług biegły ustalił poprzez porównanie kwoty udzielonego kredytu tak jak to rzeczywiście zrealizowano (w złotówkach) do kwoty rzeczywiście dokonanych poszczególnych spłat przeliczonych przez bank na złote oraz odjęcie wartości przejętego przedmiotu umowy.
data publikacji: 2018-11-07 16:54:27
Strona :
1
 
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.