Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności - orzecznictwo prowadzonych spraw


Strona :
1
 
Dłużnik - przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, złożył pozew - w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu w części, bowiem doszło do jego przedawnienia. Sąd na wniosek pełnomocnika - dokonał zabezpieczenia roszczenia. 
data publikacji: 2019-06-11 12:54:18
Dłużnik w otwartym terminie ustawowym złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt PK Km xx/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.
data publikacji: 2019-02-12 09:41:30
Organ egzekucyjny w skarżonym postanowieniu - rozstrzygnął o kontynuowaniu egzekucji  w zakresie opłaty stosunkowej oraz przyznał wierzycielowi koszty zastępstwa. Na czynność taka została złożona skarga, bowiem komornik obciążył dłużnika kosztami, jakie nie powinny powstać, oraz przyznał wierzycielowi podwójne koszty procesowe. Sąd rozstrzygając skargę uznał racje dłużnika i uchylił postanowienie w zaskarżonej części.
data publikacji: 2018-10-24 09:03:26
Sąd w niniejszym postępowaniu rozpoznawał zażalenie na postanowienie I instancyjne, które zmieniło rozstrzygnięcie o kosztach egzekucji. Na skutek uwzględnionego pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego - komornik umorzył egzekucję, ale orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów przez dłużnika. Powyższe zostało zaskarżone przez dłużnika ww całości. Dłużnik kwestionował obciążenie go kosztami oraz zasądzenie od niego kosztów zastępstwa w egzekucji. Sąd I instancji podzielił żądanie skargi w całości. Na postanowienie do zażalenie wywiódł wierzyciel Sąd Okręgowy zażalenie oddalił jako bezzasadne i obciążył wierzyciela kosztami.
data publikacji: 2018-05-25 12:41:59
Organ egzekucyjny umarzając postępowanie - obciążył dłużnika kosztami oraz  przyznał wierzycieli koszty zastępstwa w egzekucji. Postanowienie to zostało zaskarżone jako sprzeczne z przepisami prawa. Sąd uchylił postanowienie w całości i nakazał komornikowi usunięcie braków jakich dopuścił się w postępowaniu.
data publikacji: 2018-02-09 08:44:13
Klient Kancelarii - miał prowadzoną egzekucję komorniczą, w toku której doszło do zaspokojenia wierzyciela poza komornikiem. Wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania  , komornik umarzając postępowanie - orzekł o jego kosztach. Na postanowienie komornika została wywiedziona skarga przez adwokata,   która doprowadziła do obniżenia opłaty do 33 % wartości ustalonej przez komornika. Postanowienie uwzględniło skargę w jej znacznej części - z pominięciem kwestii kosztów zastępstwa w egzekucji.
data publikacji: 2018-01-22 13:52:38
Skargą na czynności komornika - dłużnik dokonał zaskarżenia czynności komornika rozliczającego postępowanie egzekucyjne. U podstaw skargi, zmierzającej do facto do przedłużenia postępowania  - legły wadliwie wykonane wyliczenia kosztów. Sąd I instancji, dokonał kosmetycznych poprawek postanowienia, wskazując, że miało miejsce zdublowane kosztów przez wysyłkę korespondencji także do adwokata skarżącej. Zażalenie dłużnika - zostało przez sąd odwoławczy - oddalone.
data publikacji: 2017-11-02 15:04:05
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
data publikacji: 2017-10-03 10:17:22
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
data publikacji: 2017-10-03 10:07:13
Zapraszamy do zapoznania się z treścią orzeczenia rozstrzygającego skargę dłużnika, w związku z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości. Na skutek skargi - Sąd Rejonowy ją w części uwzględnił, natomiast złożone zażalenie oddalił, jako bezzasadne.
data publikacji: 2017-10-02 19:28:40
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia sądowego - w którym rozstrzygano zasadność naliczenia opłaty za odnaleziony przez komornika majątek dłużnika.

Sąd I instancji zmienił postanowienie w zakresie doliczonego podatku VAT, zaś Sąd II instancji dodatkowo obniżył opłatę z uwagi na jej nieuprawnione naliczenie.
data publikacji: 2017-05-17 10:01:57

Poniżej prezentujemy postanowienie w przedmiocie udzielenie przybicia własności nieruchomości. Postanowienie zapadło na rzecz wierzyciela egzekwującego, przejmującego wyżej wymienioną nieruchomość na własność w trybie art. 984 § 1 k.p.c., za cenę dwóch trzecich części sumy oszacowania/
data publikacji: 2016-09-26 14:45:06
Strona :
1
 
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa.