Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
Dłużnik - przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, złożył pozew - w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu w części, bowiem doszło do jego przedawnienia. Sąd na wniosek pełnomocnika - dokonał zabezpieczenia roszczenia. 
data publikacji: 2019-06-11 12:54:18
Dłużnik w otwartym terminie ustawowym złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt PK Km xx/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.
data publikacji: 2019-02-12 09:41:30
Organ egzekucyjny w skarżonym postanowieniu - rozstrzygnął o kontynuowaniu egzekucji  w zakresie opłaty stosunkowej oraz przyznał wierzycielowi koszty zastępstwa. Na czynność taka została złożona skarga, bowiem komornik obciążył dłużnika kosztami, jakie nie powinny powstać, oraz przyznał wierzycielowi podwójne koszty procesowe. Sąd rozstrzygając skargę uznał racje dłużnika i uchylił postanowienie w zaskarżonej części.
data publikacji: 2018-10-24 09:03:26
Sąd w niniejszym postępowaniu rozpoznawał zażalenie na postanowienie I instancyjne, które zmieniło rozstrzygnięcie o kosztach egzekucji. Na skutek uwzględnionego pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego - komornik umorzył egzekucję, ale orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów przez dłużnika. Powyższe zostało zaskarżone przez dłużnika ww całości. Dłużnik kwestionował obciążenie go kosztami oraz zasądzenie od niego kosztów zastępstwa w egzekucji. Sąd I instancji podzielił żądanie skargi w całości. Na postanowienie do zażalenie wywiódł wierzyciel Sąd Okręgowy zażalenie oddalił jako bezzasadne i obciążył wierzyciela kosztami.
data publikacji: 2018-05-25 12:41:59
Organ egzekucyjny umarzając postępowanie - obciążył dłużnika kosztami oraz  przyznał wierzycieli koszty zastępstwa w egzekucji. Postanowienie to zostało zaskarżone jako sprzeczne z przepisami prawa. Sąd uchylił postanowienie w całości i nakazał komornikowi usunięcie braków jakich dopuścił się w postępowaniu.
data publikacji: 2018-02-09 08:44:13
Klient Kancelarii - miał prowadzoną egzekucję komorniczą, w toku której doszło do zaspokojenia wierzyciela poza komornikiem. Wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania  , komornik umarzając postępowanie - orzekł o jego kosztach. Na postanowienie komornika została wywiedziona skarga przez adwokata,   która doprowadziła do obniżenia opłaty do 33 % wartości ustalonej przez komornika. Postanowienie uwzględniło skargę w jej znacznej części - z pominięciem kwestii kosztów zastępstwa w egzekucji.
data publikacji: 2018-01-22 13:52:38
Skargą na czynności komornika - dłużnik dokonał zaskarżenia czynności komornika rozliczającego postępowanie egzekucyjne. U podstaw skargi, zmierzającej do facto do przedłużenia postępowania  - legły wadliwie wykonane wyliczenia kosztów. Sąd I instancji, dokonał kosmetycznych poprawek postanowienia, wskazując, że miało miejsce zdublowane kosztów przez wysyłkę korespondencji także do adwokata skarżącej. Zażalenie dłużnika - zostało przez sąd odwoławczy - oddalone.
data publikacji: 2017-11-02 15:04:05
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
data publikacji: 2017-10-03 10:17:22
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
data publikacji: 2017-10-03 10:07:13
Zapraszamy do zapoznania się z treścią orzeczenia rozstrzygającego skargę dłużnika, w związku z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości. Na skutek skargi - Sąd Rejonowy ją w części uwzględnił, natomiast złożone zażalenie oddalił, jako bezzasadne.
data publikacji: 2017-10-02 19:28:40
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia sądowego - w którym rozstrzygano zasadność naliczenia opłaty za odnaleziony przez komornika majątek dłużnika.

Sąd I instancji zmienił postanowienie w zakresie doliczonego podatku VAT, zaś Sąd II instancji dodatkowo obniżył opłatę z uwagi na jej nieuprawnione naliczenie.
data publikacji: 2017-05-17 10:01:57

Poniżej prezentujemy postanowienie w przedmiocie udzielenie przybicia własności nieruchomości. Postanowienie zapadło na rzecz wierzyciela egzekwującego, przejmującego wyżej wymienioną nieruchomość na własność w trybie art. 984 § 1 k.p.c., za cenę dwóch trzecich części sumy oszacowania/
data publikacji: 2016-09-26 14:45:06
Strona :
1
 
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania.