Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
data publikacji: 2017-06-12 13:35:14
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
data publikacji: 2017-06-12 13:25:28
W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz z tytułu rzekomo bezpodstawnie wyegzekwowanego świadczenia od powoda. Powództwo jako całkowicie nieudowodnione - zostało oddalona, a powód z uwagi na sytuację materialną - został zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.
data publikacji: 2016-10-28 15:24:33
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – zwanej dalej ustawą (...) - Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zm., z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
data publikacji: 2016-10-04 11:09:18
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o odszkodowanie - osobie najbliższej zmarłemu. Sąd na skutek apelacji powódki zmienił zaskarżony wyrok o tyle, że zasądzoną w punkcie I kwotę 24.000 złotych podwyższa do kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
data publikacji: 2016-09-27 08:48:31
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu odwoławczego w sprawie karnej. Sprawa dotyczyła min.  zarzutu naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działania kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości które doprowadziły do śmierci pieszego przechodzącego na pasach.

Wyrok został zaskarżony zarówno przez obrońców jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Wyrok co do zasady został utrzymany w mocy. W uzasadnieniu znajdziemy argumentacje dotyczącą zarzutów niewspółmierności kary, środków karnych  - jak również dotyczącą błędu w ustaleniach faktycznych.
data publikacji: 2016-09-12 22:53:19
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Powódka została potrącona na pasach - doznając uszczerbku na zdrowiu, stąd doszło do pozwania zakładu ubezpieczeń - z OC sprawcy.

Sąd II instancji obniżył przyznane powódce zadośćuczynienie, które Sąd I instancji ustalił na poziomie 400,000.00 zł. U podstaw zmiany wyroku legł fakt, że powódka przed wypadkiem posiadała uszczerbek na zdrowiu, nadto przyjął, że zasądzona kwota jest nazbyt wygórowana.
data publikacji: 2016-06-28 16:04:40

Zapraszamy do zapoznania się z treścią orzeczenia Sądu Pracy, który orzekał o roszczeniu powódki, dochodzącej odszkodowania za  naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.
data publikacji: 2016-04-13 18:20:36

Sprawa dotyczy powództwa o  odszkodowanie za naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, kwoty 6.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i przyznanie kosztów procesu.
data publikacji: 2016-04-13 18:09:05
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie - w której powodowie, domagali się zadośćuczynienia za śmierć wnuczki. Sąd I instancji zasądził kwotę po 20 tysięcy, uznając, że jest ona wystarczająca a nadto wynika z faktu, iż powodowie nie byli osobami zamożnymi. Sąd powołał się na wytyczne Sądu najwyższego o orzekaniu zadośćuczynienia w granicach i przy uwzględnieniu kryterium stopy życiowej.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok - podwyższając dwukrotnie zadośćuczynienie, wskazując, że nie zostały właściwie ocenione pozostałe przesłanki - zadośćuczynienia a więc rozmiar cierpień i ujemnych przeżyć związanych  za śmiercią osoby bliskiej.
data publikacji: 2016-03-29 12:46:02
Sprawa dotyczy powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby osadzonej w zakładzie karnym. Z uwagi na wadliwy wyrok Sądu karnego - powód został skazany w warunkach recydywy, co skutkowało umieszczeniem do w ZK dla recydywistów penitencjranych. W takich warunkach ucierpiała psychika powoda, który jak się okazało - nie powinien być skazany w ramach recydywy.

Sąd I instancji uznał odpowiedzialność Skarbu państwa i zasądził odpowiednią kwotę zadośćuczynienia


data publikacji: 2016-02-02 16:23:16

W przedmiotowej sprawie, powód domagał się zasądzenia kwoty 90.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. U podstaw żądania legł fakt, iż w toku postępowania karnego -, gdzie powód był aresztowany, doszło do kradzieży w mieszkaniu. Powód upatrywał winy w tym zdarzeniu i odpowiedzialności - w prokuraturze, która prowadziła postępowanie.

Sąd powództwo oddalił w całości, nie znajdując podstaw, do obciążenia Skarbu Państwa - winą, za szkodę powoda.
data publikacji: 2015-09-10 08:29:05
Strona :
1
 
2
 
3