Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
W przedmiotowej sprawie powódka domagała się zwrotu udzielonej byłym małżonkom pożyczki. Do jej udzielenia doszło w trakcie małżeństwa dłużników, które następnie zostało rozwiązane. Pożyczkobiorca - zięć powódki, zaprzeczył aby środki jaki otrzymał były przekazane w formie pożyczki, twierdząc, że była to darowizna. Taki stan rzeczy nie znalazł uznania w oczach sądu, bowiem pozwany sam sobie zaprzeczał, a zeznania jego i jego świadków ( rodzina) nie były wiarygodne i często wzajemnie się wykluczały.

Sąd uznał, że przekazywane kwoty były pożyczką i powódka miała prawo domagania się jej zwrotu.
data publikacji: 2017-07-06 12:05:05
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
data publikacji: 2017-06-12 13:35:14
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
data publikacji: 2017-06-12 13:25:28

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu rozstrzygającego wniosek o podział majątku wspólnego.

Sąd rozstrzygał o nakładach małżonków na majątek wspólny z majątku odrębnego oraz o poniesionych wydatkach.
data publikacji: 2017-06-12 13:17:26
Postępowanie toczyło się pomiędzy byłym właścicielem nieruchomości, oraz wykonawcą dachu - w ramach umowy o roboty budowlane. Nieruchomość została sprzedana osobie 3, która do właściciela zgłosiła się z żądaniem obniżenia ceny w ramach rękojmi. Z uwagi na treść opinii biegłego, właściciel zawarł ugodę z nowym nabywcą i wystąpił do głównego wykonawcy z żądaniem zapłaty - na zasadzie regresu. Pozwany kwestionował wady, podnosił zarzut przedawnienia twierdząc, że wykonywał dzieło. Zarzuty okazały się być bezpodstawne i Sąd ich nie uwzględnił. Strona powodowa wystąpiła o częściowa zapłatę, celem uzyskania prejudykatu.
data publikacji: 2017-06-05 08:57:42
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie zażalenia wywiedzionego na zabezpieczenie alimentacyjne. Sąd odwoławczy przychylił się do zażalenia - co do zasady, obniżając w znacznym stopniu ustalone zabezpieczenie.  
data publikacji: 2017-05-17 10:12:31
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia sądowego - w którym rozstrzygano zasadność naliczenia opłaty za odnaleziony przez komornika majątek dłużnika.

Sąd I instancji zmienił postanowienie w zakresie doliczonego podatku VAT, zaś Sąd II instancji dodatkowo obniżył opłatę z uwagi na jej nieuprawnione naliczenie.
data publikacji: 2017-05-17 10:01:57
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem karnym w sprawie o przywłaszczenie mienie. Kancelaria reprezentowała pokrzywdzonych którzy, jako oskarżyciele posiłkowi -  domagali się naprawienia szkody przez sprawcę. Sąd uwzględnił żądania pokrzywdzonych, skazując oskarżonego na bezwzględną karę wolności w wymiarze 9 miesięcy.
data publikacji: 2017-05-17 08:58:36
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu II instancji, wydanego po apelacji obrońcy. Rozprawa odbywała się na nowych przepisach, które dopuszczały odczytanie zeznań i wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym, stąd ani pokrzywdzony ani oskarżeni - nie uczestniczyli w procesie.
data publikacji: 2017-03-30 13:15:41
 
Powód AA XX wniósł o zasądzenie od .A. w Warszawie kwoty 250.000 zł, tytułem skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2008 r. Podniósł, że zapłaty dochodził w związku ze szkodą, jakiej doznał na skutek wypadku drogowego z 20 marca 2008 r. Jako podstawę prawną swego żądania wskazał art. 447 k.c. i art. 444 k.c.
data publikacji: 2017-01-09 19:57:11
Zapraszamy do zapoznania się z motywami pisemnymi Sądowego rozstrzygnięcia - zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu. Sąd I Instancji zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy - co zostało zakwestionowane w drodze zażalenia. Sąd odwoławczy uznał, że zachodzą przesłanki do stosowania aresztu, a co za tym idzie, utrzymał zastosowany środek zapobiegawczy - w mocy.
data publikacji: 2017-01-02 09:20:31
Sąd Rejonowy w Suwałkach II Wydział Karny wydał postanowienie o umorzenie postępowania w sprawie oskarżonych o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 § 2 kk G. C. i A. Ż. z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Oskarżyciel subsydiarny wnosił o uznanie winy sprawców i orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, jednak sąd doszedł do przekonania, że mimo iż wina była ewidentna a zamiar sprawców bezpośredni i kierunkowy, to jednak wartość około 10 000 zł szkody w świetle toczącego się równolegle postępowania cywilnego z umowy leasingu uzasadnia umorzenie postępowania. Postanowienie nie jest prawomocne. 

data publikacji: 2016-12-28 13:31:38
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5