Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
data publikacji: 2022-01-11 15:03:25
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
data publikacji: 2020-05-07 10:31:12
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego. 
data publikacji: 2020-05-06 09:43:34
Sąd I instancji umorzył postępowanie wywołane wnioskiem o zawieszenie kary, z uwagi na jej dwukrotne jej odroczenie. U podstaw decyzji legło przekonanie Sądu, że zmiany w KKW, wyrażające się wykreśleniem przepisu 152 KKW, uniemożliwiają rozpoznanie wniosku. Na skutek zażalenia postanowienie zostało uchylone, bowiem Sąd Okręgowy podzielił argumentację obrony co do stosowania art. 4 KK, w sprawie - dot. względniejszych przepisów. 
data publikacji: 2020-05-06 09:36:50
Prokuratura Okręgowa odmówiła wglądu w akta, osobie poszukiwanej, powołując się na dobro śledztwa. Zażalenie na to postanowienie utrzymał w mocy Sąd Rejonowy, uznając - że dostęp do akt podlega ochronie z racji na bliżej nie określone dobro postępowanie przygotowawczego. 
data publikacji: 2020-05-06 09:32:22
Postanowienie wydane na skutek zażalenia wywiedzionego przez prokuraturę. Rzecznik oskarżenia wniósł o przedłużenie tymczasowego aresztu - z czym nie zgodził się Sąd  I instancji , na skutek zażalenia, Sąd odwoławczy utrzymał decyzję Sądu Rejonowego, nie stosując 
data publikacji: 2020-05-06 09:26:28
Spór dotyczył zapłaty za polisę OC. Pozwana stała na stanowisku, że nabyła pojazd wraz z polisą - przy czym okazało się, że ta była opłacona jedynie w części. Pozwana co do zasady padła ofiarą nieuczciwego sprzedawcy, jednakże z racji na jej obowiązki jako nabywcy pojazdu - Sąd zasądził na rzecz powoda należność odpowiadającą stawce nieopłaconej polisy OC. 
data publikacji: 2020-05-06 09:18:02
Strona powodowa - spółka prowadząca działalność gospodarczą, zajmująca się najmem podestów, wystąpiła przeciwko kontrahentowi nie płacącemu terminowo zobowiązań. W toku procesu pozwana częściowo spłaciła swoje należności, co skutkowało umorzeniem powództwa w części, lecz nie uchroniło pozwanej od obciążenia jej kosztami procesu. 
data publikacji: 2020-05-06 09:10:02
Sprawa dotyczy ustalenia wad w wykonanej umowie - strona powodowa zarzucała, ich niewłaściwe wykonanie przez pozwanego, który natomiast wywiódł pozew wzajemny za brak zapłaty za umowę. 
data publikacji: 2020-02-12 10:25:52
Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem orzeczenia dotyczącego rozliczeń między przedsiębiorcami - Sąd powództwo główne oddalił w całości, uwzględniając natomiast pozew wzajemny. 
data publikacji: 2020-02-12 10:23:05
Strona powodowa dochodziła roszczenia za zmarnowany urlop - niedochowanie warunków umowy. Sądy obu instancji uznały zasadność roszczeń, przy czym doszło do nieznacznej zmiany wyroku na etapie apelacji z racji na konieczność doprecyzowania pozwu - w zakresie rozdzielenia zadośćuczynienia i odszkodowania. 
data publikacji: 2020-02-12 10:18:17
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
32
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony