Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
28
Powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – poprzez wybudowanie parociągu pod powierzchnią działki. Przed wytoczeniem powództwa, została na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ustanowiona służebność przesyłu. Uprawomocnienie się tego postanowienia rozpoczęło roczny bieg przedawnienia roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi. Pojęcie „zwrot rzeczy” nie ma definicji normatywnej, ale w drodze wykładni nadaje mu się szerokie znaczenie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że termin ten należy wiązać nie tylko ze świadomym przekazaniem rzeczy przez dotychczasowego posiadacza samoistnego jej właścicielowi, lecz z każdą sytuacją, w której właściciel uzyskał możliwość bezpośredniego władztwa nad rzeczą, a dotychczasowy posiadacz to władztwo utracił.

data publikacji: 2018-11-07 16:59:53
Powodowie domagali się ustalenia, że ich córę obciąża względem nich obowiązek alimentacyjny. Jego realizacji domagali się w ten sposób, żeby córka nieodpłatnie umożliwiła im korzystanie z części nieruchomości. Sąd oddalił jednak apelację uprawnionych, wskazując że wobec matki, córka wykonuje obowiązek alimentacyjny, w ten sposób że pozwala jej korzystać z części nieruchomości. W stosunku do ojca, ustalono że nie może żądać świadczeń alimentacyjnych od córki, bowiem sam świadczeń takich nie wykonywał, znajduje się w lepszej sytuacji majątkowej niż córka, nie wykazał że znajduje się w stanie niedostatku, a ponadto jego zachowanie wobec córki pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
data publikacji: 2018-11-07 16:57:28
Bank udzielił powodowi kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Zabezpieczenie spłaty stanowiło cesja praw z umowy ubezpieczenia AC, poręczenie według prawa cywilnego oraz przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie. Powód zalegał ze spłatą kolejnych dwóch rat kredytu, co stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy oraz postawienia w stan wymagalności całej pozostałej do spłaty kwoty. W treści umowy brak było postanowień regulujących kurs według jakiego miała zostać przeliczona kwota pozostała do spłaty. Wobec ustalenia, że pozwany nie otrzymał waluty szwajcarskiej, pozostały do spłaty dług biegły ustalił poprzez porównanie kwoty udzielonego kredytu tak jak to rzeczywiście zrealizowano (w złotówkach) do kwoty rzeczywiście dokonanych poszczególnych spłat przeliczonych przez bank na złote oraz odjęcie wartości przejętego przedmiotu umowy.
data publikacji: 2018-11-07 16:54:27
W niniejszej sprawie przedstawicielka ustawowa powoda wszczęła postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych za okres 10 lat poprzedzających zgłoszenie wniosku. Zobowiązany alimentacyjnie wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, za okres starszy niż 3 lata od dnia wytoczenia powództwa. Powództwo zostało uwzględnione w całości, bowiem roszczenia dzieci przeciwko rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej przedawniają się z upływem trzech lat.

Dodatkowo Sąd uznał, że skoro małoletni uprawniony nie jest zdolny do samodzielnego utrzymania się, to zgodnie z zasadą słuszności nie będzie obciążany kosztami procesu.  
data publikacji: 2018-11-07 16:51:37
Wspólnicy spółki jawnej są odpowiedzialni za zobowiązania spółki od momentu zawiązania spółki, a ich odpowiedzialność za konkretne zobowiązania spółki powstaje z chwilą powstania danego zobowiązania i pozostaje niezależna od  ewentualnego wszczęcia postępowania upadłościowego wobec spółki, czy też bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki. Wszelkie czynności związane z majątkiem, nawet osobistym, wspólników spółki mogą być zaskarżone w drodze skargi paulińskiej, jeśli spółka nie wykonuje ciążących na niej zobowiązań. 
data publikacji: 2018-11-07 16:48:39
Organ egzekucyjny w skarżonym postanowieniu - rozstrzygnął o kontynuowaniu egzekucji  w zakresie opłaty stosunkowej oraz przyznał wierzycielowi koszty zastępstwa. Na czynność taka została złożona skarga, bowiem komornik obciążył dłużnika kosztami, jakie nie powinny powstać, oraz przyznał wierzycielowi podwójne koszty procesowe. Sąd rozstrzygając skargę uznał racje dłużnika i uchylił postanowienie w zaskarżonej części.
data publikacji: 2018-10-24 09:03:26
Powódka wniosła o zasądzenie od  pozwanej kwoty 6.978,44 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty. Ponadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Roszczenie oparte było na zdarzeniu - uchyleniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na powódkę, w sytuacji, gdy strona pozwana - uprzednio wyegzekwowała należność, pomimo niewłaściwej klauzuli wykonalności. Sąd uznał, że  podstawa do wyegzekwowania roszczenia nie odpadła - i oddalił powództwo w całości. 
data publikacji: 2018-10-17 13:50:26
W przedmiotowej sprawie - Nadleśnictwo wystąpiło z pozwem o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z lasu. Pozwany przedstawiał argumentację, że umowa jaka została zawarta - miała służyć jedynie zabezpieczeniu interesów na czas, do kiedy strony dokonają zamiany nieruchomości. W sprawie wypowiadał się biegły, ustalając stawkę czynszu - w kontekście odszkodowania za bezumowne korzystanie. Sąd powództwo uwzględnił w całości.
data publikacji: 2018-10-17 09:45:08


W niniejszej sprawie Sąd uznał, że zmiana podstawy dochodzonego roszczenia ze stosunku wekslowego na stosunek podstawowy, jaka miała miejsce w piśmie z dnia 24 maja 2016 roku (data nadania) stanowi niedopuszczalną zmianę powództwa. Powództwo identyfikowane jest przez żądanie i jego podstawę faktyczną. Przedmiotowa zmiana powództwa może polegać na przekształceniu obu tych elementów składowych, bądź jednego z nich. Stąd Sąd pozew oddalił w całości.
data publikacji: 2018-10-10 16:27:08
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.. Sprawca został prawomocnie skazany. 
data publikacji: 2018-10-04 17:04:31

Powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanej Wspólnoty W Białymstoku kwoty 61.613 zł ustawowymi odsetkami. Powodowie domagali się również zasądzenia od pozwanej na ich rzecz zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych. Wyrokiem z dnia 1 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku oddalił powództwo. Strona powodowa złożyła od wyroku - apelację, która doprowadziła do zmiany skarżonego wyroku. 

data publikacji: 2018-10-04 16:53:07
Orzeczenie rozstrzyga wysokość kosztów w postępowaniu sądowym w sprawie o jednorazowe odszkodowanie na skutek uszczerbek na zdrowiu wywołanego chorobą zawodową. Sąd I instancji przyznał kwotę 180,00 zł - co zostało zaskarżone przez pełnomocnika ubezpieczonego, Sąd odwoławczy zażalenie oddalił. uznając, że koszty zostały rozstrzygnięte w sposób prawidłowy.
data publikacji: 2018-07-10 13:11:54
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
28
Powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – poprzez wybudowanie parociągu pod powierzchnią działki. Przed wytoczeniem powództwa, została na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ustanowiona służebność przesyłu. Uprawomocnienie się tego postanowienia rozpoczęło roczny bieg przedawnienia roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi. Pojęcie „zwrot rzeczy” nie ma definicji normatywnej, ale w drodze wykładni nadaje mu się szerokie znaczenie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że termin ten należy wiązać nie tylko ze świadomym przekazaniem rzeczy przez dotychczasowego posiadacza samoistnego jej właścicielowi, lecz z każdą sytuacją, w której właściciel uzyskał możliwość bezpośredniego władztwa nad rzeczą, a dotychczasowy posiadacz to władztwo utracił.

Powodowie domagali się ustalenia, że ich córę obciąża względem nich obowiązek alimentacyjny. Jego realizacji domagali się w ten sposób, żeby córka nieodpłatnie umożliwiła im korzystanie z części nieruchomości. Sąd oddalił jednak apelację uprawnionych, wskazując że wobec matki, córka wykonuje obowiązek alimentacyjny, w ten sposób że pozwala jej korzystać z części nieruchomości. W stosunku do ojca, ustalono że nie może żądać świadczeń alimentacyjnych od córki, bowiem sam świadczeń takich nie wykonywał, znajduje się w lepszej sytuacji majątkowej niż córka, nie wykazał że znajduje się w stanie niedostatku, a ponadto jego zachowanie wobec córki pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.