Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodemSygn. akt. ....    

POSTANOWIENIE

                                                        Dnia ....2014 roku


Sąd Rejonowy w Białymstoku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

                  Przewodniczący: ....
             Protokolant:         ....


po rozpoznaniu w dniu 7 października  2014 roku w Białymstoku

sprawy z wniosku ...y ...iej
z udziałem  ...a ...a ...a
o zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu


postanawia:

1.    Zasądza od ...a ...a ...a  na rzecz ...y ...iej kwotę 4900 (cztery tysiące) zł tytułem zwrotu wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu -  płatną w czterech ratach miesięcznych,  pierwsze trzy raty w kwocie po 1200 (jeden tysiąc dwieście) zł, czwarta rata w kwocie 1300 (jeden tysiąc trzysta) zł z tym, że termin płatności pierwszej raty określa na 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, a każdej kolejnej  w terminie miesięcznym poczynając od wymagalności pierwszej raty;

2.    stwierdzić, iż wnioskodawczyni i uczestnik postępowania ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie we własnym zakresie.
 
adwokat Białystok, adwokaci Białystok, kancelaria adwokacka, prawnik


                                                                              UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni...a ...a we wniosku z dnia 12 marca 2014 roku żądała zobowiązania uczestnika ...a ...a ...a do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów jej trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu w kwocie 4.000 zł oraz kwoty 3.000 zł tytułem zwrotu kosztów wyprawki dla małoletniej ...i ...iej będącej dzieckiem stron.

W uzasadnieniu wskazała, iż ona i uczestnik postępowania nie są i nigdy nie byli w związku małżeńskim. Wyjaśniła, iż spotykali od lutego 2013 roku, od tego czasu łączyły ich bliskie kontakty osobiste, również intymne, zamieszkali razem w kwietniu 2013 roku. W czerwcu 2013 roku wnioskodawczyni zaszła w ciążę, o czym poinformowała uczestnika postępowania. ... ... ... od listopada 2013 roku przestał poczuwać się do odpowiedzialności za ...ę ...ą i ich wspólne nienarodzone dziecko, nie wspierał jej finansowo ani psychicznie. Wnioskodawczyni oświadczyła, iż sama poniosła wszystkie wydatki związane z ciążą i przygotowaniem wyprawki dla dziecka. W dniu 4.03.2014 roku wnioskodawczyni urodziła ...ę ...ą.

Uczestnik postępowania ... ... ... nie kwestionował swojego ojcostwa małoletniej względem ...i ...iej. Podniósł jednak, iż jego ojcostwo nie zostało formalnie ustalone – nie złożył przed kierownikiem USC oświadczenia o pochodzeniu dziecka zaakceptowanego przez matkę, nie miało również miejsca sądowe ustalenie ojcostwa. Ponadto wyraził zgodę na zapłatę kwoty 1.000 złotych tytułem kosztów przygotowania wyprawki dla dziecka.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

...a ...a, urodzona ... roku, ... ... ..., urodzony ...1974 roku byli parą od lutego do listopada 2013 roku, utrzymywali w tym czasie stosunki uczuciowe i cielesne. W tym czasie wnioskodawczyni nie utrzymywała kontaktów cielesnych z innymi mężczyznami. ...a ...a zaszła w ciążę w czerwcu 2013 roku, o czym niezwłocznie powiadomiła ojca dziecka. Strony rozstały się jednak w listopadzie 2013 roku, uczestnik postępowania wówczas wyprowadził się od wnioskodawczyni.

... ... ... przyznał, że pozostawał w związku z ...ą ...ą około pół roku. Nie kwestionował faktu, iż jest ojcem dziecka. Przyznał również, iż w okresie, gdy pozostawali parą, wspólnie czynili starania na rzecz mającego się urodzić dziecka – uczestnik dwukrotnie przekazywał wnioskodawczyni karton i reklamówkę ubrań dziecięcych. Otrzymali również wózek dla dziecka, który wnioskodawczyni musiała jednak zwrócić i zakupić nowy (k.  164v).

W dniu .....2014 roku wnioskodawczyni urodziła ...ę ...ą (dowód z akt sygn. IV RC ...., k. 13, 13v). Ojcem dziecka zgodnie z przeprowadzonym badaniem polimorfizmu DNA jest ... ... ... z prawdopodobieństwem 0.9999999, tj. graniczącym z pewnością. Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa uczestnika postępowania wobec małoletniej ...i ...iej (sygn. akt IV ...., akta dołączone do niniejszej sprawy).

Zgodnie z art. 141 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (tekst jednolity - Dz.U. z 2012, poz. 788) ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

...a ...a poniosła szereg wydatków związanych z dbaniem prawidłowy przebieg ciąży oraz przygotowaniem wyprawki dla mającego się urodzić dziecka.

W ocenie Sądu koszty poniesione przez wnioskodawczynię w zakresie wizyt lekarskich w prywatnych placówkach i zleconych badań znajdują usprawiedliwienie w niniejszej sprawie – poprzednie ciąże wnioskodawczyni wiązały się z powikłaniami, w tej ciąży ...a ...a cierpiała na cukrzycę ciążową, anemię. Ponadto status materialny pozwalał jej na korzystanie z prywatnej opieki lekarskiej. Wnioskodawczyni udokumentowała poniesienie w tym zakresie kosztów na poziomie 834 zł (k. 129, 134, 141)

Zasadnym jest również uwzględnienie wydatków poniesionych przez wnioskodawczynię w zakresie zakupu odzieży ciążowej w wysokości 95,80 zł (k. 133),

Sąd uznał za usprawiedliwione wydatki w zakresie zakupu artykułów niezbędnych dla dziecka, takich jak wózek (1.229 zł - k. 128), wanienka z krzesełkiem do kąpieli (40,90 zł – k. 14), fotelik samochodowy (599 zł - k. 142). Wnioskodawczyni udokumentowała poniesienie wskazanych kosztów. W ocenie Sądu nowonarodzone dziecko niewątpliwie potrzebuje wszystkich tych rzeczy.

Ponadto w pełni uzasadnione było zakupienie ubranek, grzechotek i zabawek dla dziecka, co również udokumentowała wnioskodawczyni (k. 65, 143 – 145, 149 – 151, 154 - 155). Łączna kwota poniesionych przez ...ę ...ą wydatków na ten cel wyniosła 391,99 zł.

Sąd dał też wiarę wydatkom poniesionym przez wnioskodawczynię w zakresie zakupu leków, artykułów higienicznych i kosmetycznych w wysokości 1.420,43 zł. Na tę kwotę składają się udokumentowane w niniejszym postępowaniu zakupy leków, witamin, kosmetyków dziecięcych, smoczków i butelek oraz pieluszek jednorazowych (k. 59 - 64, 77, 130 – 132, 135 – 139, 146 – 147, 152 – 153). W ocenie Sądu przedstawione dowody w postaci faktur i rachunków odzwierciedlają faktyczne potrzeby nowonarodzonego dziecka.

Ponadto Sąd  rozważył, iż z uwagi na ciążę wnioskodawczyni utraciła możliwość uzyskiwania dodatkowego dochodu z wykonywanych umów zlecenia. Gdyby wnioskodawczyni nie zaszła w ciążę, mogłaby w dalszym ciągu osiągać dodatkowy zarobek. Z przedłożonego zeznania podatkowego ...y ...iej za 2013 rok wynika, iż jej dochód z umów zlecenia w 2013 roku wyniósł 17.523,20 zł . Mając na uwadze, iż wnioskodawczyni pracowała tylko do końca sierpnia, jej miesięczny dochód wynikający z tego tytułu oscylował na poziomie 2.190,40 zł. Sąd przyjął, iż jej utracony zarobek w trakcie 3 miesięcy, za które może domagać się pokrycia kosztów trzymiesięcznego kosztu utrzymania od ojca dziecka to 6.571,20 zł.

W ocenie Sądu przedłożone przez wnioskodawczynię dowody poniesionych kosztów z tytułu opłat za mieszkanie, rat kredytów, rachunków telefonicznych czy zakupów nie zasługują na uwzględnienie w wyliczeniu wysokości zwrotu kosztów, które może dochodzić od ojca dziecka. ...a ...a z pewnością ponosiłaby wyżej wymienione koszty również wówczas, gdyby nie była w ciąży, wydatki te nie mają związku z ciążą i mającym się urodzić dzieckiem. Podobnie do sumy wydatków nie zaliczono kosztu inhalatora, który wnioskodawczyni mogłaby kupić i używać także przed ciążą, skoro jej stan zdrowia tego wymagał. W odniesieniu do wydatków na zwiększone potrzeby w zakresie żywienia, zdaniem Sądu wnioskodawczyni nie przedstawiła w tym zakresie przekonujących dowodów. Nie można dać wiary jedynie jej twierdzeniom, iż musiała jeść lepsze gatunkowo jedzenie. Nie wykazano natomiast, że specjalna dieta cukrzycowa wpłynęła na zwiększone wydatki na żywienie. Sąd nie doliczył również do sumy usprawiedliwionych kosztów wyprawki zakupu leków, środków higienicznych i artykułów dziecięcych dokonanych później niż w ciągu miesiąca po narodzinach małoletniej ...i ...iej. Ideą zwrotu kosztów wyprawki przez ojca dziecka jest zabezpieczenie zaspokojenia jego potrzeb w pierwszym okresie życia, później będą one zaspokajane z kwot ustalonych alimentów.

Zgodnie z matematycznym wyliczeniem, suma wydatków (w tym również utraconego zarobku) poniesionych przez wnioskodawczynię z związku ciążą i porodem została przez Sąd ustalona na kwotę 10.786,47 zł. Od tej kwoty należało odjąć kwotę 1.000 zł z uwagi na złożony przez wnioskodawczynię wniosek  o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (becikowego). Uzyskano zatem kwotę 9.786,47 zł. W ocenie Sądu strony powinny partycypować w kosztach przygotowania wyprawki dla ich wspólnego dziecka w częściach równych. Wnioskodawczyni osiągała przed ciążą wyższe dochody z uwagi na dodatkowe zarobki z tytułu umów zlecenia, jednakże swoimi dochodami musi podzielić się nie tylko z ...ą ...ą, lecz również z dwójką swoich pozostałych dzieci. Uczestnik postępowania został zobowiązany zatem do zapłaty kwoty 4.900 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z ciążą i porodem, kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu oraz wyprawki. Sąd rozłożył to świadczenie na 4 miesięczne raty uwzględniając w tym zakresie częściowo wniosek uczestnika postępowania.

Z uwagi na wszystkie przytoczone wyżej okoliczności, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

Koszty procesu między stronami zniesiono na podstawie art. 100 k.p.c.
Zarządzenie:
1.    odnotować;
2.    odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi uczestnika postępowania.Zarządzenie
Odnotować
Po uprawomocnieniu (7 dni) akta do archiwum

adwokat Białystok, adwokaci Białystok, kancelaria adwokacka, prawnik

 

data publikacji: 2014-10-28 14:07:54

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Alimentowanie dorosłego dziecka
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony