Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zwrot kosztów oskarżonemu po wyroku unniewiniającym.

Sygn. akt VII K /15      
P O S TA N O W I E N I E
 
                                                                                             Dnia 2017 r.
             
Sąd Rejonowy w Białymstoku w VII Wydziale Karny  w składzie:
Przewodniczący: SSR P

po rozpoznaniu w sprawie Mariusza C 
z wniosku obrońcy
w przedmiocie zwrotu kosztów procesu -  kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru
na podstawie art. 632 pkt 2 kpk

p o s t a n a w i a:

I.    zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz Mariusza C  kwotę 2000 (dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów na ustanowienie obrońcy z wyboru.
II.    oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12.09.2016 r. Mariusz C został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu. Orzeczenie to zostało zaskarżone  przez Prokuratora, przedmiotowy wyrok został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 12.12.2016 r. spraw sygn. akt VIII Ka /16.

Obrońca z wyboru złożył wniosek o zwrot na rzecz Mariusza C  poniesionych przez niego wydatków z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sadem I i II instancji w łącznej kwocie 3200 zł. Udokumentował poniesione wydatki kserokopiami paragonów fiskalnych i umów, jednakże na kwotę 2920 zł.

Sąd  zważył, co następuje:
   
Wniosek jest zasadny, jednakże jedynie w części uznanej przez Sąd.

Zgodnie z treścią art. 632 pkt 2 kpk w razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania wobec osoby oskarżonej w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu ponosi Skarb Państwa. Wyjątkiem są jedynie sprawy, w których oskarżony sam skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Mariusz C został prawomocnie uniewinniony, a zatem niewątpliwie co do zasady przysługuje jej zwrot poniesionych przez nią kosztów.

Zgodnie z art. 616 § 1 pkt 2 kpk do kosztów procesu należą uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Wnioskowana kwota przekracza minimalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm), albowiem to rozporządzenie obowiązuje przy ustalaniu wynagrodzenia obrońcy do spraw wszczętych przed zmianą powyższego aktu dokonaną w styczniu 2016r. Obrońca  podniósł, iż kwota 3200 złotych jest kwotą rzeczywiście poniesioną przez oskarżonego.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 i 2 cytowanego wyżej rozporządzenia podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa procesowego stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 – 5. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie dochodzenia stawka minimalna wynosi 180 zł, zaś za postępowanie zwykłe przed Sądem I instancji 420 zł i tyle samo przed Sądem Okręgowym przy apelacji. W myśl zaś § 16 stawka minimalna w sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż 1 dzień, ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%. Wobec tego kwota jaką można byłoby zasądzić oskarżonemu w przedmiotowej sprawie według stawek minimalnych w rozpatrywanym zakresie  (z postępowaniem odwoławczym) to kwoty: 180 złotych za dochodzenie, 420 złotych za pierwszy termin rozprawy w I instancji plus 3 razy po 84 złotych za kolejne terminy i 420 złotych za postępowanie odwoławcze dają kwotę 1272  złotych, zaś w przypadku stawki 6-krotnej 7128 złotych.

Przepisy kodeksu postępowania karnego dają podstawę do zasądzenia zwrotu uzasadnionych wydatków osoby uniewinnionej lub wobec której umorzono postępowanie. Jest oczywiste, że nie mogą one być interpretowane w oderwaniu od uregulowań rozporządzenia dotyczącego opłat za czynności adwokackie. Skoro nie ma wątpliwości, że w sytuacji złożenia rachunków stosuje się przepisy dotyczące maksymalnych kosztów to nie ma żadnych podstaw do tego, by w takich sytuacjach zaniechać stosowania przepisów dotyczących miarkowania tych kosztów w zależności od nakładu pracy adwokata, charakteru sprawy i wkładu pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Oskarżeni mają swobodną możliwość wyboru obrońcy, jednak muszą mieć świadomość, że ewentualny zwrot kosztów obrony nie będzie uzależniony od renomy obrońcy i rzeczywistej wysokości pobranego przez niego wynagrodzenia, lecz jedynie od czynników określonych w rozporządzeniu, które dla każdego są takie same.

Brzmienie przepisów uprzednio obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 1997 nr 154 poz. 1013) było w tym zakresie zupełnie inne. Nie można mieć wątpliwości, że § 3 tego rozporządzenia nie pozwalał Sądowi na ingerencję w wysokość umówionego wynagrodzenia, jeżeli nie przekraczało ono czterokrotności stawki minimalnej. Skoro natomiast w obowiązującym w tej kwestii akcie prawnym, na podstawie którego orzekał w niniejszej sprawie Sąd, zrezygnowano z podobnych zapisów, to znaczy, że zmierzano do poddania sądowej kontroli wysokości umówionego wynagrodzenia w zależności od ściśle określonych okoliczności (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r., I KZP 1/11, OSNKW 2011, nr 5, poz. 38 z aprobującą glosą M. Kolendowskiej – Matejczuk, Palestra 2011, z. 11 – 12; S. Steinborn, Komentarz do art. 616 kodeksu postępowania karnego, (w:) J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom II, Warszawa 2010) i te właśnie orzeczenia należy stosować.

W ocenie Sądu, treść obowiązujących w niniejszej sprawie uregulowań nakłada w takich sytuacjach na Sąd wręcz obowiązek kontroli żądanej wysokości zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zasadą jest bowiem zasądzanie kosztów zastępstwa procesowego w stawce minimalnej, zaś stawkę podwyższoną stosuje się jedynie w wyjątkowych wypadkach. – tj. w sprawach o szczególnym stopniu zawiłości, wymagających wyjątkowo dużego nakładu pracy i przy ustaleniu znaczącego wkładu pracy obrońcy w przyczynienie się do rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu te kryteria należy badać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy został złożony rachunek, z którego wynika wysokość umówionego wynagrodzenia.

Wnioskodawca złożył wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów w wysokości przekraczającej znacznie stawki maksymalne jak i minimalne, a zatem należało rozważyć zasadność tego wniosku w świetle powyższych okoliczności. Należy jednak zauważyć, że wobec podsądnego został wydany wyrok uniewinniający po czwartym terminie rozprawy, zaś obrońca wykazywał się aktywnością w toku sprawy w postaci udziału we wszystkich rozprawach, zadawaniu pytań, natomiast sprawa nie miała poważnie skomplikowanego prawnie charakteru. Obrońca składał również wniosków dowodowych, ale nie musiał sporządzać apelacji. Sprawa dotyczyła jednego czynu, zaś kwestia dodatkowych terminów spowodowana była faktem konieczności przesłuchania zawnioskowanych świadków. W ocenie Sądu ani ta aktywność ani charakter sprawy, a co za tym idzie i nakład pracy obrońcy nie były aż tak szczególne, by zasądzić kwotę znacznie przekraczającą stawki minimalne. W postępowaniu odwoławczym natomiast aktywność obrońcy ograniczała się do uczestnictwa w rozprawie. W powyższym stanie rzeczy przedstawione okoliczności uzasadniały z jednej strony przekroczenie  stawek minimalnych jednakże z pewnością nie w stopniu wnioskowanym przez obrońcę i pozwalały i wręcz nakazywały ich miarkowanie. Zdaniem Sądu  w powołanych wyżej okolicznościach odpowiednią i adekwatną kwotą do zwrotu Mariuszowi C będzie kwota 2000 złotych. W tym stanie rzeczy w pozostałym zakresie wniosek należało oddalić.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.
zwrot kosztów obrony - wysokość stawek adwokackich

prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok

wniosek o zwrot kosztów po uniewinnieniu

kancelaria adwokacka Białystok  pomoc prawna w sprawach karnych
  

data publikacji: 2017-02-01 15:19:19

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Jazda pod wpływem narokotyków - zmiana kwalifikacji na wykroczenie.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Koszty zastępstwa procesowego - odstąpienie od ich zasądzenia.
Zwrot kosztów obrony - oskarżonemu w przypadku uniewinnienia.
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Koszty obrony w przypadku uniewinnienia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony