Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.

Sygn. akt II W 18
POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2019 r. 

Sąd Rejonowy we Włodawie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego A 
po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2019 r. we Włodawie na posiedzeniu
sprawy A
obwinionego z art. 87 § 1 k.w. i inne
w przedmiocie zasądzenia kosztów sprawowanej obrony
na podstawie art. 626 § 2 k.p.k. w zw. z art. 118 § 2 k.p.w. w zw. z art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z § 11 ust. 2 pkt 2, w zw. z § 15 ust. 3, w zw. z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) w zw. z art. 119 k.p.w. 

postanowił:
zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz obwinionego A kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem obrońcy w sprawie.

Uzasadnienie

Obrońca obwinionego wniósł o przyznanie na rzecz obwinionego A zwrotu kosztów związanych z wyłożeniem kwoty 1.000 zł tytułem wynagrodzenia obrońcy w przedmiotowej sprawie. Na dowód poniesienia przez obwinionego wskazanego wydatku przedłożył paragon.

Sąd zważył, co następuje.
Wniosek obrońcy obwinionego podlega uwzględnieniu.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 626 § 1 k.p.k. rozstrzygnięcie o kosztach procesu powinno zostać zamieszczone w orzeczeniu kończącym postępowanie. Jeśli jednak w orzeczeniu kończącym postępowanie nie zamieszczono rozstrzygnięcia o kosztach, jak również, gdy zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich wysokości, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje odpowiednio sąd pierwszej instancji lub sąd odwoławczy.

Sprawa niniejsza została już zakończona prawomocnie, jednakże w orzeczeniu sądu pierwszej instancji nie zamieszczono rozstrzygnięcia o kosztach w zakresie zwrotu wydatków poniesionych przez obwinioną. Zatem sąd pierwszej instancji powinien zgodnie z powołanym przepisem art. 626 § 2 k.p.k. wydać orzeczenie w tym przedmiocie.

Zgodnie z brzmieniem art. 118  § 2 k.p.w. w razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny koszty postępowania ponosi Skarb Państwa, a gdy wniosek taki złożył oskarżyciel posiłkowy- ten oskarżyciel. Sprawa niniejsza była sprawą z oskarżenia publicznego, a A został uniewinniony od dokonania jednego z zarzucanych mu czynów we wniosku o ukaranie, a wydatkami postępowania Sąd obciążył Skarb Państwa. 

Z art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. wynika, że do kosztów procesu zaliczane są uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. 

Przepisy te na zasadzie odesłania zawartego w art. 119 k.p.w. znajdują odpowiednie zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Obwiniony ustanowił w niniejszej sprawie obrońcę w osobie adwokata S J. Dek (k. 31). Zatem zgodnie z art. 118 § 2 k.p.w. Sąd obowiązany był zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz obwinionego wydatki związane z ustanowieniem obrońcy w sprawie. 


Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Jak stanowi § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, podstawę zasądzenia opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach  2– 4 tego rozporządzenia, przy czym opłata nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna. Według przyjętej interpretacji powołanych przepisów sąd nie powinien ingerować w wysokość opłaty z tytułu zastępstwa prawnego ustalonej w umowie między stroną a adwokatem, natomiast wysokość kosztów procesu zasądzanych z tego tytułu od Skarbu Państwa lub przeciwnika procesowego na rzecz strony uprawnionej limitowana jest wysokością rzeczywiście poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, o ile nie przekraczają one sześciokrotności stawki minimalnej określonej w przepisach powołanego rozporządzenia, jak też podlega ocenie z punktu widzenia nakładu pracy obrońcy, charakteru sprawy i wkładu pracy zastępcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (postanowienie 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt I KZP 1/11, OSNKW 2011 z. 5, poz. 38, LEX 738219). 

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia, stawka minimalna za obronę przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia wynosi 360 zł.  W myśl § 17 wspomnianego rozporządzenia, w sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%. Obrońca obwinionego był obecny na jednym terminie rozprawy. 

Jak wynika z paragonu złożonego przez obrońcę obwinionego rzeczywiście poniesione przez A koszty ustanowienia obrońcy wyniosły 2.000 złotych brutto. Kwota 1.000 zł stanowi ½ wysokości kosztów obrony skazanego za postępowanie przed Sądem I instancji wobec częściowego uniewinnienia.  Suma ta nie przekracza sześciokrotności stawki minimalnej. Zdaniem Sądu zarówno charakter sprawy, jak też nakład pracy adwokata i jego wkład w rozstrzygnięcie sprawy uzasadniają przyznanie obwinionemu zwrotu kosztów wynagrodzenia adwokata.  Biorąc te czynniki pod uwagę należało przyznać obwinionemu zwrot kosztów ustanowienia w sprawie obrońcy w żądanej wysokości, to jest w kwocie 1.000 złotych.

Z tych względów i na podstawie powołanych wyżej przepisów Sąd orzekł jak w postanowieniu.


Zarządzenie:
- odpis postanowienia doręczyć obrońcy adw. S z pouczeniem o prawie, terminie i sposobie wniesienia zażalenia, o postanowieniu powiadomić strony.
     
     SSR 


data publikacji: 2019-09-06 07:55:27

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Jazda pod wpływem narokotyków - zmiana kwalifikacji na wykroczenie.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Zwrot kosztów oskarżonemu po wyroku unniewiniającym.
Zwrot kosztów obrony - oskarżonemu w przypadku uniewinnienia.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Koszty obrony w przypadku uniewinnienia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony