Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem

Sygn. akt IV Nsm  8xx/19

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 22 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący SSR E
Protokolant stażysta N

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019 roku w Białymstoku
na rozprawie

sprawy z wniosku Jarosława Xxiego 
z udziałem Agnieszki Xxiej 
o zmianę ustalonych kontaktów z małoletnim Rafałem Xxim


postanawia  

1. Ustalić kontakty wnioskodawcy Jarosława Xxiego z małoletnim Rafałem Xxim:
a/ w każdą nieparzystą sobotę roku   w godzinach od 8:00 do 18:00
b/w każdą nieparzystą niedzielę roku w godzinach od 10:00 do 18:00
c/w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:30 z wyłączeniem poniedziałków przypadających w święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocy w obrządku prawosławnym
d/w latach parzystych II dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w obrządku prawosławnym
e/ w latach nieparzystych I dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w obrządku prawosławnym  
 poza miejscem zamieszkania małoletniego pod nieobecność       uczestniczki
 postępowania zmieniając pkt 4 wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy
 w Białymstoku  dnia 27 września 2016 roku w sprawie  o sygn. akt IC 907/16. 
2. Zobowiązać:
uczestniczkę postępowania Agnieszkę Xxą  do wydania małoletniego
wnioskodawcy w terminie wskazanym w punkcie 1 postanowienia 
wnioskodawcę do odprowadzenia małoletniego do jego miejsca zamieszkania po zakończeniu kontaktów określonych w punkcie 1 
3. W pozostałym zakresie wniosek oddalić.
4. Znieść wzajemnie między stronami koszty zastępstwa adwokackiego
5. Orzec, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.UZASADNIENIE

Wnioskodawca Jarosław Xxi działający przez pełnomocnika, po ostatecznym sprecyzowaniu stanowiska na rozprawie w dniu 8 października 2019r., wniósł o zmianę wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 września 2016 roku w sprawie I C 907/16 w zakresie kontaktów z małoletnim synem Rafałem Xxim w ten sposób, by odbywały się one w następujących terminach:

w każdy parzysty weekend roku w sobotę od godziny 8:00 do godziny 18:00 oraz w każdą niedzielę od godziny 11:00 do godziny 19:00,
w każdy poniedziałek od godziny 16:30 do godziny 19:30 (z wyłączeniem poniedziałków przypadających w święta co do których strony ustalają odrębne kontakty),
w II dzień świąt Bożego Narodzenia i II dzień Świąt Wielkanocnych obchodzonych przez strony w obrządku prawosławnym, w godzinach od 9:00 do 18:00 - w latach parzystych,
w I dzień świąt Bożego Narodzenia i I dzień Świąt Wielkanocnych obchodzonych przez strony w obrządku prawosławnym, w godzinach od 9:00 do 18:00 - w latach nieparzystych,
w okresie wakacyjnym w dniach od 1 do 10 lipca od godziny 9:00 do godziny 18:00,
w okresie ferii zimowych dla województwa podlaskiego pierwsze pięć dni ferii od godziny 9:00 do godziny 19:00,
każdorazowo z prawem zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania, pod nieobecność matki, z obowiązkiem przygotowania dziecka przez matkę do tych kontaktów, wydania dziecka w terminie, zaś ojca – do odprowadzenia dziecka po zakończeniu kontaktów, w wyznaczonym terminie do miejsca zamieszkania  matki.

Odnośnie kontaktów poniedziałkowych strona wnioskująca wnosiła o ustalenie ich ewentualnie w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do godziny 18:30 (z wyłączeniem poniedziałków przypadających w święta co do których strony ustalają odrębne kontakty) z prawem zabierania małoletniego z przedszkola, z jednoczesnym zobowiązaniem wnioskodawcy do terminowego odprowadzania małoletniego po zakończonych kontaktach.

Ponadto wnioskodawca żądał ustalenia kontaktów wakacyjnych oraz przypadających na czas ferii zimowych w roku 2020 w wyżej wskazanych terminach poza miejscem zamieszkania dziecka, z prawem noclegu (pismo procesowe k. 122-123).

W uzasadnieniu swojego stanowiska wnioskodawca podał, że od momentu wydania orzeczenia w przedmiocie kontaktów z synem minął okres czasu uzasadniający ponowne ich uregulowanie, bowiem w chwili gdy zapadł wyrok rozwodowy, w którym jednocześnie ustalono kontakty wnioskodawcy z synem, chłopiec miał 7 miesięcy, obecnie ma ponad 3 lata. Od tego czasu chłopiec urósł, wykształcił pozytywne relacje z ojcem i na obecnym etapie rozwoju dziecka zasadne jest rozszerzenie kontaktów z ojcem. Wnioskodawca dodał także, że obecnie realizowane kontakty odbywają się w godzinach, w których syn ma drzemkę, w związku część czasu musi on oczekiwać, aż dziecko się obudzi. Wobec powyższego w ocenie Jarosława Xxiego zachodzi potrzeba ponownego orzeczenia o jego kontaktach z małoletnim Rafałem Xxim (wniosek k. 4-5).

W odpowiedzi na powyższe uczestniczka postępowania wniosła o ustalenie kontaktów wnioskodawcy z dzieckiem w następujących terminach:
w każdą II i IV sobotę i niedzielę miesiąca, w sobotę od godziny 8:00 do godziny 13:00, w niedzielę od godziny 10:00 do godziny 13:00,
w poniedziałek co dwa tygodnie od godziny 16:30 do godziny 18:30,
w święta Bożego Narodzenia i święta Wielkanocne obchodzone przez strony w obrządku prawosławnym w godzinach od 9:00 do 12:00 w I albo II dzień świąt, 
poza miejscem zamieszkania matki i bez jej obecności, a także bez obecności osób trzecich. Agnieszka Xxa wskazała jednocześnie, że na kontakty w okresie wakacyjnym nie wyraża zgody (stanowisko pełnomocnika uczestniczki postępowania zn. czas. 00:03:44 k. 124).
Uczestniczka postępowania argumentowała swoje stanowisko podając, że konieczne jest ustalenie kontaktów w czasie nieobejmującym drzemki syna, wobec czego zaproponowała ranne godziny rozpoczęcia kontaktu w sobotę i nieco późniejsze w niedzielę, gdyż rano uczęszcza wraz z synem do cerkwi. Ponadto wskazała, że brak jest podstaw do zmiany kontaktów z II i IV soboty i niedzieli miesiąca na I, III i V sobotę i niedzielę miesiąca. Zdaniem uczestniczki postępowania rozszerzenie kontaktów na ferie zimowe i wakacje letnie także jest bezpodstawne, ponieważ dziecko będąc przedszkolakiem nie ma ferii ani wakacji (odpowiedź na wniosek k. 28-29).

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni Rafał Xxi urodził się 3 marca 20xx r. ze związku małżeńskiego Jarosława Xxiego i Agnieszki Xxiej z d. J. Małżeństwo stron zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie I C 9xx/16. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim sąd powierzył matce, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską ojca dziecka do prawa współdecydowania o sposobie edukacji i wyborze kraju zamieszkania dziecka. Kosztami utrzymania i wychowania małoletniego obciążono obojga rodziców, ustalając obowiązek alimentacyjny Jarosława Xxiego wobec małoletniego Rafała Xxiego w kwocie 500 zł miesięcznie. Ponadto Sąd ustalił w wyroku rozwodowym kontakty ojca z synem w II i IV sobotę każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 15:00, w II i IV niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 14:00 do 17:00, w każdy poniedziałek w godzinach od 17:00 do 19:00, w II dzień świąt Bożego Narodzenia i II dzień świąt Wielkanocnych w obrządku prawosławnym w godzinach od 14:00 do 17:00 – miejscu stałego pobytu dziecka i w obecności matki (wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie I C 9xx/16 k. 8). 

W dacie rozwodu stron małoletni Rafał Xxi miał 7 miesięcy i pozostawał pod stałą opieką matki. Obecnie chłopiec ma 3 i pół roku, uczęszcza do przedszkola (wyjaśnienia uczestniczki postępowania zn. czas. 00:41:52 k. 41).

Wnioskodawca Jarosław Xxi ma 38 lat, prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług telekomunikacyjnych i teletechnicznych. Miesięcznie osiąga dochód w wysokości średnio 2.500 zł. Ukończył dwa kursy szkoły dla rodziców, a także uczęszczał na indywidualne sesje z psychologiem w celu samodoskonalenia i uzyskania wiedzy dotyczącej wychowywania syna (sprawozdanie z wywiadu środowiskowego k. 25, wyjaśnienia wnioskodawcy zn. czas. 00:25:52 k. 40v). 
Uczestniczka postępowania Agnieszka Xxa ma 32 lata, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Obecnie nie pracuje, poszukuje pracy. Otrzymuje świadczenie w kwocie 500 zł oraz zasiłek rodzinny w wysokości 95 zł. Finansowo pomaga jej rodzina. Mieszka wraz z synem w trzypokojowym mieszkaniu w bloku o powierzchni 52 m2 będącym własnością matki uczestniczki (sprawozdanie z wywiadu środowiskowego k. 23-23v). 


Kontakty ojca z synem odbywały się dotychczas w sposób ustalony w wyroku rozwodowym i co do zasady przebiegały bezkolizyjnie, jednakże obejmowały czas, w którym małoletni spał, co było przyczyną nieporozumień między stronami (odpowiedź na wniosek k. 28).

Z relacji wnioskodawcy wynika, że odwiedzał on syna regularnie, jednak kontakty nie zawsze przebiegały zgodnie z ustaleniami sądu, ponieważ ze względu na wiek, dziecko odbywało popołudniową drzemkę. Odkąd wnioskodawca ma możliwość spędzania czasu z synem poza miejscem zamieszkania na mocy udzielonego zabezpieczenia na czas trwania niniejszego postępowania, zabiera syna na kontakty na wieś do swoich rodziców. Niekiedy w spotkaniach uczestniczą członkowie rodziny Jarosława Xxiego. Z relacji wnioskodawcy wynika, iż chłopcu podoba się na wsi i często mówi on ojcu, że nie chce jeszcze jechać do mamy bądź obraża się na ojca, że tak szybko odwozi go do mamy. Również dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza Rafał  w rozmowie z Jarosławem Xxim przekazała, że Rafał bardzo lubi tatę i ich wspólne wycieczki.  Zdaniem Jarosława Xxiego, z synem łączy go więź emocjonalna i relacje między nimi są bardzo dobre (sprawozdanie z wywiadu środowiskowego k. 25-25v, zeznania wnioskodawcy zn. czas. od 01:17:39 do 01:36:53 k. 125v-126).

Propozycje ze strony matki dziecka odnośnie przesunięcia terminów kontaktów nie były aprobowane przez wnioskodawcę. Zdaniem uczestniczki postępowania ojciec dziecka nie współpracuje z matką i nie jest skłonny do kompromisów. Strony nie porozumiewają się bezpośrednio, lecz za pomocą kartek. Ponadto Agnieszka Xxa wskazała, że między byłymi małżonkami dochodziło do sytuacji, kiedy interweniowała policja. W dniu 21 listopada 2016 r. wnioskodawca wezwał policję pod pretekstem, że matka dziecka utrudnia kontakty. W dniu  26 stycznia 2019 r. także zawiadomił policję w trakcie odwiedzin syna twierdząc, że uczestniczka postępowania stosowała względem niego przemoc fizyczną po tym, jak wtargnął do sypialni, w której spał małoletni. Z kolei 11 lutego 2019 r. Jarosław Xxi złożył zawiadomienie na komisariacie policji zgłaszając ślady pobicia dziecka przez matkę. Agnieszka Xxa także była zmuszona do zgłoszenia na policję agresywnego zachowania ojca dziecka, który próbował wejść siłą do mieszkania, mimo że dziecko spało(odpowiedź na wniosek k. 28-29). 

W ocenie uczestniczki postępowania strony nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska w kwestii wychowania dziecka (zeznania uczestniczki postępowania zn. czas. 01:59:53 k. 126v). 

Wnioskodawca twierdzi, że relacje z byłą żoną nie układają się dobrze i  nie ma między nimi elastyczności. Nie ma on nawet numeru telefonu do uczestniczki postępowania od około 2 lat, zaś gdy Agnieszka Xxa dzwoni do niego, robi to z zastrzeżonego numeru. Strony niewiele rozmawiają, częściej piszą w związku z czym nie ma on możliwości dowiedzenia się więcej o sprawach dotyczących chłopca od uczestniczki postępowania. Obecnie sam dowiaduje się o stanie zdrowia syna uczęszczając do lekarza, na rozprawie wskazał, że był również na zebraniu w przedszkolu (wyjaśnienia wnioskodawcy zn. czas. 00:13:43, zn. czas. 00:34:05 k. 40v-41; zeznania wnioskodawcy zn. czas. 01:17:39, zn. czas.  01:43:28 k.126-126v).

Zdaniem uczestniczki postępowania wnioskodawca obecnie nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich, gdyż nie myje dziecku zębów, nie smaruje syna kremem z filtrem, a także karmi go niedozwolonymi produktami, wskutek czego chłopiec ma wysypkę (zeznania uczestniczki postępowania zn. czas. 01:59:53 k. 126v).
 W niniejszej sprawie Sąd na wniosek Jarosława Xxiego dopuścił dowód z przesłuchania świadków Bogdana Xxiego i Joanny Z na okoliczność jak przebiegają obecne kontakty wnioskodawcy z synem oraz jakie są emocje małoletniego podczas spotkań z ojcem. Na wniosek uczestniczki postępowania Sąd dopuścił dowód z przesłuchania świadka Katarzyny G na okoliczność prawidłowego rozwoju dziecka oraz trudności we współdziałaniu z młodszymi dziećmi oraz konieczności przeniesienia małoletniego do przedszkola (odpowiedź na wniosek k. 27, pismo z wnioskiem dowodowym k. 115v, rozprawa zn. czas. 00:08:33).
Z zeznań świadka Bogdana Xxiego, który jest ojcem Jarosława Xxiego wynika, że wnioskodawca przywoził syna na wieś do ojca, gdzie urządził chłopcu plac zabaw – zbudował huśtawkę, piaskownicę, kupił trampolinę. Małoletni początkowo tylko czuł się nieswojo, siedział z boku, stopniowo zaś przyzwyczajał się do rodziny. Obecnie chłopiec dobrze czuje się w obecności rodziców wnioskodawcy, nazywa ich dziadkiem i babcią, przybija piątki, jest otwarty, potrafi nawet zdrzemnąć się będąc na wsi z ojcem. W domu dziadków ma swoje zabawki. Niekiedy na wieś przyjeżdżają również pozostałe wnuki Bogdana Xxiego, z którymi Rafał wraz z ojcem wspólnie korzystają z placu zabaw (zeznania świadka zn. czas. od 00:11:54 do 00:24:54 k. 124v). 
Świadek Joanna Z, która jest siostrą wnioskodawcy zeznała, że Jarosław Xxi chciał przygotować syna  na spotkanie z rodziną, dlatego początkowo kontakty te były ograniczone. Wnioskodawca ponadto przygotował synowi plac zabaw i pokój, które bardzo spodobały się chłopcu. Zdaniem świadka małoletni bardzo kocha ojca, a ojciec bardzo kocha syna. Chłopiec w obecności ojca jest spokojny, przytula się do niego, często go obejmuje. Rafał w towarzystwie rodziny ojca jest otwarty. Zdarzało się, że w trakcie spotkań małoletni spał. Świadka Joannę Z chłopiec nazywa ciocią, przybija jej piątkę, przytula się, daje buziaka na powitanie i pożegnanie (zeznania świadka zn. czas. od 00:34:04 do 00:46:10 k. 124v-125). 


Świadek Krystyna G, która jest siostrą uczestniczki postępowania zeznała, że małoletni po powrocie z kontaktów z ojcem mówił, że było głośno i było dużo ludzi, ponadto często miewał po weekendzie wysypki. Ponadto zdaniem świadka chłopiec moczył się w nocy, bo nie dał rady wstać ze zmęczenia, kiedy nie spał w dzień. Któregoś razu Rafał wrócił bardzo późno po kontakcie z ojcem, był wówczas zmęczony i rozdrażniony (zeznania świadka zn. czas. od 00:54:32 do 01:10:16 k. 125-125v). 

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków Bogdana Xxiego i Joanny Z , ponieważ są one zbieżne z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego. 

Zeznania świadka Krystyny G przesłuchiwanej na wniosek uczestniczki postępowania mają marginalne znaczenie, gdyż odnoszą się wydarzeń incydentalnych i nie są istotne dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 113 § 1 i 2 k.r.o., niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 113 1 § 1 k.r.o.). 

Ponadto Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (art. 113 5 k.r.o.).

Nie ulega wątpliwości, że dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego małoletniego dziecka ważnym jest utrzymywanie kontaktów z obojgiem rodziców, jak też ich rodzinami pochodzenia. Przez osobiste kontakty z dzieckiem rodzice zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa oraz uczestniczą w jego wychowaniu, pozwalają także rodzicom poznać potrzeby dziecka, a w konsekwencji należycie troszczyć się o nie i jego wychowanie. Zasadą winno być, że to dobro dziecka jest podstawowym kryterium branym pod uwagę w przypadku ustalania osobistych kontaktów z rodzicem żyjącym w rozłączeniu z dziećmi. 
W niniejszej sprawie strony przedstawiły odmienne stanowiska w zakresie uregulowania kontaktów Jarosława Xxiego z małoletnim synem Rafałem Xxim. Wnioskodawca szerzej zakreślił terminy kontaktów, aniżeli uczestniczka postępowania. Przede wszystkim Agnieszka Xxa proponowała ustalenie rzadszych kontaktów w poniedziałki, jak również wnioskowała o krótsze godziny kontaktów niż wnioskodawca, chcąc ograniczyć je do zaledwie kilku godzin. Ponadto nie było zgody matki dziecka na kontakty wakacyjne oraz noclegi chłopca poza domem. 

Między stronami postępowania istniał konflikt wynikający z ich osobistej relacji, w związku z którym nie były one w stanie porozumieć się w kwestii kontaktów ojca z małoletnim synem. W szczególności należy wskazać, że wskutek nieporozumień między byłymi małżonkami dochodziło do interwencji policji, które w ocenie Sądu w zasadzie były nieuzasadnione. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że konflikt, jaki istnieje pomiędzy rodzicami nie powinien przenosić się na małoletnie dziecko. Rodzice bowiem jako osoby dorosłe mają obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie naruszać dobra swojego dziecka. 

Sąd rozważał postulaty stron w celu ustalenia możliwie najbardziej kompromisowego kształtu kontaktów, uwzględniającego przede wszystkim dobro małoletniego Rafała Xxiego. W gestii Sądu pozostawało zatem precyzyjne określenie kształtu kontaktów ojca z małoletnim, biorąc pod uwagę jego dobro - rozumiane w literaturze prawa jako dodatnia ocena sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb. 

Po rozważeniu interesów stron, Sąd uznał, że żądania zarówno wnioskodawcy jak i uczestniczki postępowania zasługiwały na uwzględnienie w pewnym zakresie. 
Sąd przychylił się do żądania wnioskodawcy praktycznie w całości, uznając, że jest ono realne i bierze pod uwagę dobro małoletniego dziecka. W ocenie Sądu zasadne jest rozszerzenie kontaktów Jarosława Xxiego z małoletnim synem, ponieważ chłopiec ma już ponad 3 lata i w celu utrzymania prawidłowych więzi z ojcem a także dalszego rozwoju ich relacji, konieczne jest uregulowanie kontaktów w sposób częstszy niż dotychczas.  

Zdaniem Sądu wnioskodawca daje gwarancje prawidłowej opieki nad małoletnim synem, gdyż ukończył szkolenia dla rodziców a także uczęszczał na indywidualne sesje z psychologiem w celu samodoskonalenia i zdobycia wiedzy dotyczącej wychowania dziecka.

O tym, że Jarosław Xxi potrafi zająć się synem i relacja między nim a dzieckiem jest prawidłowa, zapewniali także świadkowie Bogdan Xxi i Joanna Z . Wskazani świadkowie w pozytywny sposób wypowiadali się na temat więzi łączących wnioskodawcę z małoletnim synem. Ze złożonych przez nich zeznań wynika, że chłopiec dobrze czuje się w towarzystwie ojca i adaptuje się w jego środowisku rodzinnym.

Sąd ustalił kontakty weekendowe wnioskodawcy z synem uznając, że zgodne z interesem małoletniego będzie ustalenie ich na 8 godzin w ciągu dnia. W ocenie Sądu wiek dziecka nie przeszkadza aby kontakty trwały po 8 godzin dziennie. Przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, że dziecko aktualnie uczęszcza do przedszkola, w którym pozostaje bez opieki matki przez ponad 8 godzin dziennie. W związku z powyższym Sąd nie znalazł podstaw do tego, by wyłączyć ojca z kontaktów z dzieckiem na tak długi czas. Logicznym jest, że jeżeli dziecko jest w stanie zaadaptować się do środowiska dla siebie obcego jakim jest przedszkole, przebywa tam ponad 8 godzin dziennie z zupełnie obcymi osobami, potrafi zasnąć i normalnie funkcjonować w przedszkolu, to tym bardziej nie ma przeszkód aby w taki sam sposób dziecko funkcjonowało pod opieką ojca w soboty i niedziele. 

Jeżeli chodzi o godziny rozpoczęcia kontaktów w weekendy, to Sąd przychylił się do wniosku Agnieszki Xxiej, ustalając rozpoczęcie kontaktów w soboty od godziny 8:00, gdyż takie były oczekiwania stron. W przypadku kontaktów w niedziele, zostały one ustalone od godziny 10:00. Sąd nieco wcześniej niż chciał tego wnioskodawca ustalił godzinę rozpoczęcia kontaktów w niedzielę, mając na uwadze, że uczestniczka postępowania wraz z dzieckiem uczęszczają w niedzielę rano do cerkwi i należy to uszanować.

Odnośnie zakończenia godzin kontaktów w weekendy, to należy zaznaczyć, że uczestniczka postępowania nie zgadzała się na uregulowanie kontaktów po godzinie 12:00 w sobotę i po godzinie 13:00 w niedzielę, twierdząc, że małoletni jest w takim wieku, że jeszcze śpi i nie należy zakłócać rytmu dnia dziecka, wobec czego kontakty ojca z synem powinny trwać do momentu kiedy chłopiec udaje się na spoczynek. Zdaniem Sądu powyższe należy respektować, jednakże godziny spotkań w weekendy proponowane przez uczestniczkę postępowania obejmują zbyt krótki okres czasu i są niewystarczające, dla podtrzymania więzi łączącej ojca z synem i pogłębiania ich relacji. W ocenie Sądu wnioskodawca powinien mieć możliwość, żeby widywać się z dzieckiem w weekendy zdecydowanie dłużej i dlatego Sąd ustalił zakończenie kontaktów na godzinę 18:00. Sąd uwzględnił, że w czasie kontaktów z ojcem małoletni powinien mieć możliwość drzemki i móc na spokojnie się wybudzić, następnie zjeść i dopiero wtedy wrócić do domu matki.
Odnosząc się do kontaktów poniedziałkowych, Sąd ustalił je w każdy poniedziałek poza świętami w godzinach od 16:30 do 18:30. 
Sąd nie znalazł podstaw, aby ograniczać kontakt ojca z małoletnim i ustalić go co dwa tygodnie, jak wnosiła uczestniczka, ponieważ w ocenie Sądu nie uargumentowała ona w sposób zasadny swojego żądania. Samo twierdzenie uczestniczki, że nie zgadza się na częstszy kontakt wnioskodawcy z synem w poniedziałki, nie może stanowić przesłanki by ten kontakt ograniczyć. Warto w tym miejscu dodać, że kontakty realizowane dotychczas w poniedziałki odbywały się bez zakłóceń i problemów, w związku z czym nie ma powodów, dla których miałyby się w ten sposób nie odbywać w dalszym ciągu. 
Przechodząc do uregulowania kontaktów w dni świąteczne, zostały one ustalone w latach parzystych w II dzień Świąt Bożego Narodzenia i II dzień świąt Wielkanocnych, zaś w latach nieparzystych w I dzień Świąt Bożego Narodzenia i I dzień świąt Wielkanocnych obchodzonych przez strony w obrządku prawosławnym. Sąd stanął na stanowisku, że małoletni syn stron powinien mieć możliwość, aby w trakcie świąt spędzać czas również z wnioskodawcą, co z pewnością ułatwi chłopcu utrzymywanie prawidłowych więzi z ojcem. Święta to ważny okres w życiu dziecka, który powinien być spędzony z najbliższą rodziną, dlatego w ocenie Sądu kontakt w dni świąteczne powinien mieć również wnioskodawca jako ojciec. 
Żądanie wnioskodawcy odnośnie kontaktów uwzględniających noclegi małoletniego u ojca zostało oddalone z uwagi na wiek dziecka. Sąd uznał, że jest ono przedwczesne, ponieważ małoletni ma dopiero 3 i pół roku, matka jest dla niego rodzicem pierwszoplanowym, do tej pory chłopiec nie nocował poza miejscem zamieszkana matki i wobec tego inaczej traktuje ojca a inaczej matkę. Zdaniem Sądu jest jeszcze za wcześnie aby odseparować chłopca od matki i zmusić do nocowania w środowisku mało znanym dziecku. 

W ocenie Sądu w pierwszej kolejności wnioskodawca powinien skupić się na pogłębianiu relacji z synem aby chłopiec przyzwyczaił się do tego, że spędza z ojcem więcej czasu i oswoił się z nową sytuacją.  

W celu zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej realizacji ustalonych kontaktów Sąd zobowiązał Agnieszkę Xxą do wydawania dziecka z miejsca jej zamieszkania w wyznaczonych terminach, zaś Jarosława Xxiego do odprowadzania małoletniego do miejsca zamieszkania po zakończonych kontaktach.  

Mając na uwadze powyższe, na mocy wskazanych wyżej przepisów, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Koszty zastępstwa adwokackiego zostały zniesione między stronami, ponieważ wnioski stron zostały uwzględnione przez Sąd jedynie w części. Sąd rozstrzygając o kosztach zastępstwa procesowego orzekł zgodnie z art. 100 kpc.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o art. 520 § 1 kpc zgodnie z którym strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. 


data publikacji: 2019-11-19 18:58:23

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony