Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Zarządzenie wykonania kary w okresie próby.

Kategoria: kara, wyrok karny
Zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 kk, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny w szczególności, gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 cytowanego przepisu (przestępstwo podobne) albo, jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż nie każdy wypadek popełnienia przestępstwa, o którym mowa w wyżej cytowanym przepisie, jak też nie każdy wypadek uchylania się od dozoru, nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, chociaż stanowiący naruszenie porządku prawnego, jest „rażącym” naruszeniem tego porządku, a więc stanowi podstawę do odwołania warunkowego zwolnienia. A zatem obowiązkiem Sądu jest ustalenie i ocena rodzaju i okoliczności popełnionego w okresie próby przestępstwa, a także skali negatywnego stosunku, uporczywości i złej woli skazanego wobec dozoru, obowiązków i środków karnych, formy okazywania tej złej woli i uporczywości, permamentności takich zachowań, a także ich odbiór społeczny.

Ponadto nawet ustalenie rażącego naruszenia porządku prawnego przez skazanego w okresie próby nie obliguje sądu do odwołania warunkowego zwolnienia, a tylko stwarza taką możliwość. Dlatego obowiązkiem Sądu jest przeanalizowanie okoliczności towarzyszących temu zachowaniu się  skazanego, które zostały ocenione jako rażące naruszenie porządku prawnego.  

Może się zdarzyć, że wydając rozstrzygnięcie Sad skupi się  jedynie na tym, iż skazany dopuszczając się kolejnego przestępstwa naruszył porządek prawny, co w ocenie Sądu już samo w sobie świadczy o lekceważącym podejściu do obowiązującego porządku prawnego. Takie rozstrzygnięcie jest nieprawidłowe i winno ulec uchyleniu w drodze postępowania zażaleniowego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji winien ustalić i ocenić rodzaj i okoliczności popełnionego w okresie próby przestępstwa oraz przeanalizować okoliczności towarzyszące zachowaniu się skazanego, pod kątem rażącego naruszenie porządku prawnego. Dopiero po wszechstronnym zbadaniu wszystkich okoliczności możliwe będzie podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia.
    

 

Prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok, cennik.

kancelaria Adwokacka Białystok - pomoc prawna w sprawach karnych

Adwokaci Białystok - opinie

porady prawne z prawa karnego, cena usługi.

data publikacji: 2015-09-01 10:13:13

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Wyrok w sprawie strażników celnych i granicznych
Znieważenie na tle narodowościowym.
Wyrok karny w sprawie o uszkodzenie mienia - wykroczenie.
Przesłanki wyroku łącznego - zasady łączenia kar.
Groźby karalne pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała - wyrok.
Wyrok karny - oskarżenie o znęcianie się nad małżonkiem.
Udarmenienie egzkucji komorniczej, wyrok karny
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok w sprawie rozboju.
Wyrok karny w sprawie o pobicie i groźby karalne.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok unniewiniający w sprawie karnej.
Wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie
Wyrok w sprawie karnej - kradzież z włamaniem.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Wykonanie kontaktów z dzieckiem - zagrożenie karą finansową matce dziecka.
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Zmiana dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wyrok karny - posiadanie paczek papierosów bez akcyzy.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Pozew o zapłatę kary umownej, za nieoddanie dekodera w terminie.
Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela - wyrok karny.
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony