Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu


 

WYROK

 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca     SSR B            

Protokolant             A

 

przy udziale Prokuratora E

 

po rozpoznaniu w dniach 16.05., 20.06.2016 r. sprawy:

 

A , s. A, ur. xxx xxx 19xx r. w xxx

 

oskarżonego o to, że:

 

w dniu 16 stycznia 2016 roku o godzinie 18:35 w Białymstoku na ul. N w ruchu lądowym prowadził samochód osobowy marki XX o numerze rejestracyjnym BI xxx będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdzono przeprowadzonymi badaniami na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem I badanie – 0,95 mg/dm3, II badanie 1,03 mg/dm3

 

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

 

 

I.           OskarżonegoA uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) zł każda stawka.

II.        Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci samochodów osobowych na okres 3 (trzech) lat.

III.       Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 16 stycznia 2016 r.

IV.       Na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5 000 (pięciu tysięcy) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

V.            Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie materiału dowodowego, zebranego w sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

 

W dniu 16.01.2016 r. A spożywał alkohol. Około godziny 18.35 wsiadł do swojego samochodu marki xx nr rej. BI xxx i udał się w stronę swojego miejsca zamieszkania. Jadąc ul. N w kierunku ul. I wpadł w poślizg i uderzył w słup oświetleniowy i znak drogowy. Po zbadaniu stanu trzeźwości przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy Policji okazało się, że A ma 0,95 mg/dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

A nie był dotychczas karany. Jako pracownik cieszy się uznaniem przełożonych.

 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o protokół badania stanu trzeźwości (k. 2), dane o karalności (k. 24), opinie o pracowniku (k. 40, 41), zeznania świadków P (k. 32v), P (k. 32v), B (k. 32v), K (k. 28), wyjaśnienia oskarżonego (k. 27v).

 

Oskarżony A przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że odśnieżając swoje rejony dla rozgrzania się wypili alkohol. Po powrocie do bazy oskarżony wsiadł do swojego samochodu i udał się do miejsca zamieszkania. Włączył w pojeździe ogrzewanie i zapewne „rozebrało” go, bowiem jak wsiadał do auta to czuł się dobrze.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Ustalony stan faktyczny w przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Pozostałe przedstawione wyżej dowody w całej rozciągłości potwierdzają wyjaśnienia oskarżonego.

 

Podsumowując więc oskarżony działaniem swoim zrealizował znamiona czynu opisane w art. 178a § 1 k.k.

 

Przechodząc do uzasadnienia wymierzonej kary należy na wstępie podkreślić, że Sąd w tym zakresie obowiązany jest kierować się ogólnymi dyrektywami wymiaru kary, o których mowa w art. 53 § 1 k.k. Są to dyrektywy sprawiedliwości kary (współmierności kary do stopnia winy sprawcy przestępstwa i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu), prewencji indywidualnej (zapobiegawczego i wychowawczego oddziaływania wobec sprawcy) i prewencji generalnej (kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Priorytetowe znaczenie dla określenia ogólnych granic kar ma dyrektywa sprawiedliwości i to ona powinna w przeważającej mierze wpływać na rodzaj i wymiar orzekanych środków penalnych. Warto w tym miejscu przywołać stanowisko W. Wróbla, który słusznie wywodzi, iż dyrektywa ta ma charakter bezwzględny i w związku z tym należy przyjąć, że bez względu na jakiekolwiek inne zakładane cele kary, związane w szczególności z zaspokajaniem społecznego poczucia sprawiedliwości, czy też prewencją indywidualną, w żadnym wypadku rozmiar sankcji karnej nie może z tego powodu wykraczać poza granice wyznaczone stopniem winy (zob. W. Wróbel [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll: Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 2004, s. 824; zob. też wyrok SA w Lublinie z dnia 17.11.1999 r., II AKa 183/99, OSA 2000, nr 4, poz. 25). Dopiero w następnej kolejności trzeba uwzględnić dyrektywę prewencji indywidualnej, co wynika z tego, iż karę i środek karny wymierza się wobec konkretnego sprawcy. Dyrektywie prewencji ogólnej (generalnej) należy natomiast przyznać jedynie rolę uzupełniającą (zob. A. Marek: Prawo karne,  Warszawa 2005, s. 337 – 338).

 

W ocenie Sądu zatem orzeczona wobec oskarżonego kara i środek karny spełniają wskazane wyżej kryteria. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na fakt, że oskarżony prowadził pojazd w godzinach wieczornych, w sobotę, poza centrum miasta. Przekłada się to na ustalenie, że natężenie ruchu zarówno na drodze jak i ruchu pieszych nie było zbyt duże. To natomiast implikuje stwierdzenie, że stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu nie był znaczny, a co za tym idzie stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego również nie był znaczny. Dlatego też w ocenie Sądu zarówno wymierzona kara jak i środek karny są sprawiedliwe i adekwatne do winy oskarżonego i społecznej szkodliwości jego czynu.

 

Oskarżony prowadził samochód osobowy znajdując się w stanie nietrzeźwości. Sąd orzekł na trzy lata zakaz prowadzenia właśnie samochodów osobowych, uznając, że będzie to wystarczające, aby zapobiec ponownemu popełnieniu tego rodzaju czynu. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.03.2014 r. III KK 461/13 „konieczne jest zachowanie związku między zakresem orzekanego zakazu a rodzajem pojazdu jakim poruszał się sprawca. Nie ulega wątpliwości, iż w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych w pierwszej kolejności powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”. Jeszcze raz podkreślić należy, że dla osiągnięcia celów środka karnego co do osoby oskarżonego wystarczające będzie w ocenie Sądu orzeczenie zakazu prowadzenia samochodów osobowych, bo takim pojazdem poruszał się oskarżony w chwili czynu. Do takiego wniosku doprowadziła Sąd analiza dotychczasowej linii życia oskarżone. Otóż był on dotychczas osobą nie karaną. Prowadził ustabilizowany tryb życia zarówno w aspekcie życia rodzinnego jak i zawodowego. Z opinii jego przełożonych wynika w sposób oczywisty, że swoje obowiązki zawodowe wykonywał sumiennie, bez żadnych zastrzeżeń. W związku z tym, że oskarżony zatrudniony jest jako kierowca, poddawany był w zakładzie pracy wyrywkowym kontrolom stanu trzeźwości, zawsze z wynikiem 0,00. W związku z tym zdarzenie będące przedmiotem osądu w sprawie niniejszej należy uznać za odosobnione, wyjątkowe, nie stanowiące normy postępowania. Oskarżony w związku z tym powinien otrzymać szansę na zachowanie pracy. Ta sprawa w sposób wystarczający uświadomiła oskarżonemu co stawia na szali zachowując się w sposób nieodpowiedzialny i sprzeczny z prawem. Ponadto wskazać należy, że ustawodawca kształtując treść przepisu art. 42 § 2 k.k. przewidział możliwość takiego ukształtowania zakazu, który może dotyczyć pojazdów określonego rodzaju. Taka sytuacja w ocenie Sądu zaistniała w sprawie niniejszej. Dlatego Sąd orzekł jak w części dyspozytywnej wyroku.

 

O kosztach orzeczono zgodnie z treścią art. 624 k.p.k., bowiem w ocenie Sądu sytuacja materialna oskarżonego nie jest na tyle dobra, aby mógł on ponieść koszty sądowe.

 

 
zakaz prowadzenia pojazdów jazda po alkoholu

pozostawienie prawa jazdy na ciężarówki - jazda samochodem osobowym po alkoholu

prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok

usługi prawne kancelaria adwokacka - Białystok

cennik adwokata w sprawach karnych

data publikacji: 2016-07-12 14:14:34

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Wyrok w sprawie strażników celnych i granicznych
Znieważenie na tle narodowościowym.
Wyrok karny w sprawie o uszkodzenie mienia - wykroczenie.
Wyrok karny - oskarżenie o znęcianie się nad małżonkiem.
Udarmenienie egzkucji komorniczej, wyrok karny
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok w sprawie rozboju.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Zarządzenie wykonania kary w okresie próby.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok unniewiniający w sprawie karnej.
Wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie
Wyrok w sprawie karnej - kradzież z włamaniem.
Wyrok w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Zmiana środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Zmiana dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wyrok karny - posiadanie paczek papierosów bez akcyzy.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela - wyrok karny.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony