Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego

Sygn. akt II Cz /16

POSTANOWIENIE
                        
Dnia  29 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie:

Przewodniczący:    SSO G  (ref.)
Sędziowie:    SSO  USSO  R
po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa xxr
przeciwko xx
o alimenty
na skutek zażalenia  pozwanego
od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 2016 roku sygn. akt V RC /16
postanawia:
oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku udzielił zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania w ten sposób, że zasądził tytułem alimentów od pozwanego xx na rzecz powódki xxx kwotę po 550 złotych miesięcznie, poczynając od dnia 15 lipca 2016 roku, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk xxx jako ustawowej przedstawicielki małoletniej z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w stosunku rocznym  w razie zwłoki w terminie płatności kolejnych rat (punkt I.) oraz w pozostałym zakresie oddalił wniosek (punkt II.).

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że powódka wnosiła o zasądzenie od pozwanego tytułem alimentów kwoty 1 200 złotych miesięcznie oraz jednocześnie o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu również w  kwocie po 1 000 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podnosiła, że pozwany, będący ojcem  małoletniej powódki urodzonej 6 sierpnia 2010 r. od wielu lat nadużywa alkoholu, od ok. roku płaci powódce kwotę 450 złotych miesięcznie, jednakże kwota ta nie zaspakaja podstawowych potrzeb dziecka. Zdaniem przedstawicielki ustawowej małoletniej jego sytuacja materialna jest bardzo dobra, ma własny dom. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku resocjalizacja. Aktualnie zaś pracuje w budownictwie i jego zarobki miesięczne sięgają kwoty 4 500 złotych miesięcznie. Poza małoletnią powódką pozwany nie ma innych osób na utrzymaniu. Przedstawicielka ustawowa małoletniej  natomiast jest z zawodu stomatologiem i zarabia 4 700 złotych miesięcznie, pomagają jej finansowo rodzice. Płaci miesięcznie  raty po 360 złotych kredytu na mieszkanie oraz 1 700 złotych kredytu zaciągniętego na zakup lokalu pod działalność gospodarczą – gabinet dentystyczny. Wskazała, że na zaspokojenie usprawiedliwionych i niezbędnych potrzeb małoletniej niezbędna jest kwota 2 560 złotych miesięcznie wyszczególniając poszczególne wydatki, które składają się na ww. kwotę (3 akt).

W ocenie Sądu Rejonowego szczegółowa analiza materiału dowodowego zgromadzonego na obecnym etapie postępowania prowadziła do wniosku, że żądana kwota zabezpieczenia jest zawyżona i nie mieści się w granicach określonych przesłankami art. 135 § 1 k.r.o.  Zdaniem Sądu I instancji szacunkowa kwota utrzymania dziecka wynosi 900 złotych miesięcznie. Podkreślał, że na datę rozpoznawania wniosku nie jest mu znana sytuacja zarobkowa i majątkowa pozwanego oraz wysokość faktycznie osiąganych przez niego dochodów. Tym niemniej stwierdził, że pozwany jest w stanie sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu w wysokości 550 złotych miesięcznie – około 70% obciąża ojca małoletniej z racji, iż na co dzień nie zajmuje się córką, która mając 6 lat potrzebuje znacznego wkładu pracy rodzica w opiekę. W pozostałym zas zakresie koszt utrzymania dziecka powinna pokrywać jego matka, która swój obowiązek alimentacyjny wypełnia także poprzez osobistą opiekę i troskę o wychowanie małoletniej.

Jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał art.730 § 1 k.p.c., art. 730¹ § 1 i 2  w zw. z art. 753  § 1 k.p.c. oraz art. 133§ 1 k.r.o. i 135 k.r.o.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany, zaskarżając je w części tj.  w pkt. I powyżej kwoty 450 złotych. Orzeczeniu zarzucił:
1.    naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 233 k.p.c., poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz nieuwzględnienie przy tym zasad doświadczenia życiowego, co polegało na uznaniu, że:
a)    sytuacja finansowa i majątkowa pozwanego pozwala na uiszczanie alimentów w kwocie 550 złotych miesięcznie podczas gdy pozwany pracuje dorywczo na budowach osiągając wynagrodzenie w kwocie około 1 600 złotych oraz jest obciążony znacznymi, comiesięcznymi wydatkami,
b)    koszt utrzymania małoletniej powódki wynosi 900 złotych miesięcznie, w sytuacji gdy suma ta nie wynika z żadnych wyliczeń i wykazanych kosztów, a polega na prostym przedstawieniu rzekomych składników utrzymania dziecka, mimo ich nieudowodnienia,
c)    do kosztów utrzymania dziecka wchodzi 250 złotych kosztów związanych z nieruchomością, w której mieszka małoletnia, podczas gdy zabieg ten jest niezasadny albowiem sam fakt zamieszkiwania z małoletnią nie zwiększa wydatków w sposób znaczący, a większość z ich byłaby ponoszona w podobnej wysokości gdyby dziecko zamieszkiwało gdzie indziej, nadto bezzasadnie Sąd przyjął, iż 6-letnie dziecko zużywa miesięcznie prąd za kwotę 50 złotych, czy 70 złotych za Internet, telewizję i telefon podczas gdy Internet i telewizja są opłatami stałymi niezależnymi od zużycia, a małoletnia nie posiada telefonu,
d)    przyjęcie, że pozwany nie ma nikogo na utrzymaniu podczas, gdy pozwany jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym w kwocie 450 złotych na rzecz starszego syna z pierwszego związku xxx, który ma aktualnie 17 lat,
e)    przyjęciu, że zasadne jest zasądzenie od ojca alimentów w kwocie odpowiadającej 70% kosztów utrzymania dziecka, gdy z okoliczności sprawy nie wynikają przyczyny, aby aż tak bardzo różnicować udział obojga rodziców w utrzymaniu dziecka (tym bardziej że matka pracuje),
f)    przyjęcie, że pozwany nie alimentuje w inny sposób małoletniej podczas gdy, do maja 2016 roku pozwany spędzał z małoletnią poniedziałki, środy i czwartki po południu i nadal wykazuje taką wolę, a aktualnie spędza z małoletnią co drugi weekend pokrywając koszty utrzymania dziecka w tym czasie, ponadto dokonuje dodatkowych zakupów na rzecz dziecka.
Wskazując na powyższe, skarżący wniósł o:
1.    zmianę postanowienia w zaskarżonej części poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniej ponad kwotę 450 złotych miesięcznie,
2.    zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego.
       
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

    Zażalenie nie jest zasadne.

    Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, co do istnienia podstaw faktycznych i prawnych odnośnie żądania zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniej córki stron. Zaznaczyć przy tym należy, że jedyną ale konieczną przesłanką zabezpieczenia roszczeń o charakterze alimentacyjnym (art. 753 k.p.c.) jest ich uprawdopodobnienie, co w niniejszej sprawie matka dziecka uczyniła, a i sam pozwany, co do zasady nie kwestionował ciążącego na nim obowiązku uczestniczenia w kosztach utrzymania małoletniej córki. Sąd Rejonowy bardzo skrupulatnie oraz wszechstronnie rozważył materiał dowodowy zebrany na tym etapie postępowania w sprawie i Sąd Odwoławczy ustalenia te aprobuje. Z niewadliwych ustaleń poczynionych przez Sąd I instancji wynikało, że chociaż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości dokładnego ustalenia rzeczywistych możliwości zarobkowych pozwanego, to już na podstawie twierdzeń pozwu wywieść trzeba, że są one dosyć znaczne, skoro pozwany posiada wyższe wykształcenie oraz pracuje w branży budowlanej.

Wskazać także trzeba, że z istoty obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie (art. 133 § 1 k.r.o.), wynika obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania (art. 128 k.r.o.) w zakresie limitowanym z jednej strony – rozmiarami potrzeb uprawnionego do alimentacji, z drugiej zaś – możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.).

W niniejszej sprawie, Sąd Rejonowy ustalając poziom kosztów utrzymania małoletniej na 900 zł miesięcznie, wskazał jakie dokładanie wydatki składają się na te koszty. Skarżący, który nie zgadzał się z takim ustaleniem, w swoim zażaleniu nie przedstawił własnych wyliczeń, wskazujących, że  zostały one rażąco zawyżone (w odpowiedzi na pozew twierdzi, że wynoszą 700 złotych miesięcznie).

W ocenie Sądu Okręgowego, materiał dowodowy zaoferowany dotychczas przez obie strony procesu wskazuje, że z uwagi na dotychczasowy poziom życia rodziców powódki, wiek małoletniej i stopień jej rozwoju fizycznego, koszty związane z pokryciem uzasadnionych potrzeb  dziecka nie odbiegają w zasadniczy sposób od kosztów utrzymania jej rówieśników i wahają się w granicach kwoty 700 - 900 zł miesięcznie.

Nie ulega wątpliwości, że w wydatkach tych powinni zaś uczestniczyć oboje rodzice, stosownie do posiadanych możliwości zarobkowych. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że możliwości te w przypadku ojca dziecka nie są na pewno niższe niż powódki (uwzględniając  konieczność spłaty przez nią kredytu związanego m.in. z zakupem lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Nie jest on bowiem obciążony codziennymi osobistymi staraniami o utrzymanie i wychowanie dziecka, stąd też słusznie wskazał Sąd I instancji, że powinien on w większym stopniu, niż matka partycypować w kosztach utrzymania małoletniej.

 Dodać także należy, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka ma charakter priorytetowy przed innymi wydatkami, a podkreślenia wymaga, że pozwany złożył do akt na ich uzasadnienie rachunki wystawione na inną osobę, co będzie wymagało weryfikacji w toku postępowania w sprawie. Dlatego też Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że xxx powinien i jest w stanie łożyć na utrzymanie własnej córki kwotę  550 zł miesięcznie.

Podkreślenia przy tym wymaga, że zabezpieczenie alimentów, jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy -  jest rozwiązaniem tymczasowym, albowiem następuje ono na czas trwania postępowania. Nie można wykluczyć sytuacji, iż przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe doprowadzi do innego rozłożenia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodziców powoda.

Z tych względów na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy postanowił, jak w sentencji.
    Na uwzględnienie nie zasługuje przy tym wniosek skarżącego o rozstrzygniecie o kosztach postępowania zażaleniowego. Stosownie bowiem do art. 108 § 1 k.p.c. sąd rozstrzyga o kosztach w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.
pomoc prawna w sprawach alimentacyjnych adwokaci Białystok

cennik usług adwokata w sprawach rodzinnych

zabezpieczenie w sprawie alimentacyjnej - zażalenie

porada prawa w sprawie o alimenty

adwokat Białystok prowadzenie spraw rodzinnych i o alimenty
 

data publikacji: 2016-10-21 12:10:38

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony