Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.

Sygn. akt I C /17

P O S T A N O W I E N I E


                        Dnia listopada 2017 roku
Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący:    SSO K
         Ławnicy:

    
 

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa A
przeciwko  R
o rozwód i alimenty
na skutek wniosku powódki o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

p o s t a n a w i a:

w trybie zabezpieczenia powództwa, na czas trwania procesu rozwodowego stron udzielić zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego małoletniego R w ten sposób, że zobowiązać pozwanego R do łożenia tytułem alimentów na rzecz małoletniego syna stron kwoty po 600 (sześćset) złotych miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10–go każdego miesiąca do rąk A, jako przedstawicielki ustawowej małoletniego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat.


UZASADNIENIE

Powódka A pozwem z dnia 22 listopada 2017 r. wniosła o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa z R bez orzekania o winie stron, ustalenie miejsca pobytu małoletniego przy matce, zawieszenie pozwanemu władzy rodzicielskiej na małoletnim synem do momentu ukończenia przez pozwanego kursów i terapii związanych z nadużywaniem alkoholu i panowaniem nad emocjami i agresją, obciążanie oboje rodziców kosztami utrzymania i wychowania małoletniego oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz R kwoty 700 złotych tytułem alimentów, oraz orzeczenie eksmisji pozwanego. Wniosła również o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie od pozwanego R alimentów na rzecz małoletniego syna kwoty 600 złotych miesięcznie, płatnych z góry do 10-go każdego miesiąca, do rąk A, jako przedstawicielki ustawowej, wraz z odsetkami jak za opóźnienie w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych, począwszy od listopada 2017 roku.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku wskazała, iż pozwany nie partycypuje w kosztach utrzymania małoletniego. Koszt utrzymania syna powódka szacuje na kwotę 1150-1250 złotych. W ich skład wchodzą koszty wyżywienia – 500-600 zł, koszty zakupu ubrań i obuwia (małoletni jest na etapie intensywnego wzrostu) – 150-200 zł, koszt edukacji, zakupu materiałów szkolnych, stroju WF, opłata za radę rodziców, opłata za ubezpieczenie, wyjścia do teatru, kina z klasą – około 100 zł miesięcznie, środki czystości i higieny osobistej – 75 zł, telefon – 30 zł, koszty przypadające na małoletniego w utrzymaniu domu – 200 zł, koszty leczenia, zakupu suplementów diety, dentysty – 50 zł, koszty wyjazdów wakacyjnych, wypoczynku na ferie – 100 zł, hobby i wydatki na spędzanie wolnego czasu – 50 zł.

Na koszty utrzymania domu powódka określiła na kwotę 5000 zł w skali roku, na które to składa się: zakup oleju opałowego, rachunek za prąd to kwota 100 zł w skali miesiąca, butla z gazem (1 na 2 miesiące) 25 zł miesięcznie, wywóz nieczystości – 50 zł, podatek 20 zł rocznie, utrzymanie studni i szamba – 25 zł miesięcznie.

Powódka pracuje jako nauczycielka i osiąga średni dochód w wysokości 2400 zł netto. Pozwany osiąga podobny dochód, przy czym nie obciążają go koszty utrzymania domu

 Sąd ustalił i zważył, co następuje:

      Strony A oraz R związek małżeński zawarły w dniu 22.09.1980 r. w S. Z małżeństwa pochodzi małoletni syn R urodzony 28 maja 2000 r.

Z poczynionych przez Sąd na obecnym etapie sprawy ustaleń wynika, że strony nie mieszkają ze sobą, pozwany wyprowadził się z mieszkania i aktualnie mieszka u pełnoletniej córki stron.
Powódka A jest zatrudniona jako nauczyciel w PS nr 56 w Białymstoku i z tego tytułu osiąga dochód w wysokości 2400 zł miesięcznie netto. Podobny dochód osiąga również pozwany.
Małoletni syn stron R ma 12 lat i jest dzieckiem zdrowym, prawidłowo rozwijającym się.

W myśl art. 730 § 1 i 2 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym możliwe jest udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie jest przy tym surogatem dowodu w znaczeniu ścisłym. Nie daje pewności, a jedynie wiarygodność określonego faktu. Jest to środek zwolniony od ścisłych formalności odnoszących się do postępowania dowodowego. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c., należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony powinien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia.

Przesłankami udzielenia zabezpieczenia są zatem, zgodnie z przepisem art. 730¹ § 1 k.p.c. i uprawdopodobnienie roszczenia i wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Stosownie do treści art. 753 § 1 k.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

W tym miejscu należy nadmienić, iż granice obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci wyznacza przepis art. 133 k.r.o. stanowiąc, iż obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, zaś zgodnie z art. 135 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy uznać należy, że powódka uprawdopodobniła roszczenie, co do zasady. W dalszym ciągu pozostaje z pozwanym w ważnym związku małżeńskim, jest on ojcem R, wobec czego może się ona domagać od niego łożenia środków finansowych na rzecz syna.

Obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia pieniężnego, jakim jest roszczenie alimentacyjne, odnosi się także do wysokości tego roszczenia oraz jego zasadności.

Podkreślenia wymaga, że przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy te, których zaspokojenie zapewni mu odpowiedni do jego wieku i uzdolnień prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Chodzi tu zatem o zabezpieczenie potrzeb podstawowych, ale jednocześnie adekwatnych do możliwości finansowych zobowiązanego i jednocześnie gwarantujących prawo dziecka do zachowania dotychczasowej, równej z rodzicami stopy życiowej. Powyższe oznacza, że tak przy orzekaniu w przedmiocie alimentów, jak i przy zabezpieczeniu tych roszczeń kluczowe znaczenie mają wydatki niezbędne, nie zaś takie które rodzic chciałby poczynić celem zagwarantowania dziecku najlepszych warunków rozwoju. Stąd też kwota zabezpieczenia nie może co do zasady odzwierciedlać sumy wydatków pożądanych przez uprawnionego. Jest natomiast wynikiem swoistej obiektywnej kalkulacji kosztów adekwatnych do zwykłych potrzeb uprawnionego, z zestawieniem ich z faktycznie ponoszonymi przez rodzica wydatkami.

Powódka koszty utrzymania małoletniego oceniła na około 1150-1250 zł, przy czym wymieniła poszczególne wydatki związane z jego utrzymaniem uwzględniając koszt utrzymania domu, ale w rozdrobnieniu na dwie osoby – w odniesieniu do powódki oraz R.

Zdaniem Sądu, przedstawione przez powódkę w treści pozwu zestawienie wydatków na małoletnie dziecko jest adekwatne do wieku syna, jego potrzeb wynikających z tego wieku oraz w odniesieniu do dotychczasowej stopy życiowej rodziców.

Powódka podała kwotę 600 zł jako kwotę zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego.

Analizując sytuację materialną pozwanego, Sąd opierał się na twierdzeniach powódki zawartych w pozwie. Wobec tego wskazać należy, że zarobki pozwanego, które miesięcznie oscylują wokół kwoty 2.400 zł oraz fakt, iż nie ma on nikogo innego na swoim utrzymaniu, pozwolą mu na łożenie kwoty 600 zł miesięcznie na małoletniego.

W związku z powyższym Sąd zasądził na rzecz małoletniego R stron  kwotę po 600 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego. W pozostałej części w kosztach utrzymania małoletnich powinna partycypować matka.

Należy wskazać, że sposób i zakres udzielonej ochrony prawnej ma charakter jedynie tymczasowy. W przypadku zmiany okoliczności, lub powołania nieujawnionych dotychczas faktów każda ze stron może żądać zmiany udzielonego zabezpieczenia. 

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 753 § 1 k.p.c. w zw. z art. 133 § 1 kro w zw. z art. 135 § 1 i 2 k.r.o. orzeczono jak w sentencji.


prowadzenie spraw o rozwód i alimenty adwokat Białystok

koszt prowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie

eksmisja małżonka z mieszkania w sprawie o rozwód

adwokat Białystok - rozwód i alimenty

data publikacji: 2017-12-05 11:41:46

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Alimentowanie dorosłego dziecka
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Rozwód: wina za zdradę małżeńską.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Podział majątku wspólnego małżonków
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.