Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Sygn. akt XI C  /19

P O S T A N O W I E N I E 

Dnia   2019 roku 

Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  
po rozpoznaniu w dniu   2019 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa M 
przeciwko P Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T 
o częściowe pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 
w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

postanawia:

1. udzielić powodowi M zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ED  Km /19 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku ED, w części dotyczącej odsetek w wysokości 1.230,59 złotych za okres od   2007 roku do dnia  2016 roku;
2. oddalić wniosek powoda o zabezpieczenie powództwa w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

      Powód M wniósł przeciwko P Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T powództwo, w którym domagał się częściowego pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia VI Wydział Cywilny w Warszawie w dniu   2007 roku w sprawie VI Nc  /07, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia   2019 roku stwierdzającego istnienie długu, na który składa się kwota 1.285,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia   2007 roku do dnia zapłaty. 

Wraz z pozwem powód zgłosił także wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej odsetek w wysokości 1.230,59 złotych za okres od   2007 roku do dnia   2016 roku oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego powoda do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszej sprawy.


Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa zasługiwał na częściowe uwzględnienie. 

W myśl przepisów art. 730 i 730¹ k.p.c. Sąd udzieli zabezpieczenia, jeżeli powód uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, polegający na wykazaniu, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

W obliczu powołanych w uzasadnieniu pozwu okoliczności należy uznać, że powództwu w chwili wniesienia pozwu nie sposób odmówić wiarygodności. Przedstawione dokumenty w postaci: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia VI Wydział Cywilny w Warszawie w dniu 9 lipca 2007 roku w sprawie VI Nc  /07, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 roku oraz dokumentów z postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie ED Km  /19, wskazują na istnienie zobowiązania powoda względem pozwanego oraz jego przymusowe wyegzekwowanie w toku egzekucji sądowej. Z przedstawionych dokumentów wynika, że prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego w postaci ww. nakazu zapłaty
 
W świetle przedstawionego przez powoda stanowiska w ocenie Sądu uprawdopodobnione jest twierdzenie o przedawnieniu części roszczenia wynikającego z treści ww. nakazu zapłaty w zakresie odsetek. 

Roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych powstaje z chwilą opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia, a odsetki ustawowe są świadczeniem akcesoryjnym w stosunku do długu głównego i na podstawie art. 118 k.c. przedawniają się – odrębnie od niego – z upływem trzech lat, przy czym przedawnienie następuje za każdy dzień z osobna.

Zgodnie z art. 125 k.c. (stan prawny na dzień uprawomocnienia się nakazu zapłaty) roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Powód stanął na stanowisku, że do przedawnienia roszczenia doszło w części dotyczącej odsetek liczonych od dnia   2007 roku do dnia   2016 roku (w kwocie 1.230,59 złotych), z czym można się zgodzić, mając na względzie jedynie informacje powoda. 

Wszczęte przeciwko pozwanemu postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w dniu   2009 roku z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Następnie pozwany   2019 roku złożył wniosek o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej współwłasność powoda i   2019 roku ponownie wszczęto postępowanie egzekucyjne (sygn. akt ED Km  /19). Tym samym należało uznać, że dochodzone od powoda odsetki za okres od dnia   2007 roku do dnia  2016 roku uległy przedawnieniu. 

Z uwagi na przedmiot powództwa wypada zgodzić się z powodem także co do tego, że brak zabezpieczenia mógłby go pozbawić w przyszłości możliwości osiągnięcia celu postępowania w sprawie niniejszej (którym to celem jest zniweczenie skutków wynikających z prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego), w przypadku wyegzekwowania spornej kwoty przed zakończeniem tego postępowania, które ma rację bytu dopóty, dopóki postępowanie egzekucyjne nie zostanie zakończone.  

Uznawszy zatem, iż spełnione zostały przesłanki konieczne dla udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej odsetek w wysokości 1.230,59 złotych za okres od   2007 roku do dnia   2016 roku orzeczono jak w punkcie I sentencji.  

Wniosek M o udzielenie zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęcia rachunku bankowego powoda do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszej sprawy należało oddalić.

W ocenie sądu taki sposób zabezpieczenia faktycznie zniweczyłby prowadzenie postępowania egzekucyjnego w pozostałej części. Uchylenie zajęcia rachunku bankowego byłoby w rzeczywistości pozbawieniem możliwości prowadzenia egzekucji w zakresie przekraczającym ramy zawieszenia postępowania. Niniejszym pozwem powód dochodzi częściowego pozbawienia go tytułu wykonawczego wykonalności w zakresie odsetek, nie kwestionując egzekwowanej kwoty należności głównej. Uchylenie zajęcia rachunku bankowego powoda spowoduje możliwość swobodnego dysponowania przez powoda  środkami, a w konsekwencji doprowadzić do niemożności egzekucji w pozostałym zakresie. 

data publikacji: 2019-06-11 12:54:18

Zobacz także:
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Odszkodowanie za przekroczenie granicy przy wycuinaniu lasu
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Odszkodowanie za bezpodstawne zatrzymanie
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania.