Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.

Sygn. akt II Cz /18


POSTANOWIENIE
                        
Dnia 18 stycznia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie:
Przewodniczący:    SSO B (ref.)
       Sędziowie:    SSO B
    SSO U  
po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Jadwigi Xxej
z udziałem Zbigniewa J Xxego, Romana A Xxego, Iwony B Xxkiej, Barbary Xxiej, Janusza Xxego, Pawła S Xxiego, Roberta J Xxiego, Krzysztofa Xxiego, Rafała Xxego, Onufrego A Xxego, Sary W Xxej
o stwierdzenie nabycia spadku
na skutek zażaleń uczestników postępowania Zbigniewa J Xxego i Barbary Xxiej
od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 16 lipca 2018 r. sygn. akt II Ns /15
postanawia:
oddalić zażalenia.Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie z wniosku Jadwigi Xxej z udziałem Zbigniewa Jerzego Xxego, Romana Andrzeja Xxego, Iwony Barbary Xxkiej, Barbary Xxiej, Janusza Xxego, Pawła Seweryna Xxiego, Roberta Janusza Xxiego, Krzysztofa Xxiego, Rafała Xxego, Onufrego Andrzeja Xxego, Sary Wiktorii Xxej o stwierdzenie nabycia spadku przyznał biegłej sądowej M Xxiej wynagrodzenie w kwocie 388,68 zł, które nakazał wypłacić tymczasowo z sum Skarbu Państwa /pkt I/ oraz przyznał biegłej sądowej I Xxuk wynagrodzenie w kwocie 388,68 zł, które nakazał wypłacić tymczasowo z sum Skarbu Państwa /pkt II/.
Sąd I instancji, przywołując treść art. 288 kpc, art. 89 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 maja 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym /Dz.U. 2013, poz. 518/, stwierdził, że wskazana przez biegłych kwota mieści się w przyjętej rozporządzeniem stawce i jest współmierna do nakładu pracy biegłego. Opinia, zdaniem Sądu Rejonowego, ma charakter wielowątkowy i złożony, a wskazanie ilości godzin jest adekwatne do nakładu pracy i złożoności opinii.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli uczestniczka postępowania Barbara Xxa i uczestnik postępowania Zbigniew Jerzy Xx. Uczestniczka postępowania zaskarżyła je w części, tj. ponad kwotę 97,17 zł w pkt. I i II, zarzucając mu naruszenie przepisów prawa procesowego, mające wpływ na jego treść, tj. art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc i art. 328 § 2 kpc, co wyrażało się nieuprawnionym przyjęcie, że sporządzenie opinii uzupełniającej sądowo-psychiatrycznej wymagało nakładu pracy przez każdą z biegłych w wymiarze 12 godzin, a także odstąpieniem od wyjaśnienia w zaskarżonym postanowieniu przyczyn, dla których Sąd uznał, że na sporządzenie opinii uzupełniającej konieczne było poświęcenie 24 godzin w sytuacji, gdy:
1)    biegłe odpowiedziały jedynie na część zarzutów złożonych przez strony;
2)    z treści akt nie wynika, aby biegłe dokonywały ponownego zapoznawania się z ich treścią, zaś z karty pracy taka okoliczność wynika;
3)    Sąd przyjął, że biegłe poświęciły 3 godziny na zapoznanie się z zarzutami, podczas gdy zarzuty sformułowane są na trzech stronach w formie pytań i nie wymagały takiego nakładu pracy;
4)    opinia zajmująca pięć i pół strony została sporządzona czcionką 14, zastosowano podwójną interlinię oraz kilkucentymetrowe akapity, zaś co najmniej 40 % opinii stanowi przytoczenie pytań z pisma procesowego, zaś znakomita część odpowiedzi na pytania – zarzuty – stanowią lapidarne odpowiedzi, bez specjalistycznej analizy stanu faktycznego i materiału dowodowego sprawy, zatem przyjęcie, że opracowanie i sporządzenie tej opinii wymagało łącznie 19 godzin pracy nie ma uzasadnienia w zasadach logiki i doświadczenia życiowego;
5)    Sąd zasądzając wynagrodzenie biegłych posłużył się wzorcem uprzednio wydanego postanowienia z dnia 28 maja 2018 roku powtarzając użytą tam argumentację w sytuacji, gdy nie zachodziły okoliczności, na które powoływał się Sąd, bowiem biegłe w odpowiedzi na zarzuty formułowały krótkie odpowiedzi, w których stwierdzały m.in., czy u spadkodawcy zdiagnozowano konkretny stan psychiczny bez uzasadnienia takiego stanowiska, co przemawia za przyjęciem, że Sąd odgórnie zaakceptował złożone karty pracy i rachunki nie dokonując ich oceny pod kątem faktycznego nakładu pracy;
6)    Sąd nie ustalał, który biegły i w jakim zakresie opracowywał opinię, bowiem należałoby oddzielić część psychologiczną i psychiatryczną zarzutów.

Mając na uwadze powyższe, uczestniczka postępowania Barbara Xxa wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłym wynagrodzenia za trzy godziny za sporządzenie opinii uzupełniającej, tj. w kwocie 97,17 zł dla każdej z biegłych.

Uczestnik postępowania Zbigniew Jerzy Xx zaskarżył ww. postanowienie w części, tj. ponad kwotę 100 zł przyznanej na rzecz biegłej sądowej I Xxuk i 50 zł przyznanej na rzecz biegłej sądowej M Xxiej, zarzucając mu mające istotny wpływ na treść zaskarżonego postanowienia naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poprzez dokonanie niewystarczająco wszechstronnej oceny adekwatności czasu deklarowanego na kartach pracy do zakresu i treści opinii uzupełniającej, która w sposób niepełny wykonuje zarządzenie Sądu oraz oparta jest o podstawowy zasób wiedzy biegłych lekarzy psychologa i psychiatry, niewskazujący na poświęcenie czasu wykraczającego poza minimalny konieczny do udzielenia zdawkowych odpowiedzi.

Mając na uwadze powyższe, uczestnik postępowania Zbigniew Jerzy Xx wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłym wynagrodzenia w kwotach 100 zł na rzecz biegłej sądowej I Xxuk i 50 zł na rzecz biegłej sądowej M Xxiej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Obydwa zażalenia uczestników postępowania podlegały oddaleniu.

Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko Sądu Rejonowego w przedmiocie przyznania biegłym M Xxiej i I Xxuk wynagrodzenia za sporządzenie uzupełniającej opinii w wysokości ustalonej w zaskarżonym postanowieniu. Argumenty podniesione w treści obu zażaleń nie mogły skutkować zmianą tego orzeczenia, bowiem odpowiada ono prawu.

Zdaniem Sądu Okręgowego przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 288 kpc, biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Określając wysokość wynagrodzenia biegłego sąd uwzględnia wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas oraz nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku /art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz.U. 2018 poz. 300 z późn. zm./. Szczegółowe zasady jego ustalania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym /Dz. U. 2013, poz. 518/, wspomniane nawiasem mówiąc przez Sąd I instancji.

W ocenie Sądu Okręgowego wskazać również należy, że Sąd Rejonowy w dniu 28 czerwca 2018 roku nakazał przesłać ww. biegłym odpisy wniesionych do opinii pierwotnej zarzutów z dni 20 i 22 czerwca 2018 roku, by biegłe do zarzutów tych się odniosły. W wykonaniu powyższego biegłe sądowe złożyły pisemną opinię uzupełniającą z dnia 06 lipca  2018 roku wraz z rachunkiem domagając się wynagrodzenia za wykonaną pracę w wysokości 388,68 zł w przypadku każdej z nich. Biegła M Xxa sprecyzowała przy tym w karcie pracy, że czynności przygotowawcze – przypomnienie materiału i zapoznanie się z zarzutami – zajęły jej 2 godziny, czynności badawcze, tj. badanie i opracowywanie wyników, przygotowanie wniosków, konsultacje z psychiatrą i studiowanie niezbędnej literatury, 1 godzinę, a czynności końcowe, tj. opracowanie opinii – kolejne 9 godzin /k. 480/. Z kolei biegła I Xxuk sprecyzowała w karcie pracy, że czynności przygotowawcze –zapoznanie się z zarzutami – zajęły jej 1 godzinę, czynności badawcze, tj. badanie psychiatryczno-psychologiczne i konsultacje biegłych, również 1 godzinę, a czynności końcowe, tj. opracowanie opinii – kolejne 10 godzin /k. 481v/.

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ulega wątpliwości, że przedłożoną w niniejszej sprawie opinię uzupełniającą biegłe wykonały zgodnie ze zleceniem Sądu o dopuszczeniu tego dowodu – w takim zakresie, w jakim były one do tego zobowiązane. Trudno również pominąć, iż podany przez biegłe czas pracy w ocenie Sądu Okręgowego odpowiadał rzeczywistemu nakładowi pracy potrzebnemu na sporządzenie opinii w przedłożonym Sądowi Rejonowemu kształcie, a wysokość wynagrodzenia odpowiadała stawce ryczałtu przyjętej we wspomnianym już rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym /Dz.U. 2013, poz. 518/. Zgodnie bowiem z § 2 ww. Rozporządzenia, stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej „stawką”, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”. Wprawdzie biegłe przyjęły w swym rachunku najwyższą stawkę (1,81% kwoty bazowej), jednak było to w ocenie Sądu Okręgowego uzasadnione specyfiką niniejszej sprawy, tj. koniecznością przeprowadzenia specjalistycznej analizy przedłożonej dokumentacji medycznej oraz wyprowadzenia na tej podstawie wniosków odnośnie do zdolności testowania. W ocenie Sądu Okręgowego należy przy tym podkreślić, że wyłącznie wskazany czas pracy oceniany przez pryzmat nakładu sił i środków niezbędnych na sporządzenie opinii w sprawie może być podstawą postanowienia sądu w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu, a nie użyta w opinii wielkość czcionki, wartość interlinii czy zakres przytoczenia zarzutów, nawiasem mówiąc w pewnym stopniu niezbędny dla przejrzystości opinii uzupełniającej. W niniejszej sprawie ilość wspomnianych zarzutów była zaś znaczna, dotyczyły one zarówno oceny zachowania testatora opisanego w zeznaniach świadków, jak i oddziaływania długiej listy środków farmakologicznych, a także wielu innych kwestii, stąd też podany przez biegłe czas pracy był zdaniem Sądu Okręgowego w pełni adekwatny do nakładu pracy potrzebnego na sporządzenie opinii uzupełniającej. W świetle wszystkich tych okoliczności nie ma zdaniem Sądu Okręgowego podstaw do odmówienia biegłym wynagrodzenia za czynności wykonane zgodnie z wiążącym je zleceniem Sądu i zakresem materiału poddanym jej pod analizę. W konsekwencji uznać należy, że wymienione wyżej i przyznane adekwatnie do wskazanego czasu pracy wynagrodzenie jest w ocenie Sądu Okręgowego odpowiednią zapłatą.

W tych okolicznościach, obydwa zażalenia jako bezzasadne, podlegały oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

 

data publikacji: 2019-02-12 09:47:18

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony