Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.

Sygn. akt VIII Kz /16


P O S T A N O W I E N I E
Dnia 17 lutego 2016 roku
Sąd Okręgowy w Białymstoku w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:
        Przewodniczący: SSO Marzanna C
Protokolant:  Barbara S

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku W S Gpo rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 roku
w sprawie QQa AAo
skazanego z art. 157 § 4 k.k. i art. 190 § 1 k.k.
zażalenia obrońcy skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia x stycznia 201x roku w sprawie o sygn. akt II K /14
w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania
na podst. art. 437 § 1 i § 2 k.p.k.

p o s t a n a w i a:
zaskarżone postanowienie zmienić w ten sposób, że koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego QQa AAo ustalić na łączną kwotę 1.040,21 złotych (jeden tysiąc czterdzieści złotych 21/100).

Uzasadnienie
    Sąd Rejonowy w Sokółce postanowieniem z dnia 13 stycznia 2016 roku, na podstawie art. 626 § 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 k.p.k. w zw. z art. 616 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1062 ze zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2003 r. w sprawie określania wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.03.151.1468), ustalił koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego QQa AAo na kwotę 1460,31 złotych (za doręczenia wezwań i innych pism 60 zł, karta karna- 30 zł, należności biegłych- 1150,31 zł, należności świadków 40 złotych, opłata- 180 zł).
    Powyższe postanowienie, na podstawie art. 459 § 1 i 3 k.p.k. w zw. z art. 460 k.p.k., w części ustalającej koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego powyżej kwoty 286,66 złotych, zaskarżył obrońca skazanego.
    Na podstawie art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. postanowieniu temu zarzucił:
I.    obrazę przepisów postępowania, co miało wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, a to:
- art. 616 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 618 § 1 k.p.k. i art. 626 § 2 k.p.k. w zb. art. 630 k.p.k. przez ich niewłaściwe zastosowanie, co wyrażało się ustaleniem i obciążeniem skazanego wszystkimi kosztami w sprawie, w sytuacji, gdy z treści orzeczenia Sądu Okręgowego- zmieniającego wyrok I instancji wynikało, iż skazany winien ponieść koszty jedynie w części skazującej, zaś ustnych motywów uzasadnienia, iż skazany w świetle okoliczności sprawy nie ma obowiązku ponosić kosztów opinii- albowiem nie są to koszty obiektywnie pozostające z postawą oskarżonego i bezpośrednio związane z jego czynem,
- art. 424 § 1 k.p.k. wobec odstąpienia od zawarcia w treści uzasadnienia przyczyn, dla których Sąd obciążył skazanego kosztami postępowania w całości, mimo, iż ten został uniewinniony częściowo id zarzucanych mu czynów, nadto doszło do zmiany orzeczenia w zakresie punktu IV wyroku przez Sąd Odwoławczy, który uznał zarzuty dotyczące niewłaściwego obciążenia kosztami QQa AAo- za zasadne,
- z ostrożności procesowej orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 624 § 1 k.p.k. przez jego niezastosowanie, w sytuacji, gdy konieczność poniesienia orzeczonych kosztów przez skazanego będzie dla QQa AAo nazbyt uciążliwa, zaś mając na uwadze zawartość akt sprawy II K 3/14 Sądowi z urzędu była znana okoliczność, iż skazany płaci na pokrzywdzoną 500 zł alimentów, na córkę E 600 zł i na syna Ł 450 złotych- przy czym od lipca 2015 roku, syn wykonuje odpłatne prace w formie pomocy na rzecz ojca, za co otrzymuje dodatkowe środki na swoje potrzeby. Konieczność poniesienia wyliczonych kosztów oraz zasądzonej grzywny- spowoduje zachwianie stabilności finansowej skazanego, narazi go na egzekucję komorniczą i jawi się jako zbyt uciążliwe dla niego samego i osób na jego utrzymaniu.
II.    Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, wobec ustalenia łącznych kosztów postępowania należnych od QQa AAo na kwotę 1460,31 złotych, w sytuacji, gdy prawidłowe wyliczenie winno wyrażać się następująco: (60 zł+30 zł+40 zł) x 2/3 + 180 zł+ 20 zł, przy czym wyliczenie to obejmuje 2/3 kosztów doręczenia wezwań i innych pism: 60 zł, karta karna: 30 zł, należność świadków: 40 zł i opłaty ustalone przez Sąd Okręgowy- 180 zł i koszty wydatków w postępowaniu odwoławczym 20 zł.
III.    Wniósł o dokonanie kontroli orzeczenia pod względem zasadności wypłacenia biegłym należności w wysokości 1150,31 złotych.
Mając na uwadze powyższe wniósł o zmianę postanowienia w zaskarżonej części przez ustalenie kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa od skazanego QQa AAo do kwoty 286,66 zł.

Sad Okręgowy zważył, co następuje:
    Zażalenie okazało się zasadne w zakresie, w jakim doprowadziło do zmiany zaskarżonego orzeczenia.

    Dokonując kontroli odwoławczej zaskarżonego postanowienia Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że kwota kosztów postępowania ustalona przez Sąd Rejonowy jest w warunkach przedmiotowej sprawy zbyt wysoka i winna być obniżona, niemniej jednak nie w takim zakresie, jak to wynika z zażalenia.

    Przed omówieniem motywów, jakimi kierował się Sąd Okręgowy modyfikując zaskarżone orzeczenie, odnosząc się do zarzutu obrazy art. 624 § 1 k.p.k., który- jak wskazuje skarżący- został podniesiony jedynie z ostrożności procesowej, podkreślić należy, że orzekając o kosztach w trybie art. 626 § 2 k.p.k., sąd jest związany zasadami ich ponoszenia, określonymi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (art. 626 § 1 k.p.k.) (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie I KZP 11/05, Lex148216). Tym samym powoływanie się na obecnym etapie postępowania na treść art. 624 § 1 k.p.k. jest oczywiście niesłuszne. Ewentualne uwzględnienie okoliczności podnoszonych przez skarżącego jako przesłanek zwolnienia podsądnego od kosztów, prowadziłoby w istocie do modyfikacji prawomocnego rozstrzygnięcia. Taki bowiem charakter ma rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w punkcie I, tiret drugi wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie VIII Ka /15, w którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce w ten sposób, że obciążono QQa AAo kosztami sądowymi za postępowanie przed Sądem I instancji w części skazującej, zaś w części uniewinniającej obciążono nimi Skarb Państwa. Okoliczności, na które obecnie powołuje się skarżący, a zatem sytuacja rodzinna, majątkowa i wysokość dochodów skazanego, były już zatem brane pod uwagę przy rozstrzyganiu o kosztach. Przy czym- jak można wnioskować z treści zapadłego w sprawie prawomocnego rozstrzygnięcia- Sąd Okręgowy nie doszukał się powodów, dla których należałoby uznać, że poniesienie przez QQa AAo kosztów sądowych byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

    Niezależnie od powyższego, w ocenie Sądu Okręgowego, trafnie skarżący podniósł, że ustalając wysokość należnych od skazanego kosztów postępowania Sąd Rejonowy pominął treść powołanego powyżej rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego. Skoro bowiem skazanego uznano za winnego dwóch z trzech zarzuconych mu czynów, a w konsekwencji obciążono go kosztami sądowymi w części skazującej, natomiast w części uniewinniającej- Skarb Państwa, przedmiotowe koszty należało stosunkowo obniżyć do 2/3. Przy czym zabieg ten nie dotyczy opłaty ustalonej przez Sąd Okręgowy oraz wydatków za postępowanie odwoławcze (wywołane apelacją obrońcy oskarżonego), a wydatków powstałych w postępowaniu przygotowawczym i pierwszoinstancyjnym. Zgodnie bowiem z art. 630 k.p.k. w sprawach z oskarżenia publicznego, jeżeli oskarżonego nie skazano za wszystkie zarzucane mu przestępstwa, wydatki związane z oskarżeniem w części uniewinniającej lub umarzającej postępowanie ponosi Skarb Państwa.

W okolicznościach niniejszej sprawy skazany winien zatem ponieść zasądzoną przez Sąd Okręgowy opłatę w kwocie 180 złotych za obie instancje, a zatem 360 złotych, wydatki w postępowaniu odwoławczym w kwocie 20 złotych (ryczałt za doręczenia), oraz 2/3 wydatków powstałych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym (łącznie z przygotowawczym). Analiza zaskarżonego orzeczenia przekonuje jednakże, że kwota ustalona przez Sąd Rejonowy powyższych warunków nie spełnia.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ustalając wysokość należnych od skazanego kosztów Sąd Rejonowy uwzględnił tylko jedną opłatę w kwocie 180 złotych, podczas gdy z zapisu „Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty za obie instancje (…)”, zawartego w wyroku Sądu Okręgowego, wynika, że chodzi tu o opłatę w jednakowej wysokości za obie instancje, a nie jedną opłatę, co było podyktowane zmianą wysokości orzeczonej wobec QQa AAo kary. Za aktualny należy bowiem uznać pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lipca 1976 roku (w sprawie o sygn. akt VI KRN 139/76, LEX nr 21719), zgodnie z którym Sąd odwoławczy, który (….) podwyższa lub łagodzi jedną z kar zasadniczych albo na nią skazuje – na podstawie art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. Nr 27, poz. 152) wymierza opłatę w jednakowej wysokości za pierwszą instancję i za postępowanie odwoławcze według tej kary przez siebie wymierzonej. Odmienne rozumowanie wskazujące na wymierzenie oskarżonemu tylko jednej (pojedynczej) opłaty byłoby nieuzasadnionym jego premiowaniem z tej tylko przyczyny, że w postępowaniu odwoławczym dokonano modyfikacji rozstrzygnięcia odnośnie kary zasadniczej. Stąd też kwota należna na rzecz Skarbu Państwa od skazanego tytułem opłaty wynosi w sumie 360 złotych, a nie 180, jak przyjął Sąd Rejonowy. Niemniej jednak dostrzeżenie tego uchybienia przez Sąd Okręgowy nie mogło doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia w tym zakresie, co byłoby sprzeczne z kierunkiem wniesionego środka odwoławczego. To samo dotyczy wydatku na kartę karną. Analiza akt sprawy prowadzi bowiem do wniosku, że informacji z Krajowego Rejestru Karnego żądano w niniejszej sprawie dwukrotnie ( k. 92 i 238), podczas gdy ustalając koszty postępowania Sąd Rejonowy uwzględnił wydatek związany z pozyskaniem tylko jednej karty karnej. Jednakże wobec braku zażalenia na niekorzyść skazanego Sąd Okręgowy uznał, że nie ma podstaw do wyeliminowania tychże uchybień.

Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego podlegało natomiast zmianie na korzyść skazanego. Jak bowiem wspomniano powyżej Sąd Rejonowy, ustalając obciążającą skazanego kwotę pominął treść prawomocnego rozstrzygnięcia, określającego zasadę, wedle której winien ponieść koszty (wydatki) jedynie w części skazującej. W sytuacji, gdy w postępowaniu przygotowawczym i pierwszoinstancyjnym powstały następujące wydatki:

1.    40 złotych tytułem ryczałtu za doręczenia (po 20 złotych za każdy etap postępowanie),
2.    40 złotych tytułem należności świadka (k. 137)
3.    1.150,31 złotych tytułem należności biegłych (48,17 złotych- k. 29; 140,91 złotych- k. 174; 961,23 złotych- 209),
4.    30 złotych z tytułu karty karnej,
co w sumie daje kwotę 1260,31 złotych, skazanego obciąża 2/3 z tej kwoty, a zatem 840,21 złotych. Przy czym do kwotę tę należy powiększyć o 180 złotych opłaty i 20 złotych wydatków w postępowaniu odwoławczym, co łącznie daje 1040,21 złotych.

    Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że ustalił należne od QQa AAo na rzecz Skarbu Państwa koszty na kwotę 1040,21 złotych. Nie znalazł natomiast postaw do dalej idącej modyfikacji zaskarżonego orzeczenia, w szczególności zaś do przyjęcia, że skazanego w ogóle nie powinny obciążać wydatki związane z należnościami biegłych. Zważyć należy, że na kwotę 1150,31 złotych, której weryfikacji domaga się skarżący składa się koszt sprawozdania sądowego wraz z opinią (k. 27, 29) oraz należności wypłacone biegłym V T- N i A I w związku ze sporządzoną przez nie opinią dotyczącą stanu psychicznego świadka Ł AAo i, mówiąc ogólnie, jego zdolności do postrzegania i odtwarzania faktów. O ile skarżący nie kwestionuje konieczności partycypowania skazanego w kosztach pierwszej z opinii, odnośnie drugiej twierdzi, że nie pozostaje ona w ścisłym związku z zarzutami skazanego, a w konsekwencji w ogóle nie powinna go obciążać. Tego rodzaju wniosek jest jednakże nie do zaakceptowania. Opinia biegłych psychiatry i psycholog służyła bowiem weryfikacji zeznań Ł AAo, który zeznawał na okoliczności każdego z czynów, za które QQ AAo został skazany (jest pokrzywdzonym jednym z nich), co nie pozostawia wątpliwości, że dowód ten, a w konsekwencji koszty związane z jego pozyskaniem ewidentnie są związane z czynami skazanego. Stąd też, o ile także i kwota z tytułu należności biegłych podlegała stosunkowemu obniżeniu, nie mogło być mowy o tym, by jej całością obciążyć Skarb Państwa.

W takim stanie rzeczy, podzielając argumentację skarżącego jedynie częściowo, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

SSO Marzanna C
Niniejsze postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

prowadzenie spraw karnych adwokat Sokółka

cennik prowadzenie sprawy karnej adwokat Białystok

porada prawna kancelaria adwokacka w Białymstoku

ile kosztuje apelacja w sprawie karnej u adwokata - cennik usług.

data publikacji: 2016-12-19 11:38:28

Zobacz także:
Subsydiarny akt oskarżenia - przesłanki umorzenia postępowania
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Wyrok w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
wyrok w sprawie rasistowskich zniewag w Białymstoku.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Groźby karalne pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała - wyrok.
Wyrok karny w sprawie narkotykowej
Wyrok karny w sprawie o pobicie i groźby karalne.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Zażalenie na koszty postępownia sądowego.
Rozliczenie kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.
Wyrok karny - handel narkotykami.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Postanowienie w przedmiocie obniżenia należności biegłego.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Postanowienie w sprawie kosztów biegłego z zakrresu szacowania nieruchomości
Zmiana środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Zwrot kosztów obrony - oskarżonemu w przypadku uniewinnienia.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Stosowanie tymczasowego aresztu - zażalenie.
Zatrzymanie osoby podejrzanej - zażalenie
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Koszty obrony w przypadku uniewinnienia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony