Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .

Sygn. akt II Cz /18


POSTANOWIENIE
                        
Dnia 30 listopada 2018 r.
Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie:
Przewodniczący:     SSO M
po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa E Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G
przeciwko I
na skutek zażalenia pozwanej
od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. akt I C  /15
postanawia:
uchylić zaskarżone postanowienie.UZASADNIENIE

    Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku odrzucił sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego w dniu 11 września 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie I Nc 15.


Uzasadniając powyższe Sąd Rejonowy wskazał, że ww. nakaz stał się prawomocny w dniu 28 listopada 2015 r., klauzulę wykonalności nadano mu w dniu 4 stycznia 2016 r. W dniu 14 czerwca 2018 roku pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd zważył, że skoro pozwana odebrała nakaz zapłaty osobiście w dniu 13 listopada 2015 roku, to termin do złożenia sprzeciwu upływał w dniu 27 listopada 2015 roku. Zaskarżenie nakazu w dniu 14 czerwca 2018 roku nastąpiło po upływie ustawowego terminu do dokonania owej czynności. W świetle powyższego na mocy art. 504 § 1 k.p.c. należało sprzeciw odrzucić.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła pozwana zaskarżając je w całości, zarzucając:
1.    Naruszenie przepisów prawa procesowego co miało wpływ na treść orzeczenia to jest:
a)    art. 504 § 1 k.p.c. wobec odrzucenia sprzeciwu w sytuacji podnoszenia, że nakaz zapłaty wraz powództwem nie został doręczony w sposób prawidłowy - bowiem odebrała go osoba nieuprawniona, która dodatkowo podpisała się za pozwaną,
b)    art. 135 § 1 i 138 § 1 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. wobec nieuprawnionego przyjęcia, że doszło do odbioru korespondencji przez pozwaną, w sytuacji podniesienia zarzutu odbioru korespondencji przez osobą nieupoważnioną, który to zarzut i twierdzenia sprzeciwu nie zostały przez Sąd rozpoznane i ocenione w treści postanowienia,
c)    art. 233 § 1 k.p.c i art. 328 § 2 k.p.c. wobec odstąpienia od rozważania dowodów i twierdzeń podnoszonych w sprzeciwach, w tym dowodu z akt II Ns 805/14 - w którym to po¬stępowaniu osoby zamieszkujące pod adresem, na który został wysłany sprzeciw - zezna¬wały, że I nie zamieszkuje przy ul. Ś od roku 2011, co czyni nie¬możliwym, aby odebrała kierowaną do niej korespondencję w listopadzie 2015 roku. Nadto wobec odstąpienia od oceny pozostałych dowodów złożonych wraz ze sprzeciwem - umowy i pełnomocnictwa, na których widnieje podpis pozwanej, a który różni się ewidentnie od podpisu złożonego przez odbiorcę korespondencje. Tym, samym Sąd przyjął, że po¬zwana odebrała osobiście korespondencję - nie przeprowadzając zawnioskowanych w sprzeciwie dowodów, co oznacza, że postanowienie było przedwczesne i nie opierało się na wszechstronnej ocenie dowodów zawnioskowanych w związku z zapoznaniem się z aktami sprawy,
d)    art. 169 § 1 k.p.c. wobec odrzucenia sprzeciwu bez rozpoznania zawartego w nim wniosku ewentualnego o przywrócenie terminu do jego złożenia.

    Mając powyższe na uwadze skarżąca wniosła o uchylenie skarżonego postanowienia w całości, przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając ¬mu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego. Nadto wniosła o przeprowadzenie przez Sąd odwoławczy zawnioskowanych w sprzeciwie dowodów na okoliczność wykazania wadliwego doręczenia pozwu (odbiór przez osobę nieuprawnioną). Końcowo pozwana wniosła o zasądzenie od powoda kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym i kosztów sądowych.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

     
     
Sąd I instancji choć prawidłowo ustalił, że skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia środka zaskarżenia, to nie rozpoznał jej wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, przez co rozstrzygnięcie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty było przedwczesne.

Przywołując sekwencję zdarzeń wskazać trzeba, że w dniu 11.09.2015 r. wydany został przez referendarza sądowego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k. 26). Podjęto się próby doręczenia nakazu na adres wskazany w pozwie, jednak przesyłka po dwukrotnej awizacji i niepodjęciu jej w terminie wróciła do nadawcy (Sądu Rejonowego w Białymstoku) – k. 28. Zobowiązano powoda do wskazania właściwego adresu pozwanej (k. 29, 30). Po wskazaniu adresu przez zobowiązanego przesyłkę zawierającą odpis orzeczenia wraz z pouczeniem o zaskarżeniu nadano na tenże adres (ul. Ś). Z elektronicznego potwierdzenia odbioru (k. 34) wynika, że korespondencję doręczono adresatce dnia 13.11.2015 r.

Sprzeciw od tego orzeczenia złożono do Sądu Rejonowego Białymstoku 14.06.2018 r. W jego treści zawarto wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu poparty argumentacją osadzoną na fakcie nieprzebywania pozwanej pod adresem, na który nakaz zapłaty doręczono oraz fakt pokwitowania odbioru przez osobę nieupoważnioną – poprzez podrobienie podpisu pozwanej (k. 44v).

Sąd Rejonowy do wniosku tego nie ustosunkował się w żaden sposób. Nie zbadał również okoliczności dotyczących prawidłowości doręczenia nakazu zapłaty podanych w sprzeciwie. Tymczasem chcąc odrzucić niniejszy sprzeciw powinien był uprzednio oddalić wniosek, o ile widziałby ku temu przesłanki. Odrzucenie sprzeciwu nastąpiło bez rozważenia możliwości przywrócenia terminu do złożenia tego środka zaskarżenia. Zastosowanie art. 504 § 1 k.p.c., w myśl którego Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu było przedwczesne.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie jako przedwczesne.

 

data publikacji: 2019-02-12 09:16:43

Zobacz także:
Jak skutecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Wyrok w sprawie o zapłatę - cesja wierzytelności.
Postępowanie w sprawach gdzie wydano nakaz zapłaty.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zapłata z tytułu umowy najmu maszyny
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony