Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.

Sygn. akt: I C /15

WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

                        Dnia 02 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
    
Przewodniczący:    SSR K
Protokolant:    A

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie
sprawy z powództwa Zbigniewa X, Adama X i Ewy X
przeciwko  Stanisławie X
o zapłatę


I.    oddala powództwo;
II.    zasądza od powoda Zbigniewa X na rzecz pozwanej Stanisławy X kwotę 2.405,66 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
III.    zasądza od powoda Adama X na rzecz pozwanej Stanisławy X kwotę 2.405,67 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
IV.    zasądza od powódki Ewy X na rzecz pozwanej Stanisławy X kwotę 2.405,67 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.


UZASADNIENIE

Powodowie Zbigniew Xxx, Adam Xxx oraz Ewa Xxx w pozwie skierowanym przeciwko Stanisławie Xxxiej domagali się zasądzenia od pozwanej na rzecz każdego z powodów kwot po 14.000  zł tytułem zachowku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wnosili o zasądzenie od pozwanej na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazywali, iż pozwana na mocy testamentu nabyła w całości spadek po zmarłym Januszu Xxxu. Spadkodawca w testamencie wydziedziczył powodów, a jako przyczynę podał, iż jego dzieci, tj. powodowie, nie utrzymują z nim kontaktów, nie pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i nie interesują się jego losem i stanem zdrowia. Zdaniem powodów te przyczyny są całkowicie nieprawdziwe i nie mogą stanowić podstawy pozbawienia ich prawa do zachowku. Twierdzili, że rzeczywistym źródłem rozluźnienia kontaktów ze zmarłym ojcem było zachowanie pozwanej, która izolowała spadkodawcę od dzieci i nastawiała go wrogo do nich. Powodowie od wielu lat przebywają w USA, gdzie również przebywał spadkodawca. Kiedy ten wrócił do kraju, powodowie odwiedzali go podczas każdej wizyty w Polsce, kontaktowali się telefonicznie i listownie, a także przekazywali mu pieniądze. Nie mogąc pomagać ojcu fizycznie powodowie poprosili o pomoc Annę i Piotra Xxxich (Anna jest siostrą żony Zbigniewa Xxxa). Organizowanie życia towarzyskiego spadkodawcy odbywało się z inicjatywy powodów, gdyż chcieli, by ich ojciec był szczęśliwy i przebywał wśród ludzi. Powodowie zapewniali mu środki do życia, jedzenie i opiekę. Ich stosunki były dobre do momentu wprowadzenia się do domu spadkodawcy pozwanej. Pozwana początkowo była nastawiona pozytywnie do powodów, jednak później stała się agresywna i inicjowała konflikty. Nastawiała Janusza Xxxa przeciwko powodom i kwestionowała ich prawa do majątku spadkodawcy, namawiała go również do przepisania na nią całego majątku. Od tego mementu spadkodawca nie chciał utrzymywać kontaktu ze swoimi dziećmi. Twierdził, że ich nie zna. O śmierci ojca powodowie dowiedzieli się od sąsiada, gdy ten zobaczył samochód pogrzebowy przy domu Janusza Xxxa i zadzwonił do powodów. Powodowie chcieli zorganizować pogrzeb ojcu, jednakże pozwana nie wyraziła na to zgody. Z całą pewnością zdaniem powodów działania pozwanej były nakierowane na osłabienie więzi powodów ze spadkodawcą i przekonanie go do zapisania całego majątku w testamencie na jej rzecz. Dlatego też w świetle powyższego nieuzasadnione są przyczyny wydziedziczenia wskazane w testamencie z dnia 06.11.2014 r., a tym samym wydziedziczenie jest bezskuteczne i w konsekwencji powodom przysługuje prawo do zachowku. W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazywali, iż w skład spadku po zmarłym Zbigniewie Xxxu wchodzi udział ½ w nieruchomościach położonych we wsi Xo, obręb X, ozn. nr ew. 212/7 o pow. 2,63 ha, 138/6 o pow. 0,99 ha, 253/9 o pow. 1,29 ha (nieruchomość siedliskowa zabudowana domem i budynkiem gospodarczym), 267 o pow. 0,004 ha, 270 o pow. 1,07 ha, 273 o pow. 1 ha (k. 2-6). 

Pozwana Stanisława Xxxa wnosiła o oddalenie powództwa w całości oraz z ostrożności procesowej podniosła zarzut potrącenia długów spadkowych w kwocie 60.000 zł. Ponadto wnosiła o zasądzenie od powodów na jej rzecz kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

Motywując swoje stanowisko pozwana wskazała, iż powództwo jest bezzasadne, bowiem powodowie nie interesowali się losem, ani zdrowiem spadkodawcy, zaś szczątkowe relacje były nastawione wyłącznie na roszczenia majątkowe. Około 6-8 lat przed śmiercią Janusza Xxxa relacje powodów z ojcem ograniczały się jedynie do kwestii finansowych. Żądni majątku rodziców, kwestionowali również testament po zmarłej matce, która posiadłość w Xie przepisała na swojego męża, a nie na dzieci. W relacjach z ojcem powodowie posuwali się nawet do gróźb jego eksmisji. Ponadto pomoc państwa Xxxich miała zupełnie inny charakter, niż zostało to opisane w pozwie. Pozwaną natomiast łączyły ze spadkodawcą pozytywne uczucia, jak również wynikały one z pomocy, jakiej potrzebował spadkodawca. Pozwana wspierała konkubenta w wielu aspektach, w szczególności tam, gdzie nie otrzymywał on pomocy od rodziny. Pozwana na wypadek swojej śmierci zapisała na Janusza Xxxa swój majątek, gdyż oboje byli w złym stanie zdrowia. Dodatkowo, jak wskazywała pozwana, część nakładów na nieruchomość zmarłego pochodziła z funduszy pozwanej, pokrywała ona koszty prywatnych wizyt lekarskich i zabiegów. Brała na siebie również koszty wspólnego mieszkania. Ponadto po zabiegu wyłonienia stomii – przez kilka miesięcy codziennie doglądała spadkodawcę, przy bardzo niewdzięcznych obowiązkach (k. 49-51). W piśmie procesowym z dnia 15.03.2016 roku pozwana sprecyzowała nakłady i ich wartość zgłoszone do rozliczenia w ramach zarzutu potrącenia (k. 97-98).


Sąd ustalił, co następuje:

Bezspornym w sprawie pozostawało, iż Janusz Xxx i Antonina Xxx od dnia 08.09.1962 r. do dnia 20.02.1996 r. pozostawali w związku małżeńskim, kiedy to Sąd Wojewódzki w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I C /95 rozwiązał ich związek przez rozwód bez orzekania o winie. Janusz Xxx i Antonina Xxx mieli troje dzieci, tj. Ewę Xxx (z domu Xxx), Adama Xxxa i Zbigniewa Xxxa (wyrok – k. 10 akt sprawy II Ns 5471/11, odpisy skrócone aktów urodzenia – k. 7, 8, 9 akt sprawy II Ns 5471/11).

Przez pewien okres Janusz Xxx przebywał w USA. Następnie przyjechały do niego dzieci i już tam zostały, założyły rodziny. Spadkodawca wrócił do kraju, gdyż w USA czuł się źle. Po powrocie zamieszkał we wsi Xo i prowadził gospodarstwo rolne. W tym czasie żadne z dzieci nie utrzymywało z nim stałych kontaktów. Kontakty powodów z Januszem Xxxem były szczątkowe.  Janusz Xxx czuł się samotny i opuszczony. Powodowie nie interesowali się jego sytuacją finansową, ani zdrowotną. Po pewnym czasie zaczął chorować i potrzebował pomocy. W 2009 roku wraz z Januszem Xxxem zamieszkała pozwana. Wspólnie przeprowadzili remont, częściowo z oszczędności spadkodawcy i pozwanej. Janusz Xxx miał niską emeryturę, zaś pozwana miała oszczędności. Janusz Xxx potrzebował opieki medycznej, dlatego też Stanisława Xxxa sfinansowała konkubentowi niezbędne badania i operację, a także zapewniła opiekę medyczną (zeznania świadka Edwarda Xego – k. 81-84, zeznania świadka Jerzego Xego – k. 84-86, zeznania świadka Mirosławy Xej – k. 86-88, zeznania świadka Wandy X – k. 88-91, zeznania świadka Tadeusza X – k. 91-93, dokumenty – k. 91, dokumentacja – k. 99, decyzja o wymeldowaniu Ewy Xxx – k. 117-118, postanowienie – k. 119, protokoły posterowania w sprawie o wymeldowanie  – k. 125-127, pismo – k. 131).

W związku z tym, iż oboje byli schorowani, Stanisława Xxxa w dniu 06.11.2014 r. na wypadek swojej śmierci sporządziła testament w formie aktu notarialnego, w którym do całości spadku po niej w częściach równych powołała Janusza Xxxa oraz swoją siostrę Wandę X. Z kolei w tym samym dniu Janusz Xxx odwołał testament sporządzony w dniu 20.08.2012 r. przed notariuszem Danutą X za numerem Repertorium A /2012 oraz wszystkie inne dotychczas sporządzone testamenty i powołał do całości spadku Stanisławę Xxxą. Ponadto oświadczył, iż wydziedzicza, tj. pozbawia prawa do zachowku swoje dzieci Adama Xxxa, Zbigniewa Xxxa oraz Ewą Xxx, albowiem nie dopełniają wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych (dzieci od ponad 20 lat przebywają za granicą, a od 17 lat nie utrzymują ze spadkodawcą kontaktów rodzinnych, nie pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie interesują się jego losem, ani stanem zdrowia), a także wydziedziczył wszystkie swoje wnuki, ponieważ ich nie zna i nie wie gdzie przebywają (testament – k. 62-63, testament z 06.11.2014 r. – k. 12 akt sprawy II Ns /15, testament z 20.08.2012 r. – k. 25 akt sprawy II Ns /15).

Ojciec powodów – Janusz Xxx zmarł w dniu 31.12.2014 r. Prawomocnym postanowieniem wydanym w dniu 08.06.2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie II Ns /15 stwierdził, iż spadek po zmarłym Januszu Xxxu na podstawie testamentu z dnia 06.11.2014 r. nabyła w całości Stanisława Xxxa (odpis skrócony aktu zgonu – k. 7 akt sprawy II Ns /15, postanowienie – k. 43 akt sprawy II Ns /15).
Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli jest małoletni – dwie trzecie udziału spadkowego, który mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). W myśl § 2 tego przepisu, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny wymienionych w przepisie art. 991 § 1 k.c. poprzez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I ACa 459/08, Lex 5509112).

Roszczenie o zachowek wywodzi się z prawa do zachowku i powstaje w chwili, gdy ustawowy spadkobierca zostaje wykluczony z dziedziczenia, lub gdy to, co dziedziczy, nie wyczerpuje należnego mu zachowku.

W przedmiotowej sprawie powodowie zostali wydziedziczeni na mocy testamentu w formie aktu notarialnego sporządzonego przez spadkodawcę przed notariuszem, którym spadkodawca powołał do całości spadku pozwaną Stanisławę Xxxą.

W drodze wydziedziczenia spadkodawca skutecznie obala ustawowy tytuł powołania do dziedziczenia i pozbawia prawa do zachowku. Wydziedziczony zostaje potraktowany tak samo, jak osoba, która nie dożyła chwili otwarcia spadku. Uprawnienie takie daje spadkodawcy treść przepisu art. 1008 k.c. zgodnie z którym spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wskazanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie zawsze przesądza o skuteczności wydziedziczenia. Testament nie stanowi dowodu, że określona w nim przyczyna wydziedziczenia rzeczywiście istnieje (wyrok SA w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., I ACa 517/12, Lex nr 1311921). Dana przyczyna bowiem musi rzeczywiście obiektywnie istnieć (wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 23/14, Lex nr 1489053), stąd też spadkobierca bezpodstawnie wydziedziczony może dochodzić zachowku, powołując się na bezzasadność wydziedziczenia.

Spadkodawca Janusz Xxx w sporządzonym notarialnym testamencie z dnia 06.11.2014 r. wydziedziczył powodów wskazując, że nie dopełniają oni wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych (dzieci od ponad 20 lat przebywają za granicą, a od 17 lat nie utrzymują ze spadkodawcą kontaktów rodzinnych, nie pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie interesują się jego losem, ani stanem zdrowia), a także wydziedziczył wszystkie swoje wnuki, ponieważ ich nie zna i nie wie, gdzie przebywają.

 Powodowie w niniejszej sprawie powoływali się na bezskuteczność wydziedziczenia wskazując, iż przyczyny wskazane w testamencie faktycznie nie zaistniały. Podkreślali, że rzeczywistym źródłem rozluźnienia kontaktów ze zmarłym ojcem było zachowanie pozwanej, która izolowała spadkodawcę od dzieci i nastawiała go wrogo do nich. Powodowie  wywodzili, że odwiedzali spadkodawcę podczas każdej wizyty w Polsce, kontaktowali się telefonicznie i listownie, a także przekazywali mu pieniądze, zapewniali środki do życia, jedzenie i opiekę.

Świadkowie Teresa Xa (k. 36-38), Wanda X (k. 38-40), Renard X (k. 40-42), Władysława X (k. 42-43) i Anna Xxxa (k. 43-44) potwierdzili stanowisko powodów. Zeznali, że powodowie przesyłali Januszowi Xxxowi paczki, pieniądze, odwiedzali go i kontaktowali się z nim telefonicznie i listownie. Podkreślili, że powodem rozluźnienia kontaktów pomiędzy ojcem i dziećmi było zachowaniem pozwanej, gdyż to ona nastawiała negatywnie spadkodawcę przeciwko całej rodzinie. Sąd jednak nie dał wiary tym zeznaniom, gdyż jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, pomiędzy świadkami i spadkobiercą, a także pozwaną istniał wzajemny konflikt, który wpływał na możliwość przypisania obiektywności zeznaniom tych świadków. Dodatkowo  ww. świadkowie, za wyjątkiem Renarda X, są spokrewnieni z powodami (a świadek Anna Xxxa spowinowacona z powodem Zbigniewem Xxxem)  i ich zeznania zdaniem Sądu były nacechowane dążeniem do przedstawienia powodów w korzystnym dla nich świetle. Oprócz ogólnych wywodów, nie popartych konkretnymi przykładami, o częstotliwości kontaktów, ilości wysyłanych paczek i bliskich relacjach, wsparciu psychicznym, świadkowie ci nie przedstawili żadnych konkretnych okoliczności świadczących o pozytywnym zachowaniu powodów w stosunku do ojca.

W tym miejscu wskazać należy, iż  świadek Teresa Xa, jak zeznała, po 2009 roku nie kontaktowała się z Januszem Xxxem,  zaś o tym, że powodowie wysyłają ojcu paczki jedynie słyszała pod koniec lat 90-tych i tylko jeden raz (było to w 2000 r.) widziała, jak była przygotowywana paczka, do której dokłada się była żona Janusza Xxxa. Świadek Renard X  nie był w stanie wskazać, kiedy ostatnio jego zdaniem powodowie przysłali ojcu paczkę, ile tych paczek było, ponadto jak wynika z jego zeznań, Xxxi tylko raz zawiózł Janusza Xxxa do lekarza. Świadek Władysława X choć potwierdziła wersję powodów, to jednak jej zeznania są bardzo chaotyczne, nie potrafiła również wskazać, czego dotyczyły  telefoniczne rozmowy Janusza Xxxa  z powodami.

W ocenie Sądu należało przede wszystkim odnieść się do zeznań osób postronnych, nie związanych węzłami pokrewieństwa ze stronami i przez pryzmat przedstawionych przez nich okoliczności dokonywać oceny, czy przyczyny wydziedziczenia powodów wskazane w testamencie rzeczywiście zaistniały. W tym zakresie Sąd oparł się na zeznaniach świadków powołanych przez pozwaną,  głównie na zeznaniach świadków będących osobami obcymi dla stron, i wiarygodność tych zeznań oceniał w świetle pozostałego materiału dowodowego.

Pozwana w niniejszej sprawie twierdziła, że dzieci (powodowie) nie miały szacunku do Janusza Zachowskiego, nie miał on wystarczających środków do życia i zapewnionej opieki pomimo choroby. Januszowi Xxxowi nikt z rodziny nie pomagał, tylko raz widziała córkę Ewę i raz syna Adama, a syn Zbigniew Xxx w tym czasie kontaktował się ze zmarłym telefonicznie tylko 2-3 razy (k. 150v-152v). Stanowisko prezentowane przez pozwaną potwierdzili zgłoszeni przez nią świadkowie.

Sąsiedzi spadkodawcy: Edward X (k. 81-84), Jerzy X (k. 84-86) i Mirosława Xa (k. 86-88), a także siostra pozwanej Wanda X (k. 88-91) oraz jej mąż Tadeusz X (k. 91-93) zeznali, że Janusz Xxx za życia narzekał na dzieci, że się nim nie interesują, nie pomagają mu. Czuł z tego powodu żal. Jak dzieci przyjeżdżały do Polski, to spadkodawca dowiadywał się o tym od innych ludzi. Powodowie nie odwiedzali go. Świadek Edward X po raz pierwszy zobaczył dzieci Janusza na pogrzebie spadkodawcy. W ocenie ww. świadków to pozwana dbała o Janusza Xxxa, prała mu, sprzątała, przygotowywała posiłki i zapewniała opiekę w czasie choroby. Świadek Wanda X zeznała także, że powód Zbigniew Xxx podczas kontaktów telefonicznych naciskał na ojca, by ten sprzedał majątek i zamieszkał u pozwanej – świadek osobiście słyszała treść rozmowy, gdyż telefon był nastawiony na tryb głośnomówiący. Świadkowie Edward X i Jerzy X potwierdzili również, że państwo Chudzińscy, którzy rzekomo jak twierdzą powodowie  mieli opiekować się spadkodawcą - na prośbę powodów tylko raz zawieźli Janusza Xxxa do lekarza i raz zabrali go do siebie na święta. Wszyscy ww. świadkowie zgodnie twierdzili, iż spadkodawca miał uzasadnione podstawy do wydziedziczenia powodów z przyczyn wskazanych w testamencie.

Zdaniem Sądu relacje ww. świadków (w szczególności zeznania Edwarda Xego i państwa  Xch, osób obcych dla stron) zasługują na uznanie ich za wiarygodne, ponieważ korelują z pozostałym materiałem dowodowym zebranym zarówno w tym, jak i w innych postępowaniach sądowych, tworząc w rezultacie spójny i jasny obraz zdarzeń.

Przyczyna wydziedziczenia wymieniona w art. 1008 pkt 3 k.c. polega na uporczywym niedopełnianiu względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Zachowanie uprawnionego do zachowku odnosi się do osoby spadkodawcy i dotyczy niedopełniania obowiązków rodzinnych względem niego, na przykład niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, nieudzielanie opieki, brak pomocy w chorobie itp. Wskazane zachowanie musi nosić cechy uporczywości, czyli musi być długotrwałe, czy wielokrotne. W pojęciu „zaniedbywanie wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych”, mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych, brak udziału w jego życiu choćby poprzez wizyty w jego miejscu zamieszkania czy okazywanie zainteresowania jego sprawami (zob. wyrok SN z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1397/00, Lex nr 75286).

Przytoczone powyżej okoliczności, zdaniem Sądu, w sposób dostateczny wskazują, iż zachowanie powodów faktycznie wypełniło przesłanki uporczywego niedopełnienia obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Tak więc wydziedziczenie było zasadne. Zaznaczyć należy, iż powodowie nie przedstawili Sądowi żadnych dokumentów na podnoszone przez siebie okoliczności – czy to potwierdzeń przelewów, czy przekazów pieniężnych. W sprawie na świadka nie została zgłoszona żadna osoba, która rzekomo przewoziła z USA do Polski pieniądze w gotówce od powodów na rzecz ojca. Świadkowie zgłoszeni przez powodów jedynie słyszeli, że pieniądze były przekazywane, lecz zeznania w tym zakresie były bardzo nieprecyzyjne i ogólne. Nie wiadomo ile i kiedy tych pieniędzy zostało przekazanych, przez kogo i na jaki cel. Nie można pominąć przy tym faktu, że choć powodowie złożyli do akt wspólne zdjęcia, to są to jedynie 4 sztuki i na każdym z nich jest powód Adam Xxx, a zostały one wykonane podczas jednego pobytu u spadkodawcy. Powodowie nie przedstawili innych zdjęć dokumentujących kontakty  pozostałych powodów z ojcem, czy też dowodzących częstych wizyt powodów u ojca w Polsce. Złożono do akt tylko  jedną kserokopię koperty adresowanej przez spadkodawcę do Adama Xxxa. To wszystko dodatkowo potwierdza, że relacje między Januszem Xxxem a powodami były szczątkowe. Część zeznających świadków utrzymujących relacje towarzyskie z Januszem Xxxem nigdy jego dzieci nie widziało. Z tego powodu spadkodawca żalił się im i czuł się opuszczony. Ponadto sytuacja zdrowotna i materialna Janusza Xxxa wskazuje, że nie miał on finansowego wsparcia ze strony dzieci. To pozwana wspierała go finansowo i zapewniała godny byt oraz opiekę medyczną.

Stanowisko strony pozwanej potwierdzają dodatkowo załączone do akt sprawy dokumenty Urzędu Miejskiego w Xy nr SO-I.5343.21.2011 z postępowania o wymeldowanie Ewy Xxx. Zeznający w sprawie wymeldowania jej z pobytu stałego świadkowie nigdy nie widzieli powódki, zaś świadek Wiesław X po jej wyjeździe w 1993 roku widział ją dwa razy. Powyższe, zdaniem Sądu, oznacza, że relacje pomiędzy powódką i jej ojcem nie były dobre, gdyż nawet ten nie znał adresu zamieszkania własnej córki.

Reasumując, w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż powodowie dopuścili się zachowań, które zarzucał im spadkodawca. Podane w testamencie przyczyny wydziedziczenia były zatem zarówno zgodne z brzmieniem art. 1008 pkt 3 k.c., jak i znajdowały oparcie w faktach, a tym samym były uzasadnione. Powyższe okoliczności w sposób jednoznaczny wskazują, iż przesłanki wydziedziczenia rzeczywiście istniały w dacie sporządzenia testamentu. Ponadto też fakt, iż spadkodawca od sporządzenia testamentu z 2014 roku do dnia swojej śmierci nie odwołał przedmiotowego testamentu wskazują, iż również po dacie jego sporządzenia te przesłanki się utrzymywały. Uzasadnia to także twierdzenie, iż spadkodawca nie przebaczył powodom. Dlatego też Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego doszedł do wniosku, że spadkodawca miał uzasadnione pretensje do dzieci i podstawy, aby wydziedziczyć  powodów, gdyż okoliczności wskazane za podstawę wydziedziczenia uznać należało za istniejące i prawdziwe.

Sąd pominął wnioski dowodowe stron w przedmiocie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości oraz dowód z przesłuchania stron, a także oddalił wniosek o zwrócenie się o nadesłanie dokumentacji medycznej Janusza Xxxa  jako nieprzydatne w sprawie z uwagi na oddalenie powództwa co do zasady i w konsekwencji prowadzące do przedłużenia przedmiotowego postępowania. Z uwagi na wykazanie w niniejszej sprawie podstaw do wydziedziczenia powodów przez spadkodawcę powyższe wnioski dowodowe okazały się bezprzedmiotowe i niecelowe.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 991 § 1 k.c. w zw. z art. 1008 pkt 3 k.c. orzeczono, jak w punkcie I sentencji wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i w oparciu o zawartą w tym przepisie zasadę odpowiedzialności za wynik sporu jednocześnie mając na uwadze, że po stronie powodowej występuje współuczestnictwo formalne. W związku z tym należało zasądzić od powoda Zbigniewa Xxxa, Adama Xxxa i Ewy Xxx na rzecz pozwanej kwoty po 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ustalone oddzielnie od wartości przedmiotu sporu każdego z żądań powodów na podstawie § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002, nr 163, poz. 1348 ze zm.) w zw. z § 21  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800), a także dodatkowo należało zasądzić od powoda Zbigniewa Xxxa kwotę 5,66 zł, zaś od powodów Adama Xxxa i Ewy Xxx kwoty po 5,67 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł : 3).

prowadzenie sprawy o zachowek adwokat Białystok

cennik spraw cywilnych w sprawach spadkowych kancelaria adwokacka Białystok

porady prawne w sprawach spadkowych

pomoc prawna w sprawie o zachowek

wysokość zachowku od spadkobiercy testamentowego

pozew o zachowek pomimo wydziedziczenia

data publikacji: 2016-09-20 10:31:47

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o zachowek.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Powództwo o zachowek w przypadku wydziedziczenia zstępnych.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony