Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.

                    
Sygn. akt  II Ns 1794/16


POSTANOWIENIE

                        Dnia 19 października 2016 rokuSąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie:   
Przewodniczący    SSR H
Protokolant    E  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2016 roku w Białymstoku
sprawy z wniosku Xxxy Stanisławy Xxxiej
z udziałem  Czesława Xxxego, Mariusza Xxxego, Przemysława Xxxego, Aliny Xxxiej
o zmianę postanowienia  w sprawie II Ns xxx/93

postanawia:
1.    Oddalić wniosek.
2.    Stwierdzić, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane z udziałem w sprawie.


UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni Xxxa Stanisława Xxxa wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20.12.1993 r., sygn. akt II Ns xxx/93, w zakresie orzeczenia o dziedziczeniu wchodzącego w skład spadku udziału w gospodarstwie rolnym, poprzez stwierdzenie, że udział w gospodarstwie rolnym wchodzącym w skład spadku po zmarłym w dniu 01.11.1988 r. Piotrze Xxxm, nabyli syn Czesław Xxx oraz córka Xxxa Stanisława Xxxa w udziałach po ½ części.
Uczestnicy Mariusz Xxx i Przemysław Xxx poparli wniosek wnioskodawczyni. 
Uczestnik Czesław Xxx pozostawił wniosek do uznania Sądu.
Uczestniczka Alina Xxxa wniosła o oddalenie wniosku.

Sąd ustalił i rozważył, co następuje:

Sąd Rejonowy w Białymstoku prawomocnym postanowieniem z dnia 20.12.1993 r., sygn. akt II Ns xxx/93, stwierdził, że spadek po Piotrze Xxxm zmarłym w dniu 01.11.1988 r. nabyli na mocy ustawy córka Xxxa Stanisława Xxxa, córka L Janina Xxxa, córka Stanisława W, syn Czesław Xxx, w udziałach po ¼ części każde z nich, z tym, że wchodzący w skład spadku udział w gospodarstwie rolnym nabył syn Czesław Xxx w całości (k. 16-16v akt sprawy o sygn. II Ns xxx/93 SR w Białymstoku).

Powyższe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Xxxy Stanisławy Xxxiej (adres zamieszkania w USA), reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika adw. Xxxa Xxxkiego – pełnomocnictwo zostało załączone do wniosku. We wniosku domagano się stwierdzenia, że gospodarstwo rolne zostało nabyte w całości przez Czesława Xxxego. Na rozprawie z dnia 20.12.1993 r. Xxxa Stanisława Xxxa nie stawiła się. Obecni byli tam L J Xxxa i Czesław Xxx, którzy wskazywali, że oprócz Czesława Xxxego nikt ze spadkobierców Piotra Xxxego nie posiada uprawnień do dziedziczenia gospodarstwa rolnego (k. 2, 8, 14-15v akt sprawy o sygn. II Ns xxx/93 SR w Białymstoku).

Małżonka Piotra Xxxego, Kazimiera Xxxa, zmarła przed nim. O prawach do spadku po niej orzekł Sąd Rejonowy w Białymstoku prawomocnym postanowieniem z dnia 30.10.1975 r., sygn. akt Ns /75, odnośnie gospodarstwa rolnego stwierdzając, że nabyli je mąż Piotr Xxx oraz wszystkie dzieci zmarłej - córka Xxxa Stanisława Xxxa, córka Lidia Janina Xxxa, córka Stanisława W, syn Czesław Xxx (k. 25 akt sprawy o sygn. Ns 2098/75 SR w Białymstoku).

Lilia Janina Xxxa zmarła w dniu 31.03.1995 r. Jej jedyną spadkobierczynią, w tym również w zakresie wchodzącego w skład spadku gospodarstwa rolnego, jest córka Alina Xxxa (postanowienie – k. 15).

Stanisława W zmarła w dniu 05.11.2007 r. Spadek po niej nabyli na mocy ustawy synowie: Przemysław Xxx i Mariusz Xxx (postanowienie – k. 16).

Wnioskodawczyni Xxxa Stanisława Xxxa wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20.12.1993 r., sygn. akt II Ns xxx/93, w zakresie orzeczenia o dziedziczeniu wchodzącego w skład spadku udziału w gospodarstwie rolnym, poprzez stwierdzenie, że udział w gospodarstwie rolnym wchodzącym w skład spadku po zmarłym w dniu 01.11.1988 r. Piotrze Xxxm, nabyli syn Czesław Xxx oraz córka Xxxa Stanisława Xxxa w udziałach po ½ części. W uzasadnieniu swego żądania podniosła, że nie udzieliła pełnomocnictwa adwokatowi, który w jej imieniu prowadził w sprawę o sygn. II Ns xxx/93. W związku z tym nie brała udziału w tej sprawie. Domagała się zweryfikowania podpisu na pełnomocnictwie ze sprawy II Ns xxx/93 (k. 8 akt tej sprawy) przez biegłego grafologa. Podała, że dopiero na początku lutego 2016 r. dowiedziała się, że o przebiegu postępowania w sprawie o sygn. II Ns xxx/93, i uzyskała obiektywną możliwość powołania się na podstawę zmiany postanowienia z dnia 20.12.1993 r. Podała, że powinna dziedziczyć gospodarstwo rolne po ojcu, co nie nastąpiło (k. 2-6). Przedłożyła świadectwo, z którego wynika, iż w 1984 r. uzyskała tytuł wykwalifikowanego rolnika (świadectwo – k. 10).

Uczestnik Czesław Xxx pozostawił wniosek do uznania Sądu. Podał, że wnioskodawczyni musiała mieć wiedzę o treści zapadłego postanowienia, przed upływem terminu do złożenia wniosku o zmianę postanowienia spadkowego. Od 1997 r. zainteresowana trzykrotnie stawała do aktów notarialnych, do których przekładany był odpis postanowienia, na którym Xxxa Stanisława Xxxa figurowała jako wnioskodawczyni (k. 18-19).

Uczestnik Czesław Xxx przedłożył odpisy dwóch aktów notarialnych, mocą których spadkobiercy Kazimiery Xxxej, w tym dalszych jej spadkobierców, sprzedawali poszczególne działki z należącego do tej działki gospodarstwa rolnego. W akcie notarialnym z dnia 23.07.1997 r. (dotyczącym sprzedaży działki przy ul. Cementowej), do której stanęła Xxxa Stanisława Xxxa, zostało wymienione postanowienie wydane w sprawie o sygn.  II Ns xxx/93 oraz opisana jego treść, w tym to, iż gospodarstwo rolne po ojcu nabył w całości Czesław Xxx. Do aktu notarialnego z dnia 09.04.2014 r. (dotyczącym sprzedaż działki przy ul. Starosielce)  w imieniu wnioskodawczyni stanęła pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego) – córka M . Również w tej umowie zostało wymienione postanowienie ze sprawy o sygn. akt II Ns xxx/93 i jego treść (akty notarialne – k. 22-28v).

Uczestniczka Alina Xxxa wniosła o oddalenie wniosku. Szczegółowo się odniosła do kwestii pełnomocnictwa udzielonego przez Xxxę Stanisławę Xxxą w sprawie o sygn. II Ns xxx/93. Powołała się też na akt notarialny z dnia 09.04.2014 r. (k. 30-32).

Wnioskodawczyni w odpowiedzi na twierdzenia ww. zainteresowanych podniosła, że w momencie zawierania złożonych do akt sprawy aktów notarialnych, była w podeszłym wieku. Odczytanie sporządzonego językiem prawnym dokumentu nie doprowadziło do uzyskania przez zainteresowaną wiedzy o treści postanowienia spadkowego w zakresie dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Tym bardziej, że podział kwot uzyskanych ze sprzedaży następował w częściach równych – a więc według przekonania wnioskodawczyni o sposobie dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Dopiero w 2016 r. Czesław Xxx po raz pierwszy oświadczył, że chciały dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości w sposób uwzględniający postanowienie wydane w sprawie o sygn. II Ns xxx/93 (k. 35-37).

Na rozprawie z dnia 17.10.2016 r. Sąd wysłuchał informacyjnie zainteresowanych (poza Aliną Xxxą, która nie stawiła się na rozprawie), a także przesłuchał świadka Krystynę Xxxą (eprot. – k. 47 i nast.).

Wnioskodawczyni wysłuchana informacyjnie podtrzymywała stanowisko, że nie podpisywała pełnomocnictwa do reprezentowania jej w sprawie o sygn. II Ns xxx/93. Wskazywała, że przy sprzedaży nieruchomości przy ul. C każdy dostał równą część ceny. Z jej twierdzeń wynikało, że niniejszą sprawę wszczęła, bo brat chciał sprzedać nieruchomość na Zielonych Wzgórzach, przy uwzględnieniu rzeczywistych udziałów w podziale ceny. Uczestnik Czesław Xxx wskazał, że dotychczas pieniądze ze sprzedaży działek pozostałych po matce były dzielone po równo. Uczestnicy Mariusz Xxx i Przemysław Xxx w swoich wyjaśnieniach wskazali, że popierają wniosek wnioskodawczyni. Drugi z nich wskazał, że dotychczas przy sprzedaży działek cena była dzielona po równo.

Świadek Krystyna Xxxa (małżonka Czesława Xxxego) zeznała, że jej zdaniem wnioskodawczyni znała treść postanowienia ze sprawy o sygn. II Ns xxx/93. Dotychczas środki ze sprzedaży działek były dzielone po równo, gdyż w przeciwnym wypadku Xxxa Xxxa nie wyraziła by zgody na transakcje. Chciałby z mężem sprzedać działki przy ul. K i S, ale bez dzielenia się pieniędzmi tak jak wcześniej.

Żądanie wnioskodawczyni nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 679  k.p.c. dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność (§ 1). Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany (§ 2). W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (§ 3).

Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo, złożenie wniosku inicjującego postępowanie na podstawie art. 679 k.p.c. nie jest ograniczone w czasie tylko dla tych zainteresowanych, którzy nie byli uczestnikami postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Natomiast ten, kto był uczestnikiem, może to uczynić w terminie roku od dnia, w którym uzyskał możność wskazania podstawy uzasadniającej dokonanie zmiany postanowienia, jeżeli nie mógł jej powołać w trakcie postępowania spadkowego (por. uchwałę SN z dnia 27.04.1982 r., III CZP 15/82, OSNCP 1982, nr 8–9, poz. 118 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1983, z. 10, s. 99). Uchybienie terminowi albo zaniechanie wskazania podstawy uzasadniającej zmianę lub przyczyn niepozwalających przedstawić jej w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku prowadzi do oddalenia wniosku; sąd może to uczynić także na posiedzeniu niejawnym, jeśli uzna, że zachodzą przesłanki określone w art. 514 § 2 in fine. Przez uczestnictwo w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku – w rozumieniu art. 679 k.p.c. – należy rozumieć formalny udział w postępowaniu, a nie stopień aktywności, bierność czy nawet całkowitą bezczynność zainteresowanego występującego w sprawie (postanowienie SN z dnia 04.02.2000 r., II CKN 740/98, LEX nr 1425655) (Zob. J. Gudowski, Komentarz do art. 678 k.p.c., LEX).

Sąd uznał, że skoro wnioskodawczyni była stroną aktów notarialnych z dnia 23.07.1997 r. i z dnia 09.04.2014 r., gdzie wyniki postępowania o sygn. II Ns xxx/93 były wyraźnie wymienione, to niewątpliwie zainteresowana ta wiedziała o postępowaniu o sygn. II Ns xxx/93 i w nim uczestniczyła, tak jak to wynika z akt podanej sprawy. Nie sposób przyjąć jej stanowiska, że z uwagi na nieznajomość języka prawniczego, nie zorientowała się ona w toku spisania aktu notarialnego z 1997 r. (czy też, że wcześniej nie widziała) jaki był wynik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po jej ojcu; a dowiedziała się o tym dopiero w 2016 r. Zrozumienie zdania, że po określonej osobie w zakresie gospodarstwa rolnego dziedziczny określona osoba, nie wymaga wiedzy prawniczej. Przy czym, gdyby wnioskodawczyni faktycznie nie była stroną postępowania o sygn. II Ns xxx/93, to po odczytaniu treści aktu przez notariusza (regułą jest, że notariusze odczytują akty notarialne stronom, wiec jeżeli w danym wypadku było inaczej, winno się ten fakt wykazać), bez wątpienia podjęłaby działania celem ustalenia w jakich okolicznościach zapadło postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku po jej ojcu; a jeżeli nie ona w 1997 r. to jej pełnomocnik (córka) w 2014 r.

Znamiennym jest, że wnioskodawczyni nie próbowała podważyć wyników postępowania o sygn. akt II Ns xxx/93, dopóki między uprawnionymi były równo dzielone środki ze sprzedaży gospodarstwa pierwotnie należącego do Kazimiery Xxxej. Dopiero, gdy uczestnik Czesław Xxx chciał sprzedać nieruchomości przy uwzględnieniu, iż nabył w całości gospodarstwo rolne po ojcu, bez podziału kwoty na pozostałe osoby, wówczas Xxxa Stanisława Xxxa wystąpiła z niniejszym wnioskiem. Tego rodzaju postępowanie zainteresowanej nie przemawia za przyjęciem, że nie widziała ona o wynikach postępowania o sygn. II Ns xxx/93 i nie brała w nim udziału.

Wobec powyższego, nawet jeżeli okazałoby się, iż podpis wnioskodawczyni na pełnomocnictwie z akt sprawy o sygn. II Ns xxx/93 nie należy do niej, to nie prowadziłoby to wniosku, iż zainteresowana nie wiedziała o sprawie spadkowej po ojcu, czy też formalnie nie brała udziału w tym postępowaniu; stąd też Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego grafologa (rozprawa z 17.10.2016 r. – e-prot. – k. 54) – jego wynik nie wpłynąłby na rozstrzygnięcie.

Wnioskodawczyni domagała się też zobowiązania Urzędu Miejskiego w Białymstoku do wskazania, kto był obciążany oraz kto opłacał i w jakiej wysokości zobowiązania pieniężne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny), za szereg wymienionych przez nią działek w okresie od 01.11.1988 r. do chwili obecnej (k. 3) – Sąd ten wniosek dowodowy oddalił (rozprawa z 17.10.2016 r. – e-prot. – k. 54); w żaden sposób bowiem przedmiotowy dowód nie wpłynąłby na rozstrzygniecie niniejszej sprawy. Bez znaczenia bowiem pozostaje, kto faktycznie uiszczał stosowne opłaty. Nie było przeszkód, aby robiły to także osoby trzecie.

Biorąc pod uwagę, że Sąd przyjął, iż wnioskodawczyni uczestniczyła w postępowaniu o sygn. II Ns xxx/93 – to zgodnie z art. 679 § 1 k.p.c. mogła żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, poprzez oparcie żądania na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu, jeżeliby wniosek o zmianę złożyła przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Przy czym, nawet jeżeli ten termin by liczyć od najkorzystniejszej dla zainteresowanej daty, tj. 09.04.2014 r. – akt notarialny rep A nr 3214/2014, to wniosek o zmianę postanowienia zapadłego w sprawie o sygn. II Ns xxx/93, należałoby uznać za spóźniony (niniejszej postępowanie zostało bowiem wszczęte w dniu 29.04.2016 r.). 

Dodać również należy, że nawet jeżeliby przyjąć, iż wnioskodawczyni nie brała formalnie udziału w sprawie o sygn. II Ns xxx/93 (co skutkowałoby tym, że jej prawo podmiotowe do wniesienia wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku nie byłoby ograniczone terminem zawitym), to jej żądanie, należałoby uznać za nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.); wobec faktu, że pomimo wiedzy o wynikach postępowaniach w sprawie o sygn. II Ns xxx/93 (na co w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje treść przedłożonych aktów notarialnych). Zainteresowana zwlekała z działaniami mającymi na celu zmianę postanowienia zapadłego w sprawie o sygn. II Ns xxx/93 – zdecydowanie tego rodzaju postępowanie nie byłoby właściwe z punktu widzenia pewności obrotu nieruchomościami.

Mając na względzie powyższe Sąd na podstawie art. 679 § 1 k.p.c. orzekł jak w pkt I sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

wznowienie postępowania spadkowego

dziedziczenie gospodarstwa rolnego

prowadzenie spraw spadkowych adwokat Białystok

porada prawna w sprawie spadkowej

cennik usług adwokackich w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku

pomoc prawna adwokaci Białystok
 

data publikacji: 2016-11-15 14:55:58

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony