Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej.

Sygn. akt V Nsm xxx/15

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 3 marca 2015r. Xxxw Xxx wniósł o zmianę wyroku rozwodowego z dnia 13 stycznia 2014r.  w sprawie I C xxx/13 Sądu Okręgowego w Białymstoku w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Xxxą ur. dnia 3 stycznia xxxr. i Xxxem ur. dnia 28 czerwca xxxr. poprzez przyznanie (powierzenie) tej władzy obydwojgu rodzicom i ustalenie miejsca pobytu małoletnich przy ojcu.

Xxxw Xxx nie wnosił o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestniczce – wobec czego brak było podstaw z art. 509 k.p.c. w brzmieniu sprzed 29 sierpnia 2015r. do rozpoznawania sprawy w składzie ławniczym. Nie cofnął również formalnie żadnego z wniosków.

W uzasadnieniu wniosku podał, że w wyroku rozwodowym jego władza rodzicielska została ograniczona, jednak od 1 marca 2015r. dzieci zamieszkały u niego. Podkreślił, że trzyzmianowy system pracy Xxxy Xxx, konflikt małoletniej Xxxi z matką, problemy związane z jej  nowym partnerem, przerzucenie przez matkę na córkę obowiązków opiekuńczych związanych z Xxxem – uniemożliwia pozostawienie uczestniczce wyłącznego wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi (k. 2).

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka wniosła o jego oddalenie twierdząc, że wnioskodawca pracuje w Warszawie, a dziećmi faktycznie zajmuje się jego partnerka i to w sposób niewłaściwy. Podkreśliła, że wnioskodawca jest osobą nieodpowiedzialną, nie dopilnowuje dzieci, nie chce porozumieć się w ich sprawach z matką. Zauważyła ponadto, że małoletni Xxx od 16 kwietnia 2015r. wrócił do matki, a konflikt Xxxi z matką o nowego jej partnera jest wywołany zazdrością córki i z uwagi na dobro dziecka uczestniczka związek ten zakończyła (k. 24).

W toku postępowania Sąd skierował strony do mediacji – jednak mimo ich zgody nie doszło do wypracowania porozumienia i podpisania ugody mediacyjnej (k. 50). Nie przedstawiono też Sądowi zgodnego porozumienia co do władzy rodzicielskiej nad małoletnimi.

Sąd ustalił  co następuje:

    Małoletnia Xxxa Xxx ur. dnia 3 stycznia xxxr. i Xxx Xxx ur. dnia 28 czerwca xxxr. są dziećmi Xxxwa i Xxxy Xxx, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie I C xxx/13 – bez orzekania o winie stron.

     W wyroku tym władza rodzicielska została powierzona matce, a ograniczona ojcu do prawa współdecydowania o wyborze szkół dzieci (k. 186 akt I C xxx/13).

    Podejmując taka decyzję Sąd Okręgowy podkreślił konflikt między rodzicami, brak ich porozumienia w sprawach dzieci, a zwłaszcza zachowanie Xxxwa Xxx polegające na wikłaniu małoletnich w konflikt, dążenie do konfrontacji z żoną kosztem dzieci, manipulowanie zwłaszcza Xxxem (k. 191 – 192 akt I C xxx/13).

W wyroku rozwodowym uregulowano nadto obowiązek alimentacyjny ojca i jego kontakty z dziećmi.

Xxxw Xxx ma 43 lata, wykształcenie zawodowe – ślusarz spawacz. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych i hydraulicznych (dochód szacuje na ok. 2000 zł). Okresowo pozostawał w związku nieformalnym, zajmując wraz z partnerką wynajęte mieszkanie w ramach domu jednorodzinnego, zakupił jednak dwupokojowe mieszkanie do remontu (k. 18 i 73, wyjaśnienia k. 37 znacznik czasu 00’27’34 i dalej).

Xxxa Xxx ma 43 lata, wykształcenie zawodowe – technik rolnik. Jest zatrudniona w systemie zmianowym jako fakturzystka z wynagrodzeniem ok. 1600 zł netto miesięcznie. Zamieszkuje wraz z dziećmi w domu jednorodzinnym, stanowiącym nadal współwłasność z byłym mężem (wywiad k. 13). Okresowo przez 4 miesiące pozostawała w związku z xxx, jednak związek ten zakończyła (wywiad k. 23)

Małoletnia Xxxa Xxx ma 16 lat, ukończyła gimnazjum i jest obecnie uczennicą xxx LO w Białymstoku. W szkole gimnazjalnej nie sprawiała poważniejszych problemów wychowawczych, uczęszczała do niej systematycznie – jednak miała styczność z alkoholem. Aktualnie w liceum nie sprawia kłopotów – jest zastępcą gospodarza klasy, jest lubiana, osiąga dobre wyniki w nauce, opuściła jedynie 22 godziny usprawiedliwione na 20 listopada 2015r. Matka  utrzymuje ścisły i częsty kontakt z wychowawcą i  pedagogiem szkolnym, uczestniczy w zebraniach, przychodzi do szkoły na wezwanie – ojciec jeden raz rozmawiał telefonicznie z wychowawcą (wywiad k. 13 i 77).

We wrześniu 2015r. wnioskodawca przyłapał córkę  na paleniu papierosów – miał uderzyć córkę, zabrał jej laptopa i komórkę (przyznanie wnioskodawcy co do zabrania rzeczy i co do wyszarpania córki z samochodu k. 88v znacznik czasu 00’21’41 i dalej), interweniowała Policja i założono Niebieską Kartę. (k. 77v).

Małoletni Xxx Xxx ma 7 lat, ukończył I klasę Szkoły Podstawowej, gdzie uczęszczał na zajęcia dodatkowe, nie sprawiał kłopotów, wymagał jednak zwiększonej pracy dydaktycznej. Obecnie uczy się w klasie II, ma zagospodarowany czas wolny (zajęcia dodatkowe – treningi taekwoondo, teatralne - wywiad k. 13 i 77).

W okresie od 1 marca 2015r. dzieci zamieszkały z ojcem – tj. Xxx do dnia 16 kwietnia 2015r. (k. 24) a Xxxa do września 2015r. (k. 72 – 73, 77, wyjaśnienia znacznik czasu 00’05’56 k. 35).

Wykonując kolejny zlecony wywiad kurator starał się skontaktować z wnioskodawcą 3 krotnie – 30.10, 5.11 i 6.11 2015r., ale nikogo nie zastał. W rozmowie z Xxxwem Xxx ustalił, że Xxxa nie mieszka już z ojcem, który zgłaszał że nie pozwalał na jej naganne zachowanie – imprezę alkoholową pod nieobecność matki (k. 72 – 73).
 W sprawie I Ds. /15 IV KP w Białymstoku prowadzone było postępowanie w przedmiocie czynu karalnego z art. 197 § 2 k.k. na szkodę małoletniej Xxxi Xxx i postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2015r. wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (k. 34 – 35 w/w akt).

Małoletnia Xxxa dnia 26 maja 2015r. podała przed Sądem, że chce mieszkać z ojcem, brakuje jej taty i zaczyna go doceniać. Jej zdaniem obydwoje rodzice zawinili rozwód, a teraz mama przestała z nią rozmawiać i się nią interesować, nie potrafią się dogadać. Podała że są stresy i kłótnie, matka nie umie z nią rozmawiać. Z ojcem jest jej dobrze,  ma od niego wsparcie, korepetycje, ale obawia się jego dłuższych wyjazdów z domu (k. 41 – 41).

W opinii RODKa biegli stwierdzili, że więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami mają pozytywny znak, jednak mniejsze natężenie tych więzi istniej między małoletnimi a ojcem. Zdaniem biegłych to matka daje dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa z nią związane są silniej. Rodzice nie prezentują jednolitych oddziaływań wychowawczych, a jeśli przemodelują swoje postawy i ujednolicą system oddziaływań wychowawczych – wtedy będą dawać gwarancję należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W ocenie biegłych władza rodzicielska może służyć obojgu rodzicom, miejsce pobytu małoletnich winno być ustalone przy matce, a ojciec powinien mieć szeroki wgląd i systematyczne kontakty z dziećmi. Wobec powyższego zalecono psychoedukację obydwojga rodziców i udrożnienie komunikacji między nimi (k. 61 – 66).

Rodzice małoletnich nie przedstawili zgodnego porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi (rozprawa z dnia 18 grudnia 2015r. k. 88)

Powyższy stan faktyczny Sad ustalił w oparciu o powołane wyżej dokumenty, akta I C xxx/13 Sądu Okręgowego w Białymstoku, akt 1 Ds. /15 IV KP w Białymstoku, częściowo wyjaśnienia stron k. 35 znacznik czasu 00’02’26 i dalej,

Sąd Rejonowy zważył co następuje:
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to rodzice wychowują dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nimi. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Art. 96 § 1 stanowi, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Jeśli chodzi o wychowanie dziecka to pojęcie to obejmuje zarówno wychowanie fizyczne jak i duchowe. W ramach wychowania fizycznego rodzice powinni zadbać o zdrowie i życie dziecka, jego pełną sprawność fizyczną. Wychowanie duchowe obejmuje natomiast wpajanie dziecku zasad moralnych i współżycia społecznego, kształtowanie prawego charakteru, wyrabianie w dziecku sumienności, pracowitości i poczucia obowiązku, a ponadto zapewnienie dziecku odpowiedniego do jego uzdolnień wykształcenia i przygotowania do pracy zawodowej. W ten sposób wyraża się zasada osobistego wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców. Proces wychowawczy dzieci, w imię ich przyszłego dorosłego życia w społeczeństwie, wymaga od rodziców odpowiedzialności, mobilizacji do nauki, pilności i systematyczności, dbania o zabezpieczenie ich potrzeb materialnych, o ich rozwój intelektualny i emocjonalny.

Zauważyć trzeba, że elementy składające się na treść władzy rodzicielskiej są zmienne i tym samym wpływają na zmianę istniejącego ukształtowania tej władzy. Dlatego, by orzeczenia sądu dotyczące władzy rodzicielskiej odpowiadały dobru dziecka w zmienionych warunkach, w jakich ono się wychowuje, ustawodawca przewidział możliwość zmiany tych orzeczeń.

W szczególności zaś art. 106 k.r.o. stanowi, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Z uwagi na zmianę brzmienia tego przepisu od dnia 13 czerwca 2009r. – przesłanką zmiany orzeczenia jest wyłącznie dobro dziecka, które w literaturze prawa rozumiane jest jako dodatnia ocena sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia jego potrzeb za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Oczywistym jest również, że nie istnieją ograniczenia co do zakresu zmiany istniejącego orzeczenia o władzy rodzicielskiej - może ona polegać na przywróceniu władzy rodzicielskiej, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 k.r. i o.

    Wnioskodawca domagał się powierzenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi obojgu rodzicom, bowiem w wyroku rozwodowym władza ta został powierzona matce a jemu ograniczona do prawa współdecydowania o wyborze szkoły dzieci.

Zgodnie zaś art. 107 § 1 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia (§ 2 art. 107 k.r.o.)


Zasadniczym więc zagadnieniem wymagającym ustalenia w tym postępowaniu była odpowiedź na pytanie, czy dobro małoletnich Xxxi i Xxxa uzasadnia wnioskowaną przez Xxxwa Xxx zmianę wyroku rozwodowego poprzez przyznanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi obojgu rodzicom i ustalenie miejsca ich pobytu przy ojcu.

W ocenie Sądu przeprowadzone w sprawie postępowanie prowadziło do przekonania, że wnioski te należało oddalić.

W szczególności bowiem rodzice małoletnich nie przedstawili zgodnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, nie powiodło się również skierowanie stron do mediacji – dlatego Sąd nie mógł przyznać władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

W tych warunkach, skoro Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym powierzył władzę rodzicielską Xxxie Xxx, a ograniczył ją wnioskodawcy (czyli zastosował rozstrzygnięcie z art. 107 § 2 k.r.o.) – zasadna stała się ocena zakresu uprawnień pozostawionych wnioskodawcy.

Ostatecznie Sąd uznał, że dobro małoletnich nie przemawia za rozszerzeniem tego zakresu.

Wnioskodawca zarzucał byłej żonie, że nie pilnuje dzieci, zostawia same na noc, zaniedbuje, nie prowadzi do dentysty. Z jej winy Xxxa przestała nocować w domu, nocowała u koleżanek, zaczęła nadużywać alkoholu, stała się xxxhę zdemoralizowana. Partner uczestniczki miał rozpijać małoletnią, namawiać do chodzenia po klubach, proponować tabletki wczesnoporonne. Pod opieką ojca małoletnia zaczęła się uczyć i ma świadectwo z czerwonym paskiem, ma z nim dobry kontakt. Xxxw Xxx twierdził, że była żona jest agresywna, potrafi uderzyć córkę, krzyczy, zostawia tez małoletniego Xxxa pod opieką Xxxi (k. 36 znacznik czasu 00’06’22 i dalej).

Uczestniczka potwierdziła, że jej partner raz przyniósł przy niej alkohol dla córki. Kłopoty z Xxxą zaczęły się od września 2014., kiedy córka kłamała, matka przyłapała ją również po zrobieniu imprezy w domu, doszło do kłótni  styczniu 2015r., której wynikiem był tygodniowy pobyt małoletniej u ojca na feriach zimowych 2015r. Uczestniczka przyznała, że idąc do pracy na noc (raz w tygodniu) zdarzało się, że zostawiała dzieci same, ale informowała sąsiadów, u nich czasem nocował Xxx, czasami przyjeżdżała do dzieci babcia (wyjaśnienia k. 38 znacznik czasu 00’47’54 i dalej)

Sytuacja ta według Xxxy Xxx uległa zmianie od czasu powrotu córki co niej we wrześniu 2015r. Xxxa dobrze się uczy, nie opuszcza szkoły, wraca na noce, nie organizuje imprez, ma właściwych znajomych (k. 88v znacznik czasu 00;10;57 i dalej).

Analizując wyjaśnienia, twierdzenia i zarzuty stron w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego Sąd przychylił się do wyjaśnień Xxxy Xxx, która w miarę obiektywnie oceniła swoje niepowodzenia wychowawcze zwłaszcza wobec Xxxi, a wynikają one zdaniem Sądu nie tylko i wyłącznie ze sposobu funkcjonowania matki (nowy związek partnerski), ale także z okresu dojrzewania i dorastania małoletniej Xxxi, wyrażającym się w buncie wobec ograniczeń, eksperymentowaniu z alkoholem i imprezami, krytykowaniu wzorców, w tym rodzicielskich. Stanowisko to potwierdzają ustalenia z wywiadów kuratorskich.

Xxxa Xxx podjęła nadto realne działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy – zakończyła związek z mężczyzną prezentującym niewłaściwe wzorce córce, bo mimo odmowy śledztwa w sprawie o czyn z art. 197 § 2 k.k. – ewidentnie partner uczestniczki zachowywał się wobec Xxxi niestosownie, proponował jej również alkohol. Poza zerwaniem tej znajomości Xxxa Xxx bezsprzecznie troszczy się o sytuację szkolną dziecka - utrzymuje ścisły i częsty kontakt z wychowawcą i  pedagogiem szkolnym, uczestniczy w zebraniach, przychodzi do szkoły na wezwanie – podczas gdy ojciec jeden raz rozmawiał telefonicznie z wychowawcą. Swoje relacje z matką Xxxa ocenia jako bliższe na poziomie komunikacji, nie zadowala jej zaś poziom kontroli ze strony matki (u ojca miała większą swobodę) k. 66.

 W ocenie Sądu wnioskodawca zaś nie zmienił swego funkcjonowania wobec dzieci, które podnoszono już w sprawie rozwodowej (wikłanie małoletnich w konflikt, dążenie do konfrontacji z żoną kosztem dzieci, manipulowanie nimi).

Zdaniem Sądu bowiem jako wychowawczego nie można ocenić działania wnioskodawcy polegającego na stosowaniu przemocy fizycznej wobec córki, bowiem nawet jej naganne zachowanie nie uzasadnia szarpaniny, a tym bardziej uderzenia. Ponadto jeśli jeszcze zabranie telefonu może być uznane za dopuszczalną karę za palenie papierosów i samowolną imprezę – to nie można już tego powiedzieć o komputerze służącym zasadniczo do nauki, zwłaszcza wobec podjęcia nauki przez Xxxę w szkole średniej.

W przekonaniu Sądu jego rzeczywiste zainteresowanie dziećmi było chwilowe i zdecydowanie chwiejne, niestanowcze. Przed biegłymi z RODKa dnia 7 października 2015r. (po zdarzeniach z września i powrocie do matki) Xxxa podała już, że ojciec  jednak zbyt dużo pracował, uzależnił od telefonu i laptopa, codziennie pił piwo, dochodziło do ostrej wymiany zdań. Stwierdziła, że czuje iż nie jest ważna dla ojca, stała się narzędziem do wali z matką. Wyjaśniła, że ojciec nie umiał się zająć nią i bratem, długo pracował, jak wracał był zajęty sobą, scedował wszystkie czynności dnia codziennego na córkę – pranie, sprzątanie, posiłki, opieka nad Xxxem (k. 65v). Xxxa zaś bardzo zadowolił powrót pod opiekę mamy, u niej jest mu lepiej, ma więcej kolegów – oczekuje jednak większych kontaktów z ojcem (k. 63).

W tych warunkach nie sposób powiedzieć, że Xxxw Xxx poważnie potraktował swoje oświadczenie o chęci przejęcia pieczy nad dziećmi.

Analizując w kontekście powyższych faktów i ocen opinię biegłych z RODKa – Sąd podzielił ich wnioski, iż  konieczne jest po obu stronach przemodelowanie postaw rodzicielskich i ujednolicenie systemu oddziaływań wychowawczych. Dlatego właśnie do czasu faktycznej, realnej, a zwłaszcza długotrwałej zmiany funkcjonowania wnioskodawcy w roli rodzica – zdaniem Sądu niemożliwe było rozszerzenie jego uprawnień rodzicielskich.

Mając zatem na uwadze większe natężenie pozytywnych więzi małoletnich z matką, większe z jej strony poczucie bezpieczeństwa dzieci – Sąd pozostawił w mocy powierzenie władzy rodzicielskiej nad nimi Xxxie Xxx, nie zmieniając również zakresu ograniczenia władzy rodzicielskiej wnioskodawcy.

Opinia biegłych z RODKa była zaś rzetelna, wyczerpująca, spójna, wyczerpująca oraz fachowa – stała się zatem podstawą ocen i ustaleń Sądu, zwłaszcza że nie kwestionowały jej strony.

Powierzenie władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym jest równoznaczne z ustaleniem miejsca pobytu (art. 26 § 1 k.c.).

Z tych wszystkich powodów Sąd oddalił oba wnioski  Xxxwa Xxx (pkt. I).

    Stosując art. 520 § 2 k.p.c. i biorąc pod uwagę sprzeczność interesów stron - Sąd obciążył wnioskodawcę kosztami opinii RODKa (959,10 zł) oraz zastępstwa procesowego uczestniczki (120 zł – z mocy  § 7 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz.U. nr 163 poz. 1348 ze zmianami). W pozostałym zakresie koszty strony ponosiły we własnym zakresie (art. 520 § 1 k.p.c.)
 
Zarządzenie:
1.    odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi uczestniczki
2.    po uprawomocnieniu pobrać należności SP i akta do archiwum zwrócić załączone
władza rodzicielska- przesłanki zmiany

zmiana zakresu władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego

prowadzenie spraw rodzinnych adwokat Białystok

cennik usług prawnika w sprawach rodzinnych

 

data publikacji: 2016-04-28 10:00:00

Zobacz także:
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Ograniczenie władzy rodzicielskiej - działanie Sądu z urzędu.
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.