Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.


Osoby wobec których prowadzona jest egzekucja - często z uwagi na zawiłość sformułowań prawnych, nie są w stanie ocenić, czy organ egzekucyjny w sposób prawidłowy naliczył opłatę egzekucyjną. Kancelaria Adwokacka - prowadziła sprawę dłużnika, w stosunku do którego komornik umorzył postępowanie, bowiem doszło do wznowienia postępowania sądowego - zaś strona powodowa cofnęła pozew i zrzekła się roszczenia. Równolegle toczyło się postępowanie egzekucyjne które zostało umorzone, zaś dłużnik - co ciekawe obciążony kosztami.

W pierwszej kolejności na postanowienie komornika zostało złożona skarga. Komornik nie uwzględniając stanu faktycznego sprawy - Z.... pozwał osobę za długi czynszowe, która była tam zameldowania, nie zaś zamieszkiwała - obciążył dłużnika znaczną opłatą egzekucyjną, roszczenia pozostałego do zapłaty. Skarga została oparta na zarzutach obrazy prawa materialnego oraz proceduralnego

- art. 770 i art. 826 k.p.c. w zakresie w jakim organ egzekucyjny w postanowieniu o umorzeniu egzekucji, orzekł o kosztach zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości............złotych,   w sytuacji gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego. Z treści skarżonego postanowienia nie wynika, wprost - kto będzie ponosił przyznane koszty, co może rodzić przekonanie, że zostanie nimi obciążony skarżący, co do którego postępowanie zostało umorzone.  Z treści akt egzekucyjnych wynika, że koszty zastępstwa w egzekucji wierzyciela zostały już ustalone i wyegzekwowane. Zawarcie kolejnego postanowienia o kosztach, rodzi możliwość - nadużycia przyznania zwrotu poniesionych przez wierzyciela kosztów prowadzenia postępowania.

 - art. 825 pkt. 1 k.p.c., wobec orzeczenia co do ....................prowadzenia w dalszym zakresie postępowania co do opłaty egzekucyjnej w kwocie ........................... zł, w sytuacji gdy  z uwagi na prawomocną utratę mocy orzeczenia na którym oparto klauzule wykonalności – ..........................., nie jest dłużnikiem w sprawie – która jest dalej prowadzona i nie może zostać obciążany kosztami egzekucyjnymi. Nadto gdy ww. opłata w wysokości 5 % należności, została naliczona w sposób nieuprawniony, bo równolegle z przewidywaną opłatą 8%  lub 15 % w oparciu o art. 49.1 u.o.k.s.i.e. – którą komornik będzie pobierał w ramach kontynuacji postępowania egzekucyjnego co do pozostałych dłużników. 

 - art. 49.2 u.o.k.s.i.e. wobec wadliwego zastosowanie przepisu w postanowieniu o umorzeniu postępowania, wobec wyliczenia 5% opłaty egzekucyjnej  i obciążenie nią solidarnie min. dłużnika ....................., w sytuacji gdy takie ustalenie kosztów powoduje faktyczną duplikację kosztów egzekucyjnych,  bowiem organ egzekucyjny  nadal prowadzi egzekucję przeciwko pozostałym dłużnikom i będzie naliczał opłatę egzekucyjną od wyegzekwowanej kwoty.  Organ egzekucyjny skarżonym postanowieniem z zastosowaniem ww. przepisu zamierza pobrać dwie opłaty od tego samego świadczenia – jako pozostałego do wyegzekwowania, oraz  w ramach kontynuacji egzekucji od pozostałych dłużników.

 - Z ostrożności procesowej został podniesiony zarzut naruszenia art. 49.4 u.o.k.s.i.e wobec niezastosowania tego przepisu w postanowieniu i obciążenie dłużników opłatą stosunkową nie zaś wierzyciela, podczas gdy pełnomocnik dłużnika, jak i pełnomocnik wierzyciela poinformowali organ egzekucyjny o utracie mocy tytułu wykonawczego, zaś organ egzekucyjny posiadł wiedzę, że doszło do tego w sytuacji, gdy strona powodowa cofnęła powództwo oraz zrzekła się roszczenia. Powyższe dawało podstawę do uznania, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie było zasadne. W tej kwestii prawomocnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia ........................ roku w sprawie ......................., stwierdzając, że : „ brak jest również podstaw do przyjęcia, ze pozwany ...................... w jakimkolwiek stopniu przyczynił się do skierowania przeciwko niemu sprawy na drogę postępowania sądowego ... ani treść pozwu, ani dokumentów do niego dołączonych nie wskazuje na to, że w okresie objętym roszczeniami pozwu zamieszkiwał on w lokalu przy ul. .....................obecnie zatem nie może ponosić konsekwencji niczym nie uzasadnionego wskazania go jako strony pozwanej” - powyższe przez analogię, stanowi także o niecelowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego i jako takie winno rzutować na obciążeniu ewentualnymi kosztami postępowania egzekucyjnego – wierzyciela, nie zaś dłużnika. Powyższy zarzut pełnomocnik dłużnika podnosi na wypadek nieuwzględnienia stanowiska, że z uwagi na umorzenie egzekucji jedynie, co do ................................ – niezasadnym w ogóle było, ustalenie kosztów egzekucyjnych.
 
Pomimo tak sformułowanej skargi - Sąd I instancji oddalił ją jako bezzasadną, przyjmując, że działania organu egzekucyjnego były ze wszech miar zasadne.

Kancelaria Adwokacka - zaskarżyła przedmiotowe postanowienie, uzyskując w Sądzie odwoławczym postanowienie reformatoryjne - uwzględniające skargę w całości. Sad podzielił w pełni stanowisko przygotowane przez adwokata strony.


Zażalenie dłużnika jest jak najbardziej uzasadnione.

          Wydaje się, iż zarówno Komornik, jak też Sąd I instancji mało wnikliwie i sprzecznie z zasadami (przepisami) przesądzili kwestię obciążenia ................... (i pozostałych dłużników) kosztami cofniętej w stosunku do dłużnika ...................... egzekucji.

          W ocenie Sądu Okręgowego całkowicie błędnie w przedmiotowej sprawie został zastosowany przez Sąd, a wcześniej Komornika Sądowego przepis art. 770 kpc, który stanowi, że dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji. Sąd powielił błąd Komornika, który analizując kwestię kosztów i przebieg sprawy .................., wziął pod uwagę postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia ........................, z której to sprawy pochodził tytuł wykonawczy co do przedmiotowej egzekucji. Otóż rzeczywiście Sąd ten umarzając postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanego ..................... (po cofnięciu wobec niego pozwu przez ZMK wraz ze zrzeczeniem się roszczenia), oddalił jego wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego i w uzasadnieniu wskazał, że pozwany jest stroną przegrywającą proces, gdyż w chwili wytoczenia powództwa istniała podstawa do wystąpienia przez ZMK przeciwko temu pozwanemu na drogę procesu cywilnego. Szkoda tylko, że organ egzekucyjny, a w ślad za nim Sąd I instancji, rozpoznający skargę na czynność komornika, nie zapoznał się z postanowieniem Sądu ............... z dnia .............., który zmienił postanowienie Sądu ....................... z dnia ................ i zasądził od .......  na rzecz ................... zwrot wszystkich kosztów procesu. Sąd ................... jednoznacznie przesądził, iż brak było podstaw do przyjęcia, że pozwany ........................... w jakimkolwiek stopniu przyczynił się do skierowania przeciwko niemu sprawy na drogę postępowania sądowego. Sąd wręcz stwierdził, że ani treść pozwu, ani dokumentów do pozwu dołączonych, nie wskazuje na to, iż w okresie objętym roszczeniami pozwu .................... był zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz.......

              Utrata przez Z...... w takich okolicznościach tytułu wykonawczego w stosunku do pozwanego ................. w żadnym wypadku nie może prowadzić do uznania, iż wszczęcie egzekucji w stosunku do ................. było przez Z.... uprawnione. .....................nigdy nie był dłużnikiem Z......(w sprawie I .............), stąd nie musi ponosić konsekwencji finansowych, o których mowa w art. 770 kpc. Objęcie jego osoby przedmiotowym wnioskiem egzekucyjnym, nie może też oczywiście powodować jakichkolwiek obciążeń finansowych w stosunku do pozostałych dłużników odpowiadających wobec Z.... w sposób solidarny.

              Z tych przyczyn Sąd  na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

              Skarżącemu należy się zwrot kosztów postępowania skargowego, jak też zwrot kosztów postępowania zażaleniowego w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania – art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok
 
 

adwokat Białystok pomoc prawna 

adwokaci Białystok sprawy rodzinne i

kancelaria Adwokacka Białystok porady prawne

sprawy karne adwokat Białystok
egzekucja komornicza Białystok

adwokat Białystok sprawy rodzinne

cennik usług adwokata

prawnik Białystok - oceny, skuteczny adwokat

data publikacji: 2014-08-14 09:08:31

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Skarga na czynności komornika
Powództwo przeciwegzekucyjne. Oświadczenie o potrąceniu.
Skarga pauliańska - bezskuteczność sprzedaży nieruchomości.
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Projekt ustawy o komornikach sądowych
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Koszty procesowe na rzecz dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania.