Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko

Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku gdy obowiązek alimentacyjny realizowany jest z uwagi na zapadły wyrok sądowych – obowiązek uiszczania alimentów istnieje do momentu sądowego ustalenia jego ustania.

W takiej sprawie, warto skorzystać z pomocy adwokata, aby mieć pewność, że sam pozew zostanie prawidłowo sformułowany, oraz zostanie prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe.

Okolicznością uzasadniającą ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego – jest tak zwana zmiana stosunków, co najczęściej oznacza, że uprawniony do alimentacji, zakończył edukację, posiada wykształcenie pozwalające mu na podjęcie pracy, czy też pomimo możliwości – nie kontynuuje nauki i nie decyduje się na podjecie pracy zarobkowej.

Zasadą jest obowiązek wspierania dzieci przez rodziców, jednakże obowiązuje on w sytuacji, gdy dziecko wykazuje predyspozycje do usamodzielnienia się – podejmuje naukę i jego oceny są pozytywne.

Przez zmianę stosunków w rozumieniu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy rozumieć istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Ustalenie zmiany stosunków następuje natomiast poprzez porównanie stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu bądź obniżeniu.

Poniżej przytaczamy wyrok – w którym zobowiązany wystąpił do Sądu z pozwem o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego – uzyskując korzystny wyrok, w oparciu o zmianę okoliczności –ukończenie przez uprawnioną studiów i możliwość podjęcia pracy.


Sygn. akt ........
WYROK
 IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia ..............
Sąd Okręgowy
po rozpoznaniu w

na rozprawie
sprawy z powództwa M. M.
przeciwko U. N.
o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
na skutek apelacji pozwanej
od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt ............
I.  prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku w ten sposób, iż w miejsce nazwiska powoda (...) wpisuje prawidłowe: (...);
II.  oddala apelcję.
UZASADNIENIE
Powód M. M. wnosił o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniej córki U. N. z dniem 30 września 2010 roku. Podnosił, że pozwana jest już osobą dorosłą, ma wyuczony zawód i powinna podejmować pracę zarobkową.
Pozwana U. N. wnosiła o oddalenie powództwa wskazując, że mimo ukończenia studiów nadal kontynuuje naukę, nie znalazła pracy i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.
Wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku ustalił, że obowiązek alimentacyjny M. M. względem U. N. określony wyrokiem tego Sądu w sprawie IV ..........na kwotę po 350 złotych miesięcznie ustał z dniem 1 października 2012 roku, w pozostałym zakresie powództwo oddalił, a koszty postępowania uznał za uiszczone w całości przez powoda.
Sąd I instancji ustalił, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ........... podwyższono alimenty zasądzone na rzecz U. N. od M. M. wyrokiem z dnia 21 czerwca 2008 roku w sprawie ............ z kwoty 300 złotych do kwoty po 350 złotych miesięcznie od dnia 17 października 2008 roku.
Sąd Rejonowy ustalił też, że powód M. M. ma 59 lat. Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha nastawione na hodowlę drobiu w postaci sprzedaży kur niosek. Z tego tytułu osiąga dochody w kwocie około 20.000 złotych rocznie. Choruje na prostatę i nerki. Na jego utrzymaniu pozostaje także córka z drugiego małżeństwa, która obecnie jest na II roku studiów. Powód regularnie płaci na rzecz pozwanej alimenty w kwocie po 350 złotych miesięcznie. Nie utrzymuje on kontaktu z pozwaną.
Z ustaleń Sądu I instancji dotyczących pozwanej U. N. wynika, że ma ona 25 lat. Studiowała na dwóch kierunkach na Politechnice B.. Studia na kierunku elektrotechnika ukończyła w dniu 6 lipca 2012 roku i złożyła egzamin inżynierski. Od dnia 1 marca 2010 roku podjęła także studia na drugim kierunku, ale z dniem 11 marca 2013 roku została skreślona z listy studentów, gdyż nie złożyła w terminie pracy inżynierskiej. Pracę magisterską na drugim kierunku ma zamiar złożyć w czerwcu 2013 roku. W tym czasie pozwana udzielała się w organizacjach studenckich i nie miała czasu na napisanie tej pracy. Od lutego 2013 roku pozwana rozpoczęła także naukę w Akademii (...) na kierunku technik BHP. Przewidywany czas ukończenia nauki przypada na czerwiec 2014 roku. Po zakończeniu pierwszego kierunku studiów w lipcu 2012 roku pozwana otrzymała oferty pracy, ale z nich nie skorzystała, gdyż praca na cały etat kolidowała z nauką na drugim kierunku studiów. W trakcie studiów, w ostatnim semestrze, pozwana otrzymywała stypendium naukowe w wysokości 150 złotych miesięcznie. Ponadto otrzymywała stypendium socjalne oraz wyżywienie w wysokości 300 – 400 złotych miesięcznie. Pozwana mieszka wspólnie z matką, która utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.300 złotych miesięcznie. Pozwaną wspomaga finansowo także jej babcia. W latach 2010 i 2011 pozwana uzyskiwała dochody z tytułu pracy dorywczej w wysokości około 5.000 złotych rocznie. Natomiast w 2012 roku uzyskała dochód z tytułu praktyk w wysokości około 860 złotych.
W tych okolicznościach Sąd Rejonowy uznał, że co do zasady powództwo zasługiwało na uwzględnienie.
Sąd I instancji zaznaczył, że w dniu 6 lipca 2012 roku pozwana uzyskała wybrane przez siebie wykształcenie wyższe II stopnia na Politechnice B.. Została zatem należycie przygotowana do podjęcia zawodu oraz pracy zarobkowej. Wprawdzie pozwana dodatkowo podjęła studia na drugim kierunków studiów na Politechnice B., ale sam ten fakt nie uzasadnia pozostawienia obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej, skoro jest ona osobą dorosłą, zdobyła wyższe wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z ukończonym kierunkiem nauki. Sąd I instancji wskazał, że po ukończeniu studiów, nawet przez wiele kolejnych lat, można kontynuować naukę na różnych kursach podnoszących zdobyte kwalifikacje, na studiach podyplomowych, czy też studiach doktoranckich. Pozwana zdobyła jednak wykształcenie i przygotowanie zawodowe i jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Po zakończeniu studiów inżynierskich w lipcu 2012 roku pozwana otrzymała propozycje pracy na cały etat, ale ich nie przyjęła, gdyż kolidowało to z nauką na drugim kierunku studiów, który i tak ostatecznie zaniedbała, bowiem została skreślona z listy studentów. Sąd Rejonowy zauważył przy tym, że powód nie miał żadnego wpływu na decyzję pozwanej o kontynuowaniu przez nią edukacji.
Dalej Sąd I instancji wskazał, że pozwana ukończyła studia I stopnia w dniu 22 lutego 2011 roku, a studia (...) stopnia w dniu 6 lipca 2012 roku uzyskując tytuł inżyniera. Ukończenie przez pozwaną studiów (...) stopnia dało jej możliwości by z dniem 1 października 2012 roku, czyli po okresie wakacyjnym, który pozwana powinna przeznaczyć na poszukiwanie pracy, podjąć pracę w zawodzie wyuczonym i zapewnić środki na swoje utrzymanie własnymi staraniami. Stąd też Sąd Rejonowy przyjął, że obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanej ustał z dniem 1 października 2012 roku, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.
Sąd Rejonowy podkreślił, że nie bez znaczenia jest również trudna sytuacja materialna powoda. Obecnie cała jego rodzina utrzymuje się z 6 ha gospodarstwa, które generuje miesięczny dochód około 1.600 złotych. Powód ma na utrzymaniu studiującą córkę pochodzącą z obecnego małżeństwa. Sam ma także problemy zdrowotne, cierpi na prostatę i kamicę nerkową, przyjmuje w związku z tym leki. W tych okolicznościach powód nie może ponosić finansowych konsekwencji wyboru kierunku rozwoju, jakiego dokonała jego córka.
Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 138 k.r.o. i art. 133 § 1 i 3 k.r.o.
Powyższy wyrok zaskarżyła apelacją pozwana domagając się ustalenia, że obowiązek alimentacyjny powoda względem pozwanej ustał z dniem 1 marca 2013 roku. Podnosiła, że naukę na drugim kierunku studiów podjęła na drugim roku pierwszego kierunku. Na obu kierunkach studiowała w systemie dziennym. Drugi kierunek studiów pozwana zakończyła w lutym 2013 roku, a aktualnie pisze pracę inżynierską. Ukończenie dwóch specjalizacji Automatyzacja (...) oraz Elektroenergetyka i Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym zwiększyły szanse pozwanej na rynku pracy. Wskazywała też, że nie przyjęła oferty pracy w lipcu 2012 roku, bowiem chciała dokończyć studia dzienne. Zaznaczyła, że mieszka z matką, która jest osobą schorowaną i która otrzymuje emeryturę zaledwie w kwocie 1.300 złotych miesięcznie, a od babci otrzymuje wsparcie w kwocie 50 złotych miesięcznie, zaś powód uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego i pobiera dotacje unijne.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w sentencji zaskarżonego wyroku wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Powód ma na nazwisko (...), a tymczasem w sentencji zaskarżonego wyroku wpisano (...).
Dlatego też, stosownie do art. 350 § 1 i 3 k.p.c. Sąd Okręgowy sprostował tę oczywistą omyłkę pisarską.
Przechodząc do meritum stwierdzić trzeba, że ustalenia faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy poczynione przez Sąd Rejonowy są prawidłowe. Ustalenia te Sąd Okręgowy podziela i uznaje za własne, godząc się także z wyprowadzonymi na ich podstawie wnioskami i oceną prawną co do ustania obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej z dniem 1 października 2012 roku.
Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może doprowadzić nie tylko do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, ale i do jego wygaśnięcia. Szczególnym przykładem zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o. jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka wskutek osiągnięcia przezeń zdolności do samodzielnego utrzymywania się, co najczęściej łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej (art. 133 § 1 k.r.o.).
Nie budzi wątpliwości, że z momentem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja, a następnie studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika i obronienia pracy magisterskiej pozwana osiągnęła zdolność do samodzielnego utrzymania się. Po zakończeniu tych studiów i obronie pracy magisterskiej pozwana, jak sama przyznała, miała oferty pracy. Nieprzyjęcie przez pozwaną ofert pracy z uwagi na to, że zatrudnienie kolidowałoby z nauką na drugim kierunku studiów nie ma znaczenia dla oceny momentu, w którym pozwana osiągnęła zdolność do samodzielnego utrzymania się.
Oczywiście nie sposób odmówić pozwanej prawa do poszerzania swojej wiedzy. Zgodzić się należy także ze skarżącą, że ukończenie drugiego kierunku studiów wzmacnia jej sytuację na rynku pracy i być może ułatwi jej znalezienie lepiej płatnej pracy. Tym niemniej sam fakt kontynuowania przez pozwaną nauki na drugim kierunku studiów nie uzasadnia alimentowania jej przez powoda, skoro już po ukończeniu nauki na pierwszym kierunku studiów pozwana osiągnęła możliwość podjęcia pracy zarobkowej, a jednocześnie pozwana nie konsultowała z powodem decyzji o podjęciu przez nią nauki na drugim kierunku studiów i nie uzyskała jego akceptacji w tym przedmiocie.
Zgodzić się należy także z Sądem I instancji, że skoro pozwana ukończyła studia na pierwszym kierunku i obroniła pracę magisterską w dniu 6 lipca 2012 roku, to okres wakacyjny winna przeznaczyć na poszukiwanie pracy. Tak więc ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej z dniem 1 października 2012 roku było w pełni uzasadnione.
Z tych względów apelacja jako pozbawiona uzasadnionych zarzutów podlegała oddaleniu na mocy art. 385 k.p.c................., dnia ...................
WZÓR
Sąd Rejonowy
w ................
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód: ....................................., zam. ................................., PESEL
Pozwany: ........................................, zam. ....................................
(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania, PESEL *)
Wartość przedmiotu sporu: ( kwota alimentów w skali roku)
POZEW O USTALENIE USTANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Wnoszę o :
1) Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego ustalonego wyrokiem Sądu
………………......w …………. na rzecz ........................... ;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na
rozprawę;
3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.
UZASADNIENIE
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(w uzasadnieniu należy wskazać przyczyny ustania takiego obowiązku)
.........................................
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) podać sygnaturę sprawy, w której ostatnio były regulowane alimenty ,
3) zaświadczenie o wysokości dochodów ( z rozbiciem na brutto i netto)
5) zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym ( Urząd Miejski)
6) wpis sądowy – 5 % wartości przedmiotu sporu
* PESEL pozwanego, jeżeli posiadamy taką informację , w przypadku braku nr.
PESEL pozwanego należy podać jego pełne dane personalne – miejsce i data
urodzenia, imiona rodziców)
( załączniki do pozwu w 2-óch egzemplarzach – oryginał + kopia)
jednocześnie zapraszam do zapoznania się  z treścią postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych

Sygn. akt I C /16


UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 21.12.2016r. w przedmiocie zabezpieczenia alimentów


    Pozwem z dnia 24.11.2016r. M S wniosła o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego zawartego z A S.
   
    Na rozprawie w dniu 20.12.2016r. powódka podtrzymała wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletniego syna stron w kwocie 850 zł miesięcznie.
Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek powódki podlegał uwzględnieniu w części.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują szczególny reżim zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych. W sprawach takich zabezpieczenie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia i polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu okresowo określonej sumy pieniężnej, przy czym podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia (art. 753 § 1 k.p.c.). Strona wnosząca o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych nie musi zatem wykazywać prawdopodobieństwa, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub znacznie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Powinna uprawdopodobnić jedynie okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku alimentacyjnego i jego zakres.

Podstawę obowiązku alimentacyjnego reguluje art. 128 k.r.o., zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej. Stosownie do treści art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest się w stanie utrzymać samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres tego obowiązku wyznaczają stosownie do art. 135 § 1 k.r.o. usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Realizacja obowiązku względem dziecka, które nie może się jeszcze samodzielnie utrzymać polegać może w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego (art. 135 § 2 k.r.o.). W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Z akt sprawy wynika, iż strony są małżeństwem od 19.09.2009r. Z tego związku pochodzi małoletni syn stron J S urodzony w dniu 2xx08.2010r.

Powódka jest zatrudniona w E S.A. w K na stanowisku specjalista ds. obsługi klienta za wynagrodzeniem ok. xx00,00 zł netto miesięcznie. Pozwany pracuje w tej samej firmie jako magazynier za takim samym wynagrodzeniem jak powódka.

Zdaniem powódki miesięczny koszt utrzymania 6 letniego syna wynosi 1.200,00 zł. W ocenie pozwanego jest to kwota o połowę mniejsza tj.
600,00 zł. Pozwany proponował kwotę 300,00 zł miesięcznie tytułem alimentów. Rodzina nadal zamieszkuje w jednym lokalu. Pozwany opłaca niektóre aktywności syna np. basen.

Zdaniem Sądu wskazany przez powódkę miesięczny koszt utrzymania syna został nieco zawyżony. Wskazuje na to w szczególności dotychczasowy poziom życia stron wyrażający się w sumie ich dochodów. Wynoszą one bowiem
xx00,00 zł netto przy czym małżonkowie byli zgodni, iż rata płaconego przez nich kredytu hipotecznego wynosi ok. 500,00 zł (opłacana z dochodów pozwanego), a rachunki pochłaniają dalszą kwotę 500,00 zł (opłacane z dochodów powódki). W tym stanie rzeczy nie sposób twierdzić, że z pozostałej w budżecie domowym kwoty tj.
xx00,00 zł aż xx00,00 zł przeznaczane jest przez rodzinę tylko na utrzymanie
6 latka. Zdaniem Sądu kierującego się doświadczeniem życiowym, usprawiedliwione koszty utrzymania chłopca winny  zamykać się w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż małżonkowie nadal zamieszkują wspólnie, a poziom osiąganych przez nich dochodów jest identyczny, ciężar obowiązku alimentacyjnego należało rozłożyć po połowie. Zasądzona od pozwanego kwota tj. 500,00 zł miesięcznie z pewnością nie przekracza jego możliwości zarobkowych i majątkowych, albowiem stanowi ona niespełna ¼ jego aktualnego dochodu netto.

Wskazać przy tym należy, iż z samej istoty zabezpieczenia wynika jego tymczasowość. Ostateczne rozstrzygnięcie o wysokości obowiązku alimentacyjnego względem małoletniej będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w całości i ustaleniu zakresu możliwości majątkowych i zarobkowych każdego z małżonków oraz usprawiedliwionych potrzeb małoletnich.

Z tych względów na mocy art. 753 § 1 k.p.c. Sąd postanowił jak w sentencji.
Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, alimenty, wysokość alimentów, sprawa rodzinna, wyrok, pomoc prawna, prawnik, sąd rodzinny, zakończenie alimentów, wyrok ustalający, koszty, ocena


data publikacji: 2014-08-28 09:37:29

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
Alimentowanie dorosłego dziecka
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Stosowanie środków leczniczych wobec małoletnich.
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Wykonanie kontaktów z dzieckiem - zagrożenie karą finansową matce dziecka.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony