Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Zasadą jest,że rodzice mają możliwość samodzielnego ustalenia zasad kontaktu z dzieckiem –w sytuacji  gdy, małoletni przebywa tylko u jednego z nich, np. w sytuacji faktycznej separacji rodziców, bądź przy zakończeniu związku konkubenckiego.


Dobrze by było, aby ustalając zakres kontaktów– rodzice kierowali się dobrem dziecka,nie zaś osobistymi pobudkami. W sytuacji gdy dorośli nie potrafią się „dogadać się” w tej kwestii, wówczas o  takich kontaktach decyduje już sąd rodzinny i opiekuńczy.


W wyroku orzekającym rozwód sąd powinien  rozstrzygnąć o kontaktach małoletniego dziecka z rodzicami. Takie rozstrzygnięcie jest wydawane w sytuacji gdy rodzice nie złożyli przed sądem  porozumienia w tej kwestii. Często w sytuacji braku zgody i jednomyślności rodziców, co do charakteru i częstotliwości spotkań – rodzice są wysyłani do specjalistów,celem przeprowadzenia badań przez biegłych. Badania zazwyczaj odbywają się wRODK-u czyli Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym. W ośrodku, są poddawani badaniom przez psychologów, psychiatrów czy pedagogów. W zależności od wieku dziecka – te również są poddawane badaniom, aby określić stopień rozwoju więzi z poszczególnymi rodzicami, aby ustalone kontakty pozostawały w zgodzie z szeroko pojmowanymi interesami dzieci. 


Zasadą jest, że kontakt z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodziców -niezależnym od posiadanej władzy rodzicielskiej. Kontakty obejmują przede wszystkim:

  • odwiedziny w miejscu zamieszkania dziecka
  • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  • porozumiewanie się - bezpośrednie,ale i na odległość (telefon, internet)
  • utrzymywanie korespondencji w inny sposób

Rodzic u którego znajduje się dziecko – ma obowiązek w czasie określonym w wyroku sądowym bądź postanowieniu –przygotować i wydać dziecko do rąk drugiego rodzica, zaś ten ma obowiązek w określonym czasie dziecko odebrać, zaś po zakończonych kontaktach – oddać dziecko z powrotem. 


W przypadku realizacji obowiązku kontaktu na odległość, rodzic przy którym jest dziecko ma obowiązek przekazywania wszelkiej korespondencji, udostępnienia komputera, w tym również poczty internetowej i telefonu.


W szczególnych sytuacjach sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów. Może tak orzec w szczególności wtedy, kiedy wymaga tego dobro dziecka. Na przykład może to polegać m.in. na zakazie spotykania się osobistego z dzieckiem, czy też zabierania je poza miejsce stałego pobytu. Sąd, w takim przypadku - może  orzec, że kontakt z dzieckiem będzie realizowany jedynie w obecności drugiego rodzica czy wskazanej osoby trzeciej (babcia dziecka, inna osoba spokrewniona) . Ma również możliwość całkowitego zakazania utrzymywania kontaktów – np. w sytuacji gdy w przeszłości miało miejsce znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad dzieckiem.


Należy pamiętać, że prawo do kontaktów przysługuje również innym osobom bliskim – np. dziadkom.W przypadku gdy wcześniej realizowany kontakt, wygasa z uwagi na postawę rodzica, zaś jest nawiązana wieź emocjonalna między wnukiem – wnukami a dziadkami – Ci mogą także wystąpić do sądu, wykazać, że w przeszłości mieli zapewnione takie kontakty, zaś ich kontynuacja będzie sprzyjała dziecku.


Sądem właściwym do rozpoznania spraw dotyczących kontaktów jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.  Wniosek o uregulowanie kontaktów podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Postępowanie dowodowe może polegać, na wykazaniu faktu wcześniejszych kontaktów ( w przypadku dziadków ) przeprowadzeniu badań – w sytuacji gdy rodzic przy którym znajduje się dziecko – twierdzi, że kontakty są szkodliwe, bądź należy je przeprowadzać – w jego obecności.


Wnio­sek o ustalenie/uregulowanie kontaktów jest roz­po­zna­wany przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejo­no­wego. Zgod­nie z przepisami proceduralnymi - art. 569 § 1 kpc jest to sąd wła­ściwy dla miej­sca zamieszka­nia osoby, któ­rej postę­po­wa­nie doty­czy, czyli de facto dziecka. W przypadku  w braku miej­sca zamiesz­ka­nia, wniosek należy skierować do  sądu opie­kuń­czego miej­sca jego pobytu.


Wniosek o uregulowanie kontaktów, może zawierać dodatkowy wniosek o jego zabezpieczenie i ustalenie kontaktów na czas trwania postępowania. Mając na uwadze charakter zabezpieczenia - będą to kontakty szczątkowe, zapewniające kontakt na poziomie podstawowym. We wniosku należy uprawdopodobnić interes w zabezpieczeniu - jak chociażby fakt, że z uwagi na postawę rodzica u którego przebywa dziecko - dzieci, nie dochodzi do dobrowolnych kontaktów, na czym cierpią relacje z małoletnim i godzi to w jego dobro.


Nie realizowanie kontaktów może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Dotyczy do oboje rodziców –tego który nie wydaje dziecka w terminie, ale także tego który nie realizuje swojego obowiązku – odbioru dziecka. Sąd, na wniosek rodzica rozważy argumenty nie realizacji obowiązku i ustali stawkę za każde niezrealizowane spotkanie,  uwzględniając możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica. W przypadku dalszego naruszania tego obowiązku wyda postanowienie w którym „podsumuje” rodzica – zaś to postanowienie będzie stanowiło tytuł egzekucyjny.
Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, pomoc prawna, prawnik, sprawa sądowa, alimenty, sprawa rodzinna, sąd rodzinny, sprawy rodzinne, kontakty z dzieckiem, odebranie dziecka


data publikacji: 2014-08-11 10:31:34

Zobacz także:
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Ograniczenie władzy rodzicielskiej - działanie Sądu z urzędu.
Stosowanie środków leczniczych wobec małoletnich.
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej.
Wykonanie kontaktów z dzieckiem - zagrożenie karą finansową matce dziecka.
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony