Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.

Sygn. akt XIII K  /19


W Y R O K
W  IMIENIU   RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ                                               
                                                                                             Dnia 16 października 2019r.
 Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny w składzie:
Przewodnicząca: SSR M
Protokolant: Anna K 

przy udziale Prokuratora 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 kwietnia 2019r. i 16 października 2019r. sprawy
Jacka W 
s. Kacpra i Łucji z domu K  
ur. 27.05.1976 r. w Białymstoku

oskarżonego o to, że:
w dniu 11 listopad 2018 roku o godz. 22:50 w Białymstoku na ul. Białostoczek kierował samochodem osobowym marki BMW o numerze rejestracyjnym B będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym na urządzeniu Alco-Sensor IV CM- 1 I badaniu 1,86 mg/dm³, w II badaniu 1,74 mg/dm³ zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

I. Oskarżonego Jacka W uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu.
II. Kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.Uzasadnienie

                    Oskarżony stanął pod zarzutem tego, że:  w dniu 11 listopad 2018 roku o godz. 22:50 w Białymstoku na ul. Białostoczek kierował samochodem osobowym marki BMW o numerze rejestracyjnym B będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym na urządzeniu Alco-Sensor IV CM- 1 I badaniu 1,86 mg/dm³, w II badaniu 1,74 mg/dm³ zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

                    Oskarżony słuchany na rozprawie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż przyznaje, że spożywał alkohol. Wypił początkowo 2 – 3 piwa, a później się spotkał z kolegą  i  wspólnie wypili w samochodzie  parę piw i dwie butelki wódki o pojemności 0,7 litra. Kolega się  oddalił. On jeszcze  spożywał piwo. Po prostu zasnął  w tym samochodzie, nic nie pamięta . Pamięta  jak policja zabrała  go na izbę wytrzeźwień i pobierali mu krew. Nie pamięta  momentu jak policja pojawiła się przy samochodzie. Izbę wytrzeźwień opuścił  koło godziny 20.30 dnia następnego, kiedy to  przyjechała po niego policja. Gdy wcześniej  chciał opuścić izbę wytrzeźwień, było to około godziny 14:30 to  miał jeszcze 2,5 promila i mu nie pozwolono. Przy opuszczaniu izby  był  jeszcze raz poddany badaniu, czuł się pijany. Jak żona odebrała  go z przysłuchania, to mówiła, że jeszcze czuć alkohol. Pojechali  jeszcze z żoną około godziny 23:00 na Komisariat Policji przy ul.  Warszawską,  tam  wykazało mu 0,85 promila. Wyjaśnienia były składane gdzieś około 21:00. W dniu kiedy spożywał  alkohol wrócił  z trasy Bruksela – Białystok, sam kierował  i był  zmęczony. Wypił  i tak  go złamało. Nigdy w  życiu tyle nie wypił .

                Nie pamięta  okoliczności jak składał wyjaśnienia. Wtedy nawet nie umiał się dobrze podpisać. W dniu zdarzenia był w takim stanie, że  nawet nie dałby  rady odpalić samochodu,  wrzucić biegu.  Samochód się stoczył, może jak spał  dotknął  do wajchy biegów, tam delikatna jest góreczka i mógł się stoczyć.   Policjanci coś  mu  mówili, a  on podpisywał (k. 69-70, 21-22). 


                                               Sąd zważył co następuje:
           W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie można odmówić wiary wyjaśnieniom oskarżonego złożonym na rozprawie. Fakt przyznania w postępowaniu przygotowawczym do przejechania około 100 metrów mogą wynikać z okoliczności podanych na rozprawie oraz potwierdzonych dokumentacją (k. 76-79).   

      W ocenie Sądu samo przyznanie się oskarżonego (jedynie w postępowaniu przygotowawczym) winno być potwierdzone innymi dowodami w sprawie.  

   Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do uznania winy oskarżonego za czyn opisany w publicznym akcie oskarżenia. Dochodząc do powyższego przekonania Sąd oparł się przede wszystkim na całości materiału zgromadzonego w aktach oraz na zeznaniach  świadka.

Na wstępie niniejszego uzasadnienia stwierdzić należy, iż sformułowana w art. 2 § 2  kpk zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, a przez które to ustalenia rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny. Podkreślić przy tym wypada, iż obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1  kpk a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2  kpk Wydanie wyroku uniewinniającego jest konieczne nie tylko wówczas, gdy wykazano niewinność oskarżonego, lecz również wtedy, gdy nie udowodniono mu, że jest winny popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. W tym ostatnim wypadku wystarczy zatem, że twierdzenia oskarżonego, negującego tezy aktu oskarżenia zostaną uprawdopodobnione. Co więcej, wyrok uniewinniający musi zapaść jednak również i w takiej sytuacji, gdy wykazywana przez oskarżonego teza jest wprawdzie nieuprawdopodobniona, ale też nie zdołano udowodnić mu sprawstwa i winy (tak m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 grudnia 2008 roku, V KK 267/08).

W sprawie wobec nie przyznania się oskarżonego do kierowania  pojazdem samochodowym na drodze publicznej w ruchu lądowym istotną okolicznością było ustalenie czy taki fakt miał w czasie i miejscu opisanym w akcie oskarżenia.      
 
Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego kluczowym dowodem w sprawie jest zapis monitoringu  z dnia 11 listopada 2018 roku od godz. 22.49 do dnia 12 listopada 2018 roku do godz. 2.00 obejmujący rejon skrzyżowania ul. Radzymińskiej i Białostoczek. Kamera swoim zasięgiem objęła parking przy ul. Białostoczek około godz. 22.50. Na parkingu widoczny jest samochód osobowy ciemnego koloru, z włączonym prawym kierunkowskazem , pojazd nie porusza się, stał poza linią parkowania, około godz. 22.52 samochód miał już wyłączony  kierunkowskaz i stał ustawiony w ten sam sposób, sytuacja z kierunkowskazem powtarza się, widoczny mężczyzna w pojeździe siedzący na miejscu kierowcy ma spuszczoną głowę i nie rusza się  W takiej pozycji  pozostaje  do czasu przyjazdu policji (k. 11, 16-18).

           Powyższe okoliczności potwierdził funkcjonariusz policji Krzysztof P, który podał, że auto stało zaparkowane na środku  parkingu, wyglądało jakby się stoczyło. Za kierownicą pojazdu znajdował się oskarżony, który spał, nie reagował na stukanie w szybę. Po otwarciu pojazdu mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia. Pojazd nie miał włączonego silnika, kluczyki były w stacyjce. (k. 8, 70-71).

           Zdaniem Sądu relacja ww. świadka w całości zasługuje na uwzględnienie jako prawdziwa, logiczna i spójna. Tym bardziej, że została potwierdzona   sporządzoną notatką  urzędową przez drugiego funkcjonariusza policji przybyłego na miejsce zdarzenia  (k. 1).

            Zasadą postępowania karnego jest, że ciężar dowodu obciąża oskarżyciela. Oskarżyciel musi udowodnić zaistnienie zarówno znamion określonych przestępstw jak i sprawstwa oskarżonego. Przy czym należy oskarżonemu udowodnić winę w sposób całkowity, pewny i wolny od wątpliwości. Musi więc zostać obalone domniemanie niewinności. Sam oskarżony nie ma przy tym obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie oskarżyciel nie udowodnił w toku przewodu sądowego, iż oskarżony popełnił zarzucony mu czyn. Podkreślić należy, że ustalenie w sposób jednoznaczny i obiektywny okoliczności sprawstwa oskarżonego jest niemożliwy.  
Odwołać należy się w tym miejscu, do sformułowanych na wstępie niniejszego uzasadnienia uwag poświęconych art. 2 § 2  kpk oraz art. 5 § 1 i 2  kpk Koniecznym jest przypomnienie, iż wydanie wyroku uniewinniającego jest konieczne nie tylko wówczas, gdy wykazano niewinność oskarżonego, ale również, gdy nie udowodniono, że jest on winny popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego. Przy czym owe udowodnienie winy nie może być procesem opartym na prawdopodobieństwie większym bądź mniejszym jednej czy drugiej wersji jaka jawi się w kontekście pozostającego do dyspozycji Sądu materiału dowodowego. Powołać należy się bowiem na zasadę in dubio pro reo, czyli nakaz tłumaczenia wszelkich niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. Podkreślić nadto wypada, iż nakaz ów odnosi się jedynie do takich wątpliwości, których w żaden procesowy sposób nie da się usunąć. Powinnością zatem organu procesowego jest dążenie do wyeliminowania zaistniałych wątpliwości, poprzez chociażby sięgnięcie do innych źródeł czy też środków dowodowych i dopiero gdy po ich wykorzystaniu owe wątpliwości istnieć będą nadal, winien sięgnąć po regułę z art. 5 § 2 kpk. 
Odnosząc powyższe rozważania do realiów niniejszej sprawy, Sąd pragnie podkreślić szczególnie wyraźnie, że jeżeli w toku postępowania nie udało się udowodnić umyślności w działaniu oskarżonego, to chroni go wskazana reguła in dubio pro reo.

Konkludując, Sąd mając na uwadze całokształt dostępnego materiału dowodowego nie miał podstaw do stwierdzenia i do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, iż oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu. 
W świetle powyższego Sąd nie znalazł podstaw do przypisania oskarżonemu czynu z art. 178a § 1 kk   

 Aby przyjąć, że sprawca dokonał przestępstwa określonego w art.  178a §1 kk  konieczne jest ustalenie czy oskarżony znajdował się pod wpływem alkoholu i czy kierował pojazdem mechaniczny na drodze publicznej. 

Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą istota przestępstwa określonego w art. 178a §1kk polega na prowadzeniu , czyli kierowaniu pojazdem mechanicznym na drodze każdego rodzaju w stanie nietrzeźwości, tj. zagrażającym bezpieczeństwu komunikacji. Przestępstwo to jest dokonane w momencie uruchomienia pojazdu i podjęcia jazdy .Przez prowadzenie pojazdu należy rozumieć wprowadzenie go do ruchu, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcją pojazdu. (wyrok SO w Kielcach z dnia 10.12.2013r IX Ka 1523/13 LEX nr 1717640).   

           Co do pierwszej przesłanki Sąd nie miał wątpliwości (k. 43), zaś faktu kierowania pojazdem mechanicznym nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Fakt przebywania w pojeździe i nawet włączanie i wyłączanie kierunkowskazów( nie można wykluczyć, że odbywało się odruchowa )  nie jest prowadzeniem pojazdu mechanicznego. Przesłanki prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym nie sposób dopatrzyć się w zgromadzonym materiale dowodowym. 

            W świetle powyższego   koniecznym stało się   uniewinnienie.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 632 pkt 2 k.p.k. data publikacji: 2019-11-21 08:24:52

Zobacz także:
Wyrok w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony