Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku postępowania, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 września 2008 roku spółka D. C., Ż. sp.j. w Suwałkach  zawarła umowę leasingu operacyjnego z R.-L. Polska S.A. w Warszawie o nr LL9504. Przedmiotem powyższej umowy był wózek widłowy marki Nissan PJ02A25 nr fabryczny 2XXXXX, rok prod. 2001, o wartości początkowej 51.240,00 zł. Przedmiot leasingu został oddany do użytkowania spółce D.

Spółka wpłaciła 36 rat tytułem zawartej umowy leasingu. Tytułem zakończenia umowy spółka mogła zapłacić tzw. wykupne o wartości 8.400,00 zł (+ podatek VAT). Skutkiem niedochowania tego warunku była konieczność zwrotu przedmiotu leasingu. Spółka D. nie opłaciła powyższej kwoty. Nie zwróciła też przedmiotu leasingu.

Pismem z dnia 25 października 2011 roku leasingodawca wezwał spółkę D. do zapłaty kwoty 10.332,00 zł. Kwota ta miała być uiszczona pod rygorem zwrotu wózka widłowego do dnia 16 listopada 2011 roku. A. Ż. i G. C. nie wywiązali się w żaden sposób z umowy. 

Z uwagi na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej spółki na rynku,  wózek widłowy został zabrany z terenu sprzedanego sklepu spółki D. i wywieziony do Szypliszek, gdzie na terenie firmy I.-S. wspólnicy wydzierżawili część hali. Następnie nie ujawnili miejsca jego dalszego przechowywania  i z uwagi na trudną sytuację majątkową przywłaszczyli  wózek widłowy marki Nissan PJ02A25 nr fabryczny 2XXXXX.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów:
- częściowych wyjaśnień oskarżonych A. Ż. z k. 161-162v i G. C. k. 160v-161,
- zeznań świadków: H. K. (k. 179v-180), W. O. (k. 179-179v), B. Ś. (k. 178-179), T. J. (k. 177v-178)
- dowodów z dokumentów w postaci: informacji o osobie z KRK (k. 34, 35, 103, 104, 158, 159), informacji oskarżyciela posiłkowego (k. 67, 73), oświadczenia R. L. Polska S.A. (k. 71), informacji z Urzędu Skarbowego w Suwałkach (k. 174), kserokopii faktury VAT (k. 176), kopii wydruku oferty (k. 185), zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (k. 194-194v), zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego (k. 195-195v, 197-197v), zajęcia wierzytelności (k. 196-196v), nakazu zapłaty (k. 198-198v), repliki powoda (k. 199-201v), pozwu o zapłatę (k. 202- 202v), zarzutów pozwanych (k. 2013-203v), kserokopii z akt sprawy XXV C 1667/15 SO w Warszawie (k. 217-233), akt sprawy 2 Ds. 350/14 Prokuratury Rejonowej w Suwałkach w szczególności w zakresie: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa k. 1-5; umowy leasingu operacyjnego k.14-19, zamówienia k. 20-21, 22; protokołu odbioru k.23, faktury VAT k.24, wezwanie do zapłaty k. 25, dokumentacji fotograficznej k. 27-28, zeznań świadka S. A. K. k. 50-52, notatek urzędowych k. 58, 78, 99, 111,112, 141, 142, 146;  pisma pokrzywdzonego z załącznikami k. 72-75, informacji na temat firmy D. k. 100-110, informacji komornika sądowego k. 134-135, 137; kserokopii akt egzekucyjnych k. 143-145.     

Sąd zważył, co następuje:

Warunkiem przypisania sprawcy czynu odpowiedzialności karnej, jest ustalenie, że w świetle obowiązujących przepisów kodeksu karnego, czyn stanowi przestępstwo.

Zgodnie z art. 1 § 2 kk nie stanowi przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, Sąd bierze pod uwagę treść art. 115 § 2 kk i bada: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Oskarżeni G. C. i A. Ż. stali pod zarzutem popełnienia czynu z art. 284 § 2 kk, tj. przywłaszczenia rzeczy im powierzonej. Przedmiotem ochrony powyższego czynu jest mienie, zaś strona podmiotowa czynu polega na rozporządzaniu rzeczą jak własną, mimo przekazania jej przez właściciela do dysponowania/ opieki nad nią z zastrzeżeniem zwrotu (por. Komentarz do art. 284 kk [w:] T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII).

Zebrany w sprawie materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia że oskarżeni przywłaszczyli mienie w postaci wózka widłowego marki Nissan. Wskazują na to ich wyjaśnienia, ponieważ zarówno G. C. (k. 160v-616) i A. Ż. (k. 161-162) przyznawali, że nie zapłacili kwoty wykupu, co było wymogiem umownym (§ 4 umowy, k. 16-19 akt PR 2 Ds 350/14), aby przeszła na nich własność urządzenia. Kwota wykupu miała być na poziomie 8.400 zł plus podatek VAT. Uprzednio oskarżeni opłacili 36 rat leasingowych i w tym zakresie wywiązali się z umowy. Pozostałe pojazdy wzięte w ramach leasingu zostały spłacone. Mimo to nie wywiązali się z warunków umowy i nie zwrócili jej przedmiotu.

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania nie wynika, gdzie w chwili obecnej jest wózek widłowy, niemniej ustalenie okoliczności, które skutkowały nie wywiązaniem się z umowy, mają znaczenie dla ustalenia stopnia społecznej szkodliwości czynu. W toku postępowania Sąd ustalił, iż przyczyną zachowania oskarżonych była sytuacja ich spółki w 2011 r.

Okoliczności dotyczące spółki Sąd ustalił m.in. na podstawie zeznań świadków H. K. (k. 179v-180), która pełniła w spółce funkcje księgowej do 09.2011 roku. Zeznała ona, że rok w roku 2011 spółka rzeczywiście miała problemy z handlem towarami, po sprzedaży sklepu w Suwałkach. Zeznała, że rzeczywiście w dokumentach przewijał się wózek widłowy, aczkolwiek nie miała ona pojęcia co się z nim stało.

Słabą sytuację spółki w 2011 roku potwierdza  także  świadek W. O. (k. 179-179v), która zeznała, że po sprzedaży sklepu sytuacja firmy bardzo się pogorszyła, mienie należące do spółki zostało zajęte, w tym nawet komputer. Pod koniec roku przyjmowana była tylko przez nią korespondencja, nie było nawet dochodów, które można by księgować. 

Świadek B. Ś. (k. 178-179) wskazał, że przedmiotowy wózek został  po sprzedaży sklepu wywieziony do Szypliszk i stał tam, lecz nie wiadomo jak dalej potoczył się jego los. Fakt przywiezienia wózka do Szypliszk  potwierdził również świadek T. J. (k. 177v-178), którego firma wykonała tę czynność na zlecenie oskarżonych, lecz do tej pory nie dostała za nią wynagrodzenia. 

Wszyscy Ci świadkowie potwierdzają wyjaśnienia oskarżonych, że wózek widłowy będący przedmiotem umowy został przetransportowany z Suwałk do Szypliszek, gdzie stał na hali. Co prawda brak odpowiedniej pieczy, z punktu widzenia zawartej umowy leasingu, należy poczytywać negatywnie, to jednak nie sposób nie zauważyć, iż ten brak ogólnego zainteresowania przedmiotami majątku spółki, był podyktowany jej trudną sytuacją finansową na co zwracają uwagę sami oskarżeni.

Okoliczność, że spółka D. w chwili zawarcia umowy miała bardzo dobrą sytuację finansową świadczy nie tylko fakt, że zostały opłacone wszystkie raty leasingu, ale również informacja uzyskana z Urzędu Skarbowego w Suwałkach, z której wynika, że D. sp.j. w Suwałkach miała dochód na poziomie 10-11 milionów złotych w 2007 roku i 2008 roku, kiedy to została zawarta umowa i dochód ten zaczął maleć począwszy od 2008 roku i szacowany był na poziomie 8 milionów złotych i spadł do wartości niecałego 1,5 miliona złotych w 2011 roku (k. 174). Powyższa informacja pochodząca od organu wskazuje, że to gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej spółki i problem niewypłacalności zagranicznych partnerów gospodarczych, miał wpływ na zachowanie wspólników i brak odpowiedniego zainteresowania przedmiotem leasingu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd przyjął iż przyjęcie przestępności czynu w niniejszej sprawie jest niemożliwe, ponieważ istnieje znikoma społeczna szkodliwość czynu.

Sąd przyjął, iż oskarżeni przywłaszczyli mienie w postaci wózka widłowego, albowiem mimo niewywiązania się z umowy nie zadecydowali o jego zwrocie leasingodawcy. Jednakże nie może pozostać obojętne, iż uprzednio oskarżeni regularnie opłacali raty leasingowe za jego użytkowanie, zaś nieopłacona została jedynie kwota wykupu o wartości minimalnie przekraczającej 10.000 zł. Co prawda oskarżyciel zwracał uwagę, iż przedmiotem postępowania był wózek, nie kwota jaka została niezapłacona, jednakże w oparciu o całokształt okoliczności nie jest to rzecz irrelewantna z punktu widzenia rozpoznawanej sprawy. Ustalenie tak naprawdę wartości rzeczywistej szkody, a tą zdaniem Sądu będzie wartość wykupu, ma istotne znaczenie. Inaczej bowiem należy spojrzeć na przywłaszczenie wózka widłowego bez opłacenia go w jakikolwiek sposób, a inaczej na przywłaszczenie wózka, który został praktycznie w całości opłacony, nieuregulowana została jedynie niewielka część jego wartości.

Najistotniejsze jednak ustalenia mające wpływ na ocenę społecznej szkodliwości niniejszego czynu to sposób i okoliczności popełniania czynu. Oskarżeni w 2011 roku znajdowali się w szczególnej sytuacji- spółka przestała przynosić dochód (dochód spadł niemal dziesięciokrotnie), posiadała liczne zobowiązania finansowe, komornik zaczął zajmować mienie, spółka musiała sprzedać sklep w Suwałkach, który przynosił im zarobek, musieli oni przenieść pozostałe w ich posiadaniu przedmioty do wydzierżawionego pomieszczenia od I.-S. w Szypliszkach. Jak wskazują na to wyjaśnienia oskarżonych i świadkowie, firma pod koniec roku nie mogła już prowadzić działalności, ponieważ zajęty i sprzedany został nawet komputer. Oskarżeni przyznali, że taka sytuacja w ich życiu i zamęt związany z papierami firmy skutkował tym, że nie zdawali sobie oni sprawy z wezwań oskarżyciela do zwrotu wózka, a gdy po pewnym czasie okazało się, że o wózek widłowy dopytuje się Policja, został on najprawdopodobniej rozkradziony. Zdaniem Sąd sytuacja oskarżonych w chwili zdarzenia była bardzo trudna. Zamęt z dokumentacją i brak środków finansowych przyczyniły się do niezwrócenia wózka marki Nissan.

Bezsporne jest, że oskarżeni nie wywiązując się z umowy naruszyli obowiązki nią nałożone. Skoro nie mieli środków finansowych by dokonać wykupu pojazdu, winni go niezwłocznie zwrócić uprawnionemu. Nie zrobili tego jednak. Sąd, jak wskazywał powyżej, miał jednak na uwadze szczególną sytuację w jakiej znaleźli się oskarżeni, stad złagodził swoje spojrzenie na zachowanie A. Ż. i G. C.

Nie budzi również wątpliwości Sądu, że oskarżeni dopuścili się czynu działając umyślnie z zamiarem kierunkowym bezpośrednim. Skoro nie zdecydowali się zwrócić wózka, mimo braku środków na jego wykup, to znaczy że chcieli dokonać jego przywłaszczenia, co też uczynili. Mimo że takie zachowanie należy poczytywać za karygodne, to jednak usprawiedliwiała je sytuacja osobista i finansowa oskarżonych i fakt, że w późniejszym okresie podjęli oni starania w celu ustalenia gdzie jest przedmiotowy wózek widłowy.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd przyjął, że działanie oskarżonych cechowało się znikomym stopniem społecznego niebezpieczeństwa. Sąd powziął taką ocenę, mając na uwadze całokształt okoliczności ujawnionych w toku postępowania i mających znaczenia dla ustalenia czynu zabronionego. O znikomej społecznej szkodliwości czynu, jak wskazuje na to doktryna i orzecznictwo, nie decyduje żadna z przesłanek z art. 115 § 2 kk samodzielnie, lecz  ocena ich całokształtu. W niniejszej sprawie, co prawda zaistniała szkoda i to na poziomie ok. 10.000 zł, to jednak wcześniej oskarżeni sumiennie wywiązywali się z umowy leasingowej i opłacali raty leasingu. Także oskarżyciel, będący uprawnionym, egzekwuje powyższe roszczenie na drodze cywilnej, egzekwując roszczenie z weksla w kwocie ok. 100.000,00 zł. Z tego względu, w ocenie Sądu, nie ma podstaw do karania oskarżonych w postępowaniu karnym, skoro i tak poniosą oni odpowiedzialność finansową. W chwili czynu znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej i życiowej, wręcz atypowej dla ludzi, którzy prowadzili bardzo dochodową działalność gospodarczą, którą musieli zlikwidować w przeciągu roku i zostali jedynie z licznym i wysokim zadłużeniem.

Poczynione powyżej ustalenia obligowały Sąd, zgodnie z dyspozycją art. 17 § 1 pkt 3 kpk, do umorzenia postępowania. Jako że powyższa decyzja została podjęta już po rozpoczęciu przewodu sądowego, należało wydać wyrok umarzający postępowanie, na podstawie art 414 § 1 kpk.
prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok

cennik usług adwokata w sprawach karnych

pomoc prawna w sprawie karnej cennik kancelaria adwokacka w Białymstoku

data publikacji: 2016-12-28 13:31:38

Zobacz także:
Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej
Opcja zadawania pytań dodana!
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, nieważność testamentu
Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
Sprawa dotyczyła odpowiedzialności zakładu mechanicznego, za wadliwie przeprowadzoną naprawę pojazdu. Strona powodowa dowiodła swoich racji w oparciu materiał dowodowy w tym opinię biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej. Sąd uznał, że powód w toku procesu wykazał wszystkie trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego.
Powodowie w uzasadnieniu wskazali, że w kwietniu 2012 roku pozwana wyraziła chęć sprzedaży mieszkania powodom. Powodowie przekazali pozwanej kwotę 5.000 USD, na poczet zakupu mieszkania. Strony nigdy nie zawarły skutecznie ani umowy przedwstępnej sprzedaży, ani umowy sprzedaży mieszkania. W umowie z 16 kwietnia 2012 roku strony wskazały jako przedmiot umowy „mieszkanie własnościowe”, bez wskazania ceny. Zawarto tam również oświadczenie, że pozwana otrzymała od powodów kwotę 5.000 USD tytułem zadatku. Nigdy nie doszło do sprzedaży mieszkania. Pozwana już w 2012 roku wynajęła przedmiotowe mieszkanie swojej siostrze. W 2019 roku powodowie powzięli wiadomość o zamiarze wynajmu lub sprzedaży mieszkania przez pozwaną osobom trzecim, dlatego wezwali pozwaną do zwrotu wpłaconej kwoty 5.000 USD.
Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych . Powództwo oddalono