Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.

Sygn. akt II Co /14
POSTANOWIENIE

Dnia 19 sierpnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja Egzekucyjna przy II Wydziale Cywilnym, w składzie:
              Przewodniczący:    Sędzia Sądu Rejonowego Ł
 
po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2016 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycieli egzekwujących: Andrzeja Ca (JO Km xxx/12), Edyty B (JO Km 8154/14, JO Km 8155/14, JO Km 8156/14, JO Km 8932/14, JO Km 9530/14, JO Km 9531/14), Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewy D (JO Km 9831/14), Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (JO Km 11475/12) i Edwarda B (JO Km 9980/13)

przeciwko dłużniczce Elżbiecie S

o egzekucję świadczeń pieniężnych z nieruchomości

w przedmiocie udzielenia przybicia


postanawia:
udzielić przybicia własności nieruchomości oznaczonej numerem 329/4 o powierzchni 1,7647 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem głównym z częściowym podpiwniczeniem o charakterze usługowym i konstrukcji murowanej w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 1.789,25m2, budynkiem gospodarczym w stanie surowym o powierzchni 120m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 44m2, położonej w miejscowości S 4, gmina Jaświły, powiat moniecki, województwo podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00126xxx/5, na rzecz wierzyciela egzekwującego w sprawie sygn. akt JO Km xxx/12 Andrzeja Ca (PESEL), przejmującego wyżej wymienioną nieruchomość na własność w trybie art. 984 § 1 k.p.c., za cenę dwóch trzecich części sumy oszacowania, tj. kwotę 1.063.736,00 (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć) złotych, na podstawie wniosku o przejęcie nieruchomości na własność z dnia 29 lipca 2015 roku.


U z a s a d n i e n i e

Warunki oraz tryb przejęcia nieruchomości na własność po bezskutecznej drugiej licytacji reguluje art. 984 § 1 k.p.c., zgodnie z którym jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Nadto zgodnie z § 2 powołanego przepisu wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

Przenosząc powyższe na stan faktyczny niniejszej sprawy wskazać trzeba, że nikt nie przystąpił do drugiej licytacji działki zabudowanej o numerze 329/4 położonej w miejscowości S 4, gmina Jaświły, powiat moniecki, województwo podlaskie o powierzchni 1,7647 ha stanowiącej własność dłużniczki Ey Doroty Siej, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00126xxx/5, która miała miejsce w dniu 29 lipca 2015 roku. Wprawdzie dwie osoby wpłaciły rękojmię, tym niemniej Danuta Pa nie stawiła się na licytację, zaś Marek Antoni Ki oświadczył, iż odstępuje od licytacji (por. protokół licytacji nieruchomości – k. 78 – 83).

W tej sytuacji wierzyciel egzekwujący w sprawie JO Km xxx/12 Andrzej C w dniu 29 lipca 2015 roku złożył na piśmie wniosek o przejęcie na podstawie art. 984 k.p.c. wyżej wymienionej nieruchomości na własność, do którego dołączył potwierdzenie wpłaty rękojmi do sprawy sygn. akt II Co 2104/14 w kwocie 159.560,40 złotych (k. 86 – 87).

Z powyższego jasno wynika, iż Andrzej C jako wierzyciel egzekwujący w sprawie sygn. akt JO Km xxx/12 i zarazem hipoteczny (co wynika z działu IV księgi wieczystej KW nr BI1B/00126xxx) był osobą uprawnioną do złożenia wniosku i złożył go w terminie. Dodatkowo nikt nie przystąpił do przetargu podczas drugiego terminu licytacji. W tej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki o jakich jest mowa w art. 984 § 1 – 3 k.p.c.

Zgodnie z art. 989 k.p.c. gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po niedojściu do skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie.

W niniejszej sprawie posiedzenie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku wierzyciela Andrzeja Ca o przejęcie nieruchomości na własność odbyło się w dniu 20 listopada 2015 roku. Po wysłuchaniu wnioskodawcy i uczestników Sąd postanowił wstrzymać wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia przybicia do czasu uprawomocnienia postanowienia w sprawie sygn. akt II Co 4138/15.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie sygn. akt II Cz 249/16 oddalono zażalenie dłużniczki Ey  Siej na postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie sygn. akt II Co 4138/15. Tym samym złożona przez dłużniczkę skarga na czynność komornika w sprawie II Co 4138/15 została merytorycznie i prawomocnie rozpoznana.

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie stwierdził zaistnienia przesłanek uzasadniających odmowę dokonania przybicia własności nieruchomości oznaczonej numerem 329/4 o powierzchni 1,7647 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem głównym z częściowym podpiwniczeniem o charakterze usługowym i konstrukcji murowanej w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 1.789,25m2, budynkiem gospodarczym w stanie surowym o powierzchni 120m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 44m2, położonej w miejscowości S 4, gmina Jaświły, powiat moniecki, województwo podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00126xxx/5. W szczególności za takim rozstrzygnięciem nie mógł przemawiać złożony przez dłużniczkę wniosek z dnia 12 maja 2016 roku, w którym Ea Dorota Sa powoływała się na to, że nabywca nie spełnia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

W ocenie orzekającego Sądu wyżej wymieniona ustawa w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2016 roku, a więc od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 585) znajduje zastosowanie w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych po 30 kwietnia 2016 roku. W przypadku zaś postępowań egzekucyjnych wszczętych przed tą datą (tak jak miało to miejsce w sprawach JO Km xxx/12, JO Km 8154/14, JO Km 8155/14, JO Km 8156/14, JO Km 8932/14, JO Km 9530/14, JO Km 9531/14, JO Km 9831/14, JO Km 11475/12, JO Km 9980/13, których dotyczy niniejsza sprawa) zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe. Taki z resztą wniosek płynie z art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 585) oraz z zasad ogólnych, w tym m.in. zasady zaufania do organów państwowych, zasady państwa prawa oraz lex retro non agit.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.
 


skarga na komornika adwokat Białystok

skarga na przybicie nieruchomości

cennik stawek adwokackich Białystok

porady prawne dla dłużników adwokat Białystok

pomoc prawna z zakresu postępowania egzekucyjnego

data publikacji: 2016-09-26 14:45:06

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Powództwo przeciwegzekucyjne. Oświadczenie o potrąceniu.
Skarga pauliańska - bezskuteczność sprzedaży nieruchomości.
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Koszty procesowe na rzecz dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony