Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Sygn. akt IV Kow 9/16/pr    

POSTANOWIENIE
                                                                      Dnia 1 września 2016 roku


Sąd Okręgowy w Białymstoku IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący – sędzia SO
Protokolant –  K
przy udziale prokuratora W
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w Białymstoku
wniosku obrońcy skazanej N Z
w przedmiocie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
na podstawie art. 153 § 2 k.k.w.

postanawia:

udzielić N Z, c. Wiktora i Bronisławy z domu K, ur. 26.06.1981 B R, na okres 3 (trzech) miesięcy tj. do dnia 1 grudnia 2016 roku przerwy w wykonaniu kary 1 roku  pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem zaocznym Sądu  Rejonowego w Sokółce z dnia 25.10.2004 r.  sygn. akt V K /04 za czyn z art. 264 § 2 kk  

Uzasadnienie

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek obrońcy skazanej N Z w przedmiocie udzielenie jej przerwy w wykonaniu  kary pozbawienia wolności. Uzasadniając przedmiotowy wniosek obrońca podał, że skazana – obywatelka Włoch jechała na urlop  z całą rodziną do Grodna, gdzie mieszkają jej rodzice. W dniu 13 lipca 2016 roku na przejściu Polsko- Białoruskim w Kuźnicy Białostockiej  została zatrzymana przez funkcjonariusza Straży Granicznej, a następnie doprowadzona do  odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 25 października 2004 roku.  Skazana nie miała wiedzy o zapadłym wobec niej orzeczeniu, a co za tym idzie świadomości, że zostanie wobec niej zastosowana procedura z art. 138 k.p.k. Została ona pouczona o konieczności ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w kraju, ale pouczenie to zostało dokonane w języku polskim, którym jak się okazało, nie władała ona biegle.  Wskazał, że sytuacja rodzinna i osobista skazanej od czasu popełnienia przestępstwa zmieniła się. Od 10 lat zamieszkuje one we Włoszech. Zawarła związek małżeński z obywatelem Włoch, z którym ma 9 – letnie dziecko. Dodatkowo ma na utrzymaniu 18 – letnie dziecko z poprzedniego małżeństwa. Podjęła pracę zarobkową, a pozyskiwane przez nią wynagrodzenie stanowiło jedyne źródło utrzymania jej rodziny. Jej mąż od 4 lat pozostaje bez pracy, nie jest w stanie zapewnić rodzinie środków utrzymania ani zapewnić dzieciom opieki. Koniecznym jest zatem, aby skazana miała sposobność załatwienia niezbędnych formalności związanych z zorganizowaniem życia rodzinnego bez jej obecności. Żeby rodzina dostała zasiłek skazana musi osobiście stawić się w zakładzie pracy i wyjaśnić powód zaprzestania jej świadczenia. Musi nadto załatwić wszelkie formalności w miejscu zamieszkania, aby jej rodzina dostała wsparcie od gminy. Korzystając z przerwy w wykonywaniu kary skazana miałaby również sposobność zorganizowania opieki nad 9 – letnim dzieckiem.

Sąd penitencjarny ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek obrońcy skazanej jest zasadny i jako taki zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 153 § 2 k.k.w. sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Do udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności konieczne jest jednakże, aby uzasadniające ją względy rodzinne nadawały się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma bowiem zawsze charakter celowy (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2012 roku, sygn. akt II AKzw 411/12, LEX: 1315543).

Po analizie argumentacji przytoczonej we wniosku obrońcy N Z Sąd Okręgowy uznał, iż w sytuacji skazanej istnieją przesłanki przemawiające za celowością udzielenia jej przerwy w wykonywaniu kary  pozbawienia wolności. Bowiem bez wątpienia skazana została pozbawiona wolności nagle, nie była na to przygotowana. Kara, którą odbywa została orzeczona wyrokiem zaocznym stosunkowo odległym terminie, bo w 2004 roku. Z informacji udzielonych przez obrońcę wynika, iż obecna sytuacja rodzinna skazanej jest zupełnie inna, niż w chwili orzekania kary. Skazana obecnie była jedyną żywicielką rodziny. Na jej utrzymaniu pozostawało dwoje dzieci. Mąż skazanej pozostaje bez pracy. Dlatego bez wątpienia, potrzebuje ona czasu, aby dopełnić formalności związanych z utrzymaniem pracy oraz zabezpieczeniem rodziny pod względem finansowym.

Poza tym, z wniosku obrońcy skazanej,  została wszczęta procedura, która umożliwi skazanej wykonywania kary w miejscu jej faktycznego zamieszkania.

Z tych też względów, Sąd uznał, iż wobec N Z zachodzą okoliczności w postaci ważnych względów rodzinnych, które w pełni uzasadniają udzielenie jej przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy.

 

 postępowanie wykonawcze - prawo karne

cennik usług adwokata w sprawach karnych

pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym kancelaria adwokacka Białystok

przerwa w karze - postanowienie Sądu Penitencjarnego.

 

data publikacji: 2016-09-05 11:51:47

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, nieważność testamentu
Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
Sprawa dotyczyła odpowiedzialności zakładu mechanicznego, za wadliwie przeprowadzoną naprawę pojazdu. Strona powodowa dowiodła swoich racji w oparciu materiał dowodowy w tym opinię biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej. Sąd uznał, że powód w toku procesu wykazał wszystkie trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego.
Powodowie w uzasadnieniu wskazali, że w kwietniu 2012 roku pozwana wyraziła chęć sprzedaży mieszkania powodom. Powodowie przekazali pozwanej kwotę 5.000 USD, na poczet zakupu mieszkania. Strony nigdy nie zawarły skutecznie ani umowy przedwstępnej sprzedaży, ani umowy sprzedaży mieszkania. W umowie z 16 kwietnia 2012 roku strony wskazały jako przedmiot umowy „mieszkanie własnościowe”, bez wskazania ceny. Zawarto tam również oświadczenie, że pozwana otrzymała od powodów kwotę 5.000 USD tytułem zadatku. Nigdy nie doszło do sprzedaży mieszkania. Pozwana już w 2012 roku wynajęła przedmiotowe mieszkanie swojej siostrze. W 2019 roku powodowie powzięli wiadomość o zamiarze wynajmu lub sprzedaży mieszkania przez pozwaną osobom trzecim, dlatego wezwali pozwaną do zwrotu wpłaconej kwoty 5.000 USD.
Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych . Powództwo oddalono