Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.

Sygn. akt VIII Kz /16
P O S T A N O W I E N I E
                
Dnia 27 grudnia 2016 r.
Sąd Okręgowy w Białymstoku w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:
            Przewodniczący:           SSO M C
            Protokolant:   B
przy udziale Prokuratora P
po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2016 r.
w sprawie A GGa   
podejrzanego o czyn z art. 91 § 1 k.k.s. i in.
zażalenia obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku III Wydział Karny z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: III Kp /16
w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

p o s t a n a w i a:
zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

U z a s a d n i e n i e:
    Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, na podstawie art. 249 § 1 k.p.k., 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. zastosował wobec A GG, syna G i L, urodzonego 19 września 1974 r. w E, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech miesięcy) tj. do dnia 2 marca 2017 r. do godz. 20.40.

    Zażalenie na powyższe postanowienie złożył obrońca podejrzanego, zaskarżając je w całości i zarzucając mu obrazę przepisów postępowania, która  miała wpływ na treść orzeczenia, tj.:
1.    art. 249 § 1 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k. poprzez całkowicie dowolne przyjęcie, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, a w szczególności zeznania świadka K SSego, wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu, podczas gdy dowody te świadczą wyłącznie o udziale podejrzanego w organizacji transportu gazu na Słowację, nie wskazując jednocześnie na jakikolwiek udział lub choćby wiedze podejrzanego o przemycie papierosów bez znaków akcyzy;
2.    art. 258 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 92 k.p.k. poprzez dowolne przyjęcie, ze zastosowanie względem podejrzanego A GGa środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania uzasadnia obawa matactwa oraz obawa ukrycia się, podczas gdy z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie wynika żadna okoliczność uzasadniająca przyjęcie istnienia tych obaw

Wskazując na powyższe zarzuty wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nieuwzględnienie wniosku prokuratora o zastosowaniu względem podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Ewentualnie, w przypadku przyjęcia konieczności zastosowania środków zapobiegawczych względem podejrzanego, wnosił o zmianę tymczasowego aresztowania na inne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenie majątkowe w wysokości do 40.000 zł i dozór policji w wymiarze ustalonym przez Sąd.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

    Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując kontroli odwoławczej zaskarżonego postanowienia Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż w stosunku do podejrzanego zrealizowały się przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, zaś zarzuty powołane w zażaleniu, jak i argumenty przywołane na ich poparcie, nie mogą prowadzić do podważenia ustaleń Sądu I instancji.

W pierwszej kolejności należy podzielić stanowisko Sądu Rejonowego, iż w sprawie niniejszej zrealizowała się ogólna przesłanka zastosowania środka zapobiegawczego, a mianowicie dowody zgromadzone na obecnym etapie postępowania wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucone mu przestępstwo (art. 249 § 1 k.p.k.). Świadczą o tym dowody szczegółowo wymienione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, w tym protokoły przeszukania ciągników siodłowych z naczepami, w trakcie których ujawniono ukryte opakowania z papierosami bez polskich znaków akcyzy (k. 26-34, 40- 48), dokumentacja zabezpieczona w Centrum Logistycznym Ł dotycząca określenia nadawcy i odbiorcy przesyłki (k. 181- 201), protokół oględzin kontenera z ujawnionymi papierosami (k. 202- 214), oraz analiza zeznań świadka K SSego (k. 160- 165, 413- 419). Wymowy ww. dowodów nie może zmienić ani treść wyjaśnień podejrzanego nie przyznającego się do winy, ani też wywody skarżącego próbującego przeforsować tezę o zaangażowaniu podejrzanego jedynie w organizację transportu gazu na Słowację. 

Nadto Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Rejonowego, że w stosunku do podejrzanego zrealizowały się przesłanki szczególne tymczasowego aresztowania i jedynie jego izolacja w sposób prawidłowy zabezpieczy tok postępowania. Przy czym podstawą do wniosku przeciwnego nie może być fakt, że podejrzany do tej pory nie podjął żadnych działań utrudniających postępowanie czy też mających na celu ukrywanie się lub ucieczkę. W orzecznictwie sądów powszechnych wielokrotnie podkreśla się, że aby zastosować tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. podejrzany nie musi podjąć żadnych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji matactwa czy też ucieczki, a wystarczająca jest sama uzasadniona „obawa” ich wystąpienia. W przeciwnym wypadku ustawodawca w konstrukcji przepisu nie użyłby zwrotu „obawa” ale inne wskazującego na faktyczne dokonanie czynności. W niniejszej sprawie jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy istnieje uzasadniona obawa zarówno ucieczki lub ukrywania się podejrzanego jak również obawa matactwa. 

W szczególności po stronie podejrzanego istnieje realna obawa, że przebywając na wolności może uciec i ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości, którą- w ocenie Sądu Okręgowego- Sąd Rejonowy wymienił w pierwszej kolejności nie bez powodu. Ta bowiem przesłanka ma dla zapadłej decyzji zasadnicze znaczenie. Zważyć bowiem należy, że podejrzany pomimo tego, iż w chwili obecnej zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to bardzo często (nawet cztery razy w tygodniu) wyjeżdża na Słowację. Jak zauważył Sąd Rejonowy rozwinięta na Słowacji sieć kontaktów oraz doskonała znajomość tamtejszych realiów, mogą skutkować podejmowaniem przez podejrzanego prób ukrycia się przed polskimi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  Powyższe w sposób oczywisty negatywnie wpłynie na tok czynności podejmowanych w niniejszej sprawie. Tym samym nie ulega wątpliwości, że w stosunku do podejrzanego zrealizowała się przesłanka szczególna tymczasowego aresztowania, o jakiej mowa w art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k.

Analiza okoliczności ujawnionych w sprawie potwierdza w szczególności, że ze strony podejrzanego A GGa istnieje realna obawa, że przebywając na wolności będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne (art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k.). Wniosek w tym zakresie jest jak najbardziej uzasadniony, mając na względzie charakter zarzuconego mu czynu, którego- wedle oskarżyciela- miał dopuścić się we współpracy z innymi do tej pory nieustalonymi osobami, co w sposób logiczny i wyczerpujący wyjaśnił Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, zaś Sąd Odwoławczy stanowisko w tym zakresie w pełni podziela. Powyższy wniosek jest tym bardziej uzasadniony, że podejrzany nie przyznaje się do winy a sprawa z uwagi na swoją złożoność oraz skalę procederu ma charakter wieloosobowy i wielowątkowy. Stąd też izolacja podejrzanego, jest konieczna, by zweryfikować podaną przez niego wersję wydarzeń, uniemożliwić mu kontaktowanie się z innymi osobami związanymi z tymże procederem, uzgadnianie wspólnej wersji wydarzeń i zacieranie śladów przestępstwa. 

W taki zaś stanie rzeczy należy zgodzić się z Sądem Rejonowym, że jedynie tymczasowe aresztowanie skutecznie zabezpieczy prawidłowy tok postępowania przygotowawczego, zaś środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym byłyby niewystarczające.

Mając na uwadze powyższe, nie znajdując podstaw do uwzględnienia zażalenia, ani też okoliczności wyłączających możliwość tymczasowego aresztowania A GGa, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

SSO M

Niniejsze postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.






stosowanie tymczasowego aresztu w sprawie o przemyt papierosów

pomoc prawna w sprawach karnych adwokat Białystok

cennik usług adwokackich w sprawach karnych kancelaria adwokacka Białystok

porady prawne w sprawach karnych koszt napisania zażalenia na tymczasowy areszt

 

data publikacji: 2017-01-02 09:20:31

Zobacz także:
Pozew o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Stosowanie tymczasowego aresztu - zażalenie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony