Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Subsydiarny akt oskarżenia - przesłanki umorzenia postępowania

Sygn. akt ...K .........

P O S T A N O W I E N I E
 
   Dnia ................r.
Sąd Rejonowy ............... Wydziale Karnym
w składzie następującym:
       
Przewodniczący: SSR ..............
        Protokolant:         ..............

przy udziale Prokuratora - bez udziału

po rozpoznaniu w sprawie

przeciwko

............., synowi ..............., urodz. .................... r. w Białymstoku,

oskarżonemu o to, że:

1.    w dniu ............... r. umyślnie naruszając wszelkie zasady porządku prawnego podjął działania polegające na bezprawnym najściu i wtargnięciu do lokalu przy ul. .............. w ..............., w którym mieściła się ............. zarządzana i prowadzona przez ................ - uprawnionego najemcę, a następnie wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuścił, podejmując opisane działanie w celu zmuszenia poprzez stosowanie przemocy i groźby bezprawnej uprawnionego najemcę do oddania lokalu, które to zachowanie u pokrzywdzonego wzbudziło uzasadnioną obawę, że zostanie spełnione,

tj. o czyn z art. 193 kk w zw. z art. 191 § 1 kk,
2.    w dniu .............. r. umyślnie naruszając wszelkie zasady porządku prawnego podjął działania polegające na bezprawnym najściu i wtargnięciu do lokalu przy ul. ................ w ................, w którym mieściła się restauracja ................zarządzana i prowadzona przez ................- uprawnionego najemcę, a następnie wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuścił, podejmując opisane działanie w celu zmuszenia poprzez stosowanie przemocy i groźby bezprawnej uprawnionego najemcę do oddania lokalu, które to zachowanie u pokrzywdzonego wzbudziło uzasadnioną obawę, że zostanie spełnione,

tj. o czyn z art. 193 kk w zw. z art. 191§1 kk,

3.    co najmniej od miesiąca ................. do miesiąca ................. podjął działania zmierzające do uporczywego nękania osoby ................oraz spółki ................poprzez wysuwanie fałszywych oskarżeń oraz bezzasadnych roszczeń wobec pokrzywdzonych, które to zachowania wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnione okoliczności poczucia zagrożenia i naruszenia prywatności,

 tj. o czyn z art. 190a § 1 kk

na posiedzeniu w przedmiocie umorzenia postępowania

p o s t a n a w i a                                                           

1.   na podstawie art. 56 § 2 kpk w zw. z art. 55 § 1 kpk orzec, że ................ nie może brać udziału w niniejszej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
2.    na podstawie art. 17 § 1 pkt. 9 kpk umorzyć postępowanie w sprawie.
3.    zasądzić od oskarżyciela posiłkowego ................ na rzecz oskarżonego ................ kwotę ................zł (................, pięćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu wydatków z tytułu ustanowienia w sprawie obrońcy.
4.    obciążyć pozostałymi kosztami procesu oskarżyciela posiłkowego .................

UZASADNIENIE

Pełnomocnik ................ złożył w dniu ................r. subsydiarny akt oskarżenia o przeciwko ................o czyny z art. 193 kk w zw. z art. 191 § 1 kk, art. 193 kk w zw. z art. 191§1 kk, art. 190a § 1 kk.

Podczas posiedzenia w dniu dzisiejszym pełnomocnik ................podtrzymał argumentację faktyczną i prawną zawartą w uzasadnieniu złożonego subsydiarnego aktu oskarżenia i wniósł o prowadzenie postępowania w niniejszej sprawie. Wskazał również, że złożony akt oskarżenia dotyczy postępowania, prowadzonego w sprawie ................Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku, w którym to postępowaniu wydano w dniu ................ r. postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Pełnomocnik zaznaczył również, że na wymienione postanowienie złożono zażalenie, które nie zostało jeszcze rozpoznane przez Sąd.

Obrońca oskarżonego wniósł o umorzenie postępowania. Podniósł, że nie zostały spełnione wymogi formalne wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Wskazał również, że postawione oskarżonemu zarzuty są bezzasadne. Wniósł także o zasądzenie od oskarżyciela subsydiarnego na rzecz oskarżonego ................w tym podatek VAT) tytułem zwrotu kosztów prowadzenia sprawy ( w tym kosztów dojazdu obrońcy). Złożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zlecenia z dnia ................

Sąd zważył, co następuje:

Art. 55. § 1 kpk stanowi, że w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2 kpk, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu (...). Zgodnie z treścią art. 330 § 1 i 2 kpk, uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić (...); jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a kpk, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 kpk (...). adwokat Białystok

W sprawie ................Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku zapadło jedno postanowienie, kończące postępowanie przygotowawcze - postanowieniem funkcjonariusza Komisariatu Policji  w Białymstoku z dnia ................r., zatwierdzonym następnie przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku, odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie o czyny z art. 193 kk, art. 193 kk, art. 190a § 1 kk. Na postanowienie to zażalenie złożył ................Zażalenie to wpłynęło do Sądu Rejonowego w ................; zostało zarejestrowane pod sygn. ................. Do chwili obecnej nie zostało rozpoznane.

Powyższe okoliczności wskazują na to, że pokrzywdzony ................ nie nabył uprawnień do wniesienia aktu oskarżenia określonego w art. 55 § 1 kpk, albowiem wydane w sprawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie zostało uchylone; a co za tym idzie, nie mogło też zostać wydane ponownie postanowienie o odmowie jego wszczęcia.

Z powyższych względów Sąd uznał, że w realiach niniejszej sprawy nie zaszła przesłanka, o jakiej mowa w art. 330 § 2 kpk,

Dlatego też, na mocy art. 56 § 2 kpk w zw. z art. 55 § 1 kpk, należało orzec, że ................nie może brać udziału w niniejszej sprawie charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Wobec powyższego, w związku z zachodzeniem negatywnej przesłanki procesowej w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela, postępowanie w sprawie należało umorzyć w trybie art. 17 § 1 pkt 9 kpk.

O kosztach orzeczono na mocy art. 640 kpk w zw. z art. 632 pkt.1 kpk w zw. z w zw. z § 2 ust. 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz.1348). Sąd zważył przy tym w szczególności, że, wynikające z umowy z dnia 02.09.2914 r. wynagrodzenie obrońcy, nie przekracza stawki określonej przez przepisy § 2 ust. 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt. 3 cytowanego Rozporządzenia.

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok
 

data publikacji: 2014-09-29 10:00:45

Zobacz także:
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Wyrok w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
wyrok w sprawie rasistowskich zniewag w Białymstoku.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Groźby karalne pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała - wyrok.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie karnej.
Wyrok karny w sprawie narkotykowej
Wyrok karny w sprawie o pobicie i groźby karalne.
Wyrok karny - handel narkotykami.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.