Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Stosowanie środków leczniczych wobec małoletnich.

Sygn. IV Now ...0/12

POSTANOWIENIE
o zastosowaniu środka leczniczego

                                                                                                          Dnia  września 2012 r.                          

Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
w składzie:

Przewodniczący - SSR ...
Protokolant - ....

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  września 2012 r. w Białymstoku
sprawy nieletniej

N...ii P...ej córki J. i S. z d. ur. .1995 r. w Białymstoku, wobec której na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia  kwietnia 2011 r. w sprawie IV Now /10 został zastosowany środek wychowawczy w postaci umieszczenia nieletniej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;  

o zmianę środka wychowawczego

postanawia:

1.    Stwierdzić brak podstaw do zmiany środka wychowawczego, zastosowanego wobec nieletniej N...ii P...ej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie IV Now 424/10 w postaci umieszczenia nieletniej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

2.    Na mocy art. 79 § 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu                    w sprawach nieletnich zastosować wobec nieletniej N...ii P...ej środek leczniczy w postaci umieszczenia nieletniej w zakładzie leczniczym dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.

3.    Kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

4.    Zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokat dek . K kwotę 295,20 zł tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu (w tym kwotę 55,20 zł tytułem podatku VAT).


                                                                            
                                                                     UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie IV Now /10 Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec nieletniej N...ii P...ej ur. 16 lipca 1995 r. środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego (k. 52 w aktach IV Nw /10). Następnie na mocy postanowienia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie IV Now /10 Sąd Rejonowy w Białymstoku zmienił środek wychowawczy wobec nieletniej z nadzoru kuratora na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (k. 64 w aktach „Nw”).

N...ia R. w dniu 20 sierpnia 2011 r. została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w miejscowości Podgłębokie (k. 84 w aktach „Nw”). Jednak już po trzech dniach uciekła z placówki. Po zatrzymaniu i dowiezieniu do Ośrodka przez policję, we wrześniu 2011 r. ponownie uciekła. W konsekwencji z uwagi na absencję nieletniej trwającą ponad miesiąc dyrekcja Ośrodka skreśliła N...ię z dniem 22 września 2011 r. z ewidencji wychowanków (k. 85 - 98 w aktach „Nw”).

W dniu 3 listopada 2011 r. N...ia R. została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Warszawie (k. 107 w aktach „Nw”). Początkowo jej zachowanie w nowej placówce nie budziło większych zastrzeżeń. Jednak po kilku miesiącach okazało się, że nieletnia zażywa narkotyki. N...ia stała się agresywna, zgłaszała myśli samobójcze, groziła, że spali Ośrodek lub kogoś zabije. O rażąco nagannym zachowaniu nieletniej dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie powiadomiła Sąd w piśmie z dnia 23 marca 2012 r., szczegółowo opisując zaburzenia w funkcjonowaniu wychowanki, spowodowane długotrwałym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (k. 3). Z informacji placówki wynikało ponadto, że N...ia w okresie od 28 lutego 2012 r. do 9 marca 2012 r. przebywała na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Józefowie. Lekarz psychiatra zaleciła wówczas dalsze leczenie N...ii w oddziale terapii uzależnień. W tej sytuacji dyrekcja placówki zwróciła się do Sądu o zamianę środka zapobiegawczego i umieszczenie nieletniej na oddziale odwykowym szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży (k. 3). Pismo zainicjowało wszczęcie przez Sąd z urzędu postępowania w przedmiocie zmiany środka wychowawczego wobec nieletniej.

Dodać należy, iż w trakcie postępowania w dniu 6 kwietnia 2012 r. N...ia R. ponownie uciekła z placówki, a z dniem 5 maja 2012 r. z powodu długotrwałej nieobecności została skreślona z listy jej wychowanków (k. 117 – 122 w aktach „Nw”).

Obecnie w związku z przedłużającą się procedurą wydania skierowania do kolejnego młodzieżowego ośrodka wychowawczego N...ia przebywa w domu ze swoimi rodzicami. Podjęła naukę w gimnazjum w Zespole Szkół nr 17 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku (k. 13 – 14). 

Na podstawie art. 25 a § 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Sąd dopuścił w sprawie dowód z opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów na okoliczność stanu zdrowia psychicznego N...ii P...ej oraz na okoliczność, czy zachodzą podstawy do zmiany orzeczonego wobec nieletniej środka wychowawczego, ewentualnie zastosowania środka leczniczego. W opinii biegli nie stwierdzili u N...ii P...ej choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego ani organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Rozpoznali natomiast uzależnienie mieszane od alkoholu i środków psychoaktywnych, a także cechy nieprawidłowo kształtującej się osobowości. W ocenie biegłych N...ia ma zakłócony rozwój emocjonalny, głównie w sferze empatii i adaptacji. Cechuje się już znacznym stopniem demoralizacji. Jej osobowość charakteryzuje nieprawidłowy kierunek rozwoju sfery dążeń i potrzeb, z ryzykiem wykolejenia społecznego. Mając na uwadze uzależnienie nieletniej od alkoholu i środków psychoaktywnych, jej dotychczasową postawę, a w szczególności częste ucieczki z placówek, biegli uznali, że jedynie leczenie w warunkach stacjonarnych i to w oddziale leczenia uzależnień o wzmocnionym zabezpieczeniu może być gwarantem wyjścia N...ii z uzależnienia (k. 21- 25).

Sąd stanowisko biegłych podzielił, uznając opinię za obiektywną oraz miarodajną. W ocenie Sądu opinia została sporządzona w sposób rzetelny - na podstawie badania stanu psychicznego nieletniej, informacji uzyskanych od jej matki, a także szczegółowej analizy danych z akt sprawy.

Zgodnie z art. 3 § 1 u.p.n. w sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego.

N...ia R.. skończyła 17 lat. Z jednoznacznej opinii biegłych psychiatrów wynika, że jest uzależniona od alkoholu i środków psychoaktywnych. Z tego powodu proces jej demoralizacji w ostatnim czasie nie tylko nie uległ zahamowaniu, ale wciąż się pogłębia. Świadczą o tym zarówno dane z akt postępowania wykonawczego IV Nw /10, jak i wyjaśnienia matki nieletniej złożone na posiedzeniu Sądu w dniu 4 września 2012 r. Z wypowiedzi S. P...ej wynikało, że córka nie tylko bardzo wulgarnie odnosi się do rodziców, ale też okrada ich z wartościowych rzeczy (k. 41).

W ocenie Sądu nieletnia bezwzględnie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych i jest to dla niej jedyna szansa nie tylko na wyjście z nałogów, ale też na powstrzymanie postępującego w szybkim tempie procesu demoralizacji. Przy tym jedynie zakład leczniczy o wzmocnionym zabezpieczeniu daje w przypadku N...ii gwarancję efektywnej terapii. Dotychczas nieletnia uciekała bowiem z każdej placówki, w której się znalazła. Na posiedzeniu szczerze też przyznała, że jeśli ponownie zostanie umieszczona w jakimś ośrodku, nadal będzie uciekać (k. 40).

Nieletnia nie daje obecnie żadnej gwarancji ani poprawy zachowania bez leczenia uzależnienia ani też skutecznego leczenia w warunkach ambulatoryjnych. W przekonaniu Sądu zarówno podjęcie nauki przez N...ię w końcówce ubiegłego roku szkolnego, jak i uczestnictwo w jednodniowym programie terapeutycznym przeciwdziałania narkomanii, potwierdzone złożonym do akt certyfikatem (k. 39), nie dowodzą zmiany w postawie N...ii. Takie działania ze strony nieletniej - w kontekście całokształtu opisanych okoliczności oraz danych wynikających z akt postępowania wykonawczego „Nw” - Sąd ocenił jako doraźne, podejmowane jedynie na potrzeby tego postępowania, tj. wyłącznie w celu pokazania się w lepszym świetle i uniknięcia leczenia stacjonarnego (którego nieletnia bardzo się obawia). Podobnie ocenili je również biegli sądowi (k. 25).

Uwzględniając dokonane w sprawie ustalenia, Sąd uznał, że nie ma podstaw do zmiany zastosowanego wobec N...ii P...ej środka wychowawczego. Natomiast zasadne jest orzeczenie wobec nieletniej w postępowaniu wykonawczym, tj. w toku wykonywania środka wychowawczego, dodatkowo środka leczniczego (w oparciu o art. 79 § 4 u.p.n. w zw. z art. 12 u.p.n.). 

O kosztach obrony z urzędu Sąd rozstrzygnął przy zastosowaniu stawki przewidzianej w § 15 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).  


 adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka Białystok

data publikacji: 2014-11-07 12:45:12

Zobacz także:
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wykonanie kontaktów z dzieckiem - zagrożenie karą finansową matce dziecka.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.