Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy

Sygn. akt VIII GC ..../13

UZASADNIENIE

Powodowie .................. .................. i .................. wspólnicy spółki cywilnej „..................” s.c. .................. i wspólnicy w Białymstoku złożyli pozew przeciwko pozwanej .................. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie o zapłatę solidarnie kwoty 25.350,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami, po ostatecznym sprecyzowaniu od kwoty:
- 2.319,20 zł od dnia 12 października 2012 r. do dnia zapłaty,
- 6.355,68 zł od dnia 11 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,
- 5.605,23 zł od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,
-11.070,00 zł od dnia 3 listopada 2011 r. do dnia zapłaty,
oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

     W uzasadnieniu wskazali, iż strony pozostawały we współpracy handlowej, w ramach której powodowie wynajmowali pozwanej sprzęt budowlany, za co wystawiali faktury VAT. Pozwana dokonywała płatności nieregularnie. Strony ustaliły, iż spłata zadłużenia nastąpi w ratach. Część rat zostało spłaconych, do zapłaty pozostała kwota 25.350,11 zł, której pozwana mimo wezwań do zapłaty do dnia wniesienia pozwu nie uregulowała (k. 2-5).

Sąd Rejonowy w Białymstoku nakazem zapłaty z dnia 24 kwietnia 2013 r. wydanym w postępowaniu upominawczym uwzględnił powyższe żądanie powodów w całości (sygn. akt VIII GNc ........., k. 34).

Pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniosła zarzut nieistnienia zobowiązania. Przyznała, iż wynajmowała od powodów wskazany sprzęt budowlany, jednak załączone do pozwu faktury VAT nie dokumentują wykonanych na rzecz pozwanej usług. Pozwana początkowo uznała roszczenie i wystąpiła o rozłożenie zadłużenia na raty, jednakże po weryfikacji faktur VAT okazało się, że brak jest dokumentów w oparciu, o które faktury te zostały wystawione. Nadto pozwana podniosła zarzut przedawnienia. Część usług, co wynika z treści przedłożonych faktur VAT, obejmowała transport, a roszczenie wynikające z tych umów na datę wniesienia pozwu uległy przedawnieniu (k. 39-40).

W piśmie procesowym z dnia 18 lipca 2013 r. powodowie wskazali, iż faktura VAT, kwestionowania przez stronę pozwaną, została omyłkowo błędnie sporządzona. Wymieniona została w niej miejscowość, w której powodowi faktycznie nie świadczyli usługi na rzecz pozwanej, jednakże do tej pory okoliczność powyższa między stronami nie była sporna. Przedmiotowa faktura stwierdza wykonanie na rzecz pozwanej usługi najmu, czego pozwana nie kwestionowała uznając należność stwierdzoną fakturą. Odnosząc się do zarzutu przedawnienia, powodowie wskazali, iż nigdy nie świadczyli pozwanej usług transportowych. Przedmiotem umowy stron był najem urządzeń, których koszty transportu zgodnie z umową obciążał pozwaną (k. 66-67). adwokat

Powodowie ostatecznie pismem z dnia 5 maja 2013 r. zmienili powództwo w zakresie należności głównej. Wskazali, iż pozwana dokonała częściowej wpłaty i po dokonanym wyliczeniu pozostałej do zapłaty należności, wnieśli o zasądzenia od pozwanej solidarnie na ich rzecz kwoty 19.655,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty:

- 2.980,24 zł od dnia 11 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,
- 5.605,23 zł od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,
-11.070,00 zł od dnia 3 listopada 2011 r. do dnia zapłaty.

oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych liczonych od wartości całego roszczenia (k.181-182).

Sąd ustalił, co następuje:

Bezspornym było, iż strony pozostawały we współpracy handlowej, w ramach której powodowie świadczyli na rzecz pozwanej usługi najmu podestów teleskopowych. Pozwana składała zamówienia określając miejsce i czas wykonania usługi, powodowie zaś organizowali przewóz urządzeń, czego kosztem obciążali następnie pozwaną w wystawianych fakturach VAT.

Za świadczone usługi w okresie czasu od 3 czerwca do 21 października 2011 r. powodowie wystawili pozwanej faktury VAT nr ......... na kwotę 22.263 zł z odroczonym terminem płatności do dnia 4 sierpnia 2011 r., nr 7/9/2011 na kwotę 11.808 zł z odroczonym terminem płatności do dnia 27 września 2011 r., nr ......... na kwotę 11.070 zł z odroczonym terminem płatności do dnia 1 listopada 2011 r. oraz nr ......... na kwotę 6.273 zł z odroczonym terminem płatności do dnia 21 listopada 2011 r. (k. 9-12).

Pozwana dokonywała częściowych wpłat na poczet należności stwierdzonych powyższymi fakturami VAT (k. 13). Powodowie wezwali pozwaną do zapłaty pozostałej należności (k. 14). W odpowiedzi pozwana przyznała istnienie zobowiązania względem powodów we wskazanej przez nich wysokości, jednocześnie występując o rozłożenie zadłużenia na osiem miesięcznych rat w wysokości po 5.119,46 zł płatnych od maja 2012 r. (k. 16). Pozwana dokonała spłaty należności do kwoty 17.808 zł (potwierdzenia wpłat, k. 18-22).  

 Pozostała należność nie została uregulowana, wobec czego powodowie wystąpili z żądaniem w niniejszej sprawie.  

Sąd zważył, co następuje:

Pozwana nie kwestionowała, iż wynajmowała od powodów wskazane przez nich urządzenia, nie miała również zastrzeżeń co do jakości jak i terminowości wykonania przedmiotu  umowy. Przyznała nadto, iż ujęła przedmiotowe faktury VAT w rozliczeniu księgowym na potrzeby podatku VAT (k. 90). Pozwana konsekwentnie podnosiła jednak, iż faktury VAT zostały wystawione niezasadnie, bowiem nie stwierdzają rzeczywiście wykonanych przez powodów usług. Wskazywała, iż brak jest jakichkolwiek dokumentów świadczących o istnieniu należności wymienionych w przedłożonych w sprawie fakturach VAT, zaś o rozłożenie zadłużenia na raty wystąpiła do powodów omyłkowo.  

 Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uznał żądanie powodów za zasadne.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że strony wiązała umowa, na podstawie której pozwana wynajmowała od powodów sprzęt budowlany. Dowodem dokonanych transakcji są wystawione przez powodów faktury VAT. Nadto pozwana dokonywała wpłat na rachunek bankowy powodów kwot tytułem należnego wynagrodzenia, co wspiera wiarygodność twierdzenia strony powodowej o zasadności żądania pozwu i niewypełnieniu zobowiązania pieniężnego przez pozwaną.

Pozwana twierdziła, iż w treści faktury nr ......... jako miejsce wykonania usługi została wskazana miejscowość Bielsko-Biała, podczas gdy pozwana nie prowadziła tam żadnych prac budowlanych. Co prawda zeznający w sprawie pracownicy pozwanej spółki ......... ......... (k. 160-161), Przemysław Jędryka (k. 162) oraz ......... (k. 163) potwierdzili powyższą okoliczność, to jednak przesłuchani w charakterze strony powodowej Jan .. (k. 164) oraz .................. .................. (k. 183v) zeznali, że lokalizacja została wskazana przypadkowo. Urządzenia zostały wynajęte po uprzednim złożeniu zamówienia. Pozwana wiedziała o błędnej treści faktury VAT, aczkolwiek nie występowała o jej korektę, bowiem faktura ta potwierdzała faktyczne wykonanie usługi na rzecz pozwanej.

Zeznania te uznać należy za wiarygodne. Prezes zarządu spółki przesłuchany w charakterze strony pozwanej – Joachim .. – potwierdził, że nie było żadnych podstaw dla kwestionowania należności wskazanych w wystawianych przez powodów fakturach VAT. Przyznał istnienie zadłużenia pozwanej spółki, jednakże podkreślił, że brak jest protokołów wykonania prac, na podstawie których faktury VAT powinny być wystawione (k. 165). Także z treści korespondencji e-mail stron wynika, iż w okresie wskazanym na fakturze VAT nr ......... pozwana składała zamówienie na usługi powodów, w tym co do sprzętu wymienionego w tej fakturze (k. 68).

Oceniając całokształt zeznań przesłuchanych w sprawie osób, Sąd doszedł do przekonania, iż stwierdzone przedłożonymi do akt fakturami VAT należności są powodom należne. Wymieni wyżej pracownicy nie przeczyli, iż pozwana spółka posiada zobowiązania względem powodów (tak ......... ........., k. 161 oraz Przemysław Jędryka, k. 162). O zasadności żądania pozwu świadczy także zachowanie samej pozwanej spółki. Jak wyżej wskazano, pozwana dokonywała częściowej zapłaty należności dochodzonych na podstawie dołączonych faktur VAT, w tym na poczet spornej faktury VAT nr ......... (k. 13, 133, 134). Nadto w piśmie z dnia 9 maja 2012 r. przyznała fakt zobowiązania względem powodów do zapłaty żądanej kwoty i wniosła o rozłożenie zadłużenia na raty, które także po części spłaciła (k. 18-22).

Zdaniem Sądu okoliczności powyższe świadczą o świadomości istnienia po stronie pozwanej zobowiązania w wysokości dochodzonej w pozwie, zaś podnoszone zarzuty służą jedynie odroczeniu płatności. Nie bez znaczenia w sprawie pozostaje okoliczność, iż pozwana do dnia wniesienia pozwu nie kwestionowała swojego zobowiązania, jak też jego wysokości.

Ostatecznie bezzasadny okazał się podnoszony zarzut przedawnienia. Pomijając okoliczność, iż strony wiązała umowa najmu, zaś roszczenia o zapłatę czynszu jako okresowe podlegają przedawnieniu według przepisów ogólnych przewidujących trzyletni termin (art. 118 k.c.), to zauważyć należy, iż pismem z dnia 9 maja 2012 r. pozwana uznała roszczenie powodów, przez co bieg terminu przedawnienia, stosownie do treści art. 123 § 1 pkt 2 k.c. uległ przerwaniu i od tej chwili zaczął bieg na nowo. Pozew w niniejszej sprawie został natomiast wniesiony w dniu 3 kwietnia 2013 r. Bezsprzecznie zatem roszczenie powodów na datę wytoczenia powództwa nie uległo przedawnieniu i było wymagalne.   
    
Reasumując, powodowie wykazali zasadność i wysokość dochodzonej należności, przedkładając dołączone do pozwu dokumenty, w tym faktury VAT nr ........., 7/9/2011, ......... oraz .......... Strony zawarły umowę najmu, w której zobowiązały się względem siebie do określonych świadczeń. W przypadku wynajmującego polega ono na oddaniu rzeczy do używania, zaś najemcy na zapłacie umówionego czynszu (art. 659 § 1 k.c.). Umowa stron należy zatem do kategorii umów wzajemnych, a zgodnie z art. 488 § 1 k.c. w takim wypadku co do zasady świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie. Obowiązki stron powstają w chwili zawarcia umowy (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. akt III CSK 139/11, publ. LEX nr 1164735) i m.in. od ich woli zależy czy jedna z nich będzie obowiązana do wcześniejszego świadczenia.

Z treści przedłożonych faktur VAT wynika, iż termin płatności został odroczony. Po upływie umówionego terminu płatności, pozwana pozostawała w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia. Powodowie dochodzili zapłaty tytułem czynszu za wynajmowane urządzenia, czego mogli oczekiwać, skoro zawarli umowę wzajemną.

Powodowie dokonywane przez pozwaną wpłaty zaliczali na poczet należności głównej oraz skapitalizowanych odsetek za czas opóźnienia (k. 181v). Z przeprowadzonych przez Sąd obliczeń wynikało, iż zarówno wyliczenie kwoty odsetek ustawowych za czas opóźnienia, jak też zaliczenie kwot wpłat pozwanej na poczet przysługujących należności dokonane przez powodów w wymienionym wyżej piśmie było prawidłowe. Pozwana nie kwestionowała wskazanych przez powodów dat wpłat, jak też ich wysokości.

Mając na uwadze, iż powodowie udowodnili zasadność i wysokość swojego roszczenia, powództwo jako zasadne podlegało uwzględnieniu w zasądzonej części.

Powodowie cofnęli pozew co do kwoty 8.324,34 zł z tytułu należności głównej i w tej części zrzekli się roszczenia. W związku z tym Sąd na mocy art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie w powyższym zakresie (pkt II sentencji wyroku). Zgodnie bowiem z art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Ponieważ powodowie cofnęli pozew i zrzekli się roszczenia, skuteczność tej czynność nie była uzależniona od wyrażenia zgody przez pozwaną. Jednocześnie Sąd uznał, iż nie wystąpiły w niniejszej sprawie okoliczności określone w art. 203 § 4 k.p.c. skutkujące niedopuszczalnością cofnięcia pozwu.

O odsetkach rozstrzygnięto na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c., zgodnie z żądaniem pozwu, zasądzając je od dnia wymagalności poszczególnych roszczeń do dnia zapłaty. Termin początku biegu odsetek nie był przez pozwaną kwestionowany.

Strona powodowa wnosiła o przyznanie od pozwanej w całości na swoją rzecz kosztów postępowania wskazując, iż okoliczność dokonania wcześniejszej wpłaty, o którą powództwo zostało ograniczone została podniesiona dopiero na dalszym etapie postępowania, a pozwana uznała roszczenie w pełnej wysokości. Jednak to na stronie dochodzącej roszczenia spoczywa ciężar wykazania zobowiązania co do zasady, jak i wysokości. Postępowanie dowodowe wykazało, iż żądanie pozwu było niezasadne w części. Zauważyć należy, iż przedmiotowe wpłaty zostały dokonane przed wniesieniem pozwu (k. 133, 134), zatem żądanie zapłaty należności w wymienionej części było bezpodstawne już w chwili wytoczenia powództwa. Z powyższych względów o kosztach procesu orzeczono stosownie do przepisów art. 100 k.p.c., zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia przyjmując, iż powodowie wygrali sprawę w 77,54 %, zaś pozwana w 22,46 % i w takim stosunku powinno nastąpić rozliczenie kosztów procesu.

W skład kosztów procesu poniesionych przez powodów wchodziły: opłata stosunkowa w wysokości 1.445 zł (k. 8, 113) ustalona na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.) oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400 zł ustalone w oparciu o § 6 pkt 5 w zw. z § 2 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 461), do których doliczyć należało kwotę 17 zł (k. 7) z tytułu poniesionej przez powodów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego stosownie do treści części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 ze zm.). Łącznie poniesione przez powodów koszty procesu wyniosły 3.862 zł.

W skład kosztów procesu poniesionych przez pozwaną wchodziły koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400 zł ustalone w oparciu o § 6 pkt 5 w zw. z § 2 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461), do których doliczyć należało kwotę 17 zł z tytułu poniesionej przez pozwaną opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego stosownie do treści części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 ze zm.).

Ogółem strony poniosły koszty procesu w wysokości 6.279 zł. Koszty procesu w części w jakiej powodowie wygrali proces wynoszą 4.868,74 zł (6.279 zł x 77,54    %).

Na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu należało zatem zasądzić solidarnie kwotę 2.451,74 zł stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami w części w jakiej powodowie wygrali proces, a kosztami poniesionymi w sprawie przez pozwaną (4.868,74 zł – 2.417 zł).

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok


 

data publikacji: 2014-09-29 09:39:33

Zobacz także:
Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej
Opcja zadawania pytań dodana!
Jak skutecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Wybrane problemy w umowie o roboty budowlane w orzecznictwie
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny
Wyrok w sprawie o zapłatę. Zarzut nieudowodnienia roszczenia.
Wyrok w sprawie o zapłatę w posępowaniu gospodarczym.
Złożenie środków finansowych do depozytu sądowego.
Wynagrodzenie z tytułu umowy najmu lokalu. Faktura VAT
Pozew o ustalenie nieważności umowy. Pozorność umowy.
Powództwo o zwrot nakładów na lokal użytkowy.
Powództwo o przywrócenie posiadania
Pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu.
Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie samochodu
Wyrok w sprawie o zapłatę za wady dzieła
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Roszczenie z tytułu wadliwego wykonania dzieła
Powództwo o odszkodowanie od pracodawcy
Apelacja w postępowaniu uproszczonym
Cesja wierzytelności - klauzula na nowego nabywcę.
Wyrok w sprawie ustalenia stosunku pracy i zapłatę.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy najmu maszyny.
Zabezpieczenie alimentów.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Powództwo o zapłatę - pozew wzajemny.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy kredytu .
Zapłata z tytułu umowy najmu maszyny
Wynagrodzenie za umowę z tytułu prac budowlanych
Wyrok w sprawie przestępstwa oszustwa przy umowach pożyczki
Powództwo o zapłatę w postępowaniu gospodarczym.
Powództwo o zapłatę z uwagi na wady w umowie o roboty budowlane.
Powództwo o zapłatę z tytułu najmu maszyn
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony