Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.POSTANOWIENIE   

Dnia 9 kwietnia 201 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna 
w składzie następującym:

Przewodniczący:  SSR K

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycielki Pauliny K
przeciwko dłużnikowi Zbigniewowi K
 na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym                      w Białymstoku Ta Wa w postaci postanowienia z dnia 1 października 2018 roku  o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu kosztów egzekucyjnych                                                            w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt XX Kmp 112/99

postanowił:

I. Uchylić pkt. 2) zaskarżonego postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ta Wa z dnia 1 października 2018 roku o ustaleniu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt XX Kmp 112/99.
II. W trybie art. 759 § 2 k.p.c. uchylić czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ta Wa w postaci postanowienia z dnia                     17 października 2018 r. w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt XX Kmp 112/99.
III. Zasądzić od wierzycielki Pauliny K na rzecz dłużnika Zbigniewa K kwotę 99,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu połowy kosztów postępowania,  w tym kwotę 49,00 (czterdzieści dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.


UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 1 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. Kmp 112/99, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku T W                    w punkcie 1) umorzył postępowanie na podstawie art. 825 pkt 1 k.p.c.; w punkcie 2) ustalił koszty postępowania egzekucyjnego w łącznej wysokości 6.248,47 zł, na które składają się: koszty doręczenia środków pieniężnych w kwocie 174,00 zł, koszty doręczenia korespondencji w kwocie 61,15 zł, opłata stosunkowa z art. 49.1 u.k.s.e. (15%) w kwocie 4.907,16 zł oraz opłata stosunkowa z art. 49.1 u.k.s.e. (8%) w kwocie 1.106,16 zł.

Nie zgadzając się z treścią ww. rozstrzygnięcia dłużnik Zbigniew K wniósł skargę na czynność komornika sądowego zarzucając, że sądowy organ egzekucyjny błędnie ustalił wysokość opłat stosunkowych i obciążył nimi dłużnika w tej wysokości. Według skarżącego przepis art. 49.1 u.k.s.e. został naruszony poprzez niewłaściwe naliczenie opłaty stosunkowej w wysokości 15% w sytuacji, gdy egzekucja była prowadzona jedynie z renty dłużnika, co upoważniało komornika do naliczenia opłaty w wysokości 8%. Co więcej, wobec częściowego powiększania naliczanych opłat o podatek VAT i braku wskazania                            w postanowieniu, czy został ona zawarty w opłacie, brak jest możliwości kontroli w tym zakresie. Ponadto skarżący podniósł, że nie wszystkie dokonane przez niego wpłaty zostały rozliczone. Wskazał, że komornik pobrał od dłużnika kwotę 54.469,00 zł, z czego wierzycielowi została przekazana kwota 47.695,33 zł, co oznacza, że do rozliczenia pozostała kwota 6.773,71 zł, zaś w zaskarżonym postanowieniu komornik rozliczył kwotę 6.248,47 zł.

W  pisemnym uzasadnieniu zaskarżonej czynności Komornik Sądowy T W wskazał, że po zaskarżeniu  ww. postanowienia wydał kolejne postanowienie z dnia 17 października 2018 r., w którym sprostował oczywistą omyłkę rachunkową poprzez podwyższenie kwoty opłaty stosunkowej z art. 49.1 u.k.s.e. (15%) ustalonej postanowieniem z dnia 1 października 2018 r. o częściowo naliczony podatek VAT i końcowe jej ustalenie na kwotę 5.083,76 zł oraz uwzględnił skargę dłużnika w zakresie doliczonej do opłaty stosunkowej podatku VAT  w wysokości 326,29 zł. Ustosunkowując się do zarzutu błędnego ustalenia sposobu naliczenia opłaty egzekucyjnej, Komornik Sądowy powołał się na stanowisko Andrzeja Marciniaka przedstawione w komentarzu do art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Lexis Nexis 2014 r., z którego wynika, że do świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie należą m.in. świadczenia z zaopatrzenia społecznego wypłacane na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2013 r. poz. 667 ze zm.). W konsekwencji z egzekucji z tych świadczeń komornikowi należy się opłata w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Komornik podkreślił, że w trakcie całego postępowania wyegzekwowano od dłużnika kwotę 54.988,04 zł, na co składa się kwota  47.695,33 zł przekazana wierzycielowi, koszty korespondencji - 61,50 zł, koszty doręczenia środków pieniężnych – 174,00 zł, opłata egzekucyjna wraz z podatkiem VAT – 6.190,00 zł. Kwota 540,92 zł została zwrócona dłużnikowi, natomiast suma podatku VAT doliczona do opłaty egzekucyjnej w łącznej wysokości 326,37 zł zostanie mu jeszcze zwrócona .

W piśmie z dnia 24 października 2018 r. (data prezentaty Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Białymstoku) skarżący odniósł się do wydanego w dniu 17 października 2018 r. postanowienia w sprawie XX Kmp 112/99. Podkreślił, że podwyższenie opłaty stosunkowej zostało dokonane w sposób niedozwolony, bez uzasadnienia i transparentnych wyliczeń. W odniesieniu do naliczonego podatku VAT nadmienił, że w podsumowaniu karty rozliczeniowej w pozycji „VAT” wskazana jest kwota 502,97 zł, natomiast Komornik   odniósł się tylko do jej części, tj.  kwoty 326,29 zł.

W odpowiedzi na zobowiązanie tutejszego Sądu, zawarte w zarządzeniu  z dnia 15 listopada 2018 r (k. 27) Komornik przedłożył zaświadczenie o dokonanych wpłatach                             w sprawie XX  Kmp 112/99, z którego wynika, że w okresach: 1 października 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. i 3 lutego 2016 r. – 3 lipca 2017 r. do opłaty stosunkowej (15%) był doliczany podatek VAT (k. 37-40).

Sąd ustalił i zważył, co następuje
 
Zasady ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego określa art. 770 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego prowadzenia egzekucji, w tym opłaty, które wierzyciel miał obowiązek uiścić w celu wszczęcia egzekucji. Koszty te  ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. 

Przepis ten znajdował uszczegółowienie w regulacjach dotyczących opłat egzekucyjnych, o których mowa w rozdziale 6 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                                o komornikach sądowych i egzekucji (j.t.-Dz. U. z 2018 roku,   poz.  1309) - w brzmieniu obowiązującym na datę wydawania zaskarżonego postanowienia. 

 W myśl art. 49 ust. 1 ww. ustawy w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego; jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego; w obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.

Analiza pkt. 2 postanowienia Komornika z dnia 1 października 2018 r. o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie XX Kmp 112/99 w zakresie ustalenia opłaty stosunkowej w wysokości 15% wyegzekwowanego świadczenia wykazała, że Komornik Sądowy ustalił wysokość tej opłaty, biorąc za podstawę jej obliczenia kwoty wyegzekwowane ze świadczenia dłużnika należnego od Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z tytułu policyjnej renty inwalidzkiej (patrz k. 15 akt Kmp 112/99, tom I). 

W ocenie Sądu orzekającego zakwestionowana w niniejszej skardze opłata winna  ustalona została przez Komornika prawidłowo na poziomie 15% z uwagi na fakt, że  zajęte świadczenie rentowe dłużnika nie zalicza się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ppkt. b) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2013 r. poz. 667 ze zm.), w ramach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszowi Policji przysługuje policyjna renta inwalidzka.  

Z uwagi na powyższe regulacje świadczenia uzyskiwanego przez dłużnika, wypłacanego przez Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                       i Administracji, jako świadczenia z zabezpieczenia społecznego, nie można zaliczyć do kręgu świadczeń objętych opłatą stosunkową w wysokości  8%, tak jak świadczenia z ubezpieczenia społecznego, albowiem nie są to tożsame  pojęcia.

W doktrynie – jeżeli chodzi o wysokość opłaty stosunkowej należnej od świadczenia wypłacanego przez Zakład Emerytalno – Rentowy  MSWiA  - zdania są podzielone, niemniej Sąd orzekający opowiada się za przyjęciem  stawki w wysokość 15%. Przemawia za nim większość poglądów doktryny, zgodnie z którym zasadą było pobieranie opłaty w wysokości 15% wyegzekwowanego świadczenia. Natomiast, jako wyjątek od tej reguły, było pobieranie opłaty w wysokości 8% w razie wyegzekwowania świadczenia  z wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych  na podstawie  przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego.  

Należy wskazać że ustawodawca nie sprecyzował pojęcia świadczenia z ubezpieczenia społecznego, pozostawiając tę kwestię ustaleniom doktryny. 

Wg. poglądu przedstawionego przez Jarosława Świeczkowskiego w Komentarzu                      do art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (LeXOnline) teza 5 „…Terminem „świadczenia z ubezpieczenia społecznego” należy objąć świadczenia przysługujące                              z Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych w ramach powszechnego  systemu ubezpieczeniowego, chyba że konkretnym przypadku  istnieją uzasadnione podstawy (np. brzmienie ustawy)  do zawężenia lub rozszerzenia  katalogu tych świadczeń. Pod tym pojęciem należy  rozumieć jedynie  świadczenia wynikające z ustaw emerytalnej, zasiłkowej i wypadkowej... Nie ma natomiast podstaw, by stawkę tę (8%) stosować w odniesieniu do świadczeń z zaopatrzenia społecznego (np. mundurowych) lub świadczeń z ubezpieczenia  rolniczego”.

Zbieżne z powyższym stanowisko, przywołane zresztą w odpowiedzi organu egzekucyjnego na skargę, prezentuje Andrzej Marciniak  w komentarzu do art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Lexis Nexis 2014), wg. którego „…do świadczeń z ubezpieczenia  społecznego nie zależą świadczenia z zaopatrzenia społecznego (np. mundurowych) wypłacane  na podstawie  ustawy z dnia  18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,  i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( t.j.- Dz. U. Z 2013, poz. 667 ze zm.)”. 

Świadczenie dłużnika w postaci renty wypłacanej przez Zakład Emerytalno – Rentowy  MSWiA  jest świadczeniem  z zaopatrzenia społecznego, a nie świadczeniem                        z ubezpieczenia społecznego. Wobec powyższego Komornik prawidłowo zastosował                            w odniesieniu  do należnej opłaty stosunkowej stawkę 15%.

Przeciwne stanowisko prezentuje Angelika Durda (komentarz do art. 49 ustawy                      o komornikach sądowych i egzekucji), która wskazuje, że „(…) komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia przy egzekucji skierowanej do wierzytelności ze świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Biuro Emerytalne oraz zakłady emerytalno-rentowe resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, a także Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”.  

Jednak Sąd orzekający nie podziela tego poglądu uznając, że wyjątków od  ustalonej reguły nie można interpretować rozszerzająco. Zresztą powyższy pogląd, stanowiący próbę  nadania pojęciu świadczenia z ubezpieczenia społecznego szerszego znaczenia, został poddany krytyce, albowiem katalog świadczeń z ubezpieczenia  społecznego, o których mowa w art. 49 ust.1 ww. ustawy, ma charakter zamknięty. Należą do niego następujące  rodzaje świadczeń z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego: pochodzące z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego: emerytura, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności                     do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej,  zasiłek pogrzebowy; świadczenia pochodzące z ubezpieczenia chorobowego                      i macierzyńskiego, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

W odniesieniu do kwestii podatku VAT doliczonego do opłaty egzekucyjnej ustalonej w zaskarżonym postanowieniu Komornika, należy podkreślić, brak jest istnienia podstaw uprawniających sądowy organ egzekucyjny do przeniesienia obowiązku uiszczenia ww. podatku na stronę postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 46 u.k.s.e. do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji, z zastrzeżeniem ust. 2 (ust. 1). Do wartości, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu (ust. 2). Przy oznaczaniu wartości egzekwowanego świadczenia każde rozpoczęte 10 zł liczy się za pełne (ust. 3).

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 27 lipca 2017 r.                              w sprawie o sygn. akt III CZP  97/16 jednoznacznie wskazuje, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.) o podatek  od towarów i usług. 

Powyższe pozostaje spójne z wcześniejszym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego podjętym dnia 7 lipca 2016 r. (uchwała Sądu Najwyższego sygn. III CZP 34/16). Rozpoznając zagadnienie prawne przedstawione w toku postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w sprawie o sygn. II Cz 218/16 o treści: „Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r.                     o komornikach sądowych i egzekucji, o kwotę podatku VAT?”, Sąd Najwyższy stanął                                na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku              od towarów i usług. 

Podzielając pogląd przedstawiony w ww. uchwałach Sądu Najwyższego oraz                                              orzecznictwo Sądu Okręgowego w Białymstoku – wydane na podstawie uchwały sygn. III CZP 34/16 (m. in. postanowienie z dnia 02.12.2016 r. wydane w sprawie II Cz 1079/16, postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie II Cz 1312/16, postanowienie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie II Cz 1198/16, postanowienie z dnia 09.02.2017 r. w sprawie II Cz 78/17) Sąd orzekający w niniejszej sprawie prezentuje stanowisko, że doliczenie podatku VAT w stawce 23% do opłaty stosunkowej nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. 

Pomimo zastosowania przez organ egzekucyjny właściwej stawki 15% do obliczenia wysokości opłaty stosunkowej, pkt. 2) zaskarżonego postanowienia z dnia 1 października 2018 r., dotyczący rozstrzygnięcia o kosztach postępowania egzekucyjnego, należało uchylić, podobnie jak późniejsze postanowienie z dnia 17 października 2018 r. dotyczące jego sprostowania, albowiem błędne obliczenia związane z doliczeniem podatku od towarów                      i usług, a następnie próba ich poprawy w trybie sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej, czynią  końcowe rozstrzygnięcie o kosztach  postępowania egzekucyjnego nieczytelnym,  co uniemożliwia jego weryfikację.

Z uwagi na powyższe na mocy powołanych wyżej przepisów oraz art. 767 k.p.c. i art. 759 § 2 k.p.c. orzeczono, jak w pkt. I i II sentencji.

 O kosztach postępowania skargowego orzeczono  w punkcie III, na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., obciążając  wierzycielkę  obowiązkiem zwrotu na rzecz skarżącego dłużnika połowy kosztów postępowania skargowego, obejmujących połowę opłaty sądowej w wysokości 100,00 złotych oraz wynagrodzenia pełnomocnika dłużnika                       w osobie adwokata 80,00 złotych, ustalonego na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r . w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2017 r, poz. 1797).   

W ocenie Sądu skarga uzasadniona była tylko częściowo (to jest w zakresie podatku VAT i błędnych, nieczytelnych rozliczeń; natomiast niezasadna w zakresie stawki 15% opłaty stosunkowej), stąd uzasadnione było obciążenie wierzycielki  połową kosztów postępowania skargowegoSygn. akt II Co 1656/18

Zarządzenie
1. Odnotować i zakreślić sprawę w Rep. „Co”.
2. Odpis postanowienia doręczyć:
a) pełnomocnikowi wierzycielki Pauliny K – A(z pouczeniem o zażaleniu i odpisem skargi), 
b) pełnomocnikowi dłużnika Zbigniewa K – adw. S(bez pouczenia),
c) Komornikowi Sądowemu  Towi Wowi (z pouczeniem o zażaleniu). 
3. Po uprawomocnieniu się postanowienia odpis prawomocnego postanowienia wraz                      z aktami postępowania egzekucyjnego przesłać Komornikowi oraz wyłączyć akta sprawy o sygn. V RC 375/18 tutejszego Sądu.

Dnia  9 kwietnia 2019 roku


data publikacji: 2019-04-12 10:12:09

Zobacz także:
Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej
Opcja zadawania pytań dodana!
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje.
Jak skutecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
Odwołanie darowizny, rażąca niewdzięczność
Postępowanie przeciwko biurom turystycznym, z uwagi na zmarnowany urlop
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
odpowiedzialność ubezpieczyciela za śmierć osoby najbliższej.
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie - uzasadnienie wyroku.
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych
Skarga pauliańska - wyrok
Zakres usług adwokackich
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Subsydiarny akt oskarżenia - przesłanki umorzenia postępowania
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za paliwo do auta zastępczego
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Alimentowanie dorosłego dziecka
Wybrane problemy w umowie o roboty budowlane w orzecznictwie
Wyrok w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
Ograniczenie władzy rodzicielskiej - działanie Sądu z urzędu.
Podział majątku i zniesienie współwłasności - uzasadnienie zapadłego postanowienia
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Ochrona dób osobistych - publikacja wizerunku osoby poszukiwanej.
Wyrok w sprawie o ustalenie stosunku dzierżawy
Określenie wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne. Wyrok sądowy.
Odszkodowanie na bezumowne korzystanie z lokalu.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Stosowanie środków leczniczych wobec małoletnich.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie.
Zadośćuczynienie za krzywdę - uzasadnienie wyroku.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie o zapłatę w posępowaniu gospodarczym.
Złożenie środków finansowych do depozytu sądowego.
Wynagrodzenie z tytułu umowy najmu lokalu. Faktura VAT
Zadośćuczynienie za szkodę powstałą w wyniku zakażenia szpitalnego.
Zniesienie współwłasności i dział spadku. Postanowienie sądowe.
Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Stwierdzenie zasiedzenia w postępowaniu sądowym.
Obowiązki najemcy lokalu użytkowego, odpowiedzialność za szkodę w lokalu.
Odszkodowanie od byłego męża za szkodę niemajątkową - przestępstwo znęcania się.
Wyrok w sprawie o zaległości czynszowe. Najem lokalu od Gminy.
Pozew o ustalenie nieważności umowy. Pozorność umowy.
Wyrok w sprawie o najem i zapłatę.
Najem lokalu użytkowego - zapłata za zaległy czynsz.
Powództwo o zwrot nakładów na lokal użytkowy.
Zapłata za najem, zapisy umowy najmu.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Ochrona dóbr osobistych, publikacja prasowa, powództwo o zapłatę.
Rozliczenie nakładów na nieruchomość - najem lokalu
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Zadośćuczynienie i doszkodowanie z tytułu wypadku na oblodzonym chodniku.
Powództwo o przywrócenie posiadania
Pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie od byłego małżonka za znęcanie się.
Wyrok karny - jazda samochodem pod wpływem narkotyku.
wyrok w sprawie rasistowskich zniewag w Białymstoku.
Zapłata za czynsz, wymagalność roszczenia.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Powództwo i wyrok w sprawie o alimenty.
Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie samochodu
Powództwo o zapłatę - przedawniony dług.
Wyrok w sprawie o zachowek.
Rozstrzygnięcie o kosztach umorzonego postępowania.
Wyrok w sprawie strażników celnych i granicznych
Bezpodstawne wzbogacenie - zarząd majątkiem wspólnym.
Wyrok w sprawie o zapłatę - cesja wierzytelności.
Postępowanie w sprawie o rozgraniczenie
Znieważenie na tle narodowościowym.
Nienalezyte wykonanie prac budowlanych - wady dzieła.
Powództwo w sprawie o przywrócenie posiadania.
Wyrok karny w sprawie o uszkodzenie mienia - wykroczenie.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego
Zniesienie współności małżeńskiej z datą wsteczną
Jazda pod wpływem narokotyków - zmiana kwalifikacji na wykroczenie.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Uszczerbek na zdrowiu.
Przesłanki wyroku łącznego - zasady łączenia kar.
Postanowienie podział majątku wspólnego byłych małżonków. Zasady podziału.
Groźby karalne pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała - wyrok.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie karnej.
Wyrok karny - oskarżenie o znęcianie się nad małżonkiem.
Udarmenienie egzkucji komorniczej, wyrok karny
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Stosowanie środka zabezpieczającego - internacja.
Ochrona dóbr osobistych - publikacje prasowe.
Wyrok karny w sprawie o mobbing.
Wyrok w sprawie rozboju.
Wyrok karny - wysokość zadośćuczynienia.
Powództwo przeciwegzekucyjne. Oświadczenie o potrąceniu.
Skarga pauliańska - bezskuteczność sprzedaży nieruchomości.
Wyrok karny w sprawie narkotykowej
Podział majątku wspólnego.
Postępowanie w sprawach gdzie wydano nakaz zapłaty.
Dziedziczenie testamentowe, kwestionowanie testamentu.
Wyrok karny w sprawie o pobicie i groźby karalne.
Skarga pauliańska - przesłanki.
Rozliczenie nalezności pobocznych - najem lokalu.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Zarządzenie wykonania kary w okresie próby.
Zadośćuczynienie za śmierć siostry - dobra osobiste.
Zadośćuczynienie za śmierć córki - dobra osobiste.
Powództwo o zadośćuczynienie - zakażenie szpitalne.
Zadośćuczynienie za śmierć rodzica - dobra osobiste.
Skarga pauliańska - przesłanki wystąpienia.
Pozew o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa
Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela - przestępstwo karne.
Obrona przez nakazem zapłaty - sprzeciw i zarzuty.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Klauzule abuzywne umowa z pośrednikiem sprzedaży nieruchomości.
Powództwo przeciwegzekucyjne.
Rozwód: wina za zdradę małżeńską.
Wyrok w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie, rentę wyrównawczą.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Skarga kasacyjna RPO w sprawie o naruszenie dóbr osobistych
Wyrok w sprawie o zapłatę za wady dzieła
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych w zakładzie karnym.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Termin do wywiedzenia skargi pauliańskiej wobec osoby 3.
Stwierdzenie nabycia praw do spadku
Powództwo o zapłatę od byłego małżonka
stwierdzeStwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i podział majątku wspólnego
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego.
Zażalenie na koszty postępownia sądowego.
Rozliczenie kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.
Postanowienie w sprawie o zniesienie majątku wspólnego.
Roszczenie z tytułu wadliwego wykonania dzieła
Podwyższenie zadośćuczynienia za śmierć wnuczki.
Powództwo o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę.
Powództwo o odszkodowanie od pracodawcy
Powództwo o zadośćuczynienie od Skarbu Państwa
Postanowienie o umorzeniu postępowania cywilnego.
Wyrok karny - handel narkotykami.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok unniewiniający w sprawie karnej.
Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej.
Apelacja w postępowaniu uproszczonym
Wykroczenie drogowe - wymiar grzywny.
Podział majątku wspólnego małżonków
Wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie
Cesja wierzytelności - klauzula na nowego nabywcę.
Wyrok w sprawie karnej - kradzież z włamaniem.
Wyrok Sądu odwoławczego w sprawie o wykroczenie drogowe.
Postanowienie w przedmiocie obniżenia należności biegłego.
Wyrok karny w sprawie o przerobienie dokumentu.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Wyrok w sprawie umowy o dzieło - wady dzieła.
Wyrok w sprawie ustalenia stosunku pracy i zapłatę.
Wyrok w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Wykonanie kontaktów z dzieckiem - zagrożenie karą finansową matce dziecka.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Projekt ustawy o komornikach sądowych
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy najmu maszyny.
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Zabezpieczenie alimentów.
Kara za jazdę bez uprawnień i polisy OC
Wyrok w sprawie o wykroczenie drogowe.
Postanowienie w sprawie kosztów biegłego z zakrresu szacowania nieruchomości
Zmiana środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Odszedł adwokat Jerzy Tadeusz Dek
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Koszty zastępstwa procesowego - odstąpienie od ich zasądzenia.
Koszty zastępstwa procesowego z urzędu.
Zwrot kosztów oskarżonemu po wyroku unniewiniającym.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Zwrot kosztów obrony - oskarżonemu w przypadku uniewinnienia.
Zmiana dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Wyrok karny - posiadanie paczek papierosów bez akcyzy.
Powództwo o zachowek w przypadku wydziedziczenia zstępnych.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Pozew o zapłatę kary umownej, za nieoddanie dekodera w terminie.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Apelacja w sprawie wad wykonania - umowy o roboty budowlane
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Odszkodowanie za warunki pobytu w zakładzie karnym
Stosowanie tymczasowego aresztu - zażalenie.
Przymusowe leczenie psychiatryczne.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Zatrzymanie osoby podejrzanej - zażalenie
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.
Koszty procesowe na rzecz dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela - wyrok karny.
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę - pozew wzajemny.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Odszkodowanie za przekroczenie granic przy budowie lokalu.
Zażalenie na koszty w postępowaniu przeciwko ZUS
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Odszkodowanie za przekroczenie granicy przy wycuinaniu lasu
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy kredytu .
Powództwo o zapłatę - udowodnienie spełnienia roszczenia.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu.
Zapłata z tytułu umowy najmu maszyny
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Odszkodowanie za bezpodstawne zatrzymanie
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Wynagrodzenie za umowę z tytułu prac budowlanych
Wyrok w sprawie przestępstwa oszustwa przy umowach pożyczki
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Dochodzenie roszczenia o zachowek.
Podział majątku wspólnego.
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę w postępowaniu gospodarczym.
Powództwo o zapłatę z uwagi na wady w umowie o roboty budowlane.
Streszczenie planowanych zmian w projekcie ustawy antykryzysowej.
Powództwo o zapłatę z tytułu najmu maszyn
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Zawieszenie odroczonej kary, po nowelizacji KKW
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Koszty obrony w przypadku uniewinnienia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony